قانون امور مالیاتی

قانون امور مالیاتی

8 مهر1398
قانون امور مالیاتی

قانون امور مالیاتی
قانون امور مالیاتی، قوانینی هستند که قانونگذار براساس قوانینی که در مورد مالیات به اشخاص  حقوقی و حقیقی تعلق میگیرد و باید براساس این قانون به اداره دارایی  پرداخت کنند تصویب شده است. قانون  مالیات مستقیم یکی از بخش های مهم قانون امور مالیاتی است .در این مقاله  در خصوص قانون امور مالیاتی قسمت اول و دوم که در مورداشخاصی که  مشمول مالیات میشوند و مالیات بر دارایی و مالیات بر ارث میپردازیم.
 
برای اینکه با مشکلات مالیاتی روبرو نشوید، قبل از انجام هر اقدام در خصوص پرونده های مالیاتی با وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی اساک مشورت نمائید.
قانون امور مالیاتی( مالیات بردارایی )
قسمت اول
اشخاصی که به آنها مالیات تعلق میگیرد. ( قانون مالیات مستقیم )
 ماده یک قانون مالیات مستقیم : در ذیل اشخاصی که به آنها مالیات تعلق میگیرد بیان شده است
-براساس مقررات قسمت دوم قانون امور مالیاتی، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران دارای اموال و املاک هستند به آنها مالیات تعلق میگیرد.
-هرایرانی بعنوان شخص حقیقی که در ایران سکونت دارد، به درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست آورد، براساس قانون امور مالیاتی ، مالیات تعلق میگیرد
-هر ایرانی بعنوان شخص حقیقی ایرانی که در خارج از ایران سکونت دارد به درآمدهایی که در ایران بدست می آورد، براساس قانون امور مالیاتی، مالیات تعلق میگیرد.
-هرشرکت ایرانی بعنوان شخصیت حقوقی به درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می آورد، مالیات تعلق میگیرد.
-هرشخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی که در ایران سکونت دارد، به درآمدهایی که در ایران بدست می آورد مالیات تعلق میگیرد.
 ماده دو قانون امور مالیاتی ( مالیات مستقیم )
اشخاصی که در ذیل بیان شده اند از پرداخت مالیات مستقیم براساس قانون امور مالیاتی معاف هستند.
-کلیه وزارتخانه ها  و موسسات دولتی
- سازمان هایی که دولت بودجه آنها را تامین میکند.
-شهرداری
 
قانون امور مالیاتی
مالیات بر ارث
ماده  هفده قانون امور مالیاتی: (مالیات بر ارث ):هرشخصی که فوت کند، در فوت واقعی یا فرضی شامل موارد مالیاتی ذیل می باشد.
-به سپرده بانکی اوراق مشارکت اوراق بهادار به غیراز مواردی که در بند دو همین ماده درج شده است و سودهایی که به آن تعلق میگیرد و سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخی که به نام وارث ثبت و انتقال یافته یا پرداخت یا تحویل داده شود، سه درصد مالیات تعلق میگیرد.
-به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن براساس نرخ  هایی که در تبصره یک ماده 143 این قانون براساس مقررات مربوط در تاریخی که به وراث انتقال یافته یا ثبت شده است، یک و نیم درصد مالیات تعلق میگیرد.
-به  حق الامتیاز و اموال و حقوق مالی که در بندهای ذکرشده قید گردی،د به  ارزش مبلغ روزی که به وراث تحویل یا انتقال داده شد یا ثبت گردید، ده درصد مالیات تعلق میگیرد.
-به وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی، هوایی ،براساس قیمت تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخی که به وراث انتقال یافته یا ثبت شده است، دودرصد مالیات تعلق میگیرد.
-به املاک و حق واگذاری محل، براساس نرخ های ذکر شده در ماده 59 قانون امور مالیاتی براساس ارزش معاملاتی املاک و ارزش روز حق واگذاری برحسب مورد و تاریخی که به وراث انتقال یافته و ثبات شده است یک و نیم درصد مالیات تعلق میگیرد.
-اگر متوفای ایرانی در خارج از کشور اموال و دارایی داشته باشد،بعد از اینکه مالیات بر ارث و پرداخت به دولت کشوری که اموال و دارایی در آنجا قرارداد ،براساس ارزش ماترک و محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال، ده درصد مالیات به آن تعلق میگیرد.اگر مالیات بر ارث در کشور مزبور شامل نشود، ماخذ ارزش مالیات بر ارث براساس ارزش روزی که به وراث انتقال یافته ویا تحویل داده تعلق میگیرد.
 
ماده هجده قانون امور مالیاتی ( مالیات بر ارث)
وراث متوفی براساس قانون به سه طبقه تقسیم میگردند:
-پدر ، مادر، زن ،شوه،ر فرزند ، اولاد اولاد، شامل وراث طبقه اول می باشند.
-اجداد، براردر، خواهر و فرزندان آنها شامل وراث طبقه دوم می باشند.
-عمو ،عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها شامل وراث طبقه سوم می باشند.
 
ماده بیست و یک قانون امور مالیاتی ( مالیات بر ارث):اموالی که ماترک متوفی هستند، براساس قانون واحکام خاص مالکیت از آنها سلب شده یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده دو قانون امور مالیاتی ( مالیات مستقیم ) قرار گیرد به آنها مالیات بر ارث براساس تایید اشخاص مزبور تعلق میگیرد.اگر در خصوص سلب مالکیت، عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده کمتر باشد، شامل اموال به آنها مالیات بر ارث تعلق میگیرد.براساس موضوع ردیف مربوط در  ماده هفده قانون امور مالیاتی محاسبه و شامل مالیات می شوند.
 
ماده بیست و چهار قانون امور مالیاتی ( مالیات بر ارث ):اموالی که در زیر بیان شده اند، به آنها مالیات تعلق نمیگیرد.
-وجوهی که برای بازنشستگی به افراد تعلق میگیرد.
-وجوهی که برای وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت به شخص تعلق میگیرد.
-مطالباتی که مربوط به خسارت بدلیل اخراج به اشخاص تعلق میگیرد.
-وجوهی که در بازخرید خدمت به اشخاص تعلق میگیرد.
-مرخصی استحقاقی شخص که استفاده نشده است .
-بیمه اجتماعی
-به مبالغی پرداختی که بوسیله موسسات بیمه ( بیمه گزار ، کارفرما )به اشخاص تعلق میگیرد.
- اموال منقول که شامل موضوع بند 4 ماده 39 قرارداد وین تاریخ فروردین 1340
-اموال منقول بند 4 ماده 38 قرارداد وین تاریخ اسفند 1353 براساس رعایت مقررات قرارداد وین با شرط معامله متقابل
-اموالی منقولی که به سازمان ها و موسسات ذکر شده در ماده دو قانون امور مالیاتی وقف یا نذر یا حبس شدند، با تایید سازمان و موسسات مربوطه
 
-اثاث منزل محل سکونت متوفی
ماده بیست و پنج قانون امور مالیاتی ( مالیات بر ارث):وراث  شهدای انقلاب اسلامی  طبقه اول و دوم  مالیات بر ارث موضوع این فصل به آنها تعلق نمیگیرد.
 
-وراث شهدا طبقه اول و دوم برای اینکه از مقررات ماده 25 قانون امور مالیاتی استفاده کنند، منوط به تایید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی بر حسب مورد می باشند.
 
ماده بیست و شش  قانون امور مالیاتی ( مالیات برارث):وراث متوفی، ولی یا قیم ،امین یا نماینده قانونی آنها وظیفه دارند، هزینه های کفن و دفن  را براساس عرف و عادات از ماترک موضوع ماده هفده قانون امور مالیاتی که  یک سال از تاریخ فوت متوفی گذشته باشد باید  پرداخت کنند. در خصوص لیست کلیه اموال ماترک متوفی با ارزش زمان فوت و مطالبات و بدهیهای متوفی فرم مخصوص از سازمان امور مالیاتی دریافت و به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.
-رونوشت یا تصویر گواهی سندهای مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
-رونوشت یا تصویر گواهی کلیه اوراقی که بیان کننده حق مالکیت متوفی درخصوص اموال و حقوق مالی است.
-رونوشت یا تصویر گواهی از وصیت نامه متوفی در صورتی که وصیتنامه وجود داشته باشد.
-رونوشت یا تصویر گواهی وکالتنامه یا قیم نامه
رئیس امور مالیاتی مکلف است ،اظهارنامه تسلیمی را در مهلت مقرر رسیدگی و به شرح ذیل اقدام نماید.
-اگر ارزش مالی اموال متوفی کمتر از بدهی متوفی،  واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشند، اموال و دارایی های متوفی ،شامل مالیات موضوع ماده 17 قانون امور مالیاتی ( مالیات مستقیم )نمی باشد.مالیات های پرداختی ماده  17 قانون امور مالیاتی ( مالیات مستقیم )با ارائه سند و مدرک مثبته به پرداخت کننده مسترد میشود.
-اگر ارزش مالی روز اموال متوفی بیشتر از بدهی متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ،از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای 1،2،3،4،5و ماده 17 قانون امور مالیاتی کسر و مازاد آن برحسب مورد در ماده مزبور شامل مالیات میشود و براسا س موضوع ماده 17 قانون امور مالیاتی ،اضافه مالیات پرداختی براساس اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد میشود.
-به کلیه اموال ماترک متوفی یا بخشی از آن براساس بندهای الف و ب مالیات تعلق نگیرد، گواهی مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال متوفی به وراث برحسب موارد ماده 17 قانون امور مالیاتی به عنوان مرجع ذی ربط صادر میشود.
-ماده سی و سه قانون امور مالیاتی ( مالیات برارث):ازتاریخ اطلاع از وقوع فوت ایرانی در خارج از کشور مامور کنسولی ایران سه ماه مهلت دارد ،کلیه اطلاعات در خصوص اموال ماترک (منقول یا غیرمنقول ) با تعیین ارزش آنها ،بوسیله وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
 
ماده سی و چهار قانون امور مالیاتی ( مالیات برارث) :براساس قانون، اشخاص زیر قبل از گرفتن گواهی پرداخت مالیات مجاز نیستند، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تحویل دهند یا به نام آنها ثبت و معاملات مربوط به اموال و دارایی های متوفی را انجام دهند.
-بانک و موسسات مالی و اعتباری ، شرکتها ،موسسات عمومی غیردولتی اشخاص حقوق دولتی و غیردولتی که مبالغ نقد یا سفته  و هرنوع مال متوفی نزد خود دارند.
-زمانیکه اداره ثبت اسناد و املاک، مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت کند.
-دفتر اسناد رسمی زمانی، که میخواهد تقسیم نامه یا هرنوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی متوفی را ثبت کند.
-شرکتهایی که متوفی در آن سهام دارد.
-شرکتهای کارگزاری ،صندوق سرمایه گذاری
-صندوق دادگستری ،صندوق ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاصی که در بندهای فوق ذکر شده  است به غیر از اشخاص موضوع بند 2 و 6 این ماده و اشخاص موضوع بند 1،2 ماده 2 این قانون در صورتیکه تخلفی انجام دهند ،برابر ارزش مالی که شامل مالیات بر ارث بود ،باید مالیات پرداخت کنند و نسبت به جریمه مسئولیت تضامنی دارند و باید  دوبرابر مبلغ مالیاتی متعلق به متوفی جریمه پرداخت شود.در خصوص بانک، شرکت ،موسسات دولتی متخلف و شرکا و معاونین در تخلف، مسئولیت تضامنی دارند.
 
-اشخاص ذیل در صورتیکه در حیطه وظیفه قانونی خود حکمی در مورد اموال و دارایی متوفی صادر یا اجرا کنند، بعد از صدور اجرائیه موظف هستند، رونوشت یا تصویر حکم را در مدت ده روز به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
- مراجع قانونی دادگستری
- اجرا احکام دادگستری
- اداره ثبت اسناد و املاک کشور
- سازمان اوقاف و امور خیریه
- اداره سرپرستی صغار و محجورین
- صندوق دادگستری
-صندوق اداره ثبت اسناد و املاک کشور
- اشخاص موضوع بند 1،2 ماده دو قانون امور مالیاتی ( مالیات مستقیم )
کارکنان مراجع مذکور اگر حکم را ارسال نکنند و مفاصا مالیاتی را دریافت نکنند ،علاوه براینکه به مجازات مربوط به تخلفات اداره قانونی دستگاه مربوط محکوم میشوند، باید جزای نقدی معادل دوبرابر خسارتی که به دولت وارد شد،  از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد و  براساس حکم مرجع قضایی صادر شد، پرداخت کنند.این حکم در خصوص شرکا و معاونین اشخاص متخلف، قابل اجرا است.
 
ماده  سی و هشت قانون امور مالیاتی (مالیات برارث): اموالی که بوسیله  نذر ، وصیت انتقال می یابد، باید براساس نرخ ذکر شده در ماده هفده قانون امور مالیاتی و درصورتی که وراثی غیراز اشخاص بند 3 ماده 24 قانون امور مالیاتی ذکر شده است، نسبت به سود هرسال مالیات بر درآمد تعلق میگیرد.
 
ماده سی و نه قانون امورمالیاتی(مالیات بر ارث) :متولی در خصوص وقف مال حبس و نذر حداکثر سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت شخص  مهلت دارد، اظهارنامه امور مالیاتی را که شامل مشخصات و ارزش مال وقفی ،حبس یا نذری است ،با سند مربوط به اداره امور مالیاتی ارسال و رسید دریافت نماید.متولی حداکثر سه ماه  از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه به اداره مالیات ،  مهلت دارد ،مالیات را پرداخت کند.
 
یکی از دلایل افزایش پرونده های مالیاتی بدلیل عدم اگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد قوانین و مقررات مالیاتی است. وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی اساک در پرونده های مالیاتی در کنار شماست.
مدیرمسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره تماس :09381690900
 

 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید