مشاوره حقوقی با وکیل امور قراردادها ،درمواقع اختلاف و طرح شکایت در صورت عدم انجام تعهد، استناد به مفاد تعهد را آسان میکند. تنظیم قرارداد : تنظیم انواع قراردادها، قرارداد تجاری، قرارداد شرکت ها، قرارداد ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان، دارای قوانین و نکات حقوقی خاص خود هستند که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آن ممکن است در انجام تعهد قراداد با مشکل روبرو شویم.

وکیل امور قراردادها

وکیل امور قراردادها

25 تیر1398
وکیل امور قراردادها

وکیل حقوقی قراردادها


دعوای ناشی از قراردادها یکی از مهمترین دعواهای حقوقی در دادگاههاست.

مشاوره حقوقی با وکیل امور قراردادها ،درمواقع اختلاف و طرح شکایت در صورت عدم انجام تعهد، استناد به مفاد تعهد را آسان میکند.
تنظیم قرارداد : تنظیم انواع قراردادها، قرارداد تجاری، قرارداد شرکت ها، قرارداد ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت  و پیش فروش ساختمان، دارای قوانین و نکات حقوقی خاص خود هستند که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آن ممکن است در انجام تعهد قراداد با مشکل روبرو شویم.

مواردی که در قرارداد باید به آن توجه کرد:

 - عنوان قرارداد: عنوان قرارداد باید مشخص شود زیرا هر عنوان دارای نکات حقوقی و قانونی است .مثل وکالت ،جعاله، حق العمل کاری، مضاربه ، مشارکت

 - متن قرارداد : مشخصات طرفین قرارداد و آدرس و شماره تلفن در متن قرارداد  قید شود.
 - مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد روشن و واضح در متن قرارداد  قید گردد.
 - شرایط ضمن عقد، دقیق تنظیم شود.
 - تاریخ و موعد انجام تعهد و قرارداد باید واضح و روشن در متن قرارداد قید گردد
 - شروع و پایان قرارداد باید مشخص شود.

وکیل امور قرارداد - وکیل قرارداد ، همه خواسته های طرفین قرارداد را در یک قرارداد قانونی  تنظیم میکند.
 - وکیل امور قراردادها ، همه ضمانت های لازم و ضروری را در متن قرارداد قید میکند.
 - اگر در خصوص  قرارداد تنظیم شده از طرف وکیل قرارداد، دعوایی طرح شود، وکیل امور قراردادها، خود دفاع از آن را به عهده میگیرد.
 - وکیل امور قراردادها ، در خصوص قراردادهایی که از قبل تنظیم شده است، میتواند مشاور حقوقی خوبی باشد.

 

قرارداد مشارکت مدنی


در فعالیت های خدماتی،  صادرات کالا،  تولید کالا، فروش محصولات، واردات کالا و ساخت مسکن به صورت انفرادی و انبوه سازی از قراردادهای مشارکت مدنی استفاده میشود.

 - قانون مدنی  در مورد شرکتها 
 - شرکتها به مدنی و تجاری تقسیم میشوند.
 - شرکت تجاری از قانون تجارت استفاده میکندو شخصیت حقوقی دارد.
 - شرکت مدنی  شخصیت حقوقی ندارد و از قانون مدنی استفاده میکند
 - شرکت مدنی از طریق قرارداد مشارکت مدنی تشکیل میشود.

 

انواع مشارکت مدنی


 - مشارکت در ساخت
 - قرارداد مشارکت با بانک
 - قرارداد مشارکت مدنی خصوصی


 مشارکت در ساخت


 - در این نوع قرارداد ، سازنده و مالک شریک هستند. مالک، صاحب زمین و شریک، سرمایه گذار
 - در متن قرارداد از کلمات قانونی استفاده شود.
 - در جلسه قرارداد مشارکت مدنی، ، طرفین قرارداد،  باید  همزمان قرارداد را امضا کنند.
 - از وکیل امور قراردادها یا وکیل امور شرکت،  در تنظیم قرارداد استفاده میشود.
 - در تنظیم قرارداد ،از شاهد اگاه استفاده شود.
 - در سند مشارکت مدنی ، نظارت بر پروژه ساخت پیش‌بینی شود.
 - زمان پایان ساخت پروژه تعیین و در صورت تخلف از این تاریخ تمهیدات لازم در قرارداد آورده شود.
 - در خصوص  واگذارنکردن ساخت پروژه افراد دیگر در سند مشارکت مدنی تعیین تکلیف گردد.
 - حتماً مصالح به کار رفته در ساخت، در قرارداد  تعیین شود.
 - هزینه‌های اشتراک برق، گاز، مالیات و … در قرارداد مشارکت مدنی  تعیین تکلیف شود
.


 

قرارداد مشارکت مدنی با بانک


برای قرارداد مشارکت مدنی، باید اطلاعات مورد نیاز  ذیل را به بانک تحویل داد.
 -میزان سرمایه
 -موضوع مشارکت
 -مدت مشارکت
 -هزینه ها و فروش
 -سهم سود
 - وثیقه های مورد نیاز برای ضمانت انجام مشارکت
 - بعد از دادن اطلاعات مورد نیاز به بانک ،بانک باید میزان سرمایه برای قرارداد مشارکت مدنی، سهم شریک و بانک را براساس قوانین حاکم بر بانک بررسی و در صورت داشتن سود با شریک خود، قرارداد تنظیم کند.
 - پایان هر سال مالی سود شراکت بین بانک و شریک تقسیم شود.
 - پس از یک سال قرارداد ختم و در پایان آن سال تسویه میشود.و باید این در متن قرارداد با بانک قید گردد.


انواع تسهیلات مشارکت مدنی بانک‌ها


 - مشارکت مدنی بازرگانی
 - خدماتی
 - صادراتی
 - مسکنشرایط  تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

 - با بررسی و  تایید  کارشناس بانک تسهیلات اعطا میشود.
 - حداکثر مشارکت بانک در قرارداد هشتاد درصد است و بقیه توسط شریک تامین میشود.
 - مدت قرارداد باید مشخص و در متن قرارداد قید گردد.
 - نرخ سود براساس قوانین مشخص میشود.
 - در صورت بررسی و توافق بانک، میتوان شرایط قرارداد را تغییر داد.
 - ضمانت و وثیقه مورد نیاز در قرارداد، شامل چک ، سفته ، سند ملکی، ضامن یا ضامنین معتبر تایید شده از طرف بانک


 
 قرارداد مشارکت مدنی خصوصی 

 - طرفین این نوع قرارداد  مالک و عامل است
 - طرف اول را مالک و طرف دوم را عامل گویند.
 - سرمایه این نوع مشارکت به طور مساوی توسط دوطرف قرارداد تامین میشود.
 -  مالک شش دانگ ملک را بدون هیج مبلغی در زمان مشخص شده در اختیار  طرف قرارداد قرار میدهد.
    نقش عامل در این قرارداد بعنوان مدیریت داخلی قرارداد است و هیچ حقوق و مزایایی دریافت نمیکند.
 - در پایان قرارداد، طرفین میتوانند قرارداد را با توافق هم تمدید کنند.
 - ضرر و زیان، بدلیل بحران اقتصادی براساس سرمایه هر شخص محاسبه شود.
 - مالک میتواند نظارت بر قرارداد را به شخص یا وکیل امور قراردادها بسپارد.
 - موضوع قرارداد و محل انجام آن در قرارداد ذکر شود .
 - تاریخ شروع و پایان قرارداد در متن سند قید گردد. 


 وظایف  مدیر داخلی مشارکت( عامل )

 -  مدیریت دائمی بر مشارکت
 - افتتاح حساب جاری برای  طرفین قرارداد در بانک داخلی کشور
 - تمرکز کلیه پول‌های مشارکت در حساب جاری
 - حفاظت از کلیه اموال موجود در محل قرارداد
 - سود سالیانه مشارکت را به  مالک پرداخت کند.
 - سود حاصل رادر پایان قرارداد و یا فسخ آن به مالک با دریافت رسید کتبی تحویل دهد.
 -  ملک اصلی در قرارداد را به مالک آن تحویل دهد.

 
قرارداد مشارکت

 - متن قرارداد واضح و روشن باشد
 - اگر در مورد قوانین حقوقی آگاهی کافی ندارید، حتماً از وکیل امور قراردادها  استفاده کنید.
 - در قرارداد، تاریخ شروع و پایان همکاری باید  قید شود.
 - مقدار سرمایه و سهم سود هر یک از طرفین قید شود.
 -  در آخر قرارداد، در کنار امضاء هریک از طرفین حتماً از اثر انگشت استفاده شود.
 - نحوه پرداخت سود مشخص شود.
 - میزان سهم طرفین در مورد هزینه‌های جاری و مصرفی مشخص شود.دلایل اختلافات و دعوای قراردادها

 - 
انجام  ندادن تعهد قراردادی
 - موضوع قرارداد در زمان و مدت تعیین شده تمام نشده باشد
 - قرارداد صحیح اجرا نشود.
 - به دلیل عوامل فورس ماژور و قوه قهریه امکان اجرای پروژه  وتعهدات قرارداد وجود نداشته باشد.
 - مجری و طرف قرارداد در انجام موضع قرارداد توان مالی نداشته باشد.
 - ناتوانی مالی مجری قرارداد
 - در مسئولیت طرفین قرارداد ابهام وجود داشته باشد.
 - مدت برای قراردادتعیین نشده باشد
 - خسارت ناشی از قراردادها
 - الزام به تنظیم سند انتقال مالکیت
 - الزام به فک رهن
 - الزام به گرفتن پایان کار و گرفتن  صورتمجلس تفکیکی
 - الزام به پرداخت جریمه و جبران خسارات متعلقه
 - لزام به تحویل مبیع(جنس ،مال)
 - الزام به دریافت ثمن معامله(قیمت معامله)
 - الزام به اصلاح سند
 - اعلام فسخ قرارداد
 - اقاله و فسخ ناشی از اراده دو طرف قرارداد
 - الزام به پرداخت مالیات و اخذ مفاصی حساب مالیاتی و پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران
 - مطالبه وجه و طلب قراردادی 
برای اینکه در تنظیم قرارداد با مشکل روبرو نشوید با وکیل متخصص و باتجربه امور قراردادها موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید
 
 
 

 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید