در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

16 مرداد1398
در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

در قرارداد مشارکت در ساخت چه شکایتی علیه مالک مطرح می‌شود؟

 
یکی از دعاوی که در دادگاهها قابل طرح است، دعوای مشارکت در ساخت می‌باشد. مالک، سازنده  و خریدار، میتوانند مدعی و خواهان این دعوا باشند. یکی از این دعاوی، دعوا علیه مالک است. دعاوی که توسط سازنده یا شخص خریدار علیه مالک مطرح میشود، شامل ملزم کردن مالک به پرداخت وجه و خسارت وارد شده، تخلیه کردن ملک، ملزم کردم مالک به دادن وکالتنامه به سازنده و ... است.
 

دعاوی که سازنده علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت مطرح میکند.

-سازنده مالک را ملزم میکند، که بدهی های ملک را پرداخت کند.
-سازنده مالک را ملزم میکند ،اصل سند مالکیت را ارائه کند.
- سازنده مالک را ملزم میکند، که املاک مورد مشارکت را تجمیع کند.
- سازنده مالک را ملزم میکند که ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد.
- سازنده مالک را ملزم میکند، که وکالت نامه رسمی برای انجام کار تنظیم کند.
ملزم کردن مالک به پرداخت کردن بدهی های ملک
- قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، مالک باید بدهی های ملک را پرداخت کند.
- بدهی مصرف گاز ،برق ،آب و تلفن هزینه انشعاب فاضلاب و عوارض شهرداری بدهی ملک هستند.
- در صورت نپرداختن بدهی ملک، سازنده میتواند با طرح دعوا در مرجع قضایی مالک را ملزم به پرداخت بدهی های مربوطه ملک کند.
-دعوای ملزم کردن  مالک به پرداخت بدهی ملک، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعوای مالی پرداخت میشود.
- دادگاه  محل انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است.
- بعد از صدور رای و قطعی شدن آن سازنده میتواند از اجرای احکام دادگاه تقاضای اجرائیه کند.
- بعد از صدور اجرائیه اگر مالک بدهی را پرداخت نکند، سازنده میتواند اموال او را توقیف و بفروشد و میتواند او را جلب کند.
 
ملزم کردن مالک به ارائه دادن اصل سند مالکیت به سازنده
- در قرارداد مشارکت در ساخت مالک باید وکالت به سازنده برای انجام امور اداری شهرداری و ادره ثبت اسناد و اداره مالیات بدهد. همچنین باید اصل سند مالکیت را به سازنده ارائه کند.
- ارائه اصل سند مالکیت به  سازنده برای پیگیری امور اداری ضرووری است.
 
در صورت ارائه نکردن اصل سند مالکیت سازنده چگونه طرح دعوا کند؟
-اگر مالک سند اصلی را به سازنده ارائه نکند، سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه  او را ملزم به تحویل اصل سند مالکیت کند.
- دادگاه محل انعقاد قرارداد مشارکت، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است.
-اگر مالک بعد از صدور رای الزام به ارائه سند مالکیت ، آن را ارائه نکند ،سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را  یکطرفه فسخ کند.
- قبل از طرح دعوا در دادگاه، سازنده میتواند برای مالک اظهارنامه بفرستد و خواستار تحویل اصل سند مالکیت شود و بدون اینکه شکایت حقوقی کند، قرارداد را فسخ کند.
تجمیع املاک در قرارداد مشارکت در ساخت
تجمیع املاک:  اگردو ملک در مجاورت یکدیگر باشند  و از هردو برای ایجاد ساختمان و بنا بصورت یکجا استفاده شود ، میتوان پلاک های ثبتی این دو ملک را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به هم پیوسته و یکی کرد. در قرارداد مشارکت ساخت، تجمیع پلاک های ثبتی کاربرد زیادی دارد.بعد از اینکه ساختمان تکمیل شد، مالکین دو ملک تقاضای تجمیع پلاک ثبتی دو ملک را از اداره ثبت اسناد درخواست میکنند و پلاک ثبتی جدید برای ملک جدید میگیرند.
ملزم کردن مالک برای تجمیع پلاک ثبتی ملک جدید از طرف سازنده
- اگر مالک پلاک های ثبتی، تجمیع پلاک ملکها را انجام ندهد و سازنده در این مورد وکالتی نداشته باشد، سازنده میتواند دعوای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک ثبتی را از دادگاه تقاضا کند.
- خواهان این دعوا، سازنده یا خریداری است که اگر واحدها تفکیک شوند از آن سود میبرد.
- خوانده دعوا مالک است که از تجمیع پلاک های ثبتی امتناع میکند.
- دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به دعوای ملزم کردن  مالک به تجمیع پلاک ثبتی است.
- سازنده بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک های ثبتی، میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند.
- اگر مالک براساس رای دادگاه و اجرای  احکام، تجمیع پلاک ثبتی را انجام نداد، با مجوز دادگاه  اداره ثبت اسناد و املاک این کار را انجام میدهد.

ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل دادن ملک
- مالک بعد از اینکه قرارداد مشارکت در ساخت را امضا کرد و پروانه  تخریب و نوسازی ملک را گرفت، باید ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد، تا سازنده عملیات تخریب و ساخت بنای جدید را شروع کند.
- اگر مالک ، ملک را تخلیه و تحویل سازنده ندهد ،سازنده میتواند با طرح دعوا  در دادگاه، مالک را ملزم به تخلیه و تحویل ملک به سازنده کند.
- سازنده در دعوای ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل ملک، خواهان و مالک، خوانده دعوا است.
- دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است.
- بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تخلیه ملک و تحویل،  سازنده میتواند تقاضای اجرائیه کند.
- اگر مالک براساس حکم اجرائیه، ملک را تخلیه و  تحویل سازنده ندهد، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ملک را تخلیه و تحویل سازنده میدهد.
- در این مورد اگر تخلیه و تحویل ملک ممکن نشد، سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.
- اگرفسخ در قرارداد مشارکت در ساخت بدلیل تحویل ندادن ملک، قید شود و مالک بعد از انعقاد قرارداد، ملک را تخلیه و تحویل ندهد، سازنده میتواند قرارداد را فسخ کند.
- فسخ قرارداد براساس مفاد قرارداد، بعد از ارسال اظهارنامه به مالک امکانپذیر است.
 
ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی
مالک درقراردادهای مشارکت در ساخت برای  انجام امور اداری از قبیل گرفتن پروانه تخریب و نوسازی، پیگیری امور ثبتی ،گرفتن  پایان کار، به سازنده وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی  می دهد. گاهی اوقات مالک پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت، از ایفای تعهد خود امتناع  میکندو  به سازنده وکالت کاری رسمی نمیدهد. در این صورت  باعث تاخیر در اجرای قرارداد و ورود خسارت و ضرر می شود.در این صورت سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی مالک را  ملزم به تنظیم وکالت نامه رسمی کند.

 
چگونگی طرح دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی
-دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم سند رسمی از طرف سازنده بعنوان مدعی و خواهان دعوا ،برعلیه مالک زمین  مطرح میشود.
-دادگاه محل وقوع ملک قرارداد مشارکت در ساخت،  مرجع صالح  رسیدگی به این دعوا است.
- بعد از صدور رای  ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی، و قطعی شدن آن، سازنده میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند.
- اگر بعد از صدور رای اجرائیه ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی حاضر به دادن وکالت نامه نشد، از طرف دادگاه شخصی بعنوان نماینده قانونی دردفترخانه حاضر و وکالت نامه کاری را امضا میکند.   
 
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای مشارکت در ساخت  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره ساخت و ساز و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد.
برای مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت و دعاوی علیه مالک با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید.
09381690900

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید