وکیل دعاوی تجاری شرکتها

وکیل دعاوی تجاری شرکتها

4 شهریور1398
وکیل دعاوی تجاری شرکتها

وکیل دعاوی تجاری شرکتها
نقش وکیل دعاوی تجاری در عرصه اقتصادی امروز و روابط پیچیده بین شرکتهای تجاری در فعالیت های اقتصادی امری ملموس است. از آنجاییکه شرکتهای تجاری در حوزه صنعت، عمرانی، خدماتی ،تولیدی، پیمانکاری، واردات وصادرات در قالب قراردادهای نمایندگی، خرید و فروش، اجرا، پیمانکاری فعالیت میکنند ،استفاده از وکیل متخصص دعاوی تجاری برای بقا و پیشبرد اهداف حقوقی شرکت امری ضروری است.
وکیل دعاوی تجاری باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات شرکت های تجاری داشته باشد. وکیل متخصص امور شرکت ها  باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرک، تعزیرات ،بیمه، شهرداری ونهادهای دولتی را داشته باش،د تا  شرکت در ایجاد روابط حقوقی در این بخش ها با مشکل روبرو نشود.برای انجام امور حقوقی شرکت های تجاری با وکیل متخصص و با تجربه دعاوی شرکتها موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید.
اگر در خصوص اجرای قرارداد  یا نقض قرارداد بااختلاف روبرو شدید، با وکیل متخصص دعاوی امور شرکتها گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
شخصیت حقوقی شرکت تجاری
-هرشرکت به محض تشکیل شدن، اگر مخالف قانون نباشد، شخصیت حقوقی پیدا میکند.
-براساس ماده 187 قانون تجارت، شرکتهای دولتی به محض تشکیل شدن و بدون اینکه ثبت شوند، شخصیت حقوقی دارند.
-براساس ماده  220قانون تجارت، شرکتهای تجاری تا زمانیکه ثبت نشوند، شرکت تضامنی هستند.
-براساس ماده  584قانون تجارت شرکتهای غیرتجاری، از تاریخی که ثبت میشوند، شخصیت حقوقی دارند.
-شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری، با انحلال، ورشکستگی از بین نمیرود.
-براساس ماده 208 قانون تجارت ، حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان امر تصفیه جهت انجام امور تصفیه میباشد
تابعیت شرکت تجاری
-براساس ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکتها، شرکتهای تجاری تابعیت کشور محل اقامت خود را دارند
-اگر مرکز اصلی شرکتها ایران باشد، تابعیت آن ایرانی است.
-براساس ماده 8 قانون تجارت، محل انجام امور اداری شرکت، مرکز اصلی شرکت میباشد.
-براساس  ماده 207 قانون تجارت محل اقامت مدیر تصفیه، مرکز اصلی شرکت است، مگر دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاد،ه محل دیگری را برای اقامت مدیر تصفیه تعیین کند.
- براساس ماده یک قانون ثبت شرکتها، ملاک مشخص نمودن تابعیت شرکت های تجاری، مرکز اصلی شرکت است نه مرکز عملیات شرکت .
 
انواع دعوای شرکتهای تجاری
-دعوای در خصوص ورشکستگی شرکت مطرح شود.
-در مورد اصل شرکت طرح دعوا شود.
-دعوا مطرح شده بین شرکت و شرکا شرکت باشد.
-دعوا  از طرف شرکا برعلیه شرکت مطرح شود.
-دعوا از طرف شرکت علیه شرکا انجام شود.
-اختلاف بین شرکا باعث طرح دعوا شود.
-شخص ثالثی بجز شرکا و اعضای شرکت، علیه شرکت طرح دعوا کنند.
-دعوا در خصوص سهام شرکت مطرح شود
-دعوا در مورد توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت مطرح شود.
-دعوا در خصوص انحلال شرکت تجاری انجام شود.
 
در چه مواردی دعوا در خصوص سهام شرکتها مطرح میشود.
- در خصوص ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت طرح دعوا شود.
- در مورد ملزم کردن به تحویل سهام شرکت  طرح دعوا شود.
- در خصوص باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت  طرح دعوا شود.
- در خصوص ملزم کردن به تحویل دادن گواهینامه موقت سهام طرح دعوا شود.
 

دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام

-شرکتهای تجاری جز شرکتهای سرمایه هستند و سهامداران آن هرزمان ، میتوانند سهام خود را به هر شخصی که میخواهند انتقال دهند.

-در شرکتهای سهامی عام، شرکا هرزمان که لازم باشد، سهام خود را به دیگری انتقال و از شرکت خارج میشوند.

-در شرکت سهامی خاص انتقال سهام آزاد است.

-در شرکتهای سهامی عام و خاص، برای انتقال سهام، نیاز به تنظیم سند رسمی نیست

-اگر سهام با نام باشد، انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و سپس انتقال داده شود.

-در انتقال سهام با نام، شخص انتقال دهنده باید انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام امضا کند.

-انتقال سهم بی نام، نیازی به ثبت در دفتر ثبت اسناد شرکت ندارد.

-در شرکتهای اشخاص، انتقال سهم بدون رضایت سایر شرکا بلاثر است.

-در شرکت مسئولیت محدود ،با موافقت اکثر شرکا میتوان سهام را انتقال داد.

- در شرکتهای اشخاص،  در انتقال سهام شرکت، باید شرایط صحت معاملات رعایت شود.

-در شرکتهای اشخاص، انتقال سهام باید به اطلاع عموم برسد، در غیر اینصورت در مقابل شخص ثالث بلااثر است.

-در قانون تجارت، انتقال سهام ،فقط در شرکت مسئولیت محدود نیاز به تنظیم سند رسمی دارد.

-دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی در انتقال سهام در دادگاه محل اقامت خوانده دعوا مطرح میشود.

چه زمان طرح دعوا ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انجام میشود؟

دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت
-در شرکتهای سهامی خاص و عام میتوان دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت را مطرح کرد.
-سهم هریک از شرکا در ورقه چاپی بنام اوراق سهام قید میگردد.
-اوراق سهام بعد از واریز مبلغ سهام باید تحویل صاحب آن شود.
-اگر شرکت از تحویل دادن اوراق سهام امتناع کند، میتوان دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت را در دادگاه حقوقی مطرح کرد.
-دادگاه محل اقامت خوانده  مرجع صالح رسیدگی به دعوا ی ملزم کردن به تحویل سهام شرکت می باشد.
دعوای باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت
-انتقال سهام در شرکتهای اشخاص، با رضایت شرکا امکان پذیر است.
- انتقال سهام در شرکت سهامی خاص، با اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت انجام میشود.
-اگر نقل و انتقال سهام شرکت براساس قانون انجام نشود، میتوان دعوای باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کرد.
-بعد از صدور رای و ابطال انتقال سهام شرکت انتقال گیرنده میتواند پولی که برای خرید سهام پرداخت کرد، از انتقال دهنده سهام دریافت کند.
 
دعوای ملزم کردن به تحویل گواهینامه موقت سهام
-اگر شرکت بعد از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد ،باید به سهامداران تا زمان آاماده شدن اوراق سهام گواهی موقت سهام با نام تحویل دهد.
-صدور گواهینامه موقت اوراق سهام در مورد شرکتهایی که هنوز ثبت نشدند ممنوع می باشد.
- در صورتی گواهینامه موقت سهام صادر میشود، که مبلغ اسمی سهام پرداخت شود.
-اگر شرکت ثبت شده باشد و مبلغ سهام نیز پرداخت شود، ولی گواهینامه موقت سهام تحویل داده نشود ،دادگاه مرکز اصلی شرکت بعنوان مزرجع صالح رسیدگی به  دعوای ملزم کردن به تحویل گواهینامه موقت سهام کرد.
- در دعوای ملزم کردن گواهینامه موقت سهام ، شرکت  بعنوان خوانده دعوا میباشد.
-اگر شرکت بعنوان خوانده  این دعوا قید نشود، قرار رد دعوا صادر میشود.

-اگر در انقال سهام بانام، شخص از ثبت و امضا آن در دفتر ثبت سهام شرکت امتناع کند، شخص منتقل الیه میتواند دردادگاه حقوقی دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام را مطرح کند. 

صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکتهای تجاری
-براساس رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 16/09/78 دادگاه مرکز اصلی شرکت، صلاحیت رسیدگی به دعوای مال غیرمنقول را دارد ،حتی اگر مربوط به شرکت و شرکا باشد.
-براساس ماده 15 قانون آایین دادرسی مدنی، اگر دعوای تجاری شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد،صلاحیت رسیدگی به دعوا با محل وقوع مال غیرمنقول میباشد.
-براساس ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوای تجاری در مورد چند مال غیرمنقول باشد دعوا در محل مال غیرمنقول به اختیار و انتخاب شرکت طرح میشود.
-براساس ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی تجاری در دادگاه  مرکز اصلی شرکت تجاری مطرح و رسیدگی میشود.
 
.جهت موفقیت در پروژه های اقتصادی قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید. جهت اخذ مشاوره ، با وکیل متخصص دعاوی شرکت ها  با موسسه حقوقی اساک ، تماس بگیرید
موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق در امور شرکت ها  آماده ارائه خدمات حقوقی میباشد.
شماره تماس :09381690900
مدیر مسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید