تمدید قرارداد پیمانکاری

تمدید قرارداد پیمانکاری

19 فروردین1399
تمدید قرارداد پیمانکاری

تمدید قرارداد پیمانکاری

در قرارداد پیمان، پیمانکار و کارفرما مدت زمان اجرای کار را تعیین میکنند،گاهی مواردی بوجود میاید که در مورد آن ضمانت اجرایی وجود ندارد. تمدید قرارداد پیمان
در عملیات موضوع پیمان، تمدید قرارداد پیمانکاری زمانی مطرح میشود که به علت تاخیرات  پیمانکاری که شامل تاخیرات مجاز و تاخیرات غیرمجاز در اجرای قرارداد 
پیمان است، فرایند اجرای عملیات پیمان طولانی شود. از آنجاییکه براساس شرایط عمومی پیمان در صورتیکه تاخیرات پیمانکارمجاز باشد ،
معادل زمان تاخیر به مدت زمان اجرای عملیات موضوع پیمان اضافه و باعث تمدید قرارداد پیمانکاری میشود.
در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان مواردی به وجود آید که مدت زمان اجرای پیمان افزایش یابد ،پیمانکار باید با ارائه مدرک و دلایل قانونی
و توجیح آن به مهندس مشاور، را درخواست کند. 
سوالی که در اینجا مطرح شده است این است که آیا در شرایط عمومی پیمان، قانونگذار تمدید قرارداد پیمانکاری را بیان نموده است.
 

قانونگذار در شرایط عمومی پیمان تمدید قرارداد پیمان را بیان نموده است:

-در صورتیکه موارد ذیل باعث شود مدت زمان اجرای کار موضوع پیمان افزایش یابد ،پیمانکار میتواند  تمدید قرارداد پیمانکاری را درخواست کند. 
-در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان فهرست بهای قیمت ها قید شده و مقادیری که در قرارداد پیمان پیش بینی نشده است تغییر کند. 
- در صورت تغییر در نقشه اجرایی پیمان و مشخصات و استانداردهای موضوع پیمان  
- در صورتیکه کارفرما کارگاه موضوع عملیات پیمان را با تاخیر به پیمانکار تحویل دهد. 
- در صورتیکه کارفرما دستورات اجرای کار ، نقشه ها را با تاخیر به پیمانکار تحویل دهد . 
-در صورتیکه کارفرما متعهد به تامین مصالح و تجهیزات عملبات پیمان باشد و در فراهم نمودن آن تاخیر داشته باشد. 
-در صورتیکه مصالحی که به پیمانکار تحویل داده میشود باید با حواله کارفرما باشد و این کار با تاخیر انجام شود. 
-در صورتیکه حوادث قهری به وجود آید و پیمانکار مقصر نباشد. 
 

- در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان شی عتیقه و آثار باستانی پیدا شود. 

-در صورتیکه مصالح و تجهیزات مورد نیاز عملیات پیمان باید از خارج تامین شود و در تامین آن از خارج محدودیت وجود داشته باشد؛
و اجرای کار به تعویق افتد؛
باعث تمدید قرارداد پیمانکاری میشود. 
-در صورتیکه براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان کار اجرای عملیات موضوع پیمان معلق شود. 
- در صورتیکه در ادامه اجرای عملیات پیمان، قانونگذار مقررات قانونی تصویب کند که مدت زمان اجرای عملیات تغییرکند و باعث 
تمدید قرارداد پیمان شود.  
- در صورتیکه کارفرما مطالبات پیمانکار را براساس شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمان در زمان تعیین شده پرداخت نکند. 
- در صورتیکه عللی به وجود آید که کارفرما تشخیص دهد پیمانکار در تاخیرات قرارداد پیمان مقصر نیست ،میتواند تمدید را تصویب کند. 
 تمدید قرارداد پیمانکاری

مفاد قانونی تمدید قرارد پیمانکاری 

در ادامه مقاله عواملی که باعث این موضوع میشود براساس مفاد شرایط عمومی پیمان شرح داده شده است،
تا پیمانکاران با استدلال به این مفاد قانونی شرایط عمومی پیمان  را از دستگاه نظارت مربوطه درخواست کند. 

ماده 30 شرایط عمومی پیمان مبنای استدلال پیمانکار برای؛تمد ید قرارداد پیمان است . 
ماده بیست و شش شرایط عمومی پیمان  
پیدا شدن شی عتیقه و آثار باستانی:در صورتیکه در اجرای عملیات پیمان ،شی عتیقه یا آثار باستانی کشف شود عملیات اجرایی متوقف 
و یا تعطیل میشود؛ و این باعث تمدید قرارداد پیمانکاری میشود. 

 
ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان  
-در صورتیکه کارفرما ،کارگاه را براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان به پیمانکار تحویل ندهد و در اجرای عملیات پیمان وقفه ایجاد شود 
براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمان شامل تعلیق کار میشود و براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان باعث تمدید  میشود.

 

ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان  

براساس  مفاد این بند از شرایط پیمان در صورتیکه درفرایند اجرای عملیات پیمان مقدار و مبلغی که در فهرست بها قید شده است تغییر کند و باعث تعدیل قرارداد 
پیمان شود، پیمانکار میتواند تمدید را درخواست کند. 
ماده سی شرایط عمومی پیمان 
در صورتیکه موارد ذیل در اجرای عملیات پیمان به وجود آید و این موارد باعث شود زمان اجرای عملیات پیمان افزایش یابد و زمان تحویل موضوع 
پیمان طولانی و با تاخیر باشد،در این حالت پیمانکار میواند تقاضای تمدید قرارداد پیمان را از کارفرما درخواست کند. 
مواردی که باعث تمدید قرارداد پیمانکاری میشود شامل موارد ذیل است : 

-براساس ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان بند الف :مبلغ اولیه قرارداد پیمان در فرایند اجرای عملیات موضوع پیمان تغییر کند.
تمدید قرارداد پیمانکاری

براساس ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان بند ج :

در صورتیکه کارفرما عملیات اجرایی جدید به پیمانکار ابلاغ کند که در قرارداد ذکر نشده است و تغییر مبلغ و قیمت آن مشخص نشده باشد. 
- در صورتیکه کارفرما نقشه اجرایی را تغییر دهد. قوانین عرف مهندسی، معیار مشخص کردن تغییر اساسی در نقشه اجرایی است و تغییرات 
جزیی در نقشه اجرایی نمیتواند ملاک تمدید قرارداد پیمان باشد. 
-براساس ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان :
در صورتیکه کارفرما در تحویل کارگاه نقشه ها و تامین مصالح به پیمانکار تاخیر کند ،باعث تمدید قرارداد پیمان میشود 
-تاخیر کارفرما در صادر کردن حواله فروش مصالح بخصوص قراردادهای دولتی باعث تمدید قرارداد پیمان میشود. 
-براساس ماده 26 شرایط عمومی پیمان درمورد کشف اشیا عتیقه در اجرای عملیات پیمان و ماده 43 شرایط عمومی پیمان در صورت حوادث قهری 
باعث تمدید میشود.

 
ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان 
حوادث قهری :گاهی در اجرای عملیات پیمان حوادثی به وجود می آید که قابل پیش بینی نیست و قابل کنترل نمی باشد مثل سیل ،
زلزله، طوفان، جنگ، شیوع بیماری واگیردار، این عوامل باعث تاخیردر قرارداد پیمانکاری و باعث تمدید قرارداد پیمان میشود. 
-در صورتیکه براساس بند د ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان پیمانکار مصالح و تجهیزات را از خارج وارد کند و در ورود آنها محدودیت وجود 
داشته باشد و باعث طولانی شدن اجرای عملیات پیمان شود، پیمانکار میتواند تقاضای تمدید را درخواست نماید. 
ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان  
معلق شدن قرارداد پیمان :قانونگذار در ماده 49 شرایط عمومی پیمان این حق را برای  کارفرما تعیین کرده است که در اجرای عملیات موضوع 
قرارداد پیمان ، پروژه را حداکثر برای سه ماه معلق کند.

تمدید قرارداد پیمانکاری
در صورتیکه کارفرما بخواهد بیشتر از سه ماه اجرای عملیات پیمان را معلق کند
با موافقت پیمانکار میتواند مدت تعلیق پیمان را سه ماه دیگر و برای یک بار افزایش دهد. 
-براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان معادل مدت زمانی که قرارداد پیمان توسط کارفرما تعلیق شده است به همان مدت تمدید قرارداد پیمان 
صورت میگیرد. 
تصویب شدن قانون جدید : 
در صورتیکه در خصوص مصالح وتجهیزات و تهیه ارز و عوامل سیاسی قوانین جدیدی از طرف قانونگذار مصوب شود باعث تمدید قرارداد در اجرای 
عملیات شود. 

 
کارفرما مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نکند: 
در صورتیکه مدت زمان اولیه قرارداد پیمان یا مدت زمان تعیین شده تمدید قرارداد پیمان تمام شده است و پیمانکار نتواند کار عملیات پیمان را به 
اتمام برساند ،براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان مهندس مشاور دلیل تاخیر در اجرای کار را بررسی میکند و به کارفرما دلایل تاخیر را 
گزارش میدهد. 

 
کارفرما تاخیرات مجاز و تاخیرات غیرمجازرا بررسی میکند:
و معادل مدت زمان تاخیرات مجاز، توسط کارفرما تایید میشود. در صورتیکه پیمانکار در خصوص تمدید قرارداد پیمانکاری با مهندس مشاور
موافق نباشد و تصمیم کارفرما را نپذیرد، اجرای عملیات براساس نظر کارفرما ادامه می یابد 
و پیمانکار براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان برای 
حل اختلاف قرارداد پیمان  اقدام میکند. 
وکیل متخصص پیمانکاری 
پیمانکار قبل از هرچیز باید بداند که چه قراردادی را امضا میکند. چه تعهداتی را پذیرفته است . دارای چه حقوقی در قرارداد پیمان است .
قبل از هر اقدام در تنظیم قرارداد پیمانکاری از مشاوره حقوقی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید . 
سوالات و ابهامات خود رادر مورد قرارداد پیمان در تمام ساعات 
شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه پیمانکاری به آنها جواب دهند.

تمدید قرارداد پیمانکاری
کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) 
شماره همراه :09381690900 
40222853 
آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 
www.asaklaw.com   سایت گروه حقوقی آساک 
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک 
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام 
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
تمدید قرارداد پیمانکاری

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید