صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری

3 آذر1398
صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری یکی از مسائل مهم و پیچیده در قراردادهای  است
که بیشتر موارد  اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در خصوص اختلاف در صورت وضعیت پیمانکاری است.
سندی است کتبی که براساس آن کلیه کارها و خدمات اجرایی
که پیمانکار باید در زمان مشخص و مبلغ تعیین شده براساس قرارداد و مفاد پیمان انجام دهد نشان میدهد.
در ماده 37 شرایط عمومی پیمان بند الف اینگونه شرح داده شده است :
پیمانکار در پایان هرماه  وضعیت کار و خدماتی که  براساس نقشه اجرایی تا ان تاریخ انجام شده است اندازه گیری میکند.
مقدار مصالح و تجهیزاتی گه در اجرای پروژه تا آن مرحله استفاده شده است تعیین میکند.

صورت وضعیت پیمانکار

 

مبلغ صورت وضعیت توسط پیمانکار

براساس فهرست بهای منظم به پیمان حساب شده و به مهندس ناظر تحویل داده میشود.
مهندس ناظر صورت وضعیت پیمانکاری را  بااسناد و مدارک پیمان مطابقت داده و اگر نیاز
به اصلاح باشد با ذکر دلیل ان را انجام میدهد.
این گزارشدر واقع گزارشی مالی از روند اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد.
مهندس ناظر بعد از بررسی صورت وضعیت پیمانکاری را به مکارفرما ارسال می کند.
کارفرما صورت وضعیت را براساس کاری که تا این مرحله اجرا شد حساب کرده و مبلغی که
پیمانکار برای هزینه اجرای کار در صورت وضعیت قید کرده به پیمانکار پرداخت میکند.
صورت وضعیت پیمانکاری میتواند براساس  شرایط خصوصی پیمان و با توافق طرفین در زمان هایی
که مشخص شده است صورت وضعیت به کارفرما  ارسال شود.
بدلیل تعدیل پروژه ها اگر صورت وضعیت پیمانکاری هرماه منظم به کارفرما ارسال شود مشکلات محاسباتی بوجود نمیاید.
 

صورت وضعیت پیمانکاری از چه بخش هایی تشکیل میشود؟

خلاصه ای از مبلغ مالی پروژه اجرای شده تا آن مرحله که در دو  ستون  ادعا پیمانکار و ستون
مهندس مشاور می باشد که ستون پیمانکار مشکی و ستون مهندس مشاور قرمز رنگ است.
کارهایی که فاکتور دارند، یعنی فاکتور مصالحی که برای انجام عملیات اجرای پروژه تا آن مرحله خریداری شد.
تجهیز نمودن کارگاه ، مبالغی که برای تجهیز کارگاه برای پیشرفت اجرای پروژه هزینه شده است
در صورت وضعیت پیمانکاری قطعی قید شده و به پیمانکار پرداخت میشود.
خلاصه ای از مبالغ  فهرست بهای هر رشته :در صورت وضعیت پیمانکاری میتواند جند فهرست بها قید شود.

صورت وضعیت پیمانکاری
 

انواع صورت وضعیت پیمانکاری

براساس آنچه در شرایط عمومی پیمان قید شود
به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می شوند.
صورت وضعیت پیمانکاری موقت : سندی است که پیمانکار در طول اجرای کار تنظیم
و مطالبات در خصوص کارهای اجرایی ، مصالح استفاده شده ،
و مبلغی که  برای تجهیز کارگاه  هزینه شده است را از کارفرما درخواست میکند.

صورت وضعیت پیمانکاری قطعی:سندی است که پیمانکار مبالغ انجام کار  و هزینه
تجهیز کارگاه را براساس اسناد و مدارک برطبق شرایط عمومی پیمان مشخص شده است برای کارفرما ارسال میشود.

ارکان
فرم ریز متره
خلاصه متره
مالی:
خلاصه مالی
خلاصه مالی کلی
پیوست ها
 
ترتیب  موارد 
خلاصه مالی کل
خلاصه مالی
مالی
خلاصه متره
متره

صورت وضعیت پیمانکاری
نحوه پرداخت پیمانکاران براساس صورت وضعیت
 
در پایان هرماه این امر از روند اجرای پروژه و هزینه های مصالح استفاده شده
و هزینه کارگاه تا آن دوره را  تهیه میکند. روند تهیه آن به روش ذیل است:
صورتجلسات برای تهیه صورت وضعیت پیمانکاری در اختیار سرپرست کارگاه  یا سرپرست  واحد متره و برآورد قرار میگیرد.
بعد از اینکه صورت وضعیت پیمانکاری تنظیم شد توسط پیمانکار تایید و برای  کارفرما فرستاده میشود.
مهندس ناظر صورت وضعیت را بررسی و مواردی که بیش از حد کار شدند با خودکار قرمز اصلاح می نمایند.
صورت وضعیت  بعد از اصلاح و بررسی توسط ناظر برای کارفرما ارسال میشود.
قسمت واحد متره و براورد با خودکار سبز قیمت ها راچک و بعد از تاییدیه پرداخت به کارفرما ارسال میکند.
بعد از اینکه مبلغ صورت وضعیت های قبلی و مبلغ حق بیمه  و مالیات پیمانکار
کسر میشود چک پرداخت به پیمانکار صادر میشود.

 

مبلغ حق الزحمه مهندسی که صورت وضعیت پیمانکاری را تهیه میکند.


در حدود سه دهم درصد الی پنج دهم درصد مبلغ صورت وضعیت می باشد.
مورد مهم در پرداخت این امر نوشتن تعدیل پیمان می باشد.
مقادیر تعدیل پیمان براساس شاخصی که سازمان برنامه و بودجه مشخص میکند، محاسبه میشود.
تعدیل پیمان عبارت است از اینکه فهرست قیمت مصالح در بازار دچار نوسان شود و باعث زیان پیمانکار شود.
ضریب پیمان در تهیه صورت وضعیت پیمانکاری
برای جبران هزینه های ویژه ای که براساس ضوابط و دستورالعمل های
مربوط به برآورد در پیمان اعمال میشود ،از اعدادی با عنوان ضریب پیمان استفاده میشود.
ضریب پیمان مکمل قیمت واحد  درج شده در هریک از موارد در فهرست بها  موجود در پیمان می باشد.
 

انواع ضریب پیمان در قرارداد پیمان- صورت وضعیت پیمانکاری
 

ضریب بالاسری
ضریب پیمان (پیشنهادی پیمانکار)
ضریب فصل
ضریب منطقه ای
ضریب ارتفاع
ضریب طبقات
ضریب فصل مصالح پای کار
ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
ضریب تعدیل و تعدیل معکوس
ضریب صعوبت ( سختی کار)
 
شرایط عمومی پیمان در خصوص صورت وضعیت پیمانکاری
ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان
سه روز بعد از تصویب صورت وضعیت پیمانکاری قطعی بوسیله کارفرما صورتحساب نهایی تهیه میشود
صورتحساب نهایی شامل جمع  مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبلغی که
براساس  مدارک پیمان به مبلغ  صورت وضعیت اضافه یا کم میشود .
اگر صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار قابل قبول باشد توسط پیمانکار و کارفرما امضا میشود.
اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی اعتراض داشته باشد  یکماه مهلت دارد
مدارک اعتراض را به کارفرکما ارسال کند .اگر در این مدت اقداممی برای
اعتراض انجام ندهد به معنای پذیرفتن صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار است.


براساس ماده 52 شرایط عمومی پیمان ملاک تسویه با پیمانکار صورتحساب نهایی است.

 

تبصره یک –اگر در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاری قطعی یا موقت و تهیه صورتحساب نهایی
تاخیر ایجاد شود و این باعث هزینه برای  پیمانکار شود که ضمانتنامه را تمدید کند کارفرما
باید هزینه های اضافی را به پیمانکار پرداخت کند.و اگر تاخیر ازادکردن تضمینها
بیشتر از سه ماه باشد کارفرما باید  ضمانت را ازاد کند.
تبصره 2- اگر در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاری قطعی مشخص شود که
پیمانکار  براساس صورت وضعیت پیمانکاری موقت بدهکار نیست کارفرما باید ضمانت پیمانکار را ازاد کند
و مبلغی که پیمانکار برای تمدید ضمانت نامه هزینه  کرده است پرداخت کند.
 
ماده پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان  – تسویه حساباگر پیمانکار براساس
صورتحساب نهایی بستانکار باشد کارفرما  حداکثر یک ماه از تاریخی که صوزتحساب امضا شد
طلب پیمانکار را پرداخت میکند.و به غیر نصف ضمانت حسن انجام کار تا پایان 
قطعی کار پروژه بقیه ضمانت های پیمانکار ازاد میشود.

صورت وضعیت پیمانکاری


 

اگر پیمانکار براساس صورت حساب نهایی به کارفرما بدهکار شود

 
یک ماه از تاریخ امضا صورتحساب نهایی فرصت دارد طلب کارفرما را پرداخت کند.
و اگر از پرداخت طلب استنکاف کند کارفرما میتواند از ضمانت های پیمانکار طلب خود را وصول کند.
اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما
با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند
برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پیمانکاری دارید،می توانید
ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید.
مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)  
تلفن همراه :  09381690900
40222853
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید