انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

5 اردیبهشت1399
انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری؛ اشاره ای به کارفرما:کارفرما ، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما میباشند.
نگاهی به پیمانکار ; پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار میباشند .
قراردادهای پیمانکاری در هنگام انعقاد از اهمیت زیادی برخوردار است.


زیرا در هنگام انعقاد قراردادهای پیمانکاری

طرفین قرارداد (کارفرما ، رئیس پروژه –پیمانکار) با استناد به متن شرایط عمومی پیمان ، موافقت نامه ای را طرح مینمایند . موافقت نامه ، سندی است و این سند در برگیرنده ی مشخصات اصلی پیمان ، همچون مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ، مدت زمان اجرای پروژه میباشد.
انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
در قراردادهای پیمانکاری سایر عوامل دخیل در قراردادها نیز ذکر میشود که این عوامل با استناد به متن شرایط عمومی پیمان طرح میشوند عبارت است از:
1 –پیمان 2 – موافقت نامه 3 – شرایط عمومی 4 – شرایط خصوصی 5 – برنامه زمانی اجرای کار 6 – کارفرما 7 – پیمانکار 8 – مدیر طرح 9 – مهندس مشاور، مهندس ناظر 10 – رئیس کارگاه 11 – پیمانکار جزء 12 – کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه 13- مصالح، تجهیزات،
مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل 
انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

14 – برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان
مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه 15 –روز ، ماه ، تاریخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها 16 –تاییدات پیمانکار 17 – کارکنان 18 – مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه 19 –کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها و اندازه گیریها 20 – تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات 21 – حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های لازم 22 – ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها 23 – حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها 24 – واگذاری ، پیمانکاران جزء 25 – اجرای کار در شب 26 – آثار تاریخی و اشیای عتیقه 27 – اقامتگاه قانونی 28 – تحویل کارگاه از ناحیه کارفرما به پیمانکار

29 – تغییر مقادیر کار ، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
30 – تغییر مدت پیمان 31 – مدیریت اجرا 32 – نظارت بر اجرای کار 33 – مهندس ناظر 34 – تضمین انجام تعهدات 35 –تضمین حسن انجام کار 36 – پیش پرداخت 37 –پرداخت ها 38 – پرداخت های ارزی 39 – تحویل موقت 40 صورت وضعیت قطعی 41 – تحویل قطعی 42 –مسئولیت های دوره ی تضمین 43 – بروز حوادث قهری 44 – ممنوعیت قانونی 45 – حق انحصاری ثبت شده 46 – موارد فسخ پیمان 47 – اقدامات فسخ پیمان 48 –خاتمه پیمان 49 – تعلیق 50 – هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار 51 – صورت حساب نهایی 52 –تسویه حساب 53 – حل اختلاف 54 -قوانین و مقررات حاکم بر پیمان .
که طرفین قرارداد پیمان کاری با توجه به نوع پیمان خود میتوانند این ماده ها را ضمن قرارداد خود قید نمایند .
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

قبل از مطرح شدن دعاوی از ناحیه پیمانکاری

پیمان کار باید به نکاتی توجه نماید ; اولا دعاوی حاصل از سوی پیمانکار آیا این مسئله میان کارفرما و پیمانکار به توافق رسیده است و پیمانکار میتواند نسبت به آن مسئله طرح دعاوی نماید ثانیا در صورت طرح دعاوی میتواند آن را اثبات نماید ؟ ثالثا میزان موفقیت خود در طرح دعاوی را نیز مورد بررسی قرار دهد و در نهایت مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی را مشخص نماید که اکثرا این مرجع در قالب ماده ای در قراردادها درج می گردد.
با توجه به بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان : هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید .
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

طرفین دعوا میتوانند به منظور رسیدگی به دعاوی
موضوع را به داوری ارجاع دهند و میتوانند به دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به دعوای رجوع کرده و دعوای خود را در دادگاه مطرح نمایند .
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میتواند به این دعاوی رسیدگی نماید و در اکثر مواقع به دعاوی رسیدگی میکند که در ردیف بودجه ها و قراردادهای عمرانی است .
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
و اینکه بهترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی قراردادهای پیمانکاری مراجع قضایی دادگستری میباشد و لذا اگر طرفین قرارداد به مراجعی که توان کافی به منظور رسیدگی به دعاوری را ندارند رجوع کنند مسئله به درستی حل نخواهد صد و در صورت مراجعه به دادگاه ها که به عنوان بهترین مراجع برای رسیدگی به دعاوی می باشند و به صورت کاملا منصفانه به حل شدن دعاوی خواهند پرداخت . 
انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

در صورت طرح مسئله در مراجع داوری
مرجع باید به گونه ای باشد که دارای بهترین و متخصص ترین داوران برای رسیدگی به مسئله باشد و لذا این داوران جوانب حق را رعایت نماید دوران در دعاوی پیمانکاری سریع از  مراجع قضایی میتوانند به دعاوی حاصله رسیدگی نمایند . 

انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
انواع دعاوی پیمانکاری
اقسام دعاوی پیمانکاری
​دعاوی پیمانکاری

پس هم در هزینه و هم در زمان پیمانکاران و کارفرمایان صرفه جویی خواهد شد، ممکن است که در قرارداد های پیمان کاری مرجع داوری در پیمان قید شده باشد که طرفین دعوا در صورت وقوع اختلاف باید به این مرجع مراجعه کنند تا به دعاوی رسیدگی نماید .
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
دعاوی مطرح شده در قرادادهای پیمانکاری میتواند در رابطه با مسائلی همچون :
1- دعاوی مربوط به مطالبه خسارت 
2- دعاوی مربوط به مطالبه وجه 
3 – الزام به اجرای تعهد(هم از ناحیه پیمان کار و هم از ناحیه کارفرما)
4 – الزام به جبران کارهای نادرست در طی قرارداد 
5 – فسخ قرارداد
6 – ابطال قرارداد
7 – دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد

دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
با استناد به ماده 46 شرایط عمومی پیمان : الف) کارفرما میتواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 فسخ کند.
1 – تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ب ماده 28 .
2 – تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .
3 – تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ج ماده 4 موافقت نامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد .
4 – تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است .

5 – تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده 
در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 .
6 – تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 .
7 – عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .
8 – بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز .
9 – عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند د ماده 32 .
10 – انحلال شرکت پیمانکار .
11 – ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقیف یا کندی پیشرفت کار شود .
 
12 – تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزدکارگران طبق بند و ماده 17 .
13 – هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کافرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .
ب – در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ میکند : 
1 – واگذاری پیمان به شخص ثالث 
2 – پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ب آن برای شمول ماده 48 .
درصورت مطرح شدن هر یک از مواردح فوق کارفرما میتواند نسبت به پیمان کار طرح دعاوی نماید و اگر در متن پیمان با ذکر نام مشخص شده باشد کارفرما برای مطرح کردن دعوا موظف می باشد به آن مرجع مراجعه نماید در غیر این صورت برای رسیدگی به دعوا و طرف مسئله باید به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید .
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری


نمونه ای دیگر، با توجه به ماده 35

که در رابطه با الزام پیمانکار به تضمین کار خود با حسن انجام کار می باشد ; از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده کارفرما نگهداری میشود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، طبق ماده 42 و 52 مسترد می گردد.
تبصره – پیمانکار میتواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است دریافت کند .
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
انواع دعاوی پیمانکاری
اقسام دعاوی پیمانکاری
​دعاوی پیمانکاری
انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری

در صورت عدم تحویل ضمانت نامه
حسن انجام کار توسط کارفرما و در صورت حل نشدن آن توسط مذاکره میان طرفین پیمان ، پیمانکار میتواند نسبت به کارفرما طرح دعوا نماید که شیوه آن در قسمت فوقانی مقاله شرح داده شده است .
در صورت طرح دعاوی از ناحیه هر یک از طرفین دعوی باید مستندات لازم وجود داشته باشد و همچنین این راه به کسی که دارای تسلط کافیست سپرده شود و پیشنهاد ما به شما موسسه آساک می باشد که متشکل از وکلای مجرب و تواناست .
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
​انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری
انواع دعاوی پیمانکاری
اقسام دعاوی پیمانکاری
دعاوی پیمانکاری

 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید