صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری

3 آذر1398
صورت وضعیت پیمانکاری

قراردادپیمانکاری؛قراردادپیمان؛‌پیمانکاری؛ 09023589119

صورت وضعیت پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت پیمانکاری یکی از مسائل مهم و پیچیده در قراردادهای پیمانکاری است. بیشتر موارد اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در خصوص اختلاف در صورت وضعیت پیمانکاری است. صورت وضعیت پیمانکاری، سندی است کتبی که براساس آن کلیه کارها و خدمات اجرایی که پیمانکار باید در زمان مشخص و مبلغ تعیین شده براساس قرارداد و مفاد پیمان انجام دهد نشان میدهد.
 

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
 • تعریف صورت وضعیت پیمان
 • مبلغ صورت وضعیت توسط پیمانکار
 •  بخش های صورت وضعیت پیمانکاری
 • صورت وضعیت پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان
 • ارکان صورت وضعیت قرارداد پیمانکاری
 • صورت وضعیت پیمانکاری از چه بخش هایی تشکیل می شود؟
 • ترتیب  موارد در صورت وضعیت پیمان
 • نحوه پرداخت پیمانکاران براساس صورت وضعیت
 • تعدیل پیمان در صورت وضعیت پیمان
 • ضریب پیمان در تهیه صورت وضعیت
 • انواع ضریب پیمان
 • شرایط عمومی پیمان 
 • مبلغ حق الزحمه مهندسی که صورت وضعیت پیمانکاری را تهیه میکند
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک
Contract status statement

تعریف صورت وضعیت پیمان

سندی است که مقدار کار یا خدمات انجام شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغی را که باید برای آنها پرداخت شود (بر مبنای قرارداد یا مفاد پیمان) نشان می‌دهد. برای تعریف صورت وضعیت و ایجاد شناخت کلی نسبت به این موضوع به مفاد شرایط عمومی پیمان مراجعه می کنیم. براساس بند (الف) ماده سی و هفت شرایط عمومی پیمان، در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت جلسه است، اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند سپس بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان، کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید.

مبلغ صورت وضعیت توسط پیمانکار

  براساس فهرست بهای منظم به پیمان حساب شده و به مهندس ناظر تحویل داده میشود. مهندس ناظر صورت وضعیت پیمانکاری را  بااسناد و مدارک پیمان مطابقت داده و اگر نیاز به اصلاح باشد با ذکر دلیل ان را انجام میدهد. این گزارش در واقع گزارشی مالی از روند اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد. مهندس ناظر بعد از بررسی آن را به  کارفرما ارسال می کند. کارفرما براساس کاری که تا این مرحله اجرا شد حساب کرده و مبلغی که پیمانکار برای هزینه اجرای کار در صورت وضعیت قید کرده به پیمانکار پرداخت میکند. این صورت میتواند براساس  شرایط خصوصی پیمان و با توافق طرفین در زمان هایی که مشخص شده است  به کارفرما ارسال شود. بدلیل تعدیل پروژه ها اگر هرماه منظم به کارفرما ارسال شود مشکلات محاسباتی بوجود نمیاید.

صورت وضعیت

بخش های صورت وضعیت پیمانکاری

خلاصه ای از مبلغ مالی پروژه اجرای شده تا آن مرحله که دردو ستون ادعا پیمانکار و ستون مهندس مشاور می باشد که ستون پیمانکار مشکی و ستون مهندس مشاور قرمز رنگ است. کارهایی که فاکتور دارند، یعنی فاکتور مصالحی که برای انجام عملیات اجرای پروژه تا آن مرحله خریداری شد. تجهیزکارگاه، مبالغی که برای تجهیز کارگاه برای پیشرفت اجرای پروژه هزینه شده است، در صورت قطعی قید شده و به پیمانکار پرداخت میشود. در صورت پیمانکاری میتواند چند فهرست بها قید شود.

صورت وضعیت پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان

 براساس آنچه در شرایط عمومی پیمان قید شده است، به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می شوند.

صورت وضعیت پیمانکاری موقت، سندی است که پیمانکار در طول اجرای کار تنظیم و مطالبات در خصوص کارهای اجرایی، مصالح استفاده شده و مبلغی که برای تجهیز کارگاه هزینه شده است را از کارفرما درخواست میکند.

صورت وضعیت پیمانکاری قطعی، سندی است که پیمانکار مبالغ انجام کار و هزینه تجهیز کارگاه را براساس اسناد و مدارک برطبق شرایط عمومی پیمان مشخص شده است برای کارفرما ارسال میکند.
صورت وضعیت

ارکان صورت وضعیت قرارداد پیمانکاری

 • فرم ریز متره
 • خلاصه متره
 • مالی
 • خلاصه مالی
 • خلاصه مالی کلی
 • پیوست ها
ترتیب موارد در صورت وضعیت پیمان
 
 • خلاصه مالی کل
 • خلاصه مالی
 • مالی
 • خلاصه متره
 • متره
صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری از چه بخش هایی تشکیل میشود؟

خلاصه ای از مبلغ مالی پروژه اجرای شده تا آن مرحله که در دو  ستون ادعا پیمانکار و ستون مهندس مشاور می باشد که ستون پیمانکار مشکی و ستون مهندس مشاور قرمز رنگ است.
کارهایی که فاکتور دارند، یعنی فاکتور مصالحی که برای انجام عملیات اجرای پروژه تا آن مرحله خریداری شد.
تجهیز نمودن کارگاه ، مبالغی که برای تجهیز کارگاه برای پیشرفت اجرای پروژه هزینه شده است قطعی قید شده و به پیمانکار پرداخت میشود.
خلاصه ای از مبالغ  فهرست بهای هر رشته :در صورت وضعیت پیمانکاری میتواند جند فهرست بها قید شود.

نحوه پرداخت پیمانکاران براساس صورت وضعیت

در پایان هرماه این امر از روند اجرای پروژه و هزینه های مصالح استفاده شده و هزینه کارگاه تا آن دوره را  تهیه میکند. روند تهیه آن به روش ذیل است:

صورتجلسات برای تهیه صورت وضعیت پیمانکاری در اختیار سرپرست کارگاه  یا سرپرست واحد متره و برآورد قرار میگیرد. بعد از اینکه صورت وضعیت پیمانکاری تنظیم شد توسط پیمانکار تایید و برای  کارفرما فرستاده میشود. مهندس ناظر صورت وضعیت را بررسی و مواردی که بیش از حد کار شدند با خودکار قرمز اصلاح می نمایند. صورت وضعیت  بعد از اصلاح و بررسی توسط ناظر برای کارفرماارسال میشود. قسمت واحد متره و براورد با خودکار سبز قیمت ها راچک و بعد از تاییدیه پرداخت به کارفرما ارسال میکند. بعد از اینکه مبلغ صورت وضعیت های قبلی و مبلغ حق بیمه  و مالیات پیمانکارکسر میشود چک پرداخت به پیمانکار صادر میشود. مبلغ حق الزحمه مهندسی که صورت وضعیت پیمانکاری را تهیه می کند. در حدود سه دهم درصد الی پنج دهم درصد مبلغ صورت وضعیت می باشد.
Contract status statement

تعدیل پیمان

مورد مهم در پرداخت این امر نوشتن تعدیل پیمان می باشد. مقادیر تعدیل پیمان براساس شاخصی که سازمان برنامه و بودجه مشخص میکند، محاسبه میشود. تعدیل پیمان عبارت است از اینکه فهرست قیمت مصالح در بازار دچار نوسان شود و باعث زیان پیمانکار شود.

ضریب پیمان 

برای جبران هزینه های ویژه ای که براساس ضوابط  و دستورالعمل های مربوط به برآورد در پیمان اعمال میشود ،از اعدادی با عنوان ضریب پیمان استفاده میشود. ضریب پیمان مکمل قیمت واحد درج شده در هریک از موارد در فهرست بها  موجود در پیمان می باشد.

انواع ضریب پیمان

 •  -ضریب بالاسری
 • -ضریب پیمان (پیشنهادی پیمانکار)
 • -ضریب فصل
 • -ضریب منطقه ای
 • -ضریب ارتفاع
 • -ضریب طبقات
 • -ضریب فصل مصالح پای کار
 • -ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
 • -ضریب تعدیل و تعدیل معکوس
 • -ضریب صعوبت ( سختی کار)
Contract status statement

شرایط عمومی پیمان 

  ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان

سه روز بعد از تصویب صورت وضعیت پیمانکاری قطعی بوسیله کارفرما صورتحساب نهایی تهیه میشود. صورتحساب نهایی شامل جمع  مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبلغی که براساس مدارک پیمان به مبلغ  صورت وضعیت اضافه یا کم میشود .اگر صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار قابل قبول باشد توسط پیمانکار و کارفرما امضا میشود. اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی اعتراض داشته باشد  یکماه مهلت دارد مدارک اعتراض را به کارفرکما ارسال کند .اگر در این مدت اقداممی برای اعتراض انجام ندهد به معنای پذیرفتن صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار است. براساس ماده 52 شرایط عمومی پیمان ملاک تسویه با پیمانکار صورتحساب نهایی است.

-در صورتیکه در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاری قطعی یا موقت و تهیه صورتحساب نهایی تاخیر ایجاد شود و این باعث هزینه برای پیمانکار شود که ضمانتنامه را تمدید کند کارفرما باید هزینه های اضافی را به پیمانکار پرداخت کند و اگر تاخیر آزادکردن تضمین ها بیشتر از سه ماه باشد کارفرما باید ضمانت را آزاد کند.

-در صورتیکه در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاری قطعی مشخص شود که پیمانکار براساس صورت وضعیت پیمانکاری موقت بدهکار نیست کارفرما باید ضمانت پیمانکار را  آزاد کند و مبلغی که پیمانکار برای تمدید ضمانت نامه هزینه کرده است پرداخت کند.
صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمان درماده پنجاه و دو شرایط عمومی

– اگر پیمانکار براساس تسویه حساب، صورتحساب نهایی بستانکار باشد کارفرما حداکثر یک ماه از تاریخی که صورتحساب امضا شد، طلب پیمانکار را پرداخت میکند و به غیر نصف ضمانت حسن انجام کار تا پایان قطعی کار پروژه بقیه ضمانت های پیمانکار آزاد میشود.

-اگر پیمانکار براساس صورت حساب نهایی به کارفرما بدهکار شود، یک ماه از تاریخ امضا صورتحساب نهایی فرصت دارد طلب کارفرما را پرداخت کند. اگر از پرداخت طلب استنکاف کند کارفرما میتواند از ضمانت های پیمانکار طلب خود را وصول کند.اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پیمانکاری دارید،می توانید ضمن تماس با گروه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید.
Contract status statement

براساس ماده 52 شرایط عمومی پیمان ملاک تسویه با پیمانکار صورتحساب نهایی است.

تبصره یک –اگر در رسیدگی به صورت قطعی یا موقت و تهیه صورتحساب نهایی تاخیر ایجاد شود و این باعث هزینه برای  پیمانکار شود که ضمانتنامه را تمدید کند کارفرما باید هزینه های اضافی را به پیمانکار پرداخت کند و اگر تاخیر ازادکردن تضمین ها بیشتر از سه ماه باشد کارفرما باید  ضمانت را آزاد کند.
تبصره 2- اگر در رسیدگی مشخص شود که پیمانکار بدهکار نیست کارفرما باید ضمانت پیمانکار را آزاد کند و مبلغی که پیمانکار برای تمدید ضمانت نامه هزینه  کرده است پرداخت کند.

ماده پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان – تسویه حساباگر پیمانکار براساس صورتحساب نهایی بستانکار باشد کارفرما حداکثر یک ماه از تاریخی که صوزتحساب امضا شد طلب پیمانکار را پرداخت میکند و به غیر نصف ضمانت حسن انجام کار تا پایان قطعی کار پروژه بقیه ضمانت های پیمانکار آزاد میشود.
صورت وضعیت پیمانکاری

مبلغ حق الزحمه مهندسی که صورت وضعیت را تهیه میکند.

در حدود سه دهم درصد الی پنج دهم درصد مبلغ صورت وضعیت میباشد.
مورد مهم در پرداخت این امر نوشتن تعدیل پیمان می باشد.
مقادیر تعدیل پیمان براساس شاخصی که سازمان برنامه و بودجه مشخص میکند، محاسبه میشود.
تعدیل پیمان عبارت است از اینکه فهرست قیمت مصالح در بازار دچار نوسان شود و باعث زیان پیمانکار شود.
ضریب پیمان برای جبران هزینه های ویژه ای که براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد در پیمان اعمال میشود، از اعدادی با عنوان ضریب پیمان استفاده میشود.
ضریب پیمان مکمل قیمت واحد  درج شده در هریک از موارد در فهرست بها  موجود در پیمان می باشد.

Contract status statement

مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

 

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی اساک مطرح نمائید.

تلفن  : 09023589119
                     40222853

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید