گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

28 مرداد1398
گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از گرانفروشی ،قوانینی را تصویب کرده است . گرانفروشی جرم است و  در قانون برای آن مجازات تعیین  شده است. ماده یک و ماده دو  قانون تعزیرات حکومتی به جرم گرانفروشی و مجازات آن پرداخته است . در این مقاله به  قانون تعزیرات حکومتی بخش گرانفروشی  میپردازیم.
 
مرجع صالح رسیدگی به گرانفروشی
در سازمان تعزیرات حکومتی دو هیات بدوی و تجدید نظر به تخلفات صنفی و گرانفروشی رسیدگی میکنند.
در چه شرایطی هیات بدوی  تعزیرات حکومتی به جرم گرانفروشی رسیدگی میکند؟
- سازمان‌های بازرگانی، گرانفروشی را گزارش دهند.
- اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گرانفروشیرا گزارش کنند.
- انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گرانفروشی را گزارش کنند.
- سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی گرانفروشی را گزارش کند.
- اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد گرانفروشی طرح شکایت کنند.
 
مراحل رسیدگی به پرونده در هیات بدوی تعزیرات حکومتی
-بعد از اینکه گزارش از سازمان مربوطه به تعزیرات برسد، حداکثر مدت پانزده روز سازمان ،نظر کارشناسی را به شعبه بدوی منتقل میکند.
-اگر شخص تخلفات متعددی را مرتکب شود،  همه تخلفات به‌صورت یکجا در همان شعبه  رسیدگی میشود.
-اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبه‌ای که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته رسیدگی میشود.
 
شعب بدوی و تجدیدنظرتعزیرات حکومتی
براساس آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدید نظر  به موارد ذیل رسیدگی میکنند.
- گران‌فروشی
- کم‌فروشی و تقلب، احتکار
- عرضه خارج از شبکه
-عدم درج قیمت
- اخفا و امتناع از عرضه کالا
- عدم صدور فاکتور
- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
- نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی
- نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی
- فروش ارزی، فروش اجباری
- عدم اعلام موجودی کالا
 
چگونگی بررسی جرم گرانفروشی
- شعبه تعزیرات متهم را برای جلسه رسیدگی احضار میکند.
- اگر با وجود ابلاغ احضاریه، متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشد، رای غیابی صادر میشود.
- در تمام مراحل رسدگی ،متهم میتواند از وکیل استفاده کند.
- رای این محاکم در صورتی که مجازات  پیش بینی شده در قانون برای هربار تا پنج هزار ریال جریمه باشد قطعی است.

افراد ذیل اگر در  در دادگاه بدوی جریمه و محکوم شوند ،می‌توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.
-رئیس سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی
-اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط
-شاکی یا وکیل قانونی شاکی  در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد.
-محکوم‌علیه یا وکیل قانونی وی
-رئیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط درصورتی‌که مرجع شکایت انجمن باشد.
-رئیس شورای اصناف و رئیس مجمع امور صنفی درصورتی‌که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.
 
مراحل تجدید نظر رای تعزیرات حکومتی
- از تاریخ ابلاغ رای ده روز مهلت برای  تقاضای تجدید نظر وجود دارد.
- اگر روسای سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ،آرای قطعی را خلاف قانون تشخیص دهند، میتوانند از وزیر دادگستری تقاضای  تجدید نظر در شعب عالی تجدیدنظر کنند.
- اگر مبلغ جریمه بیشتر از دویست میلیون ریال باشد ،محکوم علیه میتواند تقاضای بررسی در شعب عالی تجدید نظر را مطرح کند.
قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده یک قانون تعزیرات: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند.


تخلفات و تعزیرات
ماده دوقانون تعزیرات :گرانفروشی : هرگاه کالا یا خدماتی به قیمت بیشتر از نرخ تعیین شده از طرف مرجع رسمی  عرضه شود و مقررات و ضوابط قیمت گذاری اجرا نشود و انجام اقداماتی باعث افزایش قیمت کالا یا خدمات گردد گرانفروشی گویند.
 
مجازات  جرم گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی
اگر مبلغ گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال باشد، مجازاتهای ذیل در نظر گرفته شده است.
 
نوبت  اول
- در مرتبه اول تخلف گرانفروشی، پرونده گرانفروشی تشکیل میشود.
 
نوبت دوم
- برای تخلف اول، پروانه  واحد مهر تخلف زده میشود.
 
نوبت سوم
 - پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرنفروشی جریمه میشود.
 
- پروانه واحد به مهر تخلف  دوم، مهمور میشود.
 
نوبت چهارم
- از ده هزار ریال تا ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود.
 
- از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود.
 
- پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود.
 
نوبت پنجم 
 
- علاوه بر جریمه نوبت چهارم از یک ماه تا شش ماه واحد تعطیل موقت میشود.
 
- پارچه با عنوان گرانفروشی نصب میشود.

نوبت ششم
 
- واحد تعطیل و پروانه خدمات لغو میشود.

 اگر مبلغ گرانفروشی مبلغ بیشتر از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال باشد مجازات های  ذیل در نظر گرفته شده است.

نوبت اول
 
- معادل مبلغ گرانفروشی جریمه میشود.
 
نوبت دوم
- از یک تا دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود.
- پروانه واحد به مهر تخلف اول مهمور میشود.
 
نوبت سوم
- از یک تا پنج برابرمبلغ گرانفروشی جریمه میشود.
-  ازخدمات دولتی  محروم میشود.
-  پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود.
 
نوبت چهارم
- علاو ه بر اخذ جریمه، طبق نوبت سوم از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود.
- پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود.
 
نوبت پنجم
- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم از یک ماه تا شش ماه واحد  تعطیل موقت میشود.
- پارچه با عنوان گرانفروشی نصب میشود.

نوبت ششم
- واحد تعطیل و پروانه خدمات لغو میشود.


اگر مبلغ گرانفروشی مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازاتهای ذیل در نظر گرفته میشود.

نوبت اول
- از یک تا دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود
- پروانه واحد به مهر تخلف اول مهمور میشود.

نوبت دوم
- از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی جریمه میشود
- از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود.
- پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود.
 
نوبت سوم
- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، واحد از یک  ماه تا شش ماه تعطیل موقت میشود.
- پارچه باعنوان گرانفروشی نصب میشود.
- پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود.

نوبت  چهارم
- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،  واحد تعطیل  میشود.
- پروانه واحد  و کارت بازرگانی لغو میشود.

 اگر مبلغ گرانفروشی بیشتر  از یک میلیون ریال باشد مجازاتهای ذیل در نظر گرفته میشود.

نوبت اول
- دو تا پنج برابر مبلغ  گرانفروشی جریمه میشود.
- پروانه واحد به مهر تخلف اولمهمور میشود.
نوبت  دوم
- به  مبلغ  پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود.
- پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود.
 
نوبت سوم
 
- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم واحد از یک  ماه تا شش ماه تعطیل موقت میشود.
 
- پارچه باعنوان گرانفروشی نصب میشود.
 
- پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود

نوبت چهارم
 
- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، واحد  تعطیل  میشود.
 
- پــروانه واحــد و کارت بازرگانی لغو میشود.
 
- واحد تعطیل و پروانه واحد  و کارت بازرگانی لغو میشود.

 تبصره - در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
 
 

موسسه حقوقی آساک با هدف تخصصی نمودن امر وکالت، اقدام به ایجاد دپارتمان وکالت امور تعزیرات نموده است  که در آن جمعی از وکلای متخصص در دعاوی تعزیرات حضور دارند تا بتوانند خدمات حقوقی تخصصی خویش را به بهترین شکل ارائه کنند. موسسه حقوقی آساک در جهت گسترش فعالیت خود آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می باشد.

09381690900
شماره تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور تعزیرات و وکیل امور گمرکی    دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره تعزیرات   را برای عزیزان دارد.
اگر  مشکلات تعزیراتی دارید باوکیل متخصص در دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید.

 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید