جرم جعل سند مجعول 

جرم جعل سند مجعول 

3 تیر1398
جرم جعل سند مجعول 

 

 جعل سند


جعل یعنی تقلب کردن و به ضرر دیگری نوشته ،مهر یا سندی را تغییر یا بسازیم، طوریکه به جای نمونه اصلی قرار دهیم و از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با نمونه  اصلی نداشته باشد.
و در نتیجه این امر شخص سند جعلی را از سند اصلی تشخیص ندهد.
همچنین  سند جعلی و سند اصلی از نظر محتوا نیز ارزش معنوی و حقوقی برابر داشته باشند یعنی هم معنا و هم اعتبار داشته باشند.
اعتبار داشتن سند جعلی یعنی اینکه بتوان در مراجع رسمی به آن استناد کنیم.

جعل و استفاده از سند مجعول در قانون چه مجازاتی داردبراساس ماده 532 تا 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 مجازات جعل سند را تعیین کرده است.
براساس ماده 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرشخصی که سند و یا نوشته غیررسمی را جعل و از سند مجعول استفاده کند،
به حبس از شش ماه تا دوسال و یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود همچنین باید جبران خسارت کند.
کارکنان دولت در امور مربوط به اداره خود جعل سند رسمی کنند به مجازات یک تا پنج سال حبس یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردند.

آیا استفاده از سند جعلی جرم استبراساس قانون مجازات اسلامی اگر شخص سند مجعول را با اطلاع و اگاهی از مجعول بودن از ان استفاده کند جرم استفاده از سند مجعول را مرتکب و اگر سند مجعول رسمی باشد به مجازات شش ماه تا سه سال حبس یا سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود
.در صورتیکه سند غیررسمی باشد به شش ماه تا دوسال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.جرم جعل جدا از جرم استفاده از سند مجعول است و اگر شخص جرم جعل را انجام دهد، همچنین از آن سند مجعول استفاده کند هردو جرم را انجام داده و مجازات هردو جرم برایش در نظر گرفته میشود.

مهر و امضا جعل شده


اعتبار هر نوشته و سندی امضا و مهر شخص است.
قانون مجازات اسلامی در مواد 525 و 528و 529 بخش تعزیرات سال 1375 بیان میدارد که ساختن و تغییر مهر  شخصی، اگر بدون اجازه فرد باشد جرم جعل صورت گرفته است.
اگر فرد از مهر ادارات و شرکتها  بدون مجوز قانونی استفاده کند براساس قانون مجازات اسلامی ماده 530 بخش تعزیرات به مجازات حبس از دو ماه تا دوسال محکوم میشود.
 

جرم جعل در تصویر برداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی


منظور از اوراق هویت،کارت شناسایی ،مدارک عمومی است که در صورتی جعل صورت میگیرد که اصل یا کپی این مدارک قابل تشخیص نیست.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 537 برای آن مجازات تعیین کرده است و کسانی که این مدارک را تهیه و استفاده میکنند مجازات حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال.

عناصر جرم استفاده از سند مجعول


عنصر مادی: به کار بردن، ارائه، انتشار، واگذار نمودن استفاده و مبادله سند مجعول است.
رفتار فیزیکی:یعنی شخص هنگامی که از سند مجعول استفاده  میکندآن را به مراجعی که نیاز به دادن سند دارد بدهد.
شرط ضروری در ایجاد جرم استفاده از سند مجعول:شرط اصلی این که سند مجعول ،تقلبی باشد و باعث اشتباه فرد با اصل سند شود.
نتیجه حاصله:جرم استفاده از سند مجعول همین که سند مجعول ارائه و استفاده شود جرم صورت گرفته است اگر چه فرد فریب نخورد.
اگر شخص با استفاده از سند مجعول مالی را به صورت متقلبانه بدست اورد مرتکب جرم کلاهبرداری شده اگر با استفاده از این سند مجعول قصد گرفتن مال فردی  را داشته باشد ولی موفق به گرفتن مال نشود مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری شده است.

عنصر معنوی

در ارتکاب به جرم استفاده ازسند مجعول ،شخص جاعل باید دارای سونیت و قصد مجرمانه باشد و از جعلی بودن سند اطلاع داشته باشد.

عنصر قانونی

براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 535 مصوب 1375 استفاده از نوشته و سند جعلی در صورتیکه در ماده 532 و 533 و 534 بخش تعزیرات آمده را با اطلاع از جعلی بودن استفاده کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
 

جعل سند رسمی

براساس ماده 1287 قانون مدنی ،سند رسمی ،سندی است که در اداره ثبت اسناد و یا توسط کارکنان رسمی در صلاحیت کاریشان براساس مقررات قانونی تنظیم شود.
هرگونه جعل سند رسمی براساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای مجازات است.
 

اگر فردی جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مرتکب شود و شاکی رضایت دهد به دلیل جنبه عمومی جرم شخص تبرئه نمیشود و به مجازات محکوم میگرد اما قاضی میتواند این رضایت شاکی را وسیله تخفیف مجازات در نظر بگیرد.
 
استفاده از وکیل جعل اسناد (متخصص در زمینه  جرم جعل) توسط شاکی

1- مدت زمان برای اثبات جرم کمتر میشود
2- حضور شاکی در دادگاه نیاز نیست
3- تقاضای کارشناس و خط نگاری توسط وکیل شاکی(اثبات جرم جعل توسط کارشناسی(
4- اقدام وکیل برای جبران ضرروزیان موکل و محکومیت متهم
5- اعلام رضایت و یا عدم رضایت شاکی توسط وکیل بدون حضور موکل

مدارک لازم برای شکایت کیفری جرم جعل

1- مدرک شناسایی شناسنامه و کارت ملی
2- سند و نوشته ای که جعل شده است و اصل سند
3- تنظیم دادخواست به دادسرا محل

نکته مهم: در اثبات جرم جعل :اگر فقط کپی سند را داشته باشیم و سند اصلی را نداشته باشیم اثبات جرم جعل وجود ندارد.
 
از آنجاییکه اثبات جرم جعل نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد بهره مندی از وکیل جعل اسناد (متخصص در جرایم جعل سند) امری ضروری است.
قبل از هر اقدام قانونی و طرح شکایت کیفری از وکیل کلاهبرداری (متخصص در جرم کلاهبرداری) گروه حقوقی اساک استفاده کنید.
 


 
 
 

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر