قاچاق

قاچاق

1 بهمن1397
قاچاق

قاچاق یکی از مشکلات بزرگی است که از قدیم خسارت‌های کلان اقتصادی واجتماعی  برای کشورها به بار آورده است و ملت های بسیاری را از درآمدهای قانونی محروم نموده است.

این امر از زمانی آغاز شد که پیشرفت بشر سبب ایجاد نیازمندی‌هایی شد و پیرو آن روابط افراد گسترش یافت در نتیجه افراد هر منطقه ی جغرافیایی از تأمین کلیه نیازهایش عاجز و ناتوان ماندند ، به همین دلیل برای تأمین نیازهایشان مجبور به انجام مطالعات تجاری شدند و علاوه بر آن  گسترش روابط تجاری و سیاسی بین حکومت‌ها برای کسب درآمد بیشتر و نظارت و کنترل بر روابط تجاری صحیح  همچنین به دلیل  اعمال حاکمیت و تأمین کردن منابع مالی کشورها مقررات گمرکی وضع کردند.

با گسترش روابط تجاری و تنوع تولیدات و تغییر و رواج فرهنگ مصرفی همچنین تسهیل حمل‌و‌نقل و افزایش روابط سیاسی و تجاری باعث پیدایش پدیده قاچاق و رشد روز افزون آن در کشورهای مختلف جهان گردید در نتیجه  کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی خاص و جدی برای مبارزه با این مشکل وضع نمایند.

در کشور ما نیز قانونگذار به همین جهت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را وضع نمود  و آن را به اجرا درآورد.
قاچاق یک  واژه‌ی ترکی است  و از جهت لغوی به معنای «کاری است که پنهان و با تردستی انجام گردد.»

قاچاق عبارت است از

طبق ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی بند الف  قاچاق عبارت است از:  ” کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد”.
از قوانین دیگر مرتبط  به این موضوع  می توان به قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت اشاره کرد

ماده اول: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود.
ماده دوم: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است .
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می گردد به علاوه به دولت اجازه داده می شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره

اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می شود جزو واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمی باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می شود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل ماخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.
قاچاق به عناوین مختلفی  تقسیم بندی می‌گردد، من جمله می‌توان قاچاق را به داخلی و خارجی ، قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی، قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم نمود.

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید