آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

10 اردیبهشت1399
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟ 

در ماده 43 شرایط عمومی پیمان در مورد حوادث قهریه مانند شیوع بیماری واگیردار (مانند ویروس کرونا )یکی از عواملی که باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری میشود توضیح داده شده است.
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ویروس کرونا یا کوید 19 جزء عوامل فورس ماژور و قهریه می باشد؟
فورس ماژور یا همان قوه ی قهریه در حقوق ایران بر گرفته از حقوق فرانسه دارای دو معنا است.
–فوروس ماژور در معنای عام : عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که در واقع خارج از تعهدات، متعهد در قرارداد است. 
–فورس ماژور در معنای خاص: عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. 
در نتیجه فورس ماژور یا قوه ی قهریه ،عبارت است از یک حادثه ی خارج از تعهدات یک متعهد، که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است.
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری .

فورس ماژور و حوادث قهریه

براساس تعریف قانون مدنی از فورس ماژور و قوه ی قهریه، میتوان چنین استنباط کرد که فورس ماژور یک حادثه ی طبیعی است که باید شرایط ذبل را دارا باشد:
– خارج از حیطه ی تعهدات متعهد 
– غیر قابل پیش بینی 
– غیر قابل اجتناب 
با توجه به خارجی بودن این حوادث اگر در قراردادهای پیمانکاری حادثه ای پیش آید که متعهد را از انجام تعهدات خود باز دارد متعهد ملزم به پرداخت خسارت به کارفرما نیست.
اما اگر پیمانکار از عمد کارهایی را انجام دهد که انجام تعهدات به تاخیر افتد، کارفرما در صورت اثبات آن میتواند پیمانکار را ملزم به جبران خسارت کند.
در قراردادهای پیمانکاری اگر شخص ثالثی باشد که از انجام تعهدات توسط پیمانکار جلوگیری نماید، در چنین شرایطی پیمانکار مسئول نیست. 
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟


عوامل قهریه در قرارداد پیمانکاری

در قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که یکی از طرفین امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است.
نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند؛ کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. 
نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند. در قراردادهای پیمانکاری با استناد به تعریف شرایط عمومی پیمان از پیمانکار و کارفرما، کارفرما انجام اموری را بر عهدی پیمانکار نهاده است و پیمانکار در مقابل او متعهد به انجام آن امور است.
اما گاهی پیمانکار به دلایل فورس ماژور نمیتواند به درستی تعهدات خود را انجام دهد که در چنین شرایطی در صورت اثبات به کارفرما نیازی به جبران خسارت نیست.
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری

 
تاثیرعوامل قهریه در تعهدات در قانون 
در قانون مدنی تعاریف خلاصه ای از حوادث قهریه و فورس ماژور بیانشده است و بحث مفصلی از فورس ماژور یا قوه ی قهریه بیان نشده است.
براساس ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد، زمانی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است که مربوط به وی نیست.
با توجه به ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نمیشود.
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
در ماده 387 قانون مدنی بیان شده است که اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود .
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟)
پیش بینی حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری
براساس ماده 229 قانون مدنی اگر حوادثی اتفاق افتد که دفع این حوادث غیر ممکن باشد و از حیطه ی اقتدار متعهد خارج باشد، در چنین شرایطی او مسئول نیست. 
زیرا این حادثه غیر قابل دفع است؛ در رابطه با غیر قابل پیش بینی بودن حادثه فورس ماژور میتوان چنین گفت که در
قراردادهای پیمانکاری در اکثر مواقع کارفرما و پیمانکار سعی می کنند نهایت پیش بینی ها را در طول قرارداد انجام دهند پس در صورت وقوع حوادثی که در طول قرارداد پیش بینی نشده نمیتوان از پیمانکار این توقع را داشت که از آن حادثه جلوگیری نماید یا جبران خسارت کند.
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
در چنین شرایطی اگر متعهد در انجام تعهدات قرارداد پیمانکاری دچار تاخیر شود مسئول به جبران خسارت نیست اما اگر خود باعث به وجود آمدن این حوادث باشد یا میتوانسته دفع کند و قصور کرده مسئول به جبران خسارت است و باید جبران نماید.
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟
انعقاد قراردادپیمانکاری براساس حوادث فورس ماژور
در حوادث فورس ماژور مانند سیل، زلزله، شوع بیماری واگیر دار مانند ویروس کرونا، طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند قرارداد خود را به دو صورت منعقد کنند.
اول اینکه طرفین در قرارداد ذکر کنند که در صورت وقوع حوادث فورس ماژور متعهد مسئول نیست و ملزم به جبران خسارت نیست. در واقع حوادث گوناگون طبیعی را در قالب فورس ماژور در مفاد پیمان قید نمایند. 
اما در حالت دوم میتوانند چنین قید کنند که در صورت وقوع چنین حوادثی متعهد مسئول است و باید نسبت به
کارفرما جبران خسارت کند، که در چنین شرایطی در صورت بروز یک حادثه ی خارجی همانند ویروس کرونا (کوید 19) پیمانکار مسئول جبران خسارت است و نمیتواند ادعایی نماید. 
چنین شرطی میتواند در قراردادهای پیمانکاری ،پیمان مدیریت و مدیریت پیمان قید شود.
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
تاثیر ویروس کرونا بر قرارداد پیمانکاری
امروزه سراسر جهان با ویروسی به نام کرونا یا کوید 19 در اصطلاح پزشکی مواجه شده است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این ویروس در قراردادهای پیمانکاری، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان تاثیر گذار است یا خیر؟
آیا پیمانکار در صورت تاخیر در انجام تعهدات خود باید نسبت به کارفرما جبران خسارت نماید.؟
آیا پیمانکار یا متعهد ،مسئول این تاخیر است.؟
با توجه به غیر مترقبه بودن این حادثه در سراسر جهان و تاثیر گذار بودن این ویروس برتمامی قراردادها چه 
عمرانی و چه دولتی باید به این مسائل اشاره شود که وقتی قراردادی میان دو طرف قرارداد منعقد می شود،دو طرف ملزم به رعایت تعهدات خود هستند و باید از آن تبعیت نمایند.
این قرارداد به وسیله فسخ یا اقاله منحل میشود؛ در قراردادهای فعلی با توجه به واگیر دار بودن ویروس کرونا، این ویروس بیساری از قراردادهای پیمانکاری را تحت تاثیر قرار داده است.

تعلیق قرارداد پیمانکاری قبل از شیوع ویروس کرونا
تعلیق قرارداد پیمانکاری با توجه به ویروس کرونا بسیار سخت است و باید به گونه ای باشد که حقوق هر دو طرف حفظ شود. اما در واقع باید حالت اضطرار داشته باشد و این حالت اضطرارهمچنان ادامه یابد، تا بتوان حالت تعلیق در قرارداد پیمانکاری را در نظر گرفت.
در قراردادهای مربوط به پیمانکاری شهرداری در رابطه با اجرا باید با حداقل نیرو انجام شود زیرا در صورت انجام ندادن آن مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد. اگر قرارداد پیمانکاری قبل از ویروس کرونا منعقد شده است، به دلیل خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن ، غیر قابل اجتناب بودن این حادثه و با توجه به واگیر دار بودن این ویروس متعهد میتواند در انجام تعهدات خود
تاخیر نماید به شرطی که حالت اضطرار پیش بینی شده باشد و این حالت همچنان باقی بماند.
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

تعلیق قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا

در صورتیکه قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا منعقد شده باشد که سهوا به آن توجه نشده باشد، در چنین شرایطی طرفین قرارداد یعنی پیمانکار و کارفرما می توانند در مفاد پیمان تغییر ایجاد نماید، اما نمی توانند نسبت به اقاله و تعلیق آن اقدام کنند. بنابراین تاخیر در چنین شرایطی از جانب پیمانکار مستلزم جبران خسارت نیست، زیرا این حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع از ناحیه ی وی می باشد.
اما پس از پایان این ویروس و بازگشت به حالت عادی باید به تعهدات خود عمل نماید و تاخیری در انجام تعهدات نداشته باشد. 
سوالات خودرا در خصوص تاثیر ویروس کرونا در انواع قراردادها میتوانید با وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک مطرح کنید.
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری
پیمانکاران و کارفرمایان در قرارداد پیمانکاری به تمامی قوانین و مقررات پیمانکاری وتبصره های مربوطه در خصوص شرایط عمومی پیمان اطلاعات کاملی ندارند و در اجرای مفاد قرارداد پیمان دچار مشکل میشوند. از این رو استفاده از مشاوره حقوقی پیمانکاری امری ضروری است؛ قبل از هر گونه اقدام در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان و ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری با مشاوره پیمانکاری به صورت آنلاین گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و داوری در قرارداد پیمان را در تمام ساعات شبانه روز، حتی ایام تعطیل با مشاور متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید.
همچنین میتوانید
سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک به آدرس ذیل مطرح نمایید تا پاسخگوی آن باشیم. 
هیات تحریریه آساک
(آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟)
تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید