وکیل امور جزایی

وکیل امور جزایی

20 تیر1398
وکیل امور جزایی

جرم و مجازات


جرم : برطبق قانون مجازات اسلامی، هر عملی، انجام فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است را جرم گویند.
جرم باعث اخلال در نظم عمومی جامعه میشود و به همین دلیل برای جرم صورت گرفته قانونگذار، مجازات تعیین کرده است.


عناصر تشکیل دهنده جرم- عنصرقانونی : قانون برای جرم، وصف مجرمانه تعریف کرده است.
- عنصرمعنوی : در انجام جرم قصد و نیت مجرمانه باشد.
- عنصرمادی : جرم به صورت عمل فيزيكی انجام شود.

ارتکاب جرم

- ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است.
- عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است.
- جرم عمدی: هرگاه شخص جرم را ازروی قصد و حصول نتیجه انجام دهد
- جرم غیر عمدی : شخص قصد انجام فعل را داشته ولی نتیجه‌ی بوجود امده، نتیجه‌ی مدنظر او نبوده است.
- جرم غیر عمدی بردونوع است، شبه عمد یا خطای محض
- شروع به جرم

آغاز عملیات اجرایی جرم را گویند. که به دلیل عوامل خارجی نتیجه حاصل نمیشود شروع به جرم اهمیت دارد، زیرا قانون برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته است.


مجازات مرتکب شروع به جرم- براساس قانون، جرمی که مجازات آن ، سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه‌ یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.
- براساس قانون، جرمی که مجازات آن، قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.
- براساس قانون جرمی که مجازات آن، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.

مجازات

مجازات ، واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی ،خلاف قانون است.
- اصول حاکم بر مجازات
- باید قانونی باشد.
- شخصی باشد : یعنی فقط مرتکب، مجازات میشود.
- فردی باشد: متناسب با خصوصیات مرتکب باشد
- مساوی باشد: در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابه شد، انجام شود.

انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی

- حدود،‌ قصاص، دیات، و تعزیرات
- حد : مجازاتی که موجب،‌ نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است.
- قصاص : مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع
- دیه : مالی که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتی‌که مجازات آن قصاص نباشد تعیین میشود.

- تعزیرات : اگر شخص مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود، به مجازاتی غیر از حد ، دیه ، قصاص محکوم شود، به آن تعزیرات گویند.سوء پیشینه یا محکومیت موثر کیفری

پیشینه و سابقه بد در گذشته، که طبق قانون موثر در سجل کیفری است.هرجرمی ،عنوان محکومیت کیفری موثر ندارد .

انواع مجازات


مجازات اصلی : مجازات هایی که قانونگذار در قانون، در برابر جرم معین کرده است.
مجازات تکمیلی : براساس قانون، قاضی اجازه دارد مجرم را به انجام یا عدم انجام کاری، علاوه بر تعیین مجازات مقرر و اصلی محکوم کند.
مجازات تکمیلی، اختیاری است و قاضی میتواند در رای آن را قید کند یا نکند.

مجازات تبعی : مجازات هایی که قانون به تبع وقوع یا ارتکاب جرم از طرف متهم به خودی خود اعمال و اجرا میشود. ضرورتی ندارد قاضی آن را در رای قید کند.
مجازات تبعی در خصوص جرم عمدی اجرا میشود.
-مجازات تبعی در جرایم قابل گذشت : اگر شاکی رضایت دهد یا منع تعقیب انجام شود، منتفی است.عناوین جرایم کیفری- سرقت ،ترک نفقه، مزاحمت بانوان، جرایم سیاسی، جعل، ارتشاء، اخاذی،جرایم انتخاباتی، جرایم نظام صنفی،
- مشروبات الكلی،بازداشت غیر قانونی،جرایم سایبری و رایانه ای،جرایم مربوط به پلمپ، صدور چک بلامحل
- سرقت و مفقودی چک، افشای اسناد محرمانه و سری دولتی،فریب در ازدواج تدلیس در نکاح، اختلاس، سقط جنين-
- افساد فی الارض، جرایم بودجه، اقدام علیه امنیت نظامی، گواهی خلاف واقع، خرید مال مسروقه- مزاحمت و ممانعت از حق
- بی احتیاطی در رانندگی فوت یا صدمه ، اخلال در نظام اقتصادی كشور- استفاده از سند مجعول، جرایم سیاسی، اسید پاشی، کلاهبرداری، قماربازی و ربا خواری- تصرف عدواني
- خیانت در امانت،قتل عمد و غیر عمد، توهین به مقدسات، تخلفات انتظامی قضات
- ایراد صدمات بدني، معامله به قصد فرار از دین،جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت، تجاوز، تبانی برای بردن مال غیر
-
جرایم نظامی، جرایم پست- جرایم نظام مهندسی، ثبت ملك غیر، تخریب و اتلاف اموال، جرایم علیه اموال، توهین و افتراء
- قسم و شهادت دروغ، خودداری از كمك به مصدومین، جرایم حفظ و گسترش فضای سبز، اخلال درنظم و آرامش عمومی- جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
-
تمرد نسبت به مامور دولت، آدم ربایی، جرایم اطفال، جرایم نظام پزشكی، محاربه،جاسوسي، فروش مال غیر، تصرف در اموال دولتی، فرار زندانيان
-عضویت در گروههای مخالف نظام- افشای سئوالات امتحانی، غصب عناوین و مشاغل، جرایم مربوط به تامین اجتماعی، حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط،تجاوز به عنف
-
تمرد نسبت به مامور دولت، افشای اسرار، معامله معارض، مزاحمت تلفنی، جرایم علیه اطفال، جرایم علیه اشخاص، جرایم حمل و نقل، جرایم مربوط به اموات
-
خرابکاری در صنایع و تاسيسات، جرایم علیه امنیت کشور- استفاده از علایم و البسه نظامی، امتناع از تحویل یا تحصیل طفل،جرایم مطبوعاتی، تهدید به قتل
دعوای کیفری رایج، سرقت،کلاهبرداری، قتل عمد،قتل غیر عمد،خیانت در امانت،ایراد ضرب عمدی،ارتباط نامشروع،تجاوز به عنف،تصرف عدوانی،فروش مال غیر،جعل،استفاده از سند مجعولچند نمونه از دعاوی کیفری- اقسام فروش مال غیر
- شخص خود را مالک اصلی معرفی کندو ملک را به چندنفر رهن یا اجاره دهد.
- با فریب، مالی را به افراد مختلف منتقل کند.
- مال را با سند سازی و جعل منتقل کند.
- مجازات فروش مال غیر
- براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاو کلاهبرداری ،مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که گرفته و رد مال به صاحب اصلی مال است.
- اگر مرتکب جرم فروش مال غیر ،از کارمندان دولت باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود.

مرجع شکایت فروش مال غیر


-برای تعقیب مرتکب جرم فروش مال غیر، مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرا عمومی و انقلاب است.
-شاکی باید در دادسرا محل وقوع جرم، طرح شکایت کند.
- محکومیت قطعی کیفری در جرم عمدی و محکومیت موثر در قوانین جزایی
قانون مجازات اسلامی در ماده 62 بیا ن میدارد :در محکومیت قطعی کیفری جرم عمدی، به شرح ذیل محکوم علیه، از حقوق اجتماعی محروم و بعد از انقضای این مدت و اجرای حکم رفع اثر میشود.
- ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال بعد از اجراي حكم .
- ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال بعد از اجراي حكم .
- ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال بعد از اجراي حكم .
محكوميت موثر در قوانين جزايي
- محكوميت به حد.
- محكوميت به قطع نقص عضو.
- محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي
- محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر.

- سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به دلیل جرم عمدي مشابه با هر ميزان مجازات .
جرم هاي سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم هاي مشابه محسوب مي شوند.
عناوین خاص جرم کلاهبرداری
- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب : قانون تعزیرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را براساس ماده‏ 670 حبس از یک تا پنج سال
-مجازات ورشکسته به تقصیر براساس ماده 671 حبس از شش ماه تا دوسال حبس تعیین شده است.
- تعدی نسبت به دولت: قانون در ماده 599 قانون تعزیرات، اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی برای ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی، تدلیس در معامله یا تقلب در ساخت آن چیز، نفعی برای خود بوجود اورند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشوند.
- دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:برای این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند.
- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون در این مورد براساس قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1307 حکم میدهد
- معرفی مال دیگری به عوض مال خود
- تبانی در معاملات دولتی
کلاهبرداری در امور ثبتی: تقاضای‏ ثبت ملک دیگری بنام خود خودداری از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض که در ا تا 111 و 115و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک بیان شده است..
موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها ( سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود )، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی دولت.شکایت کیفری
- در دعاوی کیفری ، شاکی برای طرح شکایت باید به دادسرا مراجعه کند.
- در دعاوی کیفری مجازات و جبران خسارت از نظر قانون تعیین شده است.
- وکیل در دعاوی کیفری
- در دعوای کیفری، انتخاب وکیل متخصص در امور جزایی امری ضروری است.
- وکیل متخصص، اوراق قضایی لایحه دفاعیه اظهارنامه و دادخواست و شکواییه را براساس قانون تنظیم میکند.

استفاده از وکیل امور جزایی، باعث کاهش وقت و هزینه دادرسی میشود.
وکیل کیفری

- تخصص کامل در زمینه امور جزایی و کیفری
- تسلط بر قوانین مجازات اسلامی،ایین دادرسی کیفری،مبارزه با قاچاق کالا و ارز،مبارزه با مواد مخدر،
- وکیل جزایی تمرکز حرفه ای خود را در امور کیفری و جزایی قرار میدهد.
- وکیل در امور جزایی با دادیار بازپرس نمایندهدادستان و دادستان سروکار دارد. اما در وکیل امور حقوقی فقط با قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام سروکار دارد.
- وکیل کیفری وقت و انرژی زیادی در رسیدگی پرونده میگذارد
مهمترین دعاوی کیفری که وکیل امور کیفری با ان سرو کار دارد عبارت از: قتل عمد و غیرعمد،کلاهبرداری، انتقال مال غیر، سرقت، تهمت و افترا، نشر اکاذیب، ضرب و جرح، جرم مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس، تهدید، مزاحمت، خیانت در امانت، جعل
وکیل امور کیفری موسسه حقوقی آساک
چنانچه برای طرح دعوا یا دفاع از دعوای مطرح شده در امور کیفری نیاز به مشاوره حقوقی دارید با وکیل متخصص و باتجربه امور کیفری موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید