آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

4 تیر1398

چگونگی طرح دعوا در دادگاه طرح دعوا براساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص میشود . براساس قانون دعوای حقوقی باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. دعوا تجاری، امورحسبی، ثبتی، مالکیت معنوی و صنعتی ،دعاوی خانوادگی، موجر و مستاجر، دعوای بین المللی براساس موضوع در دادگاه مربوطه مطرح میشود مهمترین دادگاه عمومی حقوقی،     دادگاه خانواده است. جرایم اطفال، سرقت، ادم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و...در دادگاه عمومی کیفری مطرح میشود. دادگاه اطفال : یکی از مهمترین دادگاههای کیفری دادگاه اطفال است که به جرم اطفال به دلیل حساسیت و سری بودن دادرسی و انجام تحقیقات بوسیله دادگاه بدون دخالت دادسرا انجام میشود طفل : کسی که به بلوغ شرعی (15 سال در پسر و 9 سال در دختر ) نرسیده باشد. همچنین به جرایم شخص بالغ کمتر از 18 سال نیز رسیدگی میشود. در رسیدگی به پرونده طفل، ولی یا سرپرست قانونی طفل باید حضور داشته باشد. در صورت نداشتن ولی یا سرپرست قانونی، وکیل تسخیری از طرف دادگاه اطفال، انتخاب میشود. اگر نیاز به تحقیق وجود داشته باشد و طفل ولی یا سرپرست نداشته یا برای آزادی تامین ندهد تا صدور رأی و اجرای رأی در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگه داشته میشود. حکم دادگاه اطفال قابل تجدید نظر است و زمانی که طفل محکوم به مجازات شد برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت برده میشود. انواع دادگاه ها دادگاهها به دودسته عمومی حقوقی و کیفری تقسیم میشوند . دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری دارای رئیس شعبه یا دادرس علی البدل هستند. دادگاه عمومی حقوقی در این دادگاهها دعوای حقوقی (به اصطلاح مدنی )رسیدگی میشود و برای اینکه دعوای حقوقی در این دادگاه رسیدگی شود ابتدا باید دادخواست داد. دادگاه کیفری استان بعضی از جرمها به دلیل حساسیت و سنگین بودن مجازات نیاز به دقت و بررسی بسشتر دارد و تنها یک قاضی نمیتواند به دعوا رسیدگی کند و نیاز به  تعدد قضات است .دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر است که جرم هایی که مجازات آن اعدام، قصاص نفس، ،حبس ابد،رجم و صلب است رسیدگی میکند. دادگاه کیفری در جرمهایی که مجازات آن اعدام ،حبس ابد، قصاص، رجم و صلب است با حضور پنج قاضی تشکیل و رسیدگی میشود.در خصوص جرم هایی که مجازات، قصاص عضو و جرم سیاسی و مطبوعاتی است با حضور سه قاضی تشکیل و رسیدگی می گردد. رئیس کل دادگستری استان، ریاست دادگاه کیفری استان را برعهده دارد که همچنین رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است و نظارت و ریاست برتمام دادگاههای استان را دارد. در صورتی که کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری استان ارسال شود رسیدگی آغاز میگردد ولی دفاع برعهده دادستان شهرستان مرکز استانی که  کیفرخواست ارسال شد میباشد. تحقیقات مقدماتی جرم برعهده بازپرس محل وقوع جرم است. در خصوص جرم زنا و لواط که مجازات آن رجم و صلب است در دادگاه کیفری استان مستقیم مطرح میشود. اتهام برخی  اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری است 1-اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3-وزرا و معاونین 4-اعضا شورای نگهبان 5-معاونان و مشاوران سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه 6-سفیران 7رئیس دیوان محاسبات و دادستان 8-استانداران و فرمانداران و... 9-مدیر کل اطلاعات استانها تحقیقات در خصوص جرم اشخاص فوق در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و بعد از انجام اقدام قانونی با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال میشود. رأی هایی که در دادگاه کیفری استان صادر میشود در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است. دادگاه تجدید نظر : دادگاهی است که به رأی هایی که از طرف دادگاه نخستین صادر میشود رسیدگی میکند ولی از نظر درجه از دادگاه نخستین بالاتر است. دادگاه تجدید نظر دو بخش شعبه دادگاه و دفتر دادگاه دارد. شعبه : بخش اصلی دادگاه تجدید نظر است و جلسات دادرسی در این بخش رسیدگی میشود اعضای اصلی شعبه تجدید نظر سه نفر قاضی که یکی رئیس شعبه و دونفر مستشار که تصمیم نهایی براساس رای اکثریت اعضای شعبه است. دفتر: ریاست این بخش، مدیر دفتر است. وظیفه این بخش انجام مکاتبات دادگاه، بایگانی پرونده و تعیین وقت دادرسی تجدیدنظر است. دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور است و براساس اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل شد رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان رئیس دیوان عالی کشور را برای مدت 5 سال انتخاب میکند. آرایی که از دادگاه کیفری استان صادرمیشود، تجدیدنظرخواهی از این آراء به عهده دیوان عالی کشور است. این آراء شامل ارایی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم و صلب است مانند زنای محصنه و محصن، جرم محاربه، افساد فی الارض و جرمهایی که مجازات آن قصاص ،عفو و قصاص نفس است. مراحل رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور 1-فرستادن در خواست تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور 2- ارجاع پرونده با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبات دیوان عالی کشور 3-رسیدگی به پرونده توسط شعبه براساس نوبت پرونده ،مگر براساس موضوع پرونده و  تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت انجام شود. 4-اگر رای تجدیدنظرخواسته براساس قانون و ادله موجوددر پرونده نقص داشته باشد دیوان عالی کشور رای را با صدور نقص رای به شعبه دادگاه صادرکننده رای برگشت میدهد و دادگاه باید پرونده را رسیدگی مجدد و رای صادر کند. شورای حل اختلاف زیرنظر قوه قضاییه براساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ده ابان هزار و سیصد و نود و چهارکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد به ترتیب ذیل است 1-دعوای مالی (اموال منقول)تا دویست میلیون ریال(به‌غیر از  دعاوی مالی  که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح شده باشد) 2-دعوای تخلیه عین مستاجره به جز دعوای سرقفلی و حق کسب و پیشه 3-دعوای تعدیل اجاره بها در صورت که اختلافی در رابطه استیجاری نباشد 4-صدور گواهی حصروراثت تحریر ترکه مهرو موم 5-دعوای اعسار از پرداخت محکوم به  ،به شرطی که شورا اصل دعوا را رسیدگی کرده باشد 6-دعوای خانواده  (جهیزیه، مهریه، نفقه تا مبلغ مقرر در بند 1 و شامل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد 7-تامین دلیل:جرمهای تعزیری که مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. صلاحیت دادگاه توانایی و تکلیف رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلاف یا فصل نزاع گفته میشود. صلاحیت دادگاه شامل صلاحیت ذاتنی و محلی است. صلاحیت محلی : مشخحص کننده شایستگی دادگاهها ازنظر قلمرو جغرافیایی است. ماده قانون در مورد صلاحیت دادگاهها ماده ده : در دعوای نخستین صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی و حقوقی است مگر براساس مورد دعوا مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. ماده یازده : در دعوا حوزه قضایی خوانده باید مطرح شود و اگر خوانده مقیم ایران نباشد اما محل سکونت موقت در ایران دارد محل سکونت موقت وی محل طرح  دعوای حقوقی است .همچنین اگر خواهان در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد ولی دعوا در مورد مال غیرمنقول است دعوا در محل مال غیرمنقول مطرح میشود.و اگر مال غیرمنقول نداشته باشد دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان رسیدگی میشود. حوزه قضایی شامل بخش یا شهرستانی که دادگاه در انجا مستقر است ماده دوازده در دعوای مال غیرمنقول مانند دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل مال غیرمنقول رسیدگی میشود و محل اقامت خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح رسیدگی دعوا را ندارد از ماده یازده و دوازده  نتیجه میگیریم که دادگاه محل مال غیرمنقول دارای صلاحیت رسیدگی به دعوا در خصوص مال غیرمنقول است ماده سیزده در مورد صلاحیت دادگاهها  اگر عقد یا قراردادی در مورد اموال منقول انجام شود دعوای بازرگانی و دعوا در خصوص مال منقول ،خواهان میتواند در جایی که عقد یا قرارداد انجام شد طرح دعوا کند. ا ختلاف  در مورد صلاحیت دادگاه ها 1-هرگاه بین حوزه قضایی دو استان اختلاف نظر بوجود اید دیوان عالی کشور مرجع عالی حل اختلاف است 2-اختلاف نظر بین دادگاه عمومی و نظامی و انقلاب : صلاحیت  حل اختلاف با دیوان عالی کشور است 2- اختلاف نظر بین دادگاه تجدید نظرو دیوان عالی کشور:نظر دیوان عالی کشور قابل قبول است 3-اختلاف نظربین دادگاه تجدیدنظر و بدوی (دادگاه نخستین) نظر دادگاه تجدیدنظر قابل قبول است 4-دادگاه عمومی :حق رسیدگی به همه دعواها و اختلافات را دارد. از آنجایی که طرح دعوا در دادگاه نیاز به تخصص و تجربه برای جمع آوری ادله و مستندات دارد نیاز به وکیل متخصص و حرفه ای امری ضروری است برای سرعت در رسیدگی به  روند پرونده و اتلاف وقت و کاهش هزینه از وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

3 تیر1398

اعوای ابطال سند رسمی هرگاه خواهان  برای بی اثرکردن سند از دادگاه درخواست بی اعتباری سند رسمی یا عادی را از جهات قانونی تقاضا کند دعوای ابطال سند رسمی مطرح میشود. طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بردونوع است : سند رسمی : اسنادی که برطبق  مقررات قانونی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسنادرسمی یا توسط ماموران دولتی تنظیم شود در حوزه صلاحیت کاری آنها سند عادی : اگر سند ی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد یا توسط ماموران دولتی در حوزه صلاحیت کاریشان انجام نشود سند عادی است سند مالکیت : اوراق رسمی که همه موارد ذکر شده در آن در دفتر املاک ثبت میشود. الزام تنظیم سندرسمی ملک ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد که  دولت، کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد. یا ملک از طریق ارث به او برسد، مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند. هرشخص نمیتواند دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کند مگر مالک یا طرف معامله یا ذینفع باشد. تفاوت ابطال سند با فسخ و اصلاح سند چیست ابطال سند : زمانی که سند باطل میشود تمام ارزش اعتباری آن  از بین میرود و توسط شخص قابل استناد نیست فسخ سند : زمانیکه معامله به صورت سند رسمی صوت  بگیرد و هریک از طرفین یا از طریق شرط خیار معامله را منحل کنند سند فسخ میشود. اصلاح سند :زمانیکه در تنظیم و صدور و ثبت سند اشتباه رخ میدهد سند را تحت هیئت نظارت ثبت اسناد، اصلاح میکنند و اعتبار سند کامل ازبین نمیرود. شرط اصلی برای  طرح دعوای ابطال سند وجود سند مالکیت : در  طرح دعوای ابطال سند رسمی، شرط اصلی این است که سند مالکیت در ید خوانده دعوا باشد. قانون بیان میدارد که در اولین جلسه دادرسی باید ادعای جعل سند را مطرح کنیم. اگر در مرحله تجدید نظر، سند رسمی اولین بار ارائه شود تا پایان نخستین جلسه دادرسی زمان داریم که در خصوص جعل سند، مدعی شویم اما اگر در مرحله بدوی، سند ارائه شود ادعای جعل در مرحله تجدید نظر قابل قبول نیست. حتی اگر شخص فرصت واخواهی داشته باشد و بخواهد به جای واخواهی درخواست تجدید نظر کند. در قانون ، اسناد مالکیت اصل بر اعتبار آن است اما مواردی بوجود می اید که سند اعتباری ندارد و باعث ابطال سند یا اصلاح آن میشود. 1-ملک را بدون رعایت مقررات قانونی ثبت کنیم 2-صدور اسناد مالکیت معارض 3-اشتباه در صدور سند مالکیت 4-ثبت اراضی موات ،اموال عمومی و موقوفات 5-یا ابطال سند بنا به شرایط ضروری ابطال سند رسمی چگونه است سند مالکیت را میتوان بدون حکم دادگاه و یا با حکم دادگاه صالح باطل کرد..در موارد ذیل میتوان سند مالکیت را بدون حکم دادگاه ابطال یا اصلاح کنیم. 1- به حکم قانون ابطال سند انجام شود :در این موارد ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانین طبق درخواست مرجع قانونی بدون حکم دادگاه سند مالکیت را ابطال میکند. مثال :اصلاحات اراضی ،تقسیم اراضی بین کشاورزان،حفظ جنگل مراتع و حفظ موقوفه 2- کسی که سند مالکیت معارض دارد : از زمان مهلت قانونی دو ماهه اداره ثبت به وی، به دادگاه مراجعه نکند و دادخواست ندهد طرف او از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست را به اداره ثبت میدهد و در این مورد اداره ثبت بدون حکم دادگاه سند مالکیت معارض را ابطال میکند. مواردی که سند مالکیت با حکم دادگاه ابطال میشود 1- ثبت ملک برخلاف قانون : در این صورت ذینفع با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی تقاضا ابطال ثبت  و سند را میکند. 2- تعارض در سند مالکیت : در مورد اسناد مالکیت معارض دارنده سند قبل از دو ماه از تاریخ ابلاغ ادراه ثبت به دادگاه دادخواست میدهد و از دادگاه میخواهد که سند مالکیت را که مخالف قانون است ابطال کند 3- مالکیت در حقوق دیگران اخلال ایجاد کند: زمانیکه در عملیات مقدماتی و ثبتی سند مالکیت اشتباه بوجود اید و هیئت نظارت تشخیص دهد که باعث اخلال در حقوق دیگران میشود به ذینفع اخطار میدهد که به دادگاه صالح مراجعه و از دادگاه خواستار صدور حکم بر اصلاح سند مالکیت را تقاضا کند. ابطال سند براساس موضوع سند میتواند مالی یا غیرمالی باشد.اگر موضوع سند انجام تعهد غیرمالی است دادخواست ابطال سند غیرمالی است و اگر سند مالی باشد دادخواست مالی است. نکته مهم اینکه هنگامی که سند رسمی یا عادی ابطال میشود تمام نقل و انتقال بعد از تنظیم سند به خودی خود باطل و بی اثر میشود. قانون در مورد ابطال مبایعه نامه نکته مهم این است که محاکم براساس ماده 22 قانون ثبت، باطل کردن سند را براساس مبایعه نامه خلاف قانون میدانند . اما در نظریه مورخ 04/08/95 شورای نگهبان اسناد عادی املاک را اگر ادله قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر میداند. ابطال مبایع نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود. مدارکی که برای ابطال سند مالکیت لازم است 1-کارت ملی 2-سندمالکیت و فتوکپی از تمام صفحات 3-ارائه سند رسمی قبلی که باطل شده است 4-ادله و مستندات اقدامات اداره ثبت بعد از صدور حکم  ابطال سند رسمی بعد از صدور رای ابطال سند رسمی، دادگاه برای ذینفع رای قطعی میفرستد و حکم باید به اداره ثبت نیز ابلاغ شود. اداره ثبت بعد از بررسی مستندات و مدارک و مشخصات با توجه به مطابق  بودن رای با مندرجات پرونده ثبتی، در ستون ملاحظات دفتر ثبت ،ابطال سند را درج میکند. همچنین در پیش نویس سند جدید، جریان پرونده ثبتی و ابطال سند  قبلی تاریخ و شماره را ثبت میکند. دادگاه صالح برای دعوای ابطال سند رسمی برطبق قانون دادگاه صالح برای رسیدگی به حقوق مال غیر منقول در دادگاهی است که مال غیرمنقول درآنجا واقع است و اقامتگاه خواهان یا خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی ندارد. ابطال مبایعه نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود. الزام تنظیم سندرسمی ملک ماده22 قانون ثبت  بیان میدارد که دولت کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد .،یا ملک از طریق ارث به او برسد مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت بنابراین اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند.. براساس تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1312 اگر کسی بوسیله سند رسمی مال یا وجهی را ازکسی گرفته باشد یا تسلیم مالی را تعهد کرده باشد و ادعا کند که این تعهد یا اقرار در مقابل سند رسمی یا  عادی، یا حواله، چک یا سفته بوده است که به او داده شد و تعهد انجام نگرفته است یا حواله، چک یا سفته پرداخت نشد میتوان ادعای ابطال سند را کرد. نکته مهم این است که اقرار یا تعهد به موضوع، اعتبار سند را ازبین نمیبرد و باید ادعای خود راثابت کند. وکیل ملکی (متخصص در امور قراردادها و  دعاوی ملکی ) در دعاوی ابطال سند رسمی مهمترین قسمت مدارک و مستندات هستند در نتیجه هر اشتباهی در ارائه مستندات و ادله باعث شکست شما میشود بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل ملکی و وکیل امور قراردادها گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
جعل سند

جعل سند

21 آبان1398

جعل سند جعل سند یکی از مصادیق بارز جرم کلاهبرداری در قانون است که شامل تقلب و استفاده از آن یا مهر یا نوشته  تغییر داده شده برای استفاده به ضرر دیگری که از نظر ظاهر با نمونه اصلی هیچ تفاوتی ندارد. نتیجه آن این است که شخص نمیتواند اصلی آن را با خود آن تشخیص دهد.اسناد جعلی و اسناد واقعی از نظر محتوا نیز دارای ارزش معنوی و حقوقی یکسان هستند، که نمیتوان جعل بودن آن را تشخیص داد. جعل سند رسمی اهمیت بیشتری نسبت به آن غیررسمی دارد. اعتبارش این است که بتوان از آن در مرجع رسمی استناد کرد و تفاوت آن با واقعی آن مشخص نباشد. عناصر جرم استفاده از جعل سند برای اینکه جرم اتفاق بیفتد نیاز به سه عنصر می باشد، عنصر مادی، معنوی، قانونی، جرم در جرم جعل سند برای اینکه جرم اتفاق بیفتد، عناصر تشکیل دهنده جرم شامل عنصر مادی : ارائه ،منتشر کردن و به کار بردن سند جعلی رفتار فیزیکی :در جرم جعل سند رفتار فیزیکی این است که شخص که از آن استفاده میکند ، آن را به مرجعی که به سند نیاز دارد بدهد. نتیجه حاصل :زمانی که شخص سند مجعول را ارائه  و استفاده کند، جرم جعل سند صورت گرفته است حتی اگر شخص فریب نخورد. اگر شخصی که از این مورد استفاده میکند، مالی را به صورت متقلبانه بدست آورد مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. اگر شخص از سند مجعول برای بردن مال دیگری استفاده کند، ولی نتواند مال شخص را تصاحب کند، مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری شده است. عنصر معنوی در جرم استفاده از سند جعلی شخص باید هدف و نیت مجرمانه داشته باشد و از اینکه سند جعلی است ،اطلاع کامل داشته باشد.- وکیل جعل سند عنصر قانونی- جعل سند- وکیل جعل سند قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 535 مصوب 1375 استفاده از نوشته و سند جعلی را براساس ماده 532و 533و 534 بخش تعزیرات از جعلی بودن آن اطلاع داشته باشد به مجازات  شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میکند. مجازات و استفاده از سند مجعول در قانون قانونگذار در ماده 532 الی 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 برای مرتکبین به جرم جعل سند مجازات به شرح ذیل تعیین کرده است: براساس ماده 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرشخصی که سند و نوشته ای را جعل کند و از آن سند جعلی استفاده نماید، به مجازاتهای ذیل محکوم میشود. جعل کننده آن به مجازات  از شش ماه تا دوسال زندان و پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و باید در مقابل شخص متضرر در جعل سند، خسارت پرداخت کند. اگر شخص جعل کننده، کارمند دولت باشد و در خصوص امور مربوط به اداره دولتی خود جعل سند رسمی انجام دهد، به مجازات از یک تا پنج سال زندانی و پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. مجازات استفاده از مهر و امضا جعل شده هر نوشته و سندی زمانی اعتبار دارد، که امضاء و مهر شده باشد. براساس قانون مجازات اسلامی ماده 525 و 528و 529 بخش تعزیرات سال 1375 اگر ساخت و تغییر مهر شخص بدو.ن اجازه وی باشد، جرم جعل انجام شده است. اگر شخص از مهر اداره و شرکتها بدون اینکه مجوز قانونی وجود داشته  باشد،استفاده نماید، براساس قانون مجازات اسلامی ماده 530 بخش تعزیرات به حبس از دوماه تا دوسال محکوم میشود. جعل امضاء در قانون مجازات اسلامی بعنوان جرم مستقل نمی باشد، از آنجاییکه جعل امضا در آن و نوشته صورت میگیرد، جرم جعل سند اتفاق افتاده است. مجازات جرم جعل در تصویر برداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی اوراق هویتی چه اسنادی هستند ؟-وکیل جعل سند کارت شناسایی، مدارک عمومی است  که اگر جعل شود اصل یا کپی آن قابل شناسایی نیست. براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 537اگر شخص از مدارک هویتی استفاده کند به مجازات  زندان از  شش ماه تا دوسال و جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم میشود. جرم استفاده از سند جعلی سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که آیا همانطور که جعل سند، جرم است، آیا استفاده از آن نیز جرم است و برای آن در قانون مجازات در نظر  گرفته شده است.؟ قانونگذار بیان میدارد، اگر شخص سند مجعول را با علم و اگاهی از این که مجعول است، استفاده کند به مجازات استفاده از آن محکوم میشود.اگر آن استفاده شده جعلی، سند رسمی باشد به مجازات  شش ماه تا سه سال زندانی یا جزای نقدی سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم میشود. وکیل جعل سند شخصی که جرم جعل سند را انجام داده است، با شخصی که از سند جعلی استفاده میکند، دو جرم جدا از هم را مرتکب شده است و مجازات هر دو جرم برایش در نظر گرفته میشود. جعل سند رسمی براساس ماده 1287 قانون مدنی ،سندی است که در اداره ثبت اسناد و یا بوسیله کارکنان رسمی در صلاحیت کاری ایشان براساس مقررات قانونی تنظیم شود. براساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرگونه جعل سند رسمی در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. حتی اگر شخص شاکی خصوصی رضایت دهد، بدلیل جنبه عمومی و اجتماعی جرم جعل سند که از مصادیق کلاهبرداری است ،شخص مجرم تبرئه نمیشود و به مجازات محکوم میگردد. قاضی میتواند رضایت شاکی خصوصی را برای تخفیف در مجازات مجرم اعمال نماید. در جرم جعل سند، اگر کپی آن را داشته باشیم و اصل آن را نداشته باشیم، اثبات جرم جعل سند امکان پذیر نیست. وکیل جعل سند مدارک لازم برای شکایت کیفری جرم جعل- وکیل جعل سند مدرک شناسایی شناسنامه و کارت ملی و نوشته ای که جعل شده است و اصل آن تنظیم دادخواست به دادسرا محل استفاده از وکیل متخصص کلاهبرداری کمتر شدن مدت زمان اثبات جرم نیاز به حضور شاکی در دادگاه نیست تقاضای کارشناس و خط نگاری توسط وکیل شاکی(اثبات جرم جعل توسط کارشناسی( اقدام وکیل برای جبران ضرروزیان موکل و محکومیت متهم اعلام رضایت و یا عدم رضایت شاکی توسط وکیل بدون حضور موکل از آنجاییکه اثبات جرم جعل نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد بهره مندی از وکیل متخصص کلاهبرداری امری ضروری است.قبل از هر اقدام قانونی و طرح شکایت کیفری ازوکیل کلاهبرداری متخصص در جرم کلاهبرداری گروه حقوقی اساک استفاده کنید. گروه حقوقی اساک با داشتن  وکیل متخصص جرم  کلاهبرداری کاردان کلیه جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت در جرم کلاهبرداری، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض، فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است. در صورت بروز مشکل در زمینه جرم جعل می توانید از مشاوره وکیل کیفری گروه حقوقی اساک  استفاده نمائید. مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره تماس09381690900 وکیل جعل سند

جزئیات
شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

1 تیر1398

چک چک نوشته ای است که بوسیله آن شخص پولی که در بانک دارد از طریق آن به شخص دیگر میدهد. در قانون، چک اینگونه تعریف شده است (نوشته ای تاریخ دار و دارای ارزش مالی که افراد برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می کنند) صاحب چک بعد از نوشتن مبلغ و تاریخ برای وصول آن را امضا می کند و به این صورت برگه دارای ارزش مالی میشود. برطبق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که بوسیله آن صادرکننده وجهی را که نزد بانک دارد به دیگری واگذار میکند. اجزا تشکیل دهنده چک الف) قسمت های چاپی در چک 1- نام و نام خانوادگی صاحب حساب در پایین چک 2- آرم بانک در بالای ورق 3- مهرشعبه بانک محل صدور چک در بالای ورق 4- سریال ورق چک در بالا و پایین ب) قسمت هایی که صادرکننده چک آن را تکمیل میکند تا سند معتبر و دارای ارزش مالی باشد 1- تاریخ وصول مبلغ 2- مبلغ به ریال 3- اسم ذینفع یا حامل پ) امضا صادرکننده چک ،امضا صادرکننده شرط اساسی( قبول صدور سند و تعهد صادرکننده می باشد ) دارنده  چک هرگاه با یکی از شرایط زیر روبرو شد میتواند چک را برگشت بزند. 1- مبلغ موجود درحساب صاحب چک کافی نباشد یا اصلا موجودی نداشته باشد. 2- صاحب حساب به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. 3- صاحب حساب از حساب مسدود (بسته ) چک صادر کند. شکایت کیفری (چک برگشتی) براساس ماده یازده قانون صدور چک دو دوره شش ماهه، دارنده چک مهلت دارد علیه صاحب حساب چک شکایت کیفری کند. از تاریخ صدور چک دارنده چک میتوان آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت بگیرد. و اگر در این مدت از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نکند مهلت زمانی شکایت کیفری تمام میشود. مهلت زمانی شش ماهه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است. در چه صورت در خصوص چک بلامحل شکایت کیفری مطرح نمیشود ماده سیزده قانون صدور چک مواردی که دارنده چک نمیتواند شکایت کیفری کند بیان نمود 1- صاحب حساب، چک را سفید امضا داده است 2- چک بابت ضمانت معامله یا تعهدی داده شد و در متن چک عبارت (بابت ضمانت )ذکر شود 3- اگر عبارت بابت ضمانت ذکر نشود ،از طریق ادله و مستندات دیگر ضمانتی بودن چک اثبات شود 4- صادر شدن چک بدون تاریخ، یا تاریخ واقعی صدور چک مربوط به زمان قبل از تاریخ درج شده در متن چک باشد نکته مهم شکایت کیفری چک بلامحل این است که تنها فردی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شد، حق طرح دعوی کیفری را دارد. در نتیجه اگر بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک به فرد دیگری منتقل شود قابلیت شکایت کیفری توسط این فرد ساقط میشود آیا قبل از شکایت حقوقی میتوان به وصول چک بلامحل اقدام کنیم در مورد چکهای بلامحل کیفری و حقوقی میتوان اقدام به توقیف اموال صاحب حساب چک کنیم. زیرا قانون صدور چک در ماده 2 بیان میدارد که چک سند لازم الاجرا است و دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک برای صدور اجراییه، عین چک بعلاوه گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد برای صدور اجراییه تحویل میدهد نکته مهم اینجاست که قبل از صدور اجراییه باید حق الاجرا را به صندوق اجرا ثبت واریز کنیم. سوال مهم اینجاست برای شکایت کیفری چک بلامحل چه اقدامی کنیم دارنده چک ابتدا در صورت نبود مبلغ چک در حساب صاحب چک، چک را برگشت و گواهی عدم پرداخت از بانک میگیرد سپس با شناسنامه یا کارت ملی و اصل چک و گواهی عدم پرداخت  برای طرح دعوا به دادسرا محل مراجعه و شکایت خود را با طرح دادخواست با عنوان شکایت کیفری صدور چک بلامحل تقدیم دفتر دادگاه میکند. مراحل طرح شکایت کیفری چک بلامحل (چک برگشتی) 1- تنظیم دادخواست با عنوان صدور چک بلامحل (چک برگشتی) 2- ابطال تمبر 3- دو نسخه کپی از پشت ورو اصل چک و گواهی عدم پرداخت و برابر اصل کردن در مرجع قضایی 4- کپی شناسنامه یا کارت ملی مجازات کیفری صدور چک بلامحل در ماده هفت از قانون چک برای صادرکننده چک برگشتی یا چک بلامحل از یک روز تا دوسال حبس در نظرگرفته شده است، همچنین براساس قوانین دادگاهها مجازات حبس کمتر از نود و یک روز را تبدیل به جزای نقدی میکنند. طبق ماده هفت قانون صدور چک، مجازات صادرکننده چک برگشتی (چک بلامحل) به این ترتیب میباشد 1- حبس تا حداکثر شش ماه : اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد 2- حبس از شش ماه تا یک سال : اگر مبلغ مندرج در چک ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد. 3- حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال : مبلغ مندرج در چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد. سوالی که مطرح میشو د این است که در صورتی که دارنده چک نتواند شکایت کیفری طرح کند آیا اعتبار و ارزش چک از بین میرود خیر در صورتی که نتوان شکایت کیفری مطرح کرد میتوان از طریق شکایت حقوقی مبلغ چک را دریافت کرد و میتوان براساس شکایت حقوقی تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده چک را کرد و از دادگاه حکم پرداخت چک را گرفت مگر با ادله و اسناد موجود از طرف صادرکننده چک ثابت شود که دارنده چک طلبی ندارد. در هر شرایطی میتوان شکایت حقوقی برای چک برگشتی (چک بلامحل) طرح کرد. آیا در صورت طرح شکایت حقوقی چک بلامحل (چک برگشتی ) مجازات قانونی وجود  دارد براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94 اگر دارنده چک از دادگاه حکم پرداخت مبلغ چک را گرفته باشد، ابتدا باید اموال محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بررسی و توقیف کند. و در مرحله بعدی اگر اموالی وجود نداشت میتواند حکم جلب محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بگیرد به شرطی که صاحب حساب چک از تاریخ صدور اجراییه تا قبل از یکماه دادخواست اعسار نداده باشد. در نتیجه شکایت کیفری در چک بلامحل زودتر به نتیجه میرسد و دارنده میتواند طلب خود را وصول کند. از آنجایی که طرح شکایت کیفری و حقوقی در وصول چک  نیازمند وکیل وصول مطالبات و کارشناس حقوقی متخصص دارد بهتر است قبل از تنظیم هر قراردادی و وصول چک بلامحل (چک برگشتی ) خود از مشاوره حقوقی و وکیل باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
ضمانت چیست

ضمانت چیست

30 خرداد1398

ضمانت عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار انعقاد میشود که در مقابل آن ضامن  پرداخت بدهی بدهکار را در صورت نپرداختن در موعد مقرر برعهده میگیرد. در ضمانت بدهکار هیچ نقشی ندارد و تعهدی از طرف ضامن به طلبکار است. ضمان چیست ضمان به معنی خاص همان ضمانتی است که در قانون مدنی از مواد 684 تا 723 بیان شده است. در ماده 648 قانون مدنی عقد ضمان را اینگونه تعریف میکند. (شخصی مالی را که بر گردن دیگری  است عهده دار شود) واژگان کلیدی در عقد ضمان ضمان : عقد بین ضامن و طلبکار برا پرداخت بدهی بدهکار در صورت پرداخت نکردن بدهی مضمون له : طلبکار، کسی که ضمانت به نفع او شده است مضمون عنه : مدیون اصلی یعنی بدهکار مضمون به : مال یا مورد ضمانت اهلیت : ضامن برای معامله باید اهلیت داشته باشد یعنی اگر ضامن صغیر یا مجنون  باشد عقد ضمانت باطل است زیرا طبق ماده 190 قانون مدنی اهلیت از شرایط اساسی صحیح بودن معامله است . مجنون ادواری در حالت افاقه و سفیه (کسی که به رشد عقلی برای اداره اموال خود نرسیده) با اجازه قیم خود میتواند ضمانت کند . سوال اینجاست در صورتیکه بدهکار از پرداخت بدهی ممانعت کند ایا  طلبکار حق رجوع به ضامن را برای طلب دارد؟ در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار حق دارد براساس قانون مدنی  به ضامن مراجعه و پرداخت دین ضمانت شده را از او بخواهد. عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار بسته می‌شود که در نتیجه آن ضامن، پرداخت بدهی بدهکار را در مقابل طلبکار برعهده می‌گیرد. با توجه به این موضوع، بدهکار هیچ نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون دخالت او منعقد می‌شود. اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند عملکرد بانک چگونه خواهد بود؟ وقتی بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند، بانک این حق را دارد که براساس قانون مدنی به ضامن مراجعه کرده و بدهی را از او مطالبه کند هنگامی که ضامن مسئولیت پرداخت بدهی را برعهده می‌گیرد باید دین را ادا کند و از عهده ضمانتش برآید. البته پرداخت بدهی توسط ضامن بر حسب محاسبات بانک و براساس قراردادی است که با او دارد اگر ضامن از پرداخت بدهی امتناع کند طلبکار میتواند از طریق مراجع قضایی  یا مراجع اجرایی  ضامن را تعقیب کند . در صورتیکه که بدهکار تاجر باشد و در مقابل بانک یا شخصی از او ضمانت کردیم در صورت ورشکسته شدن تکلیف ضامن چیست ؟ قانون بیان میدارد که در این مورد ضامن از پرداخت خسارت تادیه معاف است اما تاجر ورشکسته باید خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند . میزان مسئولیت ضامن نسبت به  دین بدهکار چگونه است؟ ضامن در مقابل متعهد (بدهکار) مسئولیتی ندارد بلکه در مقابل طلبکار مسئولیت دارد و در صورت پرداخت  دین یا بدهی به طلبکار بعدا میتواند آن را از متعهد (بدهکار اصلی )مطالبه کند. زمان مناسب طرح دعوای ضامن علیه متعهد (بدهکار اصلی) شرط مهم این است که زمان سررسید پرداخت دین یا بدهی رسیده باشد و متعهد اصلی از پرداخت ان امتناع کند همچنین طلبکار نمیتواند قبل از سررسید پرداخت بدهی یا دین به متعهد یا ضامن مراجعه کند. اما بعد از زمان سررسید بدهی طلبکار حق رجوع به ضامن را دارد و میتواند از طریق مراجع اجرایی یا قضایی اقدام قانونی کند . ماده 709 قانون مدنی بیان میدارد (ضامن حق رجوع به متعهد اصلی (بدهکار دین ) را ندارد مگر بعد از پرداخت دین یا بدهی به طلبکار ضامن بعد از پرداخت دین برای مطالبه وجه از متعهد اصلی (کسی که برای او ضمانت کرد ) چه اقدامی انجام دهد؟ مطابق ماده 713 قانون مدنی ضامن میتواند دادخواست به دادگاه حقوقی تقدیم کند ودر قسمت میزان خواسته مجموعه مبالغی که پرداخت کرد را ذکر کند. از آنجایی که ضمانت در هر امری باعث مشکلات زیادی برای افراد  به وجود میاورد ضروری است قبل از هر اقدام از مشاوره تخصصی وکیل امور قراردادها گروه حقوقی اساک بهره مند شوید

جزئیات
خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت چیست

28 خرداد1398

خیانت در امانت چیست امانت یعنی مالی که بوسیله عقد امانی یا مجوز قانونی نزد شخصی باشد.در اینجا این سوال مطرح میشود که جرم خیانت در امانت چگونه محقق میشود؟ ایا شرایط خاصی لازم است تا جرم رخ دهد؟ خیانت در امانت یعنی استفاده کردن، تصاحب ،تلف یا گم کردن مال، همراه با سونیت که از طرف مالک به فرد سپرده شد.که قرار بر برگرداندن یا به مصرف معینی رسیدن بود.خیانت در امانت جرم است. قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است و خسارتی که به مالک اصلی وارد شد باید جبران شود.در قانون جرم خیانت در امانت به طور واضح و روشن تعریف نشده است اما قانون 673 و 674 تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375خیانت در امانت را عملی عمدی که باعث ضرر به صاحب مال شده تعریف کرده است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت براساس ماده 673 قانون تعزیرات مجازات اسلامی،هرکس از سفید مهر یا سفید امضا کسی که به او سپرده یا از هر طریقی بدست اورده سواستفاده کند جرم خیانت در امانت صورت گرفته و به حبس ازیک  تا سه  سال محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده 674 تعزیرات مجازات اسلامی هرکس اموال منقول ،غیرمنقول ،نوشته (سفته و چک ،قبض و ...) را بعنوان اجاره،امانت یا رهن و یا وکالت به کسی داده باشد و قرار بر برگرداندن اشیا مذکور یا به مصرف مورد معینی رسیدن باشد، و شخصی که اشیا نزد او بود، به ضرر مالک آنها را استفاده، تصاحب ،تلف یا گم کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. نکته مهم در محقق شدن جرم خیانت در امانت این است که مال باید بصورت امانی از طرف صاحب مال یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. عناصرمادی  تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت استعمال : استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. تصاحب : شخص امین به جای انجام وظیفه‌اش، خود را مالک مال بداند و طوری رفتار کند که او صاحب اصلی مال است . اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت مفقود کردن: امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی مالک به مال، غیرممکن شود و یا مال مورد امانت را گم کند. عنصر روانی جرم خیانت در امانت سوء نیت عام : اطلاع امین از  مجرمانه بودن خیانت در امانت و اینکه جرم را با اراده و آگاهی انجام دهد. سوء نیت خاص :رساندن ضرر به مالک از طرف امین چه ضرر به نفع یا ضرر امین باشد فرقی در مجرمانه بودن عمل ندارد. شرایط اثبات جرم و شکایت خیانت در امانت 1- مورد جرم خیانت در امانت (مال ، چک و سفته ، قبض و.... ( باشذ. 2-سپردن مال به صورت امانی به شخص : اینکه مالک با رضایت و به صورت امانت مال را  به فرد دیگر بسپارد. 3-سپردن مال از طریق قانونی:مال امانی باید توسط مالک اصلی یا متصرف قانونی یا از راه قانونی به  امین سپرده شود مثال:اگر سارق مال سرقت شده را به فردی امانت دهد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به صاحب اصلی  کالا یا قانون بدهد یا از آن به نفع خود استفاده کند جرم خیانت در امانت رخ نداده است. 4-تعلق مال غیر: در صورتی امین مرتکب جرم خیانت در امانت نشده  که مالک مالی باشد که به او سپرده شده است. 5-نتایج حاصله :اگر ضرری که از طرف امین به مالک میرسد چه به سود یا ضرر متصرف باشد یا نباشد جرم خیانت در امانت حاصل شده است. تفاوت جرم خیانت در امانت با جرم سرقت و کلاهبرداری در جرم سرقت ربودن مال منقول شخص به صورت پنهانی است ولی در خیانت در امانت مال امانی توسط امین استعمال ،تصاحب ،تلف یا مفقود  میشود در جرم سرقت، گرفتن مال غیر بدون رضایت و اطلاع مالک اصلی بوده است ولی درجرم خیانت در امانت مالک اصلی با رضایت و اطلاع مال را با هدف برگرداندن یا به مصرف معین  رساندن مال در اختیار امین قرارداده است. تفاوت سوم اینکه در سرقت موضوع جرم مال منقول و در خیانت در امانت موضوع جرم مال (منقول و غیرمنقول )است. مجازات جرم خیانت در امانت در ماده 673 قانون تعزیرات حکومتی امده است که هرکس از سفیدمهر یا امضا کسی سواستفاده کندجرم خیانت در امانت محقق شده و به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.همچنین قانونگذار براساس ماده 674 قانون تعزیرات حکومتی برای شخص امین که مال منقول و غیرمنقول سپرده شده به او را  استفاده ، تلف ، تصاحب و گم کند  ،مجازات شش ماه تا سه سال حبس را تعیین کرده است جرم خیانت در امانت جنبه عمومی دارد و با گذشت شاکی نیز  شخص قابل تعقیب کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی جرم خیانت در امانت در صورت وقوع جرم خیانت در امانت کجا طرح شکایت کنیم ؟ دادگاه صالح برای طرح شکایت خیانت در امانت دادگاهی است که جرم در محدوده صلاحیت آن رخ داده است .و از انجاییکه جرم خیانت در امانت جنبه کیفری دارد باید به دادسرا حوزه صلاحیت محل وقوع جرم شکایت کنیم. مدارک لازم جهت طرح شکایت خیانت در امانت 1-رسید امانی از طرف مالک 2-فرستادن اظهارنامه یا مراجعه به دادسرا برای  طرح دعوی کیفری 3-معرفی شهود در صورت داشتن شاهد 4-مدارک و مستندات دیگر که براساس ان دادگاه  به حقانیت موضوع برسد وکیل کلاهبرداری(وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) از انجاییکه که اثبات جرم خیانت در امانت یا انتقال مال غیر نیاز به تخصص و تجربه دارد استفاده از وکیل پایه یک دادگستری یا کارشناس حقوقی امری ضروری است که بتواند با صرفه جویی در وقت و هزینه در زمان کوتاه اقدام به جمع اوری مدارک مربوطه کند. در این خصوص گروه حقوقی اساک  برای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در شکایت خیانت در امانت و وصول مطالبات شما  امادگی کامل دارد تا از حقوق افراد دفاع کند .

جزئیات
آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

27 خرداد1398

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟ در انتقال مال غیر ، انتقال‌ دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد ضرر، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند به بیان ساده تر اموال شخصی بدون اجازه او توسط شخص دیگری بفروش برسد . هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است . جرم انتقال مال غیر، جرمی است که نتیجه آن ضرر مالی به غیر است. انتقال مال غیر به نام فروش مال غیر در بین مردم بیان می شود.انتقال مال غیر یکی از اشکال خاص کلاهبرداری است. رفتار مجرمانه این جرم انتقال و موضوع جرم مال اعم از منقول و غیرمنقول است. عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) و ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی این جرم در رویه های قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر (قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸) است. 1- ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر کسی که مال دیگری را با اطلاع از اینکه مال غیر است،عین مال یا منفعت حاصل از مال را بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات محکوم میشود. این مجازات برای انتقال گیرنده نیز صدق میکند . 2- ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی به شخصی حقی بدهد و سپس نسبت به آن مال به موجب سند رسمی، معامله کند به مجازات حبس از 3 تا 10 سال محکوم میشود. مسئولیت انتقال گیرنده و مالک اصلی در صورت اطلاع داشتن از جرم فروش مال غیر سوالی که مطرح میشود این است  که اگر انتقال گیرنده و مالک اصلی از جرم انتقال دهنده در فروش مال غیر اطلاع داشته باشند آیا مسولیت قانونی دارند؟ اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او عین مال یا سود آن را به دیگری انتقال دهد جرم کلاهبرداری صورت گرفته است. اگر انتقال گیرنده مال غیر در معامله از مالک نبودن انتقال دهنده اطلاع داشته باشد و تا ظرف یکماه  به مالک اصلی اطلاع ندهد معاون در جرم و مجازات میشود. همچنین در صورتی که مالک اصلی از معامله اطلاع داشته باشد و تا یکماه به انتقال گیرنده  اطلاع ندهد بعنوان معاون در جرم قابل تعقیب کیفری است. مسولیت دلال در فروش مال غیر اگر دلال در معامله فروش مال غیر با شخص همکاری کند بعنوان شریک جرم یا معاون قابل تعقیب کیفری است. اگر دلال (واسطه فروش)در این مورد شریک جرم بودنش اثبات شود بعد از اثبات جرم دلال، مالک اصلی میتواند دادخواست توقیف اموال دلال را از دادگاه تقاضا کند. مجازات انتقال مال غیر (فروش مال غیر) چیست؟ ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) بیان می‌دارد : فردی  که مال غیر را با اطلاع از اینکه مال دیگری است عین مال یا سود آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود . براساس رأی وحدت ‌رویه 594 (اذر 1373) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود . مجازات فروش مال غیر حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که واگذار شده و رد مال، به صاحب آن است. در ضمن اگه فردی که جرم فروش مال غیر را انجام داده است از کارمندان دولت باشد علاوه بر مجازات ذکر شده به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. در صورت رضایت شاکی در فروش مال غیر جرم جنبه‌ی مجرمانه‌ی جرم از بین میرود؟ فروش و انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد و درصورت رضایت شاکی مجازات کامل از بین نمیرود. مرجع صالح برای رسیدگی به فروش مال غیر در صورت  ارتکاب جرم فروش مال غیر دادسرا محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. حتی اگر مال در حوزه قضایی دیگری باشد. محل اقامت و سکونت مرتکب وقوع جرم تاثیری در روند رسیدگی جرم ندارد. و متهم در هرجا باشد به وسیله نیابت قضایی جلب میشود و درصورت متواری بودن دادگاه بر اساس دلایل و مستندات متهم را غیابی محاکمه میکند. در روند رسیدگی پرونده میتوان اموال متهم را توقیف کرد در این مورد با دادن دادخواست جداگانه اموال متهم متوقف میشود. جرم انتقال مال غیر جرم عمدی است. مدارک لازم برای شکایت انتقال و فروش مال غیر 1- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مالک اصلی 2- تنتظیم دادخواست با عنوان انتقال مال غیر (فروش مال غیر) 3- ارائه سند و مدرک نشان دهنده انتقال مال غیر وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) از انجاییکه جرم انتقال مال غیر از جرایم خاص کلاهبرداری محسوب میشود و برای اثبات جرم نیاز به مدارک و ادله کافی است بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل کلاهبرداری ( وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری ) استفاده کنید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود. گروه حقوقی اساک با داشتن کارشناسان متخصص و وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) با سابقه و متخصص  میتواند در این خصوص راهنمای شما باشد

جزئیات
ظهرنویسی چک

ظهرنویسی چک

25 خرداد1398

ظهرنویسی چک به چه معناست ظهرنویسی چک به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد . هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد . ظهرنویسی چک به چه معناست ظهرنویسی حاکی از انتقال سند است. ظهرنویسی چک یعنی انتقال چک به کسی دیگر . با ظهرنویسی کسی که  نفع او پشت نویسی شده، دارنده چک محسوب می‌شود و کلیه امتیازات و وجوح مندرج در چک به نفع کسی است که به نام او چک پشت‌نویسی شده است . موارد یکه پشت نویسی با آن اهداف انجام می‌شود؛ یکی از آن موارد ضمانت است. یعنی وقتی که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد فردی ظهر چک را امضا و ضمانت می‌کند که در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادر کننده آن، شخص پرداخت  امضاکننده ظهر، پرداخت مبلغ چک را بر عهده می‌گیرد . وقتی ضامن ظهر چک را امضا می‌کند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود. بیشتر اوقات این ظهرنویسی زمانی انجام می‌شود که اعتبار صادرکننده چک برای دارنده آن مورد تایید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا ‌کند شخص  ثالثی به عنوان ضامن ظهر چک را امضا کند . اما آن‌چه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان ظهرنویسی به منظور انتقال است . دو امضا درظهر چک لازم است « وقتی یک فقره چک در وجه شخص خاصی نوشته شود برای انتقال آن، دارنده باید حتما پشت چک را ظهرنویسی کند . « در ظهر نویسی، وجه چک یا سند به فردی دیگر منتقل می‌شود اما وقتی که قصد ضمانت داشته باشیم تضمین پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده توسط شخص ثالث یا همان ضامن انجام می‌شود . ظهرنویسی چک هیچ محدودیتی ندارد. وقتی یک فقره چک بین افراد دست به دست شود با هربار ظهر نویسی، چک مورد ‌نظر به شخص بعدی منتقل می‌شود . البته در این مورد یک استثنا هم وجود دارد و آن در مورد چک حامل است. چک‌های حامل نیاز به پشت نویسی ندارند زیرا این چک‌ها به نام شخص معینی نوشته نشده‌اند و هرکس با دارا بودن آن می‌تواند به بانک مراجعه و آن را وصول کند .. امضا کفایت می‌کند، نام لازم نیست ! انتقال چک بدون ظهرنویسی ممنوع ! اگر شخصی چکی را بدون ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند این چک منتقل نشده و همچنان شخص قبلی دارنده و ذی‌نفع چک است اگر کسی مدعی خلاف این موضوع باشد باید به دادگاه مراجعه کرده و این ادعا را ثابت کند . در صورت مواجه شدن با مشکلات جرائم پولی بانکی و یا وصول مطالبات و نیاز به وکیل برای مشکلات، راهنمایی و یا مشاوره با ما تماس بگیرید

جزئیات
مشاوره حقوقی آنلاین در گروه حقوقی آساک

مشاوره حقوقی آنلاین در گروه حقوقی آساک

21 خرداد1398

مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی در این دفتر وکالت بصورت رایگان می باشد. البته باید ذکر شود که مشاوره حقوقی حضوری نیز در صورت تبدیل شدن به پرونده حقوقی رایگان خواهد بود. مشاوره حقوقی اعم از اینکه مشاوره حقوقی آنلاین باشد و یا مشاوره حقوقی تلفنی باشد و یا مشاوره حقوقی حضوری ، از نظر کیفی و دقت نظر هیچ تمایزی باهم ندارد. و  پر واضح است که در مشاوره حقوقی  های غیر حضوری ( آنلاین و تلفنی ) با توجه به مشاهده نشدن مدارک و دلائل حقوقی و ارزیابی نشدن مدارک و دلائل حقوقی و ارزیابی نشدن پرونده حقوقی و یا پرونده کیفری، ممکن است مشاوره ناقص باشد. لذا توصیه می شود حتی الامکان با گرفتن وقت مشاوره و هماهنگی با منشی دفتر وکالت به صورت حضوری مراجعه نمائید و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند شوید. مشاوره حقوقی تلفنی اگر به هر دلیل امکان استفاده مراجعه حضوری به مشاوران حقوقی برای شما فراهم نیست نگران نباشید. آسان ترین راه هم برای برقراری  ارتباط با مشاوران حقوقی گروه حقوقی آساک وجود دارد، شما می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی بهره بگیرید و در کمترین زمان راهنمائی های لازم را دریافت کنید. جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری با شماره های زیر تماس حاص فرمائید. همچنین در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل شبانه روزی می توانید از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام سوالات خود را مطرح کنید و با وکلای با تجربه ما در ارتباط باشید. کار را به کاردان بسپارید! تاکید می شود که به مشاوره های ناشی از جستجو در جستجو گرهای اینترنتی پرهیز نمائید و در صورت عدم امکان برخورداری از مشاوره حقوقی حضوری حداقل از مشاوره حقوقی معتبری استفاده کنید که راه درست را به شما نشان دهد و گمراهتان نکند. انتخواب افراد ناشی برای مشاوره تنها مشکلات کوچک و ساده شما را بزرگ تر میکند و راه مستقیم شما را پر پیچ و خم تر میکند. آگاه باشید که چه کسی را برای مشاوره حقوقی انتخواب کرده اید. مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی بیشتر برای حل سوالات و پاسخگویی مشاوره حقوقی به مسائل مبتلا به حقوقی است. بعنوان مثال مشاوره در جرم کلاهبرداری با مشاوره در جرائم تعزیرات حکومتی و یا مشاوره در جرائم ارشاد و منافی عفت و حتی با مشاوره حقوقی در جرائم سایبری و به اصطلاح جرم رایانه ای کاملا متفاوت می باشد. حائز اهمیت است که مشاوره حقوقی از تخصص بسیار بیشتری نسبت به وکالت نیاز دارد. لذا مشاوران حقوقی باید سابقه و تجربه بیشتری نسبت به وکلا داشته باشند. مشاوره حقوقی دعاوی کیفری و حقوقی مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی و کیفری و همچنین در قراردادها همه و همه با یکدیگر متفاوت است. مشاوران حقوقی قوه قضائیه با مشاوران حقوقی کانون وکلا هیچ تفاوتی ندارند و اصلا نباید به افراد ضعیفی که تفاوت بین این دو بخش از صنف حقوقی قائل می شوند اعتنا کرد. مسائل و مشکلات حقوقی خود را با ما درمیان بگذارید مسائل حقوقی شامل تردید های حقوقی، چالشها ی حقوقی و ابهام های حقوقی می شود که روزانه با آنها برخورد داریم. اما دعوای حقوقی و دعوای کیفری و انعقاد قرارداد که دارای بار مالی، مادی و معنوی می باشد نیاز به مشاوره حقوقی حضوری در دفتر وکالت دارد. انتخواب مشاوره حقوقی متخصص نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هر وکیلی و یا کارآموز وکالت را نمی توان به عنوان مشاوره حقوقی برگزید. حتما باید قبل از مشاوره درباره آن تحقیق نمائید. چه بسا مشاوره حقوقی با یک مشاوره حقوقی اشتباه آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به شما وارد می کند. برای انجام کار های حقوقی از کاردان مشاوره بگیرید برای طرح دعاوی کیفری، طرح دعوای حقوقی و تنظیم لایحه دفاعیه و درخواست حقوقی همچنین تنظیم قرارداد ها (قرارداد های حقوقی) لوایح حقوقی (لایحه حقوقی) حتما باید از یک مشاوره حقوقی حضوری برخوردار شد. و این مهم را نیز دانستیم که لزوما مشاوره حقوقی خوب، وکیل خوب(اعم از اینکه وکیل خبره باشد یا وکیل با سابقه باشد یا وکیل پایه یک دادگستری باشد و یا وکیل کارآموز باشد و یا کارشناس حقوقی باشد) نخواهند بود. موسسه حقوقی، گروه حقوقی، دفتر وکالت، دفتر مشاوره حقوقی، گروه وکلا، گروه حقوقی متخصص همه و همه صرفا عناوین هستند و باید به ماهیت حرفه ایی و خدمات حقوقی آنها از لحاظ کیفی نگریست. برخی از مراکز حقوقی و سازمان های قضائی نیز از آنجا که متولیان امر مشاوره حقوقی رایگان هستند مهاجرت به مشاوره حقوقی رایگان نموئه اند مثل مشاوره حقوقی رایگان  قوه قضائیه و یا مشاوره حقوقی رایگان کانون وکلای دادگستری و یا مشاوره حقوقی رایگان مرکز مشاوران وکلا قوه قضائیه. علی ایحال، مشاوره حقوقی اگر توسط دفتر وکالت خصوصی انجام شود به مراتب بر مشاوره حقوقی رایگان سیستم های قضائی دولتی و نیمه دولتی و ترجیح دارد. در نهایت هر فردی می تواند با بهره گرفتن از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان شبانه روزی گروه حقوقی آساک به گونه ای عمل کند که متحمل ضرر و زیان نشود.

جزئیات
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

7 خرداد1398

مشاوره حقوقی پاسخگوی قانونی شما مشاوره حقوقی در راس نیازهای انسان در جامعه امروز قرار دارد. صنعتی شدن روز افزون زندگی شهری، افزایش تعاملات تجاری و کاری، وضعیت اقتصادی جامعه و مردم و کمبود زمان و انرژی از جمله دلایلی هستند که بر ضرورت وجود مشاوره حقوقی تاکید می کنند. طبیعتا مسائل حقوقی جنبه های بسیار گوناگونی داشته و محدود به کار یا موضوعات مشابه نمی شود. مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی املاک، قراردادها و بسیاری موارد دیگر زیر مجموعه این حرفه تخصصی قرار دارد. بنابراین هر فردی می تواند با توجه به نیاز خود به مشاوره حقوقی مراجعه نماید. مشاوره حقوقی چه تفاوتی با وکیل دارد؟ مشاوره حقوقی چنانچه پیش تر نیز ذکر کردیم، نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می شود که شما بایستی قبل از هر اقدام قانونی از آن کمک بگیرید. در واقع ما اغلب زمانی به دفتر وکالت مراجعه می کنیم که به مشکلی برخورده و درصدد حل کردن آن هستیم. اما مراجعه به مشاور حقوقی قبل از هر اقدامی الزامی است. یقینا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در تمامی کشورهای دنیا، هر شخصی می تواند در زمینه های محدودی تحصیل کرده و یا اطلاعاتی کسب کند. ما قادر نیستیم تمامی اطلاعات در تمامی زمینه ها را یکجا کسب کنیم. بنابراین به ناچار بایستی برای موضوعات مختلف از متخصص آن موضوع کمک بگیریم. مسائل حقوقی و قانونی نیز یکی از گسترده ترین جوانب زندگی افراد محسوب می شود که از همان اولین قدم های بزرگ و کوچیک مسیر کاری و تحصیلی و خانوادگی خود با آن ها روبرو می شوند. بنابراین برای انتخاب روش صحیح و عبور موفقیت آمیز از این مسیرها نیاز به فردی داریم که با آگاهی کامل در این زمینه ها، بتواند راهنمای ما بوده و از اشتباهات ما جلوگیری کند؛ مشاور حقوقی همان گزینه ای است ما در این بعد از زندگی به آن نیاز داریم. اما شخص وکیل معمولا در حل کردن و اقدامات عملی وارد مسیر می شود. چه بسا شاید شما با بهره گیری از مشاوره حقوقی زبده و متخصص، از رفتن به دفتر وکالت و مراحل بعدی و دشوار آن در امان بمانید. مشاوره حقوقی خانواده چیست و شامل چه مواردی است؟ مشاوره حقوقی خانواده بحثی گسترده و تخصصی است. حقوق اعضای خانواده، مقررات درج شده در قانون مربوط به خانواده، مسائل حقوقی مربوط به ازدواج، قوانین طلاق و انواع آن، حقوق مربوط به هر یک از فرزندان و زوجین، حقوق جنسیتی در ازدواج و طلاق، قوانین مربوط به مهریه و نفقه، مقررات حضانت فرزندان، شرایط طلاق توافقی، قوانین مربوط به جهیزیه، هرگونه دعاوی خانوادگی، حقوق مادی و معنوی زن و شوهر و بسیاری موارد دیگر زیر مجموعه مشاوره حقوقی خانواده می باشد. با اینکه کارشناسان، وکلا، مشاورین و افراد با تجربه همواره تاکید دارند تا مشاوره چه از نظر حقوقی و چه از نظر روانشناسی قبل از اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده صورت گیرد، اما متاسفانه در برخی از موارد با افرادی روبرو می شویم که بدون دریافت کوچکترین راهنمایی تخصصی اقدام به ازدواج کرده و متاسفانه در میانه راه با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده اند. طبیعتا این مرحله زمان مناسب اولیه برای مراجعه به مشاور و متخصص نیست اما در هر حال نمی توان گفت که هیچ راه حلی باقی نمانده و فرد به بن بست کامل رسیده است. کمک گرفتن از مشاوره حقوقی طلاق و همچنین مشاوره حقوقی خانواده یقینا تاثیر چشمگیری در روند حل مشکلات پیش آمده خواهد داشت. بنابراین توصیه می کنیم در هیچ بازه زمانی، یاری و اطلاعات حرفه ای مشاور را فراموش نکرده و قبل از هر اقدام جدی از کمک های افراد متخصص در این زمینه استفاده نمایید. مشاوره حقوقی املاک چیست و شامل چه موضوعاتی می شود؟ مشاوره حقوقی املاک همانند سایر مباحث حقوقی، دربرگیرنده موضوعات و زیر مجموعه گسترده ای می باشد. از جمله این مسائل می توان به ابطال سند، رفع ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند، مقررات مربوط به باطل کردن قراردادها، اسناد و ...، قوانین ساخت و ساز مانند مراحل الزام به اخذ پایان کار، فک رهن، مشکلات مربوط به اجاره، تخليه يد، خلع ید، دستور تخلیه، مالکیت، حریم ملک، بیع نامه و وکالت دعاوی ملکی , پیمانکاری اشاره کرد. شاید از نظر برخی از افراد که سال ها در بازارهای تجاری و املاک مشغول بیزینس و خرید و فروش هستند، این کار ساده و پیش پا افتاده باشد. اما مطمئنا چنین نیست. پیچیدگی قانون و مسائل حقوقی از یک سوی و افزایش جرایم ملکی و اقتصادی از سوی دیگر باعث شده است تا هر معامله ای چه کوچک و چه بزرگ، نیازمند بررسی های تخصصی افراد حرفه ای باشد. بنابراین مشورت با یک فرد حرفه ای و دریافت مشاوره حقوقی قبل از اقدام به هر معامله و امضای ارزشمندی، الزامی است. این کار باعث می شود تا معاملاتی امن و مطمئن داشته و از ضررهای مالی و غیر مالی جلوگیری گردد. مشاوره حقوقی رایگان آساک به چه صورت امکان پذیر می باشد؟ مشاوره حقوقی رایگان آساک برای سهولت در ارتباط کاربران، از چند طریق ممکن می باشد. به عنوان مثال شما می توانید در ساده ترین حالت از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان برای رسیدن به پاسخ سوالات خود اقدام نمایید. از آنجایی که زمان موضوعی مهم و اساسی است، این مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته در اختیار شما قرار دارد. از سوی دیگر اگر شما جزو افرادی هستید که ارتباطات مجازی و دنیای اینترنت را ترجیح می دهید و از طرفی زمان محدودی نیز دارید، می توانید توسط مشاوره حقوقی آنلاین فوری آساک با تیم مجرب آن ارتباط برقرار کنید. بدین ترتیب هیچ محدودیتی در زمان و نحوه ارتباط شما با مشاورین متخصص آساک وجود ندارد. مشاوره حقوقی، اقدامی مناسب قبل از خطر! ​ مشاوره حقوقی تعاریف بسیار زیادی می تواند داشته باشد. اما به نظر می رسد اگر آن را اقدام پیشگیرانه قبل از وقوع خطر عنوان کنیم، تعریف ساده تر و در عین حال بهتری از آن ارائه کرده باشیم. تمامی مسائل و مشکلات حقوقی در ابتدا بسیار ساده و قابل حل هستند اما عدم پیگیری آن ها و یا اقدامات نادرست و غیر تخصصی می تواند عواقب بسیار بد و ناگواری برای افراد داشته باشد. در نتیجه کمک گرفتن از مشاور حقوقی قبل از هر اقدامی می تواند راه حلی منطقی و صحیح باشد که نه تنها از عواقب ناگوار جلوگیری می کند، بلکه می تواند در موفقیت و پیشرفت افراد نیز تاثیر چشمگیری داشته باشد. آساک و مشاوره حقوقی گروه تخصصی آن! مشاوره حقوقی فعالیتی بسیار تخصصی است که نیازمند اطلاعات جامع، تحصیلات عالیه و تجربه ارزشمند می باشد. گروه حقوقی آساک با دارا بودن تمامی این امتیازات می تواند به عنوان مرجعی مطمئن برای سوالات و مشکلات حقوقی شما باشد. تیم متخصص آساک با تجربه کافی در این زمینه و استفاده از دانش به روز و بین المللی همیشه سعی داشته است تا بهترین و مفید ترین راهنمایی را در اختیار کاربران خود قرار دهد. تیم حرفه ای حقوقی آساک سعی دارد تا کیفیت، مسئولیت پذیری، دانش، مشاوره، وقت شناسی، اعتماد و تجربه را در راس تمامی اهداف خود قرار دهد و از این طریق همواره بالاترین رتبه را در کسب رضایت مشتریان و کاربران از آن خود سازد. آیا کمک گرفتن از مشاوره حقوقی آساک هزینه زیادی دارد؟ مشاوره حقوقی یقینا مانند تمامی حرفه و مهارت ها مستلزم هزینه می باشد. اما شرایط اقتصادی حاکم تیم مجرب آساک را بر آن داشت که خدمات مشاوره حقوقی رایگان را برای استفاده بهتر و بیشتر مردم عزیز در داخل و خارج از ایران ممکن سازد. طبیعی است که تمامی خدمات رایگان نخواهد بود اما تا حد امکان به سوالات و موضوعاتی که می توان در پروسه ای کوتاه رسیدگی کرد، به صورت رایگان پاسخگو می باشد. لذا شما می توانید با آسودگی خاطر از طریق راه های ارتباطی گروه حقوقی آساک نسبت به دریافت مشاوره حقوقی اقدام نمایید. مشاوره حقوقی آساک شامل چه موضوعات و مباحثی می شود؟ مشاوره حقوقی آساک همانند نحوه ارتباطات آن، محدودیتی ندارد. مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه و زیر مجموعه های آن، همگی تحت پوشش خدمات آساک قرار دارند. از جمله این موارد می توان به مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی املاک رایگان و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. در نتیجه شما می توانید بدون کوچکترین تردیدی در تمامی موضوعات حقوقی مشاوره آنلاین و مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید. البته بایستی خاطر نشان کرد که خدمات رایگان آساک به هیچ عنوان از نظر کیفی کمبودی نداشته و تمامی تلاش های خود را برای حل مشکلات شما به کار خواهد برد. موسسه آساک فقط ارائه دهنده مشاوره حقوقی است؟ مشاوره حقوقی فقط بخشی از خدمات تخصصی تیم آساک می باشد. وکالت و انجام اقدامات عملی حقوقی و قانونی از دیگر خدماتی است که آساک توسط تیم حرفه ای و با تجربه خود ارائه می دهد. به عنوان مثال تنظیم انواع قراردادها اعم از قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری، تولیدی، ملکی، مشارکتی، پیش فروش، به شرط تملیک، تامین مالی، کارگزاری، تهاتر، استخدام، انجام کار معین، خدماتی، بانکی و بسیاری موارد دیگر در حیطه داخلی و بین المللی، یکی از خدمات تخصصی حوزه وکالت آساک می باشد. شایان ذکر است شما برای انجام این امورات حتما نیازی به مراجعه حضوری به دفتر وکالت ندارید و گروه حقوقی آساک امکان عقد قرارداد همکاری برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را نیز فراهم آورده است. این موضوع باعث می شود تا حد زیادی در انرژی، زمان و هزینه های مشتریان و موکلین صرفه جویی شود. همچنین شما برای موفقیت در پرونده های ساده و پیچیده نیازمند وکیلی هستید که بتواند با تمام توان و مسئولیت پذیری بالا در دادگاه حضور یافته و یا مسیر درست را به شما نشان دهد. یقینا حل و فصل پرونده های کیفری و حقوقی، به سادگی حل کردن معادلات دوران مدرسه نیست و پیروزی در این دادگاه ها فقط با همکاری یک وکیل خوب ممکن می شود. علاوه بر این شما ممکن است در شهر یا کشوری دیگر اقامت داشته و یا به دلیل سفر موقتا در این موقعیت قرار بگیرید، اما بروز برخی مشکلات حقوقی و قانونی و یا انجام معاملات و سرمایه گذاری و امثال این موارد، باعث شود تا حضور وکیلی با تجربه در کنار شما نیاز شود. در چنین شرایطی یافتن فردی مطمئن، با تجربه و حرفه ای که دانش کافی و زمان آزاد نیز برای برعهده گرفتن وکالت شما را داشته باشد، کاری دشوار و زمان بر خواهد بود. گروه حقوقی آساک این اطمینان را به شما می دهد که حتی در هر کشور خارجی نیز نیاز به وکیل داشتید، در سریع ترین زمان ممکن یکی از وکلای مجرب خود را نزد شما اعزام نماید. بدین ترتیب شما قادر خواهد بود در سرمایه گذاری ها، معاملات ملکی و ثبت شرکت و ... در هر نقطه ای از جهان، وکیلی مطمئن و امین را در کنار خود داشته و با آسودگی خاطر قراردادهای خود را امضا کنید. البته قرار نیست حتما مشکلی وجود داشته و یا شکایتی علیه شما تنظیم شده باشد تا به وکیل نیاز پیدا کنید. حضور یک وکیل با معلومات، مجرب و دارای روابط عمومی قوی در رایزنی های حقوقی و مذاکرات مهم شما را تا حد زیادی به موفقیت نزدیک تر می سازد. همچنین در هنگام برخورد با مشکلات حقوقی نیز الزاما نیاز نیست تا کار به دادگاه رسیده و راه موفقیت باریک تر و غیر ممکن تر شود. پادرمیانی وکیلی که بتواند حل و فصل دعاوی را به عهده بگیرد، گاهی می تواند پرونده را تا قبل از ورود به دادگاه خاتمه داده و هر دو طرف را راضی نماید. مشاوره حقوقی در کنار وکالت مطمئن، در هر دادگاهی پیروز خواهد بود! مشاوره حقوقی اولین قدم در انجام هر کار حقوقی و قانونی است. چه بسا در برخی از مواقع کمک گرفتن از یک مشاوره حقوقی بتواند قبل از اقدامات دشوارتر، مشکل و مسائل پیش آمده را از راه هایی سریع تر و آسان تر حل کند. اما بعضی مواقع نیز حضور یک مشاور حقوقی به تنهایی کافی نیست و دخالت مستقیم یک وکیل برای پیشبرد کار و پرونده ضروری است. لذا می توان این چنین استنباط کرد که داشتن یک مشاوره حقوقی با اطلاعات کافی و یک وکیل مسئولیت پذیر و با تجربه در کنار یکدیگر بهترین تصمیمی است که می توان برای موفقیت در تجارت، زندگی، کار و اقتصاد اتخاذ نمود. مطمئنا هیچ مسیری بدون مشکل و دشواری، هیچ معامله ای بدون بحث، هیچ زندگی تا ابد عاشقانه و با تفاهم، هیچ شراکتی مادام العمر نخواهد بود. اما با اطمینان به آساک می توان از تمامی این دشواری ها و مشکلات با موفقیت و پیروزی عبور کرد. مشاوره تلفنی، آنلاین، خدمات 24 ساعته، گفت و گو و مشاوره رایگان وکیل و بسیاری موارد دیگر از جمله خدماتی است که آساک رائه می دهد تا شما کاربران و مشتریان طعم تلخ شکست را نچشید!

جزئیات
وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

19 آبان1398

وکیل کلاهبرداری کیست؟ وکیل کلاهبرداری به شخصی اطلاق می‌گردد که توانایی وکالت در خصوص جرم کلاهبرداری، اثبات ادعای موکل، آشنایی و تسلط کافی به قوانین مدنی و حقوقی و دارای فن سخنوری باشد. در خصوص جرم کلاهبرداری باید گفت که در قانون تعریف مشخصی از کلاهبرداری نشده است. تنها در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ و دو تبصره آن در خصوص مصادیق جرم کلاهبرداری اشاراتی گردیده است. طبق ماده ۱، کلاهبرداری به انتقال غیر از طریق توسل به انواع وسایل متقلبانه که همراه با مسئولیت می‌باشد گفته می‌شود. معمولا در جرم کلاهبرداری مجرم از طریق انواع نیرنگ و تقلب صاحب مال را فریب داده و مال او را بدست می‌آورد. وکیل کلاهبرداری مجرب با تسلط کامل به قوانین مدنی و حقوقی نسبت به اثبات سه مورد از مصادیق کلاهبرداری شامل استفاده از وسایل تقلبی در فریب مالباخته، فریب مالباخته و انتقال غیر که متعلق به فریب خورده است فعالیت می‌کند. از دیگر مصادیق جرم کلاهبرداری مشارکت در جرم کلاهبرداری است. افرادی که به عنوان شخص ثالث در دعوا وارد شوند و نسبت به حکم مجرم اعتراض نموده یا مستقیما اقامه دعوی نمایند، چنانچه این امر به منزله تبانی با مجرم و تضییع حق طرف دیگر باشد، معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب شده و کلاهبردار شناخته می‌شوند. به این ترتیب مشارکت در جرم کلاهبرداری به منزله کلاهبرداری تلقی شده و شخص به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری از مجازاتی همانند مجازات کلاهبردار برخوردار می‌شود. گاهی اوقات فرد کلاهبردار از طریق انتقال مال غیر به دیگری یا فروش مال غیر به دیگری به عنوان مال خود با توسل به حیله و نیرنگ اقدام می‌نماید. در این گونه مواقع اثبات مالکیت مالباخته و جمع آوری مستندات مربوط به وارد آمدن زیان به فرد و انتفاع کلاهبردار از فروش مال غیر در اولویت کار یک وکیل کلاهبرداری مجرب و توانمند قرار می‌گیرد. جرم کلاهبرداری دارای انواع مختلفی اعم از کلاهبرداری ساده، سازمان یافته، کارمندان دولت، اینترنتی و ازدواج بوده که هر کدام از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شوند. معاونت در جرم کلاهبرداری نیز شرایط و عناصر مجرمانه خود را دارد که شرح آن به طور مفصل در در آینده خواهد آمد. امتیازات وکیل کلاهبرداری مجرب امتیازات وکیل کلاهبرداری به توانایی اثبات جرم از طریق اشراف بر قوانین مدنی و امور حقوقی است. وکیل کلاهبرداری کاردان در وقوع جرم کلاهبرداری باید توانایی اثبات جرم، انتقال مال غیر ، معامله معارض یا فروش مال غیر را داشته باشد. این کار از طریق اعتراف کلاهبردار، توسل به اسناد و مستندات موجود، شهادت افراد، استناد به نشانه‌های وقوع جرم که می‌تواند با استناد به مواد و قوانین مدنی و حقوقی انجام گیرد، انجام تحقیقات محلی و در نهایت با نظر و علم قاضی پرونده صورت می‌پذیرد. مشورت با وکیل کلاهبرداری از همان ابتدای وقوع جرم عناصر مادی و معنوی جرم می‌تواند منجر به کوتاهتر شدن زمان اثبات وقوع جرم شده و با استناد به مواد قانونی ادله محکم برای آن ارائه نماید. همچنین پس از اعلام نظر قاضی پرونده سایر امور مانند بازگرداندن مال غیر یا توقیف اموال کلاهبردار را به سرعت اجرایی نماید. طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد. این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد. از همان ابتدای وقوع جرم، با وکیل کلاهبرداری مشورت کنید وکیل کلاهبرداری کاردان کلیه جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر ، تبانی برای انتقال مال غیر ، معاونت در جرم کلاهبرداری ، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض ، فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است. در پرونده‌های کلاهبرداری، از وکلای با تجربه گروه حقوقی آساک استفاده کنید

جزئیات
وکیل مشارکت در ساخت

وکیل مشارکت در ساخت

21 اردیبهشت1398

وکیل مشارکت در ساخت با توجه به  نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده ، نیاز به ساخت و ساز واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری جدید رو به رشد است . مالکان و سازندگان برای اینکه به سود بیشتری برسند، مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت میکنند .نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت  از آنجایی اهمیت دارد ، که حقوق مالک و سازنده را در صورت اختلاف تامین میکند. بنابراین مهمترین قسمت کار ، انعقاد قراردادی مناسب  است. استفاده از وکیل مشارکت در ساخت  برای اشخاصی که اولین بار اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت  میکنند، اهمیت بیشتری دارد. مهمترین قسمت مشارکت در ساخت، قرارداد و داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت است. متاسفانه بیش از هفتاد درصد قراردادهای مشارکت در ساخت، به  اختلاف و طرح شکایت میانجامد. بهتر است قبل از انجام مشارکت در ساخت، از تخصص و تجربه وکیل  مشارکت در ساخت موسسه حقوقی آساک بهره مندشوید. تعریف قرارداد مشارکت در ساخت سرمایه گذاری مشترکی برای ساخت آپارتمان، بین مالک و یا مالکین از یک طرف و سازندگان از طرف دیگر، که مالک زمین و سازنده، هزینه ها را پرداخت میکند . نحوه ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت در نحوه ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، از آنجایی که این نوع قرارداد، جدا از فواید آن برای طرفین دارای مباحث حقوقی پیچیده‌ای است، لذا ‌تنظیم قرارداد بدون حضور وکیل امری بسیار پر ریسک خواهد بود. مسائل و تعهدات بسیاری حین اجرای قرارداد وجود دارد که تنها با وجود یک وکیل حقوقی مجرب قابل اجرا خواهد بود. هنگام ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باید مسائلی همانند تعهدات طرفین قرارداد (مالک یا مالکین و سازنده یا سازندگان)، قدر السهم طرفین، موضوع قرارداد، تابعیت قرارداد، مشخصات سازه جدید التاسیس، زمان پیش فروش، برنامه زمانبندی، زمان و نحوه انتقال قدرالسهم، تخلفات حاصل از ساخت و ساز، حدود اختیارات مالک و مشارکت وی در اجرای پروژه، جرایم تاخیر در اجرای تعهدات، شرایط فسخ قرارداد، حدود مشخصات فنی، مصالح مورد استفاده و کیفیت و برند آن، مرجع حل اختلاف در زمان بروز اختلاف و موارد مربوط به اضافه بنا رعایت گردد . ‌ انواع قراردادهای مشارکت در ساخت در ‌تنظیم قرارداد ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت در ‌تنظیم قرارداد، به نحوه اجرای تعهدات میان طرفین باز می‌گردد. از ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز می‌توان به مشارکت معمولی، سهمی، تهاتری، معاوضه‌ای و تکمیلی اشاره کرد. مشارکت معمولی و قدرالسهم بیش از سایر ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت متداول است. در ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت معمولا قدرالسهم طرفین بصورت ۶۰-۴۰ تعیین می‌شود. در این صورت پس از اتمام پروژه مثلا یک ساختمان ۵ واحدی بصورت ۳ واحد برای مالک و ۲ واحد برای سازنده در نظر گرفته می‌شود. یکی دیگر از ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت رایج مشارکت سهمی است. در این روش بخشی از زمین را سازنده خریداری و هنگام ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت با محاسبه ارزش زمین خریداری شده، قدرالسهم طرفین تعیین می‌گردد . همانطور که می‌بینید ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت دارای مباحث حقوقی پیچیده‌ای است. از اینرو استفاده و مشورت با وکیل مشارکت در ساخت مجرب جهت قبول حکمیت و داوری الزامی است . نکات مهم در قرارداد مشارکت در ساخت - در خصوص ضمانت اجرای  قابل قبول، برای قرارداد مشارکت در ساخت باید  طرفین توافق کنند. - تقسیم نامه شفاف براساس میزان قدر السهم ،کیفیت وزمان فروش واحدها ی متعلق به خود تنظیم شود. - ناظر مجرب برای نظارت برکیفیت اجرایی سازنده انتخاب شود. - قرارداد اصولی تنظیم شود و فسخ و اقاله قرارداد بعد ازشروع  عملیات  تخریب و یا گودبرداری معنا ندارد. - به هر عنوان به سازنده اجازه گرفتن وام داده نشود. - با توجه به میزان سهم مالک و سازنده ، چگونگی بهره برداری و فروش و اجاره واحدها مشخص شود. - هیچ گونه اقدام اجرایی و اداری قبل از فک رهن ملک، بوسیله مالک انجام نشود. - برای حل اختلاف احتمالی در قرارداد داور تعیین شود. مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی مالک و سازنده - ارائه سند یا قولنامه و توافقات  مالک و سازنده دعوای مشارکت در ساخت دعوای مشارکت در ساخت از دعاوی مطروحه در دادگستری است . این دعوا توسط طرفین قرارداد ، سازنده و مالک مطرح میشود. حتی ممکن است پیش خریداران و اشخاص ثالث علیه طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، دادخواست دعوا مطرح کنند. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ، ساخت و تکمیل ،تفکیک سند و اخذ پایان کار ، تحویل ،عدم تطابق ساختمان با نقشه یا مصالح مورد توافق از طرف مالک یا پیش خریداران مطرح میشود. دعوای الزام به پرداخت وجه و خسارات ، تخلیه ملک ، مازاد متراژ، توسط سازنده مطرح میگردد. دعاوی مشارکت در ساخت شامل دعاوی علیه سازنده  و دعاوی علیه مالک میباشد. - دعاوی علیه سازنده - الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی - الزام سازنده به اخذ بیمه های درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت - الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه سازنده - الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت تفکیکی - الزام سازنده به تنظیم تقسیم نامه رسمی - الزام سازنده به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده - مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر با عدم تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده - مطالبه خسارت در ساخت آپارتمان از سازنده - تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت خلع ید از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت خلع ید : دعوایی که مالک یا مالک مال  غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) برعلیه متصرف غیرقانونی مال خود مطرح میکند. دعوای خلع ید از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - میتوان علاوه بر فسخ یا اقاله ، دعوای خلع ید، مطرح کرد و قبل از آن باید قرارداد مشارکت در ساخت فسخ شود. -  قبل از طرح  دعوای خلع ید، باید تقاضای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و تحویل  ملک را خواست. - دعوای خلع ید ،دعوای مالی است . اگر قیمت خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان نباشد ،میتوان در شورای حل اختلاف نیز مطرح شود. - اگر مبلغ خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دعوا در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود. مدارک لازم طرح دعوای خلع ید از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - کپی برابر اصل سند مالکیت - معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار - یکی از تعهدات سازنده ، اخذ پایان کار ساختمان است اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند، مالک یا خریدار میتواند دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار را مطرح کند. - در این مرحله به سازنده اخطار داده میشود و اگر پایان کار را دریافت نکند، مالک یا خریدار میتواند گواهی پایان کار را گرفته و هزینه های انجام شده را از سازنده مطالبه کند. دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت - سازنده باید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث ،بیمه مسوولیت مدنی سازندگان ابنیه مقابل کارکنان ساختمانی، بیمه تضمین کیفیت ساختمان اقدام  کند. اگر از این امر امتناع کند، مالک میتواند از طریق مرجع قضایی او را ملزم به اخذ  بیمه های مذکور کند. -  دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت مالی است و میزان خواسته بستگی به ارزش مالی بیمه دارد. -  اگر ارزش مالی بیمه بیش از بیست میلیون تومان نباشد، دعوا در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است . -  اگر ارزش مالی بیش از بیست میلیون تومان باشد، در دادگاه عمومی حقوقی  رسیدگی میگردد. - اگر مالک در صورت امتناع سازنده از گرفتن بیمه، خود اقدام کند، میتواند هزینه های مربوط را از سازنده مطالبه کند. - اگر مالک بدون اینکه الزام سازنده را برای اخذ بیمه درخواست کند، خود برای اخذ بیمه اقدام کند، نمیتواند در خصوص هزینه های بیمه ادعایی کند. دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده - اگر سازنده برای ملک وام بانکی بگیرد و ملکی که در رهن باشد، نمیتوان انتقال داد و برای انتقال مالکیت به خریدار باید فک رهن کند. اگر سازنده از بازپرداخت وام و فک رهن خودداری کند، میتوان  دعوای الزام به فک رهن را از مرجع قضایی خواستار شد. - دعوای الزام به فک رهن دعوای مالی است.هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میگردد. - مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن دادگاه محل وقوع ملک میباشد. - بعد از صدور رای، اجرائیه صادر میشود. - خریدار میتواند در صورت امتناع سازنده از پرداخت، وام را بازپرداخت کند و بعد از آن هزینه پرداخت شده را از سازنده مطالبه کند. مدارک مورد نیاز در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده - قرارداد - سند رسمی - استعلام ثبتی - استعلام از بانک شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - پروانه تخریب و نوسازی به مالک داده میشود.اگر در قرارداد قید گردد که اخذ پروانه تخریب و نوسازی با سازنده میباشد، مالک به سازنده وکالت کاری میدهد که پروانه تخریب و نوسازی را اخذ کند. - اگر در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شود،  که مالک باید  وکالت کاری به سازنده بدهد تعهد خود را انجام ندهد، سازنده می تواند مالک را از طریق مرجع قضایی ملزم به تنظیم سند رسمی وکالتنامه کند. - اگر مالک به سازنده وکالت برای اخذ پروانه تخریب و نوسازی بدهد و سازنده اقدام نکند، میتوان دعوای الزام به  اخذ پروانه تخریب و نوسازی را در دادگاه مطرح کرد. دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی - دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب دعوای حقوقی  و مالی است. - مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی براساس ماده دوازده  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع ملک  است . - در دادخواست الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی باید  قرارداد مشارکت در ساخت و ماده ای که در آن سازنده متعهد به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی است  قید گردد. - اگر بعد از صدور رای دادگاه سازنده رای را اجرا نکند و مالک برای گرفتن  پروانه تخریب و نوسازی،  میتواند اقدام کند و سپس  میتواند هزینه های انجام تعهد را از سازنده مطالبه کند. - مالک در صورت امتناع سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی میتواند ، قرارداد را فسخ کند. دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی - اگر سازنده برای  اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نکند، میتوان از طریق مرجع قضایی او را ملزم به انجام تعهد کرد. - دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی مالی است و هزینه دادرسی براساس دعوای مالی پرداخت میگردد. - دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی است. دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت - دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میشود. - دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی است. دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت - دادگاه ابتدا مدارک و مستندات خواهان را بررسی میکند - در صورت نیاز به نظر کارشناس به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود. - اگر شرایط تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد وجود داشته باش،د رای مقتضی را صادر میکند. - تقاضای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در صورتیکه در قرارداد قید گردد و حادثه  غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی بوجود، آید، قابل درخواست است. دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده - قرارداد مشارکت در ساخت از دسته قراردادهای لازم میباشد، که به فوت یا ورشکستگی یا حجر هریک از طرفین از بین نمیرود.در نتیجه نمیتوان قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کرد. - اما میتوان در قرارداد مشارکت در ساخت این شرط را قید کرد، که در صورت فوت یا ورشکستگی هریک از طرفین، قرارداد ساخت فسخ گردد. - اگر شرط فسخ قرارداد بدلیل فوت یا ورشکستگی یا حجر در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر گردد و در صورت وقوع  میتوان، دادخواست تایید فسخ قرارداد را به جهت فوت و ورشکستگی ارائه نمود. - دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، باید علیه وراث ، قیم و یا اداره تصفیه مطرح گردد. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است . - دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده دعوای مالی است. - هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میشود. - رای صادر شده در این مورد اعلامی است و اجرائیه صادر نمیشود. دعوای مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان یا مواد و مصالح درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت - در قرارداد مشارکت در ساخت مصالحیکه در ساختمان بکار میرود باید مشخص گردد و اگر بعد ساخت مشخص شود که مصالح مورد قرارداد استفاده نشده است میتوان  از طریق مرجع قضایی یا داوری طرح دعوا کرد. - دادگاه محل وقوع ملک ،  مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت میباشد - این دعوا مالی است و هزینه های دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میشود. - این دعوا، در صورتیکه در قرارداد نوع و درجه مصالح و مواد براساس توافق قید گردد، قابل طرح است. در غیر اینصورت قابل ادعا نیست. دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - وجه التزام در صورت تاخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی سازنده معین میشود. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است . - در دادخواست، باید مبلغ خواسته از وجه التزام مشخص گردد. - علاوه بر مطالبه وجه التزام ،میتوان سازنده را ملزم به ایفای تعهدات نمود. - برای اثبات ادعای مالک در تاخیر نقص و عدم انجام تعهد، کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود. - بعد از نظر کارشناس، قاضی رای صادر و در صورت تخلف سازنده، وی را به پرداخت وجه التزام محکوم میکند. - بعد از صدور رای، اجرائیه صادر میشود و در صورت امتناع سازنده از پرداخت، با معرفی اموال او میتوان وجه التزام را برداشت کرد. دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی - براساس مبایعه نامه فی مابین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده باید در تاریخ مشخص، در دفترخانه حاضر و سند را انتقال دهد. - در صورتیکه تعهد را انجام ندهد از آن تاریخ، روزانه مبلغ مشخصی بعنوان وجه التزام به خریدار تعلق میگیرد. - برای طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی ،مدارک مبایعه نامه ، گواهی عدم حضور و مدارک شناسایی باید ضمیمیه دادخواست دعوی گردد. - دادگاه محل وقوع ملک ،مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است. - دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میگردد. دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک - وجه التزام تاخیر در تحویل ملک، از تاریخ تحویل ملک به صورت روزانه مبلغ معینی مشخص میگردد. - برای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک، باید دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک مطرح شود. - در دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک ،باید قراردادمشارکت در ساخت، تامین دلیل مبنی بر عدم تحویل به موقع ملک ضمیمه دادخواست شود. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به  این دعوا است. - بعد از صدور رای، اجرائیه صادر میشود. مزایای  وکیل مشارکت در ساخت - تنظیم قرارداد بر اساس آخرین قوانین  ساخت و ساز و پیمانکاری - وکیل ضمانت اجرایی  تعیین میکند.تادرصورتیکه سازنده تعهدات خود را انجام نداد از وی ضرر و زیان دریافت کند. - تمامی مهلت ها دقیق بوسیله وکیل در قرارداد قید میشود. - اگر سازنده تعهدات را انجام نداد، وکیل  میتواند او را مجبور به انجام تعهد کند و نیازی به حضور مالک نیز نیست. - اگر انعقاد قرارداد با وکیل باشد، در صورت فسخ قرارداد ، سازنده سهمی از ملک نخواهد داشت. وکیل مشارکت در ساخت موسسه حقوقی اساک - مشاوره حقوقی قبل از انعقاد و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - بر انعقاد و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نظارت میکند. - درمورد قراردادهای تنظیمی بین  مالک یا سازنده با پیمانکاران ، اسکلت سازی ، بتون ریزی ، گود برداری ، برق کاری و سیم کشی و  . . .  مشاوره حقوقی میدهد. - بر انعقاد و تنظیم قراردادهای تنظیمی مابین مالک یا سازنده با پیمانکاران ، اسکلت سازی ، بتون ریزی ، گود برداری ، برق کاری و سیم کشی و  . . . نظارت میکند. - اختلافات و دعاوی ناشی از  قرارداد مشارکت در ساخت  و  قراردادهای پیمانکاری را پیگیری میکند - داوری و حکمیت در  صورت اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای مشارکت در ساخت  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره ساخت و ساز و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
اجاره سند

اجاره سند

18 بهمن1398

اجاره سند اجاره سند موضوعی است که متهم و خانواده وی زمانیکه به دادسرا احضار میشوند مطرح میشود. بازپرس پرونده در مرحله تحقیقاتی برای ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر میکند. در این مرحله متهم میتواند سند ملکی خود را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نماید. اما در بیشتر مواقع متهم سند ملکی ندارد. سوال اینجاست که در صورتیکه متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به بازداشتگاه فرستاده میشود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی میشود. یکی از راهکارهایی که میتواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، سند می باشد. که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت میکنند، سند ملکی برای قرار وثیقه را تهیه می کنند. اجاره سند برای دادسرا و دادگاه مهمترین سوالی که در سند اجاره ای مطرح میشود این است که آیا سند اجاره ای جرم است؟ و اینکه در صورتیکه متهم نتواند سند تهیه کند و یا در اجاره سند مشکلاتی به وجود آید چه طبعاتی برای متهم و خانواده وی دارد؟ اجاره سند برای دادسرا زمانی مطرح میشود که پرونده متهم در دادسرا است و کیفر خواست صادر نشده است. اما دربعضی مواقع امکان دارد که قاضی دادگاه براساس ادله و مستندات در مرحله دادگاه و بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه برای  متهم قرار وثیقه صادر کند. زمانیکه به دادسرا و دادگاه میرویم با افرادی برخورد می کنیم که در خصوص سند اجاره ای بازاریابی می کنند. اما سند اجاره ای برای آزادی زندانی از این افراد متهم و خانواده وی را دچار مشکل میکند. در این مقاله  به سوالاتی در مورد سند اجاره ای پاسخ داده شده است . برای متهم و خانواده وی سوالات زیادی در مورد سند اجاره ای به وجود میاید سوالات عمده در خصوص اجاره سند موارد ذیل است: -سند اجاره ای چیست؟ و به چه معناست؟ -متهمانی که سند برای قرار وثیقه ندارند از کجا میتوانند سند اجاره ای تهیه کنند؟ -بهترین روش برای تهیه سند اجاره ای چیست؟ - قیمت سند اجاره ای چقدر است؟ -آیا سند اجاره ای و تهیه سند اجاره ای جرم محسوب میشود؟ -چه تضامینی برای سند اجاره ای نیاز است؟ -آیا اجاره سند برای آزادی زندانی مشروع است؟ در این مقاله به جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است و سپس به سوالات پاسخ داده شده است. جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی از آنجا که براساس قانون مدنی وفقه اسلامی، هیچ کس برای دیگری کاری را به حکم ماده قانون مدنی تبرعا و رایگان انجام نمیدهد، مگر اینکه ابراء کند. براساس ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اصل گرفتن وجه بابت سند امری صحیح و قانونی است. نکته مهم این است که عناصر مادی و معنوی و قانونی فعل اجاره سند از نظر حسن نیت فعلی خداپسندانه باشد. بنابراین اگر نیت از اجاره سند فرار زندانی باشد جرم محسوب میگردد و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی ماده پانصدوپنجاه وسه قانون مجازات اسلامی که بیان میکند هرکس متهمی که دستگیر شده است و فرار کرده است مخفی کند و یا وسایل فرار متهم را فراهم کند براساس قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و بالتبع همه افرادی که در این امر عامدانه و عالمانه مشارکت داشته اند مجازات خواهند شد. آیا تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی جرم محسوب میشود؟ با توجه به اینکه منع قانونی در نگاه قانون گذار مشاهده نمیگردد و از آنجا که اصل نیز تغییر مضیق به نفع متهم است، امر وثیقه گذاری و اجاره سند فعلی مجرمانه نیست. بنابراین کسب و کارهای متعاقب وثیقه گذاری نیز نمیتوانند فعلی مجرمانه محسوب گردد، چرا که خانواده زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این زنجیره را ایجاد مینماید. در صورت وجود دفتر و شرکت، حقوق احتمالی از دست رفته و تضییع شده خانواده زندانی از باب تسبیب قابل جبران است و اگر جا و مکانی برای برقراری این رابطه نباشد و صرفا در خیابان یا کنار دادسرا و دادگاه ملاقاتی صورت گرفته باشد، چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از کلاهبرداری، عدم انجام نشدن کار و بهانه های دیگر تلف میشود و دیگر شخص پاسخگو نیست. سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟ عموما آنچه تحت عنوان اجاره سند در جامعه مصطلح است توافقی مبتنی برماده 10 قانون مدنی و به تجویز آن ماده 265 قانون مدنی در خصوص عدم تبرع است. اما در بین وکلا و مردم اصطلاحا سند اجاره ای اطلاق میگردد. بنابراین نمیتوان از نگاه قانونگذارقرارداد اجاره سند را قرارداد اجاره نامیدو تحت چتر عقود معین با ریشه فقهی دانست. سند اجاره ای در واقع همان ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و الباقی کاربریهای تعریف شده در قانون جهت معرفی به دادسرا و دادگاه به عنوان وثیقه آزادی زندانی و متهم است که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد میگرددو یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی میرود. اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران از کجا سند برای زندانی تهیه کنیم.؟ مسلما هر انسان عاقلی برای هر معامله ای به جایگاه و شخصیت حرفه ای و اعتبار اجتماعی و سوابق طرف معامله توجه بسیاری می نماید، بنابراین عملی مقتضی عقل است که متهم یا خانواده زندانی از یک دلال سند و وثیقه برای آزادی متهم سند اجاره نکنیم. پس بهتر است به دفاتری مراجعه نماییم که حداقل چندین سال در این حرفه مشغول بوده اند و دیگران نیز از حسن شهرت آنان سخن به میان آورده و انسان با آبرویی هستند و نیت خیر دارند و جا و مکان آنان مشخص است و درصورت انجام نشدن کار وجوه دریافتی را لاجرم مسترد می نمایند و به سهولت میتوان از آنان پس گرفت و کار را درست مدیریت میکنند تا وجوه ایاب ذهاب و کارشناسی تلف نشود و زندانی چشم انتظار آزادی نباشد وکلای دادگستری از همه کسانی که دفتری برای انجام این فعل خداپسندانه اجاره سند برای آزادی زندانی دارند، بهترین گزینه هستند. قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی از آنجاییکه که برای وکلا حفظ حرفه وکالت دراولویت و اهمیت است، تمام تلاش خویش را برای آزادی زندانی و جلوگیری از بازداشت متهم به نحو احسن انجام میدهند، تا حقوقی از متهم تضییع نگردد. قیمت سند اجاره ای مبتنی بر توافق طرفین است و مثل بقیه اقلام مصرفی و دیگر خدمات، مولفه بازار با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است. اگر قانونگذار در این حوزه وارد میشد و تهیه سندبرای آزادی زندانی و متهم بر اساس قوانین و مقررات وضع شده بود، مانند بسیاری ازکشورهای جهان این نیاز جامعه را مدون می نمود و در صورت لزوم در قیمت گذاری دخالت میکرد و مانند امور دیگر حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام مینمود تا به نفع زندانیان باشد. تضامین لازم برای اجاره سند یا تهیه سند اجاره ای تضامین باید به گونه ای باشد که نگرانی صاحب سند را مرتفع نماید و صاحب وثیقه مطمئن گردد که متهم یا مجرم به هردلیل در صورت محکوم شدن و یا اخطار مراجع قضایی بی درنگ به مرجع ذیربط خود را معرفی کند. بدیهی است که در صورت عدم مراجعه به وثیقه گذار ابلاغ میگردد که طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید و زندانی را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی سند ضبط خواهد شد. اگر وکلای دادگستری احساس مسئولیت میکردند در این بخش که موضوعی کاملا تخصصی و حقوقی است وارد شوند در این صورت بخش زیادی از جرایم مرتبط با موضوع سندگذاری مرتفع میشود. اگر قانون گذار و یا قوه قضاییه به شکلی به این کسب و کار سرو سامان میدانند ،بخش بزرگی از وکلای جوان که در تامین معیشت خود مشکل دارند به این صورت مشغول میشدند. در موضوع وثیقه گذاری هم خانواده زندانی خرسند میشود و هم صاحب وثیقه وجه مذکور را مرهم زخمی از مشکلاتی خود میکرد. نتیجه گیری از مقاله اجاره سند طبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز مشروع می باشد، چرا که هیچ کس برای دیگری تبرعا کاری انجام نمیدهد وبا رضایت طرفین انجام میشود. سند نیز همان مال غیرمنقول شامل ملک با کاربری های مختلف است و قیمت آن را نیز بازار تعیین میکند. در قدم اول به نزدیکان خود جهت تامین وثیقه و سند ملکی مراجعه کنید و درصورت پیدا نکردن وثیقه صرفا به دفاتری مراجعه کنید که مسئولیت آن را یک کارشناس حقوقی و یا وکیل رسمی دادگستری به عهده دارد و مراقب هزینه های شما می باشد و به قانون و تشریفات این کار واقف و اگاه است و کار را نسبت به دیگران بهتر به سرانجام میرساند. اگر نیت شما پاک باشد و برطبق عقل عمل کنید، پروردگار کارها را سهل و هموار میکند.در هرحال نباید آیه کریمه (استعینو بالصبرو الصلاه) را فراموش نکنید چرا که صبر و دعا رهگشای مشکلات می باشد. وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید؛ کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
وکیل در اجرای قرارداد های پیمانکاری و سرمایه گذاری

وکیل در اجرای قرارداد های پیمانکاری و سرمایه گذاری

14 اردیبهشت1398

قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری یکی از وظایفی است که وکلا می‌توانند به عهده بگیرند شاید تاکنون با وظایف مختلف وکیل از جمله بررسی پرونده های مختلف حقوقی آشنا شده اید. علاوه بر این بسیاری از وکلا هستند که با توجه به ماهیت کاری خود، در قراردادهای پیمانی، پیمانکاری و همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت که بین شخص یا شرکت‌های مختلف بسته می‌شود وارد شده و در آنجا به عنوان یک ناظر بر عملکرد افراد و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. کارهایی که یک وکیل می‌تواند انجام دهد شاید با وظایف مختلف وکیل از جمله بررسی پرونده‌های مختلف حقوقی آشنایی داشته باشید. بسیاری از وکلا هستند که با توجه به ماهیت کاری خود، در قراردادهای پیمانی و همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری که بین شخص یا شرکت‌های مختلف بسته می‌شود وارد شده و در آنجا به عنوان یک ناظر بر عملکرد افراد و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. قرارداد‌های پیمانی به معنای بستن پیمان برای انجام یک فعالیت و به پایان رساندن آن و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به معنای شراکت در بخشی از فعالیت‌های یک شرکت یا خرید کل فعالیت و تولیدات آن شرکت است. هر چند این شاخه از علم حقوق هنوز در کشورمان زیاد رواج پیدا نکرده است و تعداد کمی از وکلا حاضر به فعالیت در این زمینه هستند اما می‌توان به وضوح مشاهده کرد که حضور این افراد در قراردادهای مختلف می‌تواند علاوه بر رعایت جنبه‌های مختلف قانونی و حقوقی، در قرارداد باعث اعتبار بخشیدن به آن نیز شود. شرکت‌های خصوصی معمولاً در حال بستن قراردادهای مختلف مانند قراردادهای پیمانی و قراردادهای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خصوصی یا اشخاص می‌باشند. در بسیاری از موارد شرکت‌های خصوصی که به دنبال کسب سود بیشتر و همچنین هزینه‌ی پایین‌تر هستند ممکن است به مشکلاتی در این زمینه برخورد کنند که حل نمودن این مشکل در قراردادها می‌تواند علاوه بر جنبه‌های کاری هزینه‌های مختلفی را در بر داشته باشد. به همین دلیل و از آنجایی که مسائل حقوقی نیاز به تخصص در این زمینه دارند در اینجا از یک وکیل خبره برای بررسی تمامی زوایای مختلف قراردادهای مختلف استفاده می‌شود تا تمامی مسائل حقوقی آن را بر عهده گرفته و در صورت حل مشکل آن را برطرف نماید. نقش وکیل در قراردادهای پیمانی و قراردادهای سرمایه‌گذاری هنگام عقد قرارداد میان طرفین لازم است تا وکیل اقدام به جمع‌آوری پیش‌نویس‌ها و سند نهایی قرارداد کند هر کدام از این قراردادها شرایط و ضوابط مخصوص خود را دارند که باید توسط یک نفر که به تمامی مسائل حقوقی آگاه است بررسی و اجرا شود. نقش وکیل در این زمینه به دو مرحله مربوط می‌شود. همیشه در هنگام عقد قرارداد میان طرفین لازم است تا وکیل با استفاده از تمامی روش‌های مختلف حقوقی، اقدام به جمع‌آوری پیش‌نویس‌ها و سند نهایی قرارداد کند. در این مرحله لازم است تا وکیل با داشتن اطلاعات مختلف حقوقی از طریق مطالعه‌ی شرایط قانونی کار و همچنین نوع قرارداد، کار های مربوط به امضای قرارداد را انجام دهد. برای شرکت‌های پیمانکاری حضور یک وکیل در بسته شدن انواع قراردادها بسیار مهم و حیاتی است. در صورتی که طرف قرارداد پیمانکاری این شرکت‌ها، دولت یا سازمان‌های نیمه دولتی باشند، روابط حقوقی بسیار پیچیده شده و باید از یک فرد آگاه به تمامی مسائل حقوقی استفاده کرد تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید. پس از اینکه قرارداد پیمانکاری به امضای طرفین رسید وکیل وظیفه‌ی بررسی و اجرای آن در طول قرارداد پیمانکاری تا پایان را بر عهده دارد. به دلیل اینکه وکیل مورد نظر از ابتدای بسته شدن قرارداد در جریان تمامی امور مختلف بوده است، می‌تواند به راحتی تمامی مشکلات حقوقی که ممکن است در اجرا یا تحویل کار به وجود بیاید را به راحتی حل نماید. البته استفاده از یک وکیل با دانش تنظیم انواع قراردادها می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند کاری و عدم به وجود آمدن مشکلات حقوقی و مالی در قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری شود. برای دریافت مشاوره و یا داوری در قراردادهای پیمانکاری و یا سرمایه گذاری با ما تماس بگیرید.

جزئیات
وظایف وکیل پایه یک دادگستری

وظایف وکیل پایه یک دادگستری

2 اردیبهشت1398

وکیل پایه یک دادگستری در این مطلب قصد داریم شما را انواع وظایف مختلف یک وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای آشنا کنیم و سپس اطلاعاتی درباره ی خدمات گروه حقوقی اساک در این زمینه به شما ارائه دهیم. برای اینکه بتوانیم با تعریف این شغل و وظایف مختلف آن آشنا شویم لازم است که ابتدا با تعریف کلی وکیل آشنا شویم. وکیل فردی است که با استفاده از یک وکالت نامه از طرف مورد قرارداد خود، نسبت به پیگیری امور و رسیدگی به حقوق مختلف آن شخص از طریق مراجعه مختلف قانونی اقدام می نماید. برای این کار لازم است تا توافقنامه ای بین دو طرف امضا شود و طرف مورد قرارداد وکیل در این زمینه به نام موکل شناخته می شود. وکیل پایه یک دادگستری کسی است که با گذراندن دوره ی تحصیلات مرتبط با این رشته در دانشگاه های مختلف کشور توانسته است موفق به اخذ این مدرک شود. یک وکیل پایه یک دادگستری موفق کسی است که بتواند در تمامی آزمون های مشخص شده برای اخذ مدرک خود بیشترین نمرات ممکن را دریافت نماید. پس از قبولی در آزمون های مختلف یک وکیل پایه یک دادگستری باید وارد مرحله آموزش شود. این مرحله به نام کارآموزی وکالت شناخته می شود و باعث می شود تا وکیل پایه یک دادگستری قبل از پذیرفتن این شغل به صورت رسمی بتواند با تمامی زوایای عملی این کار آشنا شود. مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری در دیگر کشور ها در کشورهای بریتانیا و ایالات متحده، وکیل پایه یک دادگستری کلمه ای است که به طور کلی برای مشاور حقوقی به صورت آکادمیک آموزش دیده به کار می رود. در بریتانیا، یک وکیلی که معمولا در یک دفتر کار می کند اما ممکن است در برخی از دادگاه ها هم کار است , یک وکیل پایه یک دادگستری نامیده می شود. وکلا بیشتر کار خود را به نمایندگی از مردم در محاکمات دادگاه انجام می دهند. در هر دو کشور بریتانیا و ایالات متحده، وکیل پایه یک دادگستری یک کلمه حقوقی رسمی برای یک وکیل است که به نمایندگی از مردم در دادگاه است، و در یک دادگاه ایالات متحده، شما ممکن است آنها را مشاور بخوانید. یک وکیل در ایالات متحده نیز گاهی اوقات به عنوان یک وکیل برای مراجعات ، به ویژه در سخنرانی های رسمی و یا نامه های رسمی به کار می رود. گروه حقوقی اساک مشکلات حقوقی بسیار زیاد بین مردم باعث شده است تا افراد زیادی در قالب گروه های حقوقی اقدام به پیگیری کار های آن ها نمایند. در این زمینه گروه حقوقی اساک با ارائه نمودن خدمات مختلف حقوقی می تواند سرآمد شرکت های مختلف باشد. این گروه با بهره گیری از تعداد زیادی وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای و مجرب توانسته است مشکلات بسیاری از مردم در زمینه های حقوقی مختلف را برطرف نماید و در مراجع حقوقی به بهترین شکل ممکن از حق آن ها دفاع نماید. از جمله وظایف وکیل پایه یک دادگستری می توان به مشاوره در زمینه مختلف حقوقی به مردم اشاره نمود. این مشاوره می تواند در صورت رضایت مشتریان به وکالت تبدیل شده و وکیل پایه یک دادگستری وکالت شخص در دادگاه را بر عهده بگیرد و از حقوق او دفاع نماید. گروه حقوقی اساک با ارائه بهترین مشاوره ها در این زمینه سعی می نماید تا ابتدا موکل را با انواع زوایای مختلف حقوقی در خواست خود آشنا نموده و سپس اقدام به بررسی مدارک مختلف این افراد می نمایند. یکی دیگر از وظایف وکیل پایه یک دادگستری این است که در دادگاه های عالی از طرف دادستان صحبت می کند. یکی از مزیت های گروه اساک این است که این گروه به صورت تلفنی و رایگان خدمات مشاوره را به مشتریان ارائه می دهد و دیگر لازم نیست تا مشتریان برای بررسی مدارک حقوقی خود به صورت حضوری به دفاتر وکالت مختلف مراجعه نمایند.

جزئیات
وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات

28 فروردین1398

وصول مطالبات وصول مطالبات ممکن است نیاز خیلی از افرادی باشد که در کسب و کارهای مختلف به خصوص خرید و فروش کالا و خدمات فعالیت می کنند. با توجه به این که افراد سعی می کنند تا فعالیت های اقتصادی خود را به روش های متعددی مانند استفاده از چک یا سفته و موارد ضمانتی دیگر نیز انجام دهند، در برخی مواقع مطالبات حاصل از این خرید و فروش ممکن است به راحتی قابل وصول نباشد و اقدامات بیشتری برای آن ها مورد نیاز باشد. وصول مطالبات با روش های مختلف گاهی اوقات مطالبات روش معمول خود را طی نمی کنند و ممکن است در زمان تعیین شده پرداخت نشوند. در این صورت نیاز است که به روش های مختلف که پیش رو دارید برای این کار اقدام کنید. به طور معمول در هر تجارتی ابتدا به صورت مذاکره ای مطالب حل می شود و در صورتی که این روش جواب نداد از روش های دیگری که جدیت بیشتری دارند استفاده می شود. معمولاً وصول مطالبات نیازمند گروه خاص و توانمند است که به افراد کمک می کند تا بتوانند راحت تر و سریع تر مطالبات خود را از شرکت ها یا افراد وصول کنند. بازگشت سریع منابع در افزایش سود و رونق کسب و کار تأثیر بالایی دارد. از این رو مراکزی نیز برای این خدمات دایر شده اند که بتوان راحت تر برای وصول مطالبات اقدام کرد. همچنین بسیار زیرکانه و با تامین مستندات و ادله ی موجود در کمترین زمان ممکن اقدام به وصول انواع مطالبات کنند. این کار به صورت مرحله ای انجام می گیرد که به صورت زیر است. وصول مطالبات از طریق مذاکره این شرکت ها به کمک وکیل در وصول مطالبات ابتدا از طریق مذاکره وارد می شوند و با طرف مقابل به گفتگوهای هوشمندانه و مذاکرات می پردازند تا شاید بتوانند با ساده ترین راه ممکن مطالبات را وصول کنند. در برخی از مواقع با کمی توافقات بین دو طرف مشکلات حل شده و حتی ادامه همکاری نیز صورت می گیرد؛ اما در مواردی دیگر ممکن است طرف مقابل چندان همکاری نکند و نیاز باشد از روش های دیگری برای پرداخت مطالبات توسط طرف مقابل استفاده کرد. ارسال اخطاریه و اظهاریه برای وصول مطالبات گاهی اوقات باید از مراجع ذیربط کمک گرفت و با ارسال اخطاریه و سپس اظهاریه برای پرداخت مطالبات بهره برد. در این مراحل وکیل وصول مطالبات به کمک شما می آید تا هر چه سریع تر و راحت تر موضوع پیگیری شود. فرقی ندارد مطالبات به صورت چک و سفته باشند یا سندهای تجاری مختلف مانند فاکتور، قرارداد و ... در هر صورت می توان به کمک وکیل وصول مطالبات آن ها را به مرحله ی اجرا درآورد. اگر طرف مقابل نسبت به اخطاریه و اظهاریه های ارسالی اقدامی انجام نداد وکیل می تواند اقامه دعوای حقوقی یا به صورت کیفری را به مرحله ی اجرا درآورد و جریان وصول انواع مطالبات شما را سریع تر جلو ببرد. اگر مطالبات به صورت قرارداد یا اسناد ملکی و چک باشد یا هر مورد وثیقه باشد، بر روی آن اجرائیه صادر می شود و سپس انتقال سند مورد وثیقه یا رهن صورت می گیرد. این فرآیند در هر مرحله ی خود ممکن است در حالت عادی حتی تا چند سال نیز طول بکشد، اما برای این که با سرعت بیشتری مطالبات وصول شوند، باید از وکیل در وصول مطالبات بهره برد. وکیل در وصول مطالبات و مزایای کمک گرفتن از این خدمات همانطور که گفته شد، در برخی مواقع که طرف قرارداد همکاری لازم را ندارد، وصول هر گونه مطالبات ممکن است به راحتی صورت نگیرد و فرآیندی زمان بر باشد. با توجه به این که ارزش پول روز به روز کاهش می یابد، سرعت در این فرآیند مهم است. وکیلی که در این بخش فعالیت می کند با توجه به تخصصی که در کارهای بانکی، حقوقی و ثبتی دارد می تواند اقدامات مربوطه را انجام دهد و با به کار گرفتن روش های پر بازده تر نرخ تأخیر در تأدیه را هم لحاظ کند و از این رو از خواب بیشتر سرمایه ی شما جلوگیری کند. شرکت های مختلف و افراد فعال در حوزه ی کسب و کار می توانند از این خدمات بهره ببرند و هر چه سریع تر اقدام به وصول مطالبات خود به روش های ارائه شده بکنند. اگر به مشاوره یا دریافت اطلاعات بیشتر درباره چگونگی وصول مطالبات خود نیاز دارید با ما در ارتباط باشید.

جزئیات
وکیل دادگستری

وکیل دادگستری

25 فروردین1398

درباره یک وکیل دادگستری و وظایفش چه می دانید؟ واژه وکیل در لغت به معنی جانشین یا نماینده است که از طرف شخصی برای به انجام رساندن کاری مأمور می شود. وکیل دادگستری نیز دقیقاً به همین مفهوم دلالت دارد. بنابراین اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که به پذیرفتن چنین مسئولیتی علاقه مند می باشید و همواره انتخاب یک شغل پر چالش برایتان لذت متفاوتی دارد پیشنهاد می کنیم مطلب ما را که درباره وکیل پایه یک دادگستری و شرح وظایف آن است تا آخر مطالعه کنید. همه چیز درباره وکیل دادگستری این روزها این جمله که وکیل یکی از بال های فرشته عدالت محسوب می شود در بین تمامی وکلا و حقوق دانانی که با دادگستری ها و مسائل حقوقی سر و کار دارند رایج شده است. به طور کلی وکیل پایه یک دادگستری به شخصی گفته می شود که قبل از هر چیز در یکی از رشته های دانشگاه حقوق اسلامی با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس فارغ التحصیل شده و در آزمون کارآموزی وکالت یا همان آزمون کانون وکلا پذیرش شده باشد. به علاوه آن، داشتن فن سخنوری و نوشتاری، جسارت، قدرت استدلال و همچنین خلاقیت ذهنی از جمله شروط مهم و اساسی پذیرش در این شغل خطیر است. در یک تعریف ساده می توان گفت وکیل دادگستری شخصی است که به نمایندگی یک شخص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی با اختیار داشتن عقد وکالت نسبت به انجام فرایندی مأموریت پیدا می کند. این شخص جدای از اینکه کارهای یک فرد به خصوص را انجام می دهد یا اینکه به استخدام یک سازمان یک شرکت خاصی در آمده است دارای ساعات کاری متفاوتی است. امروزه با توجه به مسائل و مشکلات عدیده ای که در زمینه های مختلف در جامعه حاکم شده است کمتر افرادی وجود دارند که به نوعی درگیر یک پرونده در دادگستری ها نباشد. بدیهی است که در چنین شرایطی عقل حکم می کند که متقاضیان برای دفاع از حقوق خود، کار را به یک وکیل با تجربه بسپارند. از آنجایی که شرایط و موقعیت یک وکیل خوب ، بسیار شبیه به پزشک حاذق و توانمند است به همین علت بسیاری از افراد مشتاق هستند تا پرونده های قضایی خود را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری بسپارند. مهم ترین ویژگی وکیل دادگستری خوب؟ بسیاری از افراد به ویژه آن هایی که به نوعی با پرونده های مختلف قضایی سر و کار دارند می خواهند بدانند که مهم ترین ویژگی وکیل دادگستری چیست یا اینکه معیار انتخاب یک وکیل دادگستری خوب چیست؟ به طبع یک وکیل پایه یک دادگستری خوب و حرفه ای لزوماً باید دارای یک سری ویژگی های خاص و منحصر به فرد باشد. همان‌طور که می دانید شغل وکالت هم در زمره مشاغل آزاد است و هم به عنوان یک شغل کاملاً دولتی موجود در دادگستری ها به حساب می آید. به همین منظور لازم است شأن و جایگاه آن تماماً حفظ شود زیرا یک وکیل خوب مسئولیت های بسیاری بر دوش دارد و اعتماد و اطمینانی که مردم بر روی وی سرمایه گذاری می کنند جایگاه مقدسی را برایش رقم زده اند. هرچند وکالت به عنوان تعهد به وسیله تعریف شده است. به این معنی که وکیل پایه یک دادگستری موظف است برای کار موکل خود دغدغه داشته باشد و تمام تلاشش را برای دفاع از موکل و دستیابی وی به هدف به کار ببندد. اما به لحاظ قانونی هیچ گونه مسئولیتی برای یک سرانجام خوب ندارد و تضمینی در جهت دستیابی به نتیجه مطلوب نمی دهد. با این حال یک وکیل پایه یک دادگستری خوب و متخصص در مقابل موکل خود مسئول است و احساس مسئولیت به همراه دقت عمل بالا را لازمه کار خود می داند. در ادامه به معرفی برخی ویژگی های مهم یک وکیل دادگستری خوب و مجرب می پردازیم. مهم ترین ویژگی یک وکیل پایه یک دادگستری خوب ، مورد اعتماد بودن آن است. این امر زمانی محقق می شود که مشخصه هایی نظیر: صداقت، امانت و نیز احساس مسئولیت پذیری در وی پدیدار شود. یک وکیل خوب و متخصص باید تلاشگر باشد وکیل دادگستری لزوماً باید حقوقدان و متخصص باشد باید از اخلاق حسنه برخوردار باشد باید با صبر و حوصله باشد لزوماً باید همیشه در دسترس موکل خود باشد یک وکیل دادگستری خوب و حرفه ای قبل از هر چیزی باید رازدار باشد باید از قدرت بیان عالی برخوردار باشد یک وکیل خوب باید جسور و به روز باشد در این میان گروه حقوقی آساک با برخورداری از برترین و توانمند ترین وکلای حرفه ای در بخش های مختلف قضایی ، می توانند شرایط مطلوب و حسنه ای را برای موکلین خود فراهم آورده و آنان را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رسانند. از جمله خدمات و وظایف منحصر به فرد وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک عبارت‌اند از: وکالت در جهت اعتراض به رأی موکل خود و تجدید نظر و همچنین اعاده حیثیت وکالت در زمینه سازش و مصالحه وکالت در تعیین کارشناسی در زمینه های مختلف وکالت در زمینه ورشکستگی تاجران و جلوگیری از سقوط اعتبارشان وکالت در زمینه کاهش هزینه های هنگفت زندان و.. . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید

جزئیات
وکالت در امور پولی و بانکی

وکالت در امور پولی و بانکی

24 فروردین1398

وکالت در امور پولی و بانکی شاید شما هم امروزه از جرائم بانکی و اقتصادی حرف‌هایی شنیده باشید یا با آن دست و پنجه نرم کرده باشید و یا در اخبار رادیو و تلویزیون از اختلاس خبرهایی به گوشتان خورده باشد . جمع بندی کوتاهی از این آمار و اخبار نشان می‌دهد که امروزه وقوع چنین مسائلی بسیار بیشتر شده و شما در صورت بر خورد با چنین مشکلی باید بتوانید به بهترین نحو با آن مقابله کنید و حقوق خود را مطالبه نمایید . اما نکته جالب‌تر اینجا است جرائم اقتصادی و جرائم بانکی خود تعریف متفاوتی داشته و به زیر شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. برای شناختن آنها و نحوه برخورد با آن در صورت وقوع، با ما همراه باشید . جرائم اقتصادی همانطور که از نام آن مشخص است این جرائم مقیاس بزرگتری از جرائم پولی و بانکی است. اختلاس را می‌توان در رده اول جرائم اقتصادی دسته بندی کرد چرا که دایره گسترده‌ای از موارد اقتصادی کشور را در محدوده خود قرار می‌دهد و باعث ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌شود . از طرفی وجود دلال‌های اقتصادی در امورات بازرگانی مانند صادرات یا واردات و یا دست‌های پشت پرده‌ای باعث می‌شود تا جرائم اقتصادی بیشتر و مردم را متضرر کند که همین امر دلال پروری خود یکی از بزرگترین جرائم اقتصادی است که باعث ایجاد مشکلاتی در بدنه اقتصاد شده و منافع مردم را به خطر می‌اندازد . یکی دیگر از جرائم اقتصادی که شاید به نگاه هیچ کس مهم نباشد ولی به نوبه خود حائز اهمیت باشد موضوع برندینگ است. برندهای مختلف برای کسب نام و شهرتشان بسیار تلاش کرده‌اند این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خرده پا برای فروش محصولاتشان به صورت مخفیانه از این برندها استفاده می‌کنند که باعث ایجاد مشکلاتی شده و جرائم اقتصادی را مرتکب می‌شود جرائم پولی و بانکی جرائم بانکی مصداق‌های بسیار بالایی در جامعه دارد و بیشتر مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند یکی از مهمترین دسته‌های جرائم پولی و بانکی چک و سفته است مردم در بازار معاملاتی خود از چک و سفته بیشترین استفاده را می‌کنند از این رو بیشترین جرائم بانکی در این حوزه اتفاق می افتد. به همین دلیل وکیل پولی بانکی نقش بسزایی در احقاق حق این جرائم دارد. گاهی اوقات بسیاری از دلال‌ها و افراد در بازار معاملاتی با چک‌ها و سفته‌هایی که خرج می‌کنند باعث وجود مشکلاتی در اقتصاد و روند زندگی مردم می‌شوند که همین دلیل باعث بروز مشکلات بانکی می‌شود. یکی دیگر از مشکلاتی که در جرائم پولی و بانکی می‌تواند حادث شود عدم پرداخت سود سهام بورس است که بیشتر افرادی که در بورس فعالیت کرده‌اند با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند به همین دلیل وصول مطالبات در این رابطه از مهمترین اقداماتی است که باید انجام بگیرد. وکیل پولی بانکی متخصص حل جرائم اقتصادی و بانکی با این همه به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که جرائم اقتصادی و جرائم پولی و بانکی بسیاری اتفاق می افتد و این مسئله وجود یک متخصص را برای حل مسائل، بیش از پیش می‌طلبد. در بسیار از دعاوی، وکلا نقش مهمی ایفا می‌کند به همین دلیل در این مسئله نیز وکیل پولی بانکی نقش مهمی در احقاق حق مردم دارد. وصول مطالبات مردم از مهمترین اولویت‌های وکیل پولی بانکی است تا مشکل آن‌ها با جرائم اقتصادی و بانکی حل شود از این جهت وکیل پولی بانکی باید بتواند با آشنایی به قوانین مربوطه و تسلط بر مسائل اقتصادی، پولی و بانکی به بهترین نحو به احقاق حق موکل خود بپردازد البته نا گفته نماند این وکلا می‌توانند در پرونده‌های بزرگ اقتصادی همچون اختلاس نیز نقش ایفا کنند چرا که آن‌ها علاوه بر دانستن علم حقوق و وکالت، دایره گسترده‌ای از علم اقتصاد را نیز فرا می‌گیرند تا بتوانند به بهترین نحو به احقاق حق موکلین خود بپردازد. شاید مشکل اقتصادی و بانکی برای هر کسی پیش بیاید که گاهی اوقات عدم رسیدگی به این موضوع و احقاق حق باعث به وجود آمدن مشکلاتی در زندگی می‌شود که وکیل پولی بانکی به آن و رفع مشکل‌ها می‌پردازد. در صورت مواجه شدن با مشکلات جرائم پولی و بانکی و یا وصول مطالبات و نیاز به وکیل برای حل مشکلات، راهنمایی و یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

جزئیات
وکالت در تعزیرات حکومتی

وکالت در تعزیرات حکومتی

21 فروردین1398

وکیل تعزیرات قبل از شروع بررسی نقش وکیل تعزیرات در دعاوی تعزیراتی و همچنین بررسی وکالت در تعزیرات حکومتی ابتدا به صورت مختصر در مورد اداره‌ی تعزیرات توضیحی ارائه می‌دهیم. سازمان تعزیرات وظیفه‌ی بررسی دعاوی تجاری در سطح بازار را بر عهده دارد. در ادامه جرائمی که در این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند را توضیح می‌دهیم. گران فروشی تقریباً اولین تخلفی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی در صورتی که فروشنده‌ای جنس و یا اجناسی را به بالاتر از قیمت واقعی آن بفروشد، موظف است ما به تفاوت را به شاکی پرداخت کند و معادل ما به تفاوت نیز جریمه‌ی نقدی می‌شود که باید به سازمان تعزیرات پرداخت کند. کم فروشی و تقلب دیگر تخلفی است که در حیطه‌ی وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. این سازمان همچنین وظیفه‌ی کنترل بازار و جلوگیری از احتکار اخفا و امتناع از عرضه کالا و برخورد با احتکار کنندگان را دارد. قوانین تعزیرات برای فروشندگان یکی از قوانین تعزیراتی برای فروشندگان که اغلب از آن اطلاع ندارند، لزوم درج قیمت بر محصولات است و در صورتی که فروشندگان بر روی محصولات خود قیمت درج نکنند، بر خلاف قوانین عمل کرده و تخلف محسوب می‌شود. موارد دیگری که در قوانین تعزیراتی جرم محسوب می‌شود : عدم صدور فاکتور برای مشتری عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری توسط واحدهای صنفی فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی کالا در سازمان تعزیرات مواردی از قبیل رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی و درمانی و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز می‌باشد. در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صورتی که مورد به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای باشد، به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود. نقش وکیل تعزیرات در دعاوی تعزیراتی دعاوی تعزیراتی در سازمان تعزیرات حکومت مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رسیدگی به این دعاوی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و تا حد زیادی با طرح دعوی در دادگستری متفاوت است. هر ساله پرونده‌های زیادی در مورد تخلف‌های فروشندگان و عرضه کنندگان کالا در شعب مختلف سازمان تعزیرات مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجه تشابه پرونده‌های مطرح شده در دادگستری و تعزیرات، امکان داشتن وکیل برای هر دو طرف دعوی می‌باشد. در دعاوی تعزیراتی، طرفین دعوی، شاکی و متهم می‌توان وکیل داشته باشند. وظایف وکیل تعزیرات در ادامه بیان خواهد شد. اکثر افرادی که به هر دلیلی وارد یک دعوی در سازمان تعزیرات می‌شوند از قوانین و مقررات آگاهی لازم را ندارند. داشتن وکیل تعزیرات در روند رسیدگی پرونده می‌تواند کمک زیادی به رسیدگی بهتر و سریع‌تر پیش رفتن روند پرونده می‌کند. وکیل تعزیرات از سردرگمی و به وجود آمدن مشکلات بر اثر ناآگاهی طرفین، جلوگیری می‌کند. این ناآگاهی از قوانین در موارد بسیاری موجب خسارات مالی زیاد و گاهاً جبران ناپذیری به طرفین دعوی، در روند رسیدگی پرونده می‌شود. در برخی دعاوی تعزیرات ایرادات شکلی و یا ماهوی وجود دارد که وکیل تعزیرات می‌تواند با مطرح کردن آن‌ها روند رسیدگی به پرونده را در مسیر درست هدایت کند. در برخی موارد وجود ایراد و اشکال در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، ایراد به جزمی نبودن دعوی، ایراد مرور زمان، ایراد رد دادرس می‌تواند به صورت کلی بر روند رسیدگی پرونده تأثیرگذار باشد و گاهاً موجب مختومه شدن پرونده خواهد شد. وظایف و شرایط وکیل تعزیرات برای قبول وکالت در تعزیرات حکومتی وکیل تعزیرات به صورت تخصصی وکالت در تعزیرات حکومتی را بر عهده می‌گیرد. وکالت در تعزیرات حکومتی تا حد زیادی با وکالت در دادگستری و دادگاه انقلاب متفاوت است و این بدین معنی است که الزاماً هر وکیل دادگستری نمی‌توان به عنوان وکیل تعزیرات، وکالت در تعزیرات حکومتی را قبول کند. به عبارت دیگر وکالت دعاوی تعزیرات با دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی جزایی، چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ شرایط رسیدگی متفاوت است. وکیل تعزیرات باید علاوه بر قانون مجازات اسلامی از قوانین و مقررات دیگری مانند قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون امور گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، قانون تعزیرات حکومتی، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، اطلاعات کامل داشته باشد. در صورت مواجه شدن با مشکلات تعزیراتی و نیاز به وکیل تعزیرات یا مشاوره حقوقی برای امور تعزیراتی خود با تماس بگیرید .

جزئیات
اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادگاه

28 بهمن1398

اجاره سند برای دادگاه اجاره سند برای دادگاه موضوعی است که در بحث جرایم و تامین قرار کیفری برای متهم مطرح میشود. اجاره سند برای دادگاه یا اجاره سند برای دادسرا را باید به وکیل متخصص سپرد، تا در مراحل اجاره سند دچار مشکل و ضرر نشوند. اجاره سند یکی از اساسی ترین مشکلات متهم و زندانی است. در این مقاله در مورد مرور زمان کیفری در جرایم کیفری پرداخته شده است. گروه حقوقی آساک متشکل از وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی دراجاره سند تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما خواهد بود. نکات مهم در اجاره سند سند ملک مسکونی، تجاری یا زمین زراعی و باغات که برای دادگاه یا دادسرا ارائه میشود باید نکات ذیل رعایت شود: باید تمام کارهای شهرداری و اوقاف در آن تکمیل شده باشد. سند باید شش دانگ و ارزش آن بیشتر ازمبلغ قرار وثیقه یا برابرآن باشد. ارائه سند برای آزادی زندانی یا متهم چه مدت زمان می برد؟ ارائه سند به دادسرا برای آزادی متهم یک روز زمان می برد، مگردر حالتی که سندی که به عنوان و ثیقه تعیین میشود در شهر دیگر باشد. در این صورت نیابت قضایی صادر و برای کارشناسی به حوزه بخش قضایی شهرستان محل ملک فرستاده میشود. ملک بعداز کارشناسی وتوقیف سند در اداره ثبت اسناد و املاک شهرمحل ملک، به شعبه صادر کننده قرار نیابت فرستاده میشود. بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم را صادر میکند. اجاره سند برای دادگاه اجاره سند رسمی برای دادگاه یا دادسرا سند برای ضمانت دادگاه باید سند رسمی باشد،تا قابل قبول برای تامین قرار وثیقه در مرجع قضایی شود. سوال اینکه سند رسمی چیست و چه ویژگی دارد.؟ براساس ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. سند رسمی،سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد. سند عادی،سندی است که نوشته معمولی است ودر اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشده است، اما در مقام دفاع و طرح دعوا قابل استناد است. اعتبارسند رسمی در مقام دفاع و طرح دعوا از سند عادی بیشتر است. اجاره سند برای دادگاه قانونگذار براساس ماده 1278 قانون مدنی سه مرجع را برای تنظیم سند رسمی معرفی کرده است که به شرح ذیل است: اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی در نزد مامورین دولتی براساس وظایف قانونی آنها در حین انجام وظیفه آیا سند قولنامه ای برای تامین اجاره سند قابل استفاده است؟ سند ملکی که برای سند ضمانت دادگاه یا دادسرا پذیرفته میشود باید سند شش دانگ باشد. در بعضی از جرایم، براساس نوع جرم، مرجع قضایی برای اخذ قراروثیقه سند مشاع یا اوقافی را نیز میپذیرد. سند قولنامه ای نمیتواند برای تهیه سند دادگاه استفاده شود. سندی برای دادگاه یا دادسرا به عنوان تامین سند برای قرار وثیقه اعتبار دارد که سند رسمی باشد. سند قولنامه ای سند عادی است و برای مرجع قضایی به عنوان سند ضمانت دادگاه پذیرفته نیست. در اجاره سند برای دادگاه یا اجاره سند برای دادسرا مراقب باشید که سند قولنامه ای را اجاره نکنید؛چون برای مرجع قضایی قابل قبول نیست. برای اجاره سند برای دادگاه به وکیل متخصص امور وثیقه گروه حقوقی اساک مراجعه نمایید. خصوصیات سند قولنامه ای قولنامه نوعی قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده ملک است. فروشنده شرایط فروش ملک را در قولنامه ذکر مکیند. در قولنامه تاریخ معینی برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی مشخص میشود. در تاریخ معین طرفین قرارداد قولنامه برای تهیه سند رسمی ملک در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر میشوند. واگذاری ملک میتواند نقدا یابه صورت اقساط چندماهه انجام شود. اطلاعات سند نیز در قولنامه نوشته میشود. طرفین معامله ملک قرارداد قولنامه را امضا  میکنند و قولنامه تا زمان انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل اعتبار دارد. اعتبار قولنامه تا زمانی که معامله انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل انجام نشده است می باشد. در صورتی که هریک از طرفین براساس زمان تعیین شده در قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشوند؛ مبلغی برای وجه التزام باید به طرف مقابل پرداخت کنند. اجاره سند برای دادگاه استعلام سند قولنامه ای عوامل مختلفی در معامله ملک وجود دارد که مانع از انتقال سند میشود و صاحب ملک مجبور است ملک را به صورت قولنامه ای به فروش برساند. سوال مهم در اینجا این است چگونه از ملک قولنامه ای استعلام گرفته شود.؟ اخذ استعلام از ملک قولنامه ای و دیگر املاک از شهرداری مبلغ بدهی ساختمان ، وضعیت تخریب و سایر اطلاعات ضروری در مورد ملک در استعلام از شهرداری مشخص میشود. اجاره سند برای دادگاه نکات مهم در نوشتن سند قولنامه ای ملک برای نوشتن قولنامه به بنگاه یا مشاور املاکی که دارای اعتبار از اتحادیه مشاورین املاک است مراجعه شود. تنظیم قولنامه در مشاور املاک بدون مجورز قانونی اعتبار حقوقی ندارد و در صورت مشکل نمیتوان به آن قولنامه استناد کرد. براساس قولنامه طرفین قرارداد به صورت همزمان به تعهدات خود عمل میکنند. تا زمانی که انتقال سند به طور کامل انجام نشد،خریدار نباید مبلغ کل معامله را پرداخت کند. در مقابل تا زمانیکه فروشنده وجه مبلغ معامله را به صورت کامل دریافت نکرد،نباید سند را به نام خریدار منتقل کند. از تمام نکات فوق نتیجه میشود که برای اجاره سند،سند قولنامه ای اجاره نشود،چون اعتبار قانونی در دادگاه یا دادسرا برا تامین قرار وثیقه را ندارد. اجاره سند برای دادگاه نکات مهم در خرید ملک با سند قولنامه ای در قولنامه دو نفر شاهد باید قرارداد را امضا کنند. مشخصات مال مورد معامله باید با آنچه در سند نوشته شده است مطابقت داشته باشد. قولنامه باید در سه نسخه تنظیم شود. وکالت نامه ای اعتبار دارد که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و اصل گواهی آن ارائه شود. در صورتیکه مالکیت ملک مورد معامله برای چند نفر باشد،تمامی مالکین باید حضور داشته باشند یا وکالت داشته باشند. در استعلام شهرداری بررسی شود که فروشنده مالیات بر ارث را تصفیه کرده باشد. گواهی انحصار وراثت از وراث بررسی شود. در خرید ملک قولنامه ای باید ملک از طریق ارث به فروشنده رسیده باشد. اجاره سند برای دادگاه مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک مجموعه تخصصی حقوقی،متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در کلیه دعاوی خانواده،حقوقی،کیفری،ثبتی،داوری، پیمانکاری و تهیه سند برای آزادی زندانی اعلام می نماید. سوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما با شد.

جزئیات
تماس بگیرید