مناقصه پیمانکاری

مناقصه پیمانکاری

1 مهر1398

مناقصه پیمانکاری مناقصه پیمانکاری روشی است برای خرید کالا که  در آن خدمات یا کالا براساس پیشنهادهایی که در زمان مشخص قانون مناقصه، براساس روش و مرحله برگزاری مناقصات تصویب شد و کاربرد آن در معاملاتی است که قانون مناقصات در آن رعایت میشود. کلیه قوای سه گانه، وزارتخانه ،سازمان، موسسات و شرکت های دولتی، بانکها،  کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی، موظف هستند که در برگزاری مناقصه از قانون مناقصات پیروی کنند. تبصره – از آنجاییکه نیروهای مسلح، تابع مقررات و قوانین خاص هستند شامل این قانون نمیشوند. ماده دو قانون مناقصه :در قانون مناقصه، واژگانی کاربرد دارند ،که در ذیل تعریف شده است. مناقصه :رقابتی که درآن ،تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که پایین ترین قیمت را پیشنهاد میدهد، واگذار میگردد. مناقصه گزار: سازمان یا دستگاه مربوطه در بند ب ماده یک قانون مناقصه که مناقصه را برگزار میکند. مناقصه گر:شخصی که سند مناقصه را دریافت میکند و در مناقصه شرکت میکند، که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مناقصه پیمانکاری کمیته فنی بازرگانی: از حداقل سه عضو که در زمینه بازرگانی صلاحیت دارند، که از طرف دستگاه و سازمان مناقصه گزار انتخاب و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد را برعهده دارند. ارزیابی کیفی مناقصه گران : مناقصه گران از نظر انجام تعهدات موضوع مناقصه، بوسیله مناقصه گزار یا کمیته فنی بازرگانی ارزیابی میشوند. ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها :پیشنهادهای مناقصه ( مناقصه پیمانکاری ) از نظر مشخصات کارایی، استاندارد و ویژگی های فنی بازرگانی ارزیابی میشود. ارزیابی مالی :بعد از اینکه پیشنهاد مناقصه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شد، مناسبترین قیمت براساس ماده بیست قانون مناقصه، انتخاب میشود. ارزیابی شکلی مناقصه : زمانیکه که پیشنهادات مناقصه از نظر  تکمیل بودن اسناد مناقصه و امضا و خوانا بودن بررسی میشود. انحصار:یعنی متقاضی شرکت در معامله به روش زیر تعیین میگردد. اعلان هیئت وزیران انتشار اگهی عمومی برنامه زمانی مناقصه :در سندی زمان و مهلت برگزاری مناقصه، مدت زمانی که مناقصه اعتبار دارد و زمان انعقاد مناقصه میشود. ماده‌ سه قانون مناقصه ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌- مناقصه پیمانکاری معاملات موضوع مناقصه براساس قیمت معامله به چند دسته تقسیم میشوند: معامله کوچک :معاملاتی که قیمت  موضوع آن براساس قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون تومان است. معامله متوسط:معاملاتی که  قیمت موضوع آن بیشتر از مبلغ معاملات کوچک است و مبلغ آن از ده برابر ارزش قیمت معاملات کوچک، بیشتر نباشد. معاملاتی که قیمت موضوع آن بیشتر از ده برابر قیمت معاملات کوچک است.معامله بزرگ تبصره یک – وزارت امور اقتصادی و دارایی باید هر سال نصاب معاملات را براساس نرخ قیمت کالا، که بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، به هیئت وزیران پیشنهاد دهد. تبصره۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌، مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله،‌ می‌باشد . تبصره 3-مبلغ معاملات فوق با تفکیک اقلام که یک واحد محاسبه میشوند ،نباید کمتر باشد. مناقصه پیمانکاری ماده چهار قانون مناقصه مناقصه براساس مراحل بررسی مناقصه یک مرحله ای : در این نوع مناقصه ،نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات مناقصه نیست و پیشنهاد مناقصه گزارها در پاکتی در یک جلسه حضوری تعیین میشود. مناقصه دو مرحله ای :در این نوع مناقصه،در خصوص پیشنهادات، ارزیابی فنی بازرگانی  انجام میشود و نتیجه ارزیابی به کمیسیون مناقصه گزارش میشود .براساس ماده 19 قانون مناقصه، برنده مناقصه مشخص میشود. مناقصه براساس روش دعوت مناقصه گران مناقصه عمومی :در این نوع مناقصه، فراخوان مناقصه بوسیله اگهی عمومی منتشر میشود. مناقصه محدود: براساس تشخیص و مسئولیت مقام مناقصه گزار، علت اینکه مناقصه به صورت محدودبرگزار شود تایید میشود و فراخوان مناقصه به اطلاع  اشخاصی که صلاحیت شرکت در مناقصه ( مناقصه پیمانکاری ) را دارند میرسد. مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطریق‌ آگهی‌عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد . فصل دوم قانون مناقصه- مناقصه پیمانکاری سازماندهی مناقصه کمیسیون مناقصه :کمیسون مناقصه از رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او ،بالاترین مقام مالی دستگاه، مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار تشکیل شده است. در کمیسیون مناقصات شهرداری، شخصی بعنوان ناظر در جلسات شرکت میکند. رسمیت کمیسیون مناقصات، با حضورهرسه عضو می باشد.رای اکثریت تعیین کننده تصمیمات کمیسیون می باشد. در مناقصاتی که در دو مرحله برگزار میشود، رییس دستگاه مناقصه گزار در جلسه کمیسیون شرکت میکند. در شرکتهای دولتی اعضای کمیسیون مناقصات بوسیله هیئت مدیره انتخاب میشوند. مناقصه پیمانکاری ماده شش قانون مناقصه: وظایف کمیسیون مناقصه جلسه کمیسیون مناقصه در زمان  تعیین شده در فراخوان مناقصه، تشکیل شود. پیشنهادهای مناقصه گران  براساس شکل مدارک و مستندات و امضا ارزیابی میشود. پیشنهادهای مناقصه براساس شرایط و اسناد مناقصه ارزیابی شود. در مناقصات دومرحله ای ،پیشنهادها بوسیله کمیته فنی بازرگانی بررسی میشود. برندگان اول و دوم مناقصه ا براساس ماده 19 و 20 قانون مناقصه تعیین میشوند. صورتجلسه مناقصه تنظیم میشود. درخصوص تجدید و لغو مناقصه ،تصمیم گیری میشود. ماده هفت :هیئت رسیدگی به شکایت هیئت رسیدگی، به دعوای بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی میکند. مجلس شورای اسلامی اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات را تصویب میکند. ماده هشت :وظایف هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات به اعتراضاتی که بدلیل اجرا نشدن قوانین مناقصات مطرح  میشود ،رسیدگی میکند. رای تجدید یا لغو مناقصه را صادر میکند. تبصره یک :هیئت رسیدگی به موارد زیر رسیدگی نمیکند. روش و معیار ارزیابی پیسنهادهای مناقصه را  رسیدگی نمیکند. پیشنهاد دهندگان داخلی مناقصه را رسیدگی نمیکند. به اعتراضات در خصوص پیشنهادهایی که یک ماه بعد از اعتبار مناقصه ارسال میشود، رسیدگی نمیکند. اگر برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد شکایت کنند، رسیدگی نمیکنند. تبصره 2-بعد از اینکه آیین نامه اجرایی این ماده تصویب شد، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوسیله هیئت وزیران تصویب میشود. مناقصه پیمانکاری فصل سوم قانون مناقصه ماده نه قانون مناقصه: فرایند  برگزاری مناقصه مراحل برگزاری مناقصه به شرح ذیل است. منابع مالی مناقصه تامین شود. نوع مناقصه در معاملات بزرگ مشخص شود، که یک مرحله ای، دومرحله ای، عمومی یا محدود است . اسناد مناقصه را تهیه کردن پیشنهادهای مناقصه را ارزیابی کردن برنده مناقصه مشخص و قرارداد منعقد شود. ماده ده قانون مناقصه: تامین منابع مالی مناقصه در انجام معامله مناقصه دستگاههای مناقصه گزار باید با اطمینان، منابع تامین مالی مناقصه را تعیین و در اسناد مناقصه قید شود. منابع مالی مناقصه و چگونگی ضمانت تاخیر تعهدات در اسناد مناقصه از طرف دستگاه مناقصه گزار تعهد گردد. ماده یازده قانون مناقصه :مناقصه به روشهای زیر انجام میشود. در معامله کوچک، مامور خرید براساس کمیت و کیفیت معامله در خصوص قیمت آن تحقیق کند و براساس به صرفه و صلاح بودن معامله را براساس تامین کیفیت، با پایین ترین قیمت انجام دهد. در معامله متوسط ،در مناقصه مامور خرید براساس کمیت و کیفیت مورد معامله در باره قیمت آن تحقیق میکند و براساس به صرفه و صلاح بودن قیمت با گرفتن حداقل سه فقره استعلام کتبی با تایید مامور خرید معامله را با فاکتور خرید انجام میدهد. تبصره –اگر مسئول واحد تدارکات کارپرداز باشد، امضای کارپرداز همان امضای مسئول تدارکات است. اگر دستگاه مربوطه کارپرداز نداشته باشد، میتوان وظیفه درج شده در این قانون را به متصدی پست مشابه سپرده شود. مناقصه پیمانکاری معاملات بزرگ : برگزاری مناقصه عمومی در اگهی در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر میشود. مناقصه محدود برگزار شود. ماده دوازده قانون مناقصه: مناقصه گران براساس موارد ذکر شده در ذیل ارزیابی کیفی شوند. کیفیت محصولات و خدمات تضمین شود. در زمینه مورد مناقصه تجربه  و دانش داشتن حسن سابقه داشتن پروانه کار و گواهینامه صلاحیت را دارا بودن متقاضی، توان مالی برای انجام کار مناقصه را داشته باشد. مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران معیارها ی ارزیابی مناقصه گران تعیین شود. اسناد ارزیابی فنی تهیه شود. اسناد ارزیابی از طرف متقاضی دریافت و تکمیل و ارسال شود. اسناد ارزیابی دریافت و تعیین امتیاز و رتبه بندی میشود. مناقصه گران صلاحیتدار، به کارفرما اعلام و رتبه بندی شود. مناقصه گران ارزیابی کیفی آنها مستند سازی شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف است که سه ماه بعد تصویب این قانون  آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را تهیه و سپس بوسیله هیئت وزیران تصویب شود. فراخوان مناقصه شامل مفاد ذیل است نام و نشانی مناقصه گزار کمیت و کیفیت کالا و خدمات و نوع آن  مشخص شود.قیمت تعیین شده و نوع آن در مناقصه زمان، محل و مهلت اسناد مناقصه و زمان تحویل و باز کردن پیشنهادات مشخص میشود. قیمت براورد معامله مناقصه و مبانی آن در زمانیکه قیمت پایه فهرست دارد، براورد قیمت، براساس فهرست قیمت پایه تعیین میشود. براساس نظر و تشخیص مناقصه گزار فراخوان برگزاری مناقصه عمومی باید دوتا سه نوبت در روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود. مناقصه گزار میتواند فراخوان برگزاری مناقصه را علاوه برا نتشار در روزنامه کثیرالانتشار، بوسیله رسانه گروهی و ارتباط جمعی منتشر کند. اگر مناقصه  در سطح بین المللی برگزار شود، یا باید از تسهیلات خارجی استفاده شود، براساس قانون استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/012/1375 اگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر و در روزنامه انگلیسی زبان داخل و مجله و یا روزنامه بین المللی که موضوعات مناقصه در آن منتشر  میشود قید میشود. مناقصه پیمانکاری ماده چهارده : اسناد مناقصه اسناد مناقصه به صورت و شکل یکسان به همه داوطلبان  مناقصه تحویل داده شود. اسناد مناقصه چه چیزهایی قید شده است نام و نشانی مناقصه گزار نوع و قیمت تضمین مناقصه زمان، محل و مهلت ارسال اسناد مناقصه قید میشود. مبلغی که بصورت پیش پرداخت و ضمانت حسن انجام کار باید پرداخت شود. مدت زمانی که پیشنهادات مناقصه  اعتبار دارد. مشخصات فنی استاندارد، نوع کمیت و کیفیت کالا و خدمات و شرح کار  قید میشود. انجام کار و تحویل کالا و خدمات باید برنامه ریزی شود. معیار و روشهایی که مناقصه گران از نظر کیفی ارزیابی میشوند، قید شود. چگونگی تهیه و مهلت مقرر برای تحویل پیشنهادات و نسخه های آن موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی قرارداد ذکر شود. صورتجلسه و توضیحات موضوع ماده هفده قانون مناقصه اسنادی که براساس تشخیص مناقصه گزار لازم است . ماده پانزده قانون مناقصه –ترتیب ،تهیه و تحویل پیشنهادات مناقصه داوطلبانی که در مناقصه شرکت کردند، بعد اینکه اسناد مناقصه را دریافت کردند، پیشنهادات خود را به مناقصه گزار تحویل دهند. اسناد و پیشنهادات مناقصه  تکمیل شود. پیشنهادات مناقصه در زمان تعیین شده در فراخوان مناقصه تحویل داده شود. بابت تحویل پیشنهادات مناقصه رسید دریافت شود. مهلتی که برای قبول پیشنهادات مناقصه تعیین میشود، در مناقصات داخلی و بین المللی نباید از آخرین مهلتی که برای تحویل سند مناقصه تعیین شده کمتر از ده روز و یکماه باشد. مناقصه پیمانکاری ماده شانزده قانون مناقصه : شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادات مناقصه شرکت کنندگان در مناقصه ،جز در صورتی که در اسناد مناقصه بیان شده است، بیش از یک پیشنهاد مناقصه نمیتوانند تسلیم کنند. شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه را در پاکت های جداگانه لاک و مهر کنند، شامل پاکت تضمین، پیشنهادات فنی بازرگانی و پیشنهاد قیمت  است. مناقصه گزار باید پیشنهادات مناقصه را دریافت و ثبت کند و تا زمان جلسه مناقصه از پاکتها محافظت کند. تحویل، اصلاح،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات باید گواهی شود و در مکانی که در اسناد مناقصه قید شده است، انجام شود. قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل قرارداد و  وکیل پیمانکاری موسسه حقوقی آساک راهنمایی بگیرید . همچنین موسسه حقوقی آساک، امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد . اگر پیمانکاری هستید که در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مناقصه نیاز به مشاوره دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری و وکیل امور قراردادها بهره مند شوید . مناقصه پیمانکاری مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه :  09381690900 02140223952

جزئیات
مطالبات پیمانکاری

مطالبات پیمانکاری

2 مهر1398

مطالبات پیمانکاری مطالبات پیمانکاری یکی از موضوعات مهم و قابل بررسی در حوزه فعالیت های پیمانکاری در پروژه های بزرگ می باشد.امروزه بدلیل کمبود نقدینگی در بازار صنعت، پیمانکاران پروژه های دولتی و خصوصی نمیتوانند مطالبات پیمانکاری را براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمانکاری دریافت کنند.یکی از چالش های بزرگ پیمانکاران وصول مطالبات پیمانکاری است .عدم توافق کارفرما و پیمانکار و عدم نقدینگی از دلایل اصلی و مهم در عدم وصول مطالبات پیمانکاری می باشد. مطالبات پیمانکاران شهرداری یکی از نهادهایی که دارای پروژه های پیمانکاری است ،شهرداری می باشد. شهرداری برای اینکه در پروژ ه ها موفق شود، باید پیمانکاری را به اشخاص متخصص واگذار کند.انتخاب پیمانکار در شهرداری بوسیله مناقصه انجام میشود.بعد از پیروز شدن پیمانکار در مناقصه ،شهرداری با پیمانکار قرارداد منعقد میکند.امروزه بدلیل اینکه اعتبار و بودجه شهرداری کم است، شهرداری نمی تواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند. پیمانکار برای وصول مطالبات پیمانکاری علیه شهرداری طرح دعوا میکند.شکایت علیه شهرداری تا سال 1390 در دادگاه حقوقی به صورت مستقیم مطرح میشد.اما بعد از سال 1390 با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران ،در شهرهایی که جمعیت آن بیشتر از یک میلیون نفر باشد، پیمانکاران نمیتوانند برای وصول مطالبات پیمانکاری در دادگاه حقوقی مستقیما طرح دعوا کنند.  مطالبات پیمانکاری را در کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری مطرح کنند. براساس نظر حقوقدانان به رایی که در کمیسیون ماده 38 شهرداری صادر میشود، میتوان در دادگاه حقوقی اعتراض کرد.یکی از مشکلاتی که در خصوص مطالبات پیمانکاری شهرداری مطرح میشود این است ،که اگر حکم به نفع پیمانکار صادر شود،از آنجاییکه اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را نمیتوان توقیف کرد ،برای پیمانکار مشکلاتی بوجود میاید. از آنجاییکه دعوای مطالبات پیمانکاری شهرداری، دارای پیچیدگی زیادی است بهتر است پیمانکاران محترم ضمن مشاوره با وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی اساک وصول مطالبات پیمانکاری را به وکیل دعاوی شهرداری بسپارند. اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در بخش دولتی -اگر پیمانکار در اجرای پروژه ادعایی داشته باشد و خواستار تمدید مدت تکمیل پروژه و یا مطالبات اضافی باشد باید ادعای خود را در کمتر از 28 روز به کارفرما اعلام کند و باید جزئیات ادعای خود با ادله ومستندات به کارفرما ارسال کند. -پیمانکار تا پایان پروژه باید هر یکماه ،گزارش های موقت را به کارفرما ارائه کند. -کارفرما حداکثر 42 روز بعد از دریافت ادعای اولیه و مستندات ادعای پیمانکار را بررسی می کند و باید نظر خود را به صورت کتبی به پیمانکار بدهد. -اگر بین ادعای پیمانکار و پاسخ کتبی کارفرما، توافق حاصل نشود، براساس ماده 20 بند 4 شرایط عمومی پیمان، مرجع رسیدگی به اختلافات هیئت حل اختلاف است . هیئت حل اختلاف شامل سه نفر که دونفر نماینده ،هریک از طرفین قرارداد و یک نفر مرضی الطرفین می باشد. -اگر دوطرف رای هیئت حل اختلاف را قبول نداشته باشند ،از طریق داوری، اختلاف حل و فصل می شود. -اگر در قرارداد پیمانکاری داخلی ،کارفرما دولت باشد ،قراردادها براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان و خصوصی منعقد شود، حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما (دولت) براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان تعیین میشود. ماده 53 شرایط عمومی پیمان حل اختلاف پیمانکاری -اگر در اجرا و تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف قرارداد اختلاف بوجود آید ،برای اینکه اختلاف سریعا حل شود، قبل از اینکه برای حل اختلاف به داوری مراجعه کنند ،به بند 1 و 2 ماده 53 شرایط عمومی پیمان مراجعه شود. -در مورد بخشنامه هایی که به استناد  قانون برنامه و بودجه  ماده 23، از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شود هریک از طرفین اختلاف میتوانند، نحوه اجرای  بخشنامه را از سازمان برنامه و بودجه استعلام و براساس آن عمل کنند. -در مورد اختلافات خارج از بند  1 ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی به اختلاف توسط کارشناسان منتخب دوطرف انجام میشود. -اگر براساس موضوع بند 2 ماده 53 شرایط عمومی پیمان، به توافق نرسند، حل اختلاف بین طرفین براساس بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان انجام میشود. -اگر در اجرا و تفسیر مفاد پیمان اختلاف بوجودآید، طرفین میتوانند داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه بسپارند. -اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه با داوری موافقت کند ،مرجع حل اختلاف در داوری شورای عالی فنی می باشد. -شورای عالی فنی، براساس قوانین و مقررات پیمان، به اختلاف رسیدگی و رای صادر می کند و طرفین براساس نظر شورای عالی فنی عمل میکنند. -نظر و داوری شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف ندارد.و طرفین باید براساس تعهدات قرارداد عمل کنند. - در قراردادهای پیمانکاری که بین کارفرما و پیمانکار غیردولتی منعقد میشود،  بهتر است در بند حل اختلاف ،داوری تعیین شود. استحقاق کارفرما -اگر مهندس مشاور، در ابلاغ نقشه ها در زمان تعیین شده تاخیر کند، پیمانکار میتواند  در مورد جبران خسارت احتمالی و تمدید زمان قرارداد ادعا کند. -اگر کارفرما در زمان تعیین شده کارگاه را برای پیمانکار فراهم نکند، پیمانکار میتواند برای جبران خسارت مالی و تمدید مدت زمان قرارداد ادعا کند. -کارفرما باید هزینه آب ،برق ،گاز که در اختیار پیمانکار میگذارد، از او دریافت کند. - کارفرما قفدر صورتیکه تجهیزات مصالح و کیفیت ساخت قابل قبول نباشد، میتواند از پیمانکار مطالبه خسارت کند. -کارفرما در صورتیکه پیمانکار برای اینکه کندی کار را جبران کند ،هزینه اضافه نماید میتواند  ادعای هزینه کند. -کارفرمادر صورت قصور پیمانکار در تکمیل بموقع کار، ادعای  جبران خسارت کند -کارفرما میتواند بدلیل تاخیر پیمانکار در تحویل کار، مبلغی که از پرداخت های پیمانکار مانده است ،رابرای جبران خسارت کم کند. -اگر بخش یا قسمتی از کار پیمانکار معیوب باشد ،کارفرما میتواند مدت دوره رفع نواقص را تمدید کند. -اگر پیمانکار در دوره رفع نواقص کار ،کوتاهی کند کارفرما، میتواند راسا یا توسط شخص ثالث رفع نواقص را انجام دهد و هزینه ها را از پیمانکار مطالبه کند.و پیمانکار ملزم به پرداخت هزینه های معقول و منطقی کارفرما می باشد. -در صورتیکه قوانین کشور تغییر کند، کارفرما میتواند تعدیل هزینه ها را از پیمانکار طلب کند. -در صورتیکه کارفرما قرارداد را فسخ کند، میتواند خسارت های وارده و هزینه اضافی برای تکمیل کار را از مبالغی که به پیمانکار پرداخت کرده است اخذ کند. -اگر در قرارداد ،پیمانکار مسئول پرداخت بیمه باشد  و از این کار کوتاهی کند  و یکسال از تاریخ قرارداد گذشته باشد،کارفرما میتواند ادعای هزینه کند. استحقاق پیمانکار -تاخیر در ارسال کردن نقشه های کار پیمانکاری -کارفرما در الزامات خود اشتباه کند. - پیمانکار برای شرایط غیر قابل  پیش بینی  فیزیکی، ادعای هزینه کند. -اگر پیمانکار با آثار باستانی مواجه شود، از کارفرما بابت اجرای دستورات، خواستار افزایش مدت قرارداد و یا مبلغ کند. -پیمانکار بدلیل عقب افتادن آزمایش ها  توسط کارفرما ،ادعای مالی و زمانی  کند. - پیمانکار بدلیل تاخیر در کار، براساس تصمیم مرجع قضایی، تقاضای تمدید مدت قرارداد کند. -اگر پیمانکار بدلیل قوه قاهره نتواند کار را انجام دهد، میتواند درخواست تمدید مدت قرارداد را کند. -اگر براساس قرارداد، مسئول بیمه کارفرما باشد،  در صورت قصور از بیمه کردن ، پیمانکار میتواند ادعای هزینه کند. -پیمانکار در صورتی که بدلیل فسخ قرارداد دچار ضررو زیان شود، میتواند ادعای جبران خسارت کند. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای باتجربه و متخصص و کارشناساسان زبده در زمینه مطالبات پیمانکاری، میتواند در کمترین زمان، مطالبات پیمانکاری شما  پیمانکاران محترم را وصول کند. قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل پیمانکاری موسسه حقوقی آساک راهنمایی بگیرید . همچنین موسسه حقوقی آساک، امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد . اگر پیمانکاری هستید که موفق وصول مطالبات  خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی  و مشاوره وکیل پیمانکاری دارید ،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید . مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه :  09381690900 02140223952

جزئیات
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

31 شهریور1398

قرارداد پیمانکاری انواع قرارداد پیمانکاری و کاربرد آن چیست؟ یکی از قراردادهای مهم در پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی قراردادهای پیمانکاری است. قرارداد پیمانکاری یکی از چالش برانگیزترین قراردادها می باشد که باعث اختلاف بین کارفرما و پیمانکار میشود. قرارداد ابزار محوری هر کسب و کار است؛ برای اینکه طرفین در قرارداد پیمانکاری دچار مشکل نشود بهتر است، قبل از آن از مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری که تسلط کامل بر قوانین و مقررات قراردادها دارد بهره مند شوید. دراین مقاله در مورد قرارداد پیمانکاری و انواع آن شرح داده شده است.فهرست مقاله شامل موارد ذیل است: -قرارداد دایمی -قرارداد پرداخت کلی -قراردادد با دوره زمانی محدود -قرارداد پیمانکاری سنجشی -قرارداد طراحی و ساخت پیمانکاران و کارفرمایان محترم برای تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. انواع قرارداد پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری براساس نوع و هدف قرارداد دارای انواع مختلفی هستند. در ذیل انواع قرارداد پیمانکاری و ویژگی و کاربرد هریک از این قراردادها شرح داده شده است. قرارداد دایمی شامل موارد ذیل است: -ساخت و توسعه - طراحی و ساخت -مدیریت پروژه -مدیریتی قرارداد بازپرداخت هزینه شامل موارد ذیل است: -قرارداد قیمت هدف -قرارداد فاکتور ثابت - قرارداد سنجشی پیمانکاری شامل موارد ذیل است: -قرارداد با دوره زمانی محدود -قرارداد با قابلیت تغییر -قرارداد سریا -قرارداد پرداخت کلی قرارداد پرداخت کلی در قرارداد پرداخت کلی هزینه انجام کار مشخص و تعیین شده است و پیمانکار براساس آن عملیات موضوع پیمان را اجرا میکند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا قرارداد پرداخت کلی در همه انواع قرارداد پیمانکاری کاربرد دارد. در ذیل موارد کاربرد قرارداد پرداخت کلی بیان شده است: -در قراردادی که مبلغ دقیق قیمت قابل محاسبه می باشد. -در پروژه هایی که کارفرما قبل از اینکه قرارداد پیمانکاری تنظیم کند، بخواهد حجم مالی پروژه را بداند. -در قراردادهایی که اجرای پروژه خطر کمی دارد. -در قراردادهایی که کارفرما نمیخواهد در جزئیات پروژه دخالت کند و فقط میخواهد نظارت همه جانبه بر پروژه داشته باشد. قیمتی که در پرداخت کلی تعیین میشود شامل موارد ذیل است: -قیمت قرارداد ثابت -قیمت قرارداد شناور مزایای قرارداد پرداخت کلی در پروژه های پیمانکاری قرارداد پرداخت کلی دارای مزایایی است که در ذیل شرح داده شده است. -تعهدات مالی که کارفرما قبل از اجرای موضوع پیمان به پیمانکار میدهد مشخص و تعیین میشود. -طراحی موضوع پیمان قبل از شروع اجرا توسط مهندسین و طراحان انجام میشود. -هزینه اجرای موضوع پیمان قبل از اجرا قابل کنترل میشود. -کارفرما در اجرای موضوع پیمان از نقدینگی و نحوه پرداخت ها به پیمانکار قبل از شروع کار اطلاعات کامل بدست میاورد. -خطر کمتری از طرف پیمانکار به کارفرما وارد میشود. -بخشی از کار اجرای عملیات موضوع پیمان توسط کارفرما صورت میگیرد. معایب قرارداد پرداخت کلی هر قراردادی دارای معایبی است و قرارداد پرداخت کلی نیز دارای معایبی به شرح ذیل می باشد: -زمان زیادی که برای طراحی پروژه مصرف میشود باعث افزایش انجام کل موضوع پیمان و هزینه های مالی اجرای پروژه میشود. -در این قرارداد کارفرما نظارتی بر کار و اجرای پیمانکار ندارد. -به دلیل اینکه اطلاعات کافی از موضوع پیمان در مناقصه به دست میاید بر کیفیت اجرا اثر میگذارد. -بدلیل عدم نظارت کارفرما بر اجرای کار بر زمان و هزینه و کیفیت اجرای موضوع پیمان تاثیر میگذارد. انواع قرارداد  دایمی در این نوع قرارداد کارفرما برنامه اجرای پروژه را به صورت پیوسته پیگیری  و نظارت میکند. در ذیل انواع قرارداد دایمی شرح داده شده است: قرارداد سریال -در قرارداد سریال پیمانکار تعهد میکند که وارد یک سری از قرارداد پرداخت کلی شود. -در این قرارداد شرایط و قیمت پروژه بر اساس قیمت رقابتی اجرای موضوع پیمان در نظر گرفته میشود. قرارداد با دوره زمانی محدود -در این قرارداد پیمانکار موظف است که اجرای کار را در زمان مشخص و تعیین شده به اتمام برساند. -قیمت کار پیمانکار براساس صورت وضعیت نهایی که به کارفرما ارائه میکند ارزیابی میشود. مزایای قرارداد دایمی -دوره انجام و اجرای کار مشخص است و پیمانکار در درازمدت سود بیشتری میبرد. -در زمان اعلام قیمت مبلغ کمتری پیشنهاد میشود. -در آماده سازی مقدمات پیمان و مناقصه صرفه جویی میشود. -به کارفرما و پیمانکار در پیش بینی هزینه و پرداخت ها کمک میشود. قرارداد سنجشی -در این نوع قرارداد تا پایان کار پروژه قیمت تعیین نمیشود. -بعد از اجرای پروژه قیمت براساس شاخص هایی که در ابتدای قرارداد و قیمت اقلام مصرفی بین دو طرف توافق میشود محاسبه میگردد. -اجزا و قطعاتی که در اجرای موضوع پیمان لازم است، قیمت اولیه قرارداد را تعیین میکند. -برنامه ای که پیمانکار در اجرای پروژه ارائه میکند قیمت اولیه قرارداد را تعیین میکند. مزیت قرارداد سنجشی -پروژه با سرعت بیشتری توسط پیمانکار اجرا میشود و در هزینه ها و مدت زمان اجرا صرفه جویی میشود. -پرداخت هایی که کارفرما به پیمانکار انجام میدهد راحت تر است. معایب قرارداد سنجشی -قسمت هایی که در حساب کردن قیمت تمام شده پروژه به کار میرود ناکارامد است. -زمانیکه از شاخص استاندارد استفاده میشود ، هزینه واقعی کار از پیمانکار سلب میشود. قرارداد بازپراخت هزینه -در قرارداد بازپرداخت هزینه، هزینه اولیه پیمانکار که شامل هزینه کارگران و مواد مصرفی است توسط کارفرما پرداخت میشود. -زمانیکه کارفرما دراجرای طرح تاثیر گذار باشد و زمان برای محاسبه هزینه های اجرایی وجود نداشته باشد. -زمانیکه لازم است اجرای موضوع پیمان به سرعت انجام شودو زمان برای محاسبه هزینه های اجرایی وجود ندارد. -زمانیکه نتوان هزینه های  عملیات موضوع پیمان را حساب کرد. -زمانیکه که کارفرما بخواهد نظارت کامل بر عملیات موضوع پیمان داشته باشد. -زمانیکه عملیات موضوع پیمان اضطراری است و هزینه بالا است. -تغییرات احتمالی در عملیات پروژه بالا باشد. مزایای قرارداد بازپراخت هزینه -به دلیل سرعت انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد مدت زمان انجام عملیات موضوع پیمان کاهش می یابد. -هزینه ها کاهش می یابد. -به دلیل نظارت کارفرما کار تضمین میشود. -میتوان در مدت زمان عملیات موضوع پیمان تغییرات ایجاد کرد. -مشاجره و اختلاف بین طرفین قرارداد کاهش می یابد. -در هزینه زمان انجام مناقصه و انعقاد پیمان صرفه جویی میشود. معایب قرارداد بازپرداخت -کارفرما ریسک بیشتری در انجام پروژه دارد. -پیمانکار برای انجام پروژه انگیزه کمتری دارد. -هزینه های نظارت و کیفیت برای کارفرما زیاد میشود. -از آنجایکه پرداخت به پیمانکار دوره ای است، پیمانکار برای سود بیشتر کار را طولانی میکند و راندمان کاری خود را کم میکند. -این نوع قرارداد در پروژه های بزرگ و پیچیده استفاده میشود. قرارداد مدیریتی در این نوع قرارداد کارفرما پیمانکار حرفه ای را تعیین میکند که به اموری مانند مشخص کردن سایت، تجهیزات کارگاه، سرمایه گذاری، طراحی تسلط کامل دارد. مدیر پروژه پیمانکار است و براساس پیشرفت پروژه درصدی از قیمت پیمان را دریافت میکند. مزیت قرارداد مدیریتی - کارفرما با انتخاب سریع پیمانکار به طرح بهتر و دقیق تری در پروژه میرسد. -پیمانکار نظر کمی و کیفی خود را در اجرای عملیات موضوع پیمان مطرح میکند. -ریسک عملیات موضوع پیمان به پیمانکار منتقل میشود. -علاوه بر قیمت پایین برای انجام پروژه، توانایی پیمانکار در مدیریت پروژه در نظر گرفته میشود. معایب قرارداد مدیریتی -از آنجاییکه هماهنگ کردن چند پیمانکار پیچیده است، باعث ایجاد تاخیر در انجام پروژه میشود. -به دلیل نقش پیمانکار، اسناد به گونه ای تنظیم میشود که شانس حضور پیمانکاران خاصی در پروژه فراهم شود. -مطالبات پیمانکار از طرف پیمانکار اصلی پرداخت نمیشود. -به دلیل انتخاب کارکنان نامناسب پیمانکاری، کارفرما دچار ضرر میشود. تعهدات مالی کارفرما قبل از انجام پروژه نامشخص است. -بعضی مواقع هزینه جمع آوری کارگاه به عهده کارفرما است. - تضمینی برای کارفرما در صورت زیان ناشی از مدیریت پیمانکار در پروژه وجود ندارد. قرارداد مدیریت پروژه -از آنجاییکه پیمانکار مستقل عمل میکند، نظارت و هماهنگی و برنامه ریزی پروژه به خوبی صورت میگیرد. -قسمتی از اجرای عملیات موضوع پیمان با طراحی هم پوشانی میکند و صرفه جویی میشود. -کارفرما اطمینان کامل دارد که عملیات موضوع پیمان به خوبی مدیریت میشود. معایب قرارداد مدیریت پروژه -برای اجرای پروژه های کوچک مناسب نیست. -از آنجاییکه که کارفرما باید ناظر تعیین کند، برای کارفرما هزینه میشود. -پیمانکار به عنوان مدیر پروژه در اجرا اختیار بالایی دارد. -پیمانکار به عنوان مدیر ریسک مالی را تحمیل نمیکند. قرارداد طراحی و ساخت در این نوع شرکت یا سازمان مربوطه ، مسئولیت طراحی و ساخت پروژه را به پیمانکار واگذار میکند. مزیت قرارداد طراحی و ساخت -باعث یکپارچگی در اجرای پروژه میشود و در هزینه ، زمان و کیفیت انجام پروژه صرفه جویی میشود. -مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار شفاف است. -زمانی که برای انجام پروژه تعیین میشود کوتاه است. -به وسیله گزارش کار ارتباط بین کارفرما و پیمانکار به وجود میاید. -قبل از اجرای عملیات موضوع پیمان تعهدات مالی کارفرما مشخص میشود. -موقعیت رقابتی بین پیمانکاران به وجود میاید. معایب قرارداد طراحی و ساخت -پیمانکار مسئول طراحی و ساخت است و نمیتواند نیازهای کارفرما را تامین کند. -هزینه مناقصه عملیات موضوع پیمان بالا است. -مقایسه بین پیمانکاران مشکل است. از همه فاکتورها نمیتوان استفاده کرد. قرارداد ساخت و توسعه یکی از مهمترین قراردادهای پیمانکاری قرارداد ساخت و توسعه می باشد. در این نوع قرارداد، اختیارات و مسئولیت پیمانکار مشخص میشود. پرداخت به پیمانکار براساس درصد پیشرفت اجرای عملیات موضوع پیمان انجام میشود. قسمتی از پرداخت به پیمانکار به صورت پیش پرداخت براساس بهره وری قبل از برگزاری مناقصه صورت میگیرد. همچنین کارفرما نظارت کامل دارد و پیمانکار موظف به ارائه گزارش مراحل اجرای کار به کارفرما است. مزیت قرارداد ساخت و توسعه -با مشارکت پیمانکار طراحی بهتر در اجرای عملیات موضوع پیمان صورت میگیرد. -پیمانکار میتواند با پیمانکاران دیگر به صورت فرعی یا جزئی قرارداد انعقاد کند. -انتخاب پاداش و تشویق از طرف پیمانکار باعث افزایش بهره وری در انجام پروژه میشود. -رقابت به وجود میاید. -هم پوشانی در مرحله تفصیلی و اجرایی وجود دارد. معایب قرارداد ساخت و توسعه -هزینه انجام مناقصه بالا است. -نحوه پرداخت هزینه های اجرایی پیمانکار بالا است. -به پیمانکار پیش پرداختی قبل از ارائه کامل پروژه اجرایی در مرحله اول پرداخت نمیشود. مشخص کردن مبلغ انواع قرارداد پیمانکاری برای مشخص کردن مبلغ انواع قرارداد پیمانکاری موارد ذیل در نظر گرفته میشود: -طراحی مشخصات پروژه -کیفیت کاری که پیمانکار باید انجام دهد و کارفرما از وی انتظار دارد وکیل قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی اساک با پشتوانه سوابق علمی، تجربی، و اجرایی گروهی از وکلا، کارشناسان ارشد حقوق، اساتید دانشگاه با هدف پاسخگویی به این نیاز مهم و پشتیبانی حقوقی شرکت ها شکل گرفت. پتانسیل فنی و مهندسی در کنار تخصص حقوقی و تجربه حل و فصل اختلافات قراردادی و همچنین رزومه وحسن شهرت قضایی، توانسته این گروه را از دیگر همکاران حقوقی برای شرکت های پیمانکاری و کارفرمایان متمایز نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد پیمانکاری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخخص امور پیمانکاری مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
حقوق گمرکی

حقوق گمرکی

27 شهریور1398

حقوق گمرکی حقوق گمرکی : گمرک در زمان واردات و صادرات کالاها، وجوهی را دریافت میکند که به چند دسته تقسیم میشود. یکی از این وجوه حقوق گمرکی و عوارضی است که شامل مالیات های غیرمستقیم می باشد. بخشی از این وجوه شامل هزینه هایی است که در مقابل انجام خدمات واردات و صادرات  کالا از وارد کننده و صادرکننده وصول میشود. هزینه ها شامل هزینه تخلیه، بارگیری،آزمایش ،استاندارد کالا می باشد. سازمان امور گمرکی حقوق گمرکی و عوارض گمرکی را وصول میکند. اما هزینه هایی که در مقابل انجام خدمات دریافت میشود، بوسیله سازمانی که خدمات را ارائه نمودند وصول میشود. مانند خدمات بنادر در بنادر کشور، خدمات انبارداری عمومی در گمرک داخلی و سازمان استاندارد انجام میشود. قانونگذار در بند ح ماده یک قانون گمرک، حقوق گمرک ، حقوق ورودی را به دو قسمت تقسیم کرده است. حقوق گمرکی :وجوهی که از کالاهای وارداتی بوسیله گمرک دریافت میشود برای همه کالاها چهاردرصد می باشد. درصد تعیین شده بوسیله مجلس وضع میشود. سود بازرگانی:سود بازرگانی بوسیله دولت تعیین میگردد. درصدی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای عوارض  هلال احمر از واردات انواع کالا از وارد کننده دریافت میشود. مبلغ تعیین شده برای عوارض هلال احمر پنج درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هشت درصدمالیات بر ارزش افزوده ،چهاردرصد از کالا فرهنگی است. تعرفه گمرکی- حقوق گمرکی دولت برای حمایت مالی، از واردکننده مالیات و عوارض دریافت میکند که به آن تعرفه گویند. تعرفه در اصطلاح گمرکی بعنوان حقوق گمرکی تعریف شده است.اصطلاح انگلیسی تعرفه CUSTOMS DUTIES است. تعرفه گمرکی عددی است که به شکل  (قسمت – فصل – ردیف اصلی- ردیف فرعی) نوشته میشود. تعرفه گمرکی از چپ و بصورت دورقمی خوانده میشود. تعرفه گمرکی بین المللی است و کشورهایی که  عضو WTO از سیستم تعرفه ای HS استفاده می کنند . تعرفه ارزشی : اگر تعرفه گمرک براساس ارزش کالا تعیین و وصول شود به آن تعرفه ارزشی گویند. عوارض واردات :به وجوهی که از عوارض واردات کالا از وارد کننده دریافت میشود، عوارض واردات گویند. عوارض صادرات : به وجوهی که از عوارض صادرات کالا از صادرکننده دریافت میشود، عوارض صادرات گویند. عوارض گمرکی : عوارض گمرکی ،براساس ارزش کالا یا معامله مربوطه تعیین میشود. عوارض گمرکی همچنین براساس حجم صادرات و واردات کالا دریافت میشود. نظام توافقی کد نظام توافقی برای مشخص کردن عوارض گمرکات به کالا، کدی بعوان کدشناسایی کالا میدهند ، که به آن نظام توافقی کد گویند.کدهای شناسایی کالا را سازمان جهانی گمرک که در برلین مستقر است، تعیین کرده است. نظام کد، چهار تا ده رقمی است. متصدیان گمرکی در گمرک اشخاصی هستند که مسئولیت وصول مالیات های مربوط به واردات و صادرات کالا را انجام میدهند. متصدیان گمرکی به جز وصول مالیات های گمرکی، وظیفه دارند اظهارنامه را احراز کنند و مقدار  محموله کالا را بازرسی کنند.متصدیان گمرکی با بازرسی از محموله کالاها، نرخ عوارض کمرکی را مشخص میکنند. روشهایی که  عوارض گمرکی پرداخت نشود. -معامله کننده کالا، اظهارنامه پایین تر ازقیمت واقعی اظهار کند. -معامله کننده میتواند حجم کالا را کمتر از حجم واقعی کالا اظهار نماید. -معامله کننده کالا را نادرست اظهار نماید، تا مبلغ کمتری برای عوارض گمرکی پرداخت کند. کالاهایی که  عوارض گمرکی ندارند. موسسه حقوقی اساک آماده ارائه مشاوره در خصوص تعرفه کالا در ترخیص کالا را دارد نحوه محاسبه  حقوق گمرکی برای محاسبه حقوق گمرکی ، نرخ تعرفه را در نرخ ارز ضرب میکنیم و مبلغ بدست آمده را بر ارزش CIF ضرب مینماییم . عدد  حاصل مبلغ حقوق گمرکی است. حقوق ورودی IMPORT DUTIES -هزینه های ورود کالا، بجز هزینه گمرکی با عددی با عنوان حقوق ورودی مشخص میشوند. حقوق ورودی از جمع کردن حقوق گمرکی بعلاوه عوارض و سود بازرگانی بدست میاید. و با عنوان درصدی از ارزش گمرکی دریافت میشود. -در صورتیکه واردات کالا قطعی شود، حقوق ورودی به آن تعلق میگیرد. -در تعیین حقوق گمرک و هزینه انجام خدمات گمرکی نو یا قابل استفاده بودن کالا موثر نیست و کالا در هرصورت نو یا مستعمل ،باید حقوق ورودی را به صورت ریال پرداخت کنند. -ترخیص کالا بعد از اینکه حقوق ورودی دریافت شود، انجام میگیرد. -حقوق ورودی کالا در اظهارنامه گمرکی بعد از تعیین ارزش و تعرفه کالا درج میشود. -حقوق ورودی کالا در اظهارنامه گمرکی بصورت خودکار ثبت میشود. روشهای محاسبه حقوق ورودی کالا چگونه است -روش ارزشی ( AD VALOREM :حقوق ورودی کالا براساس ارزش کالا مشخص میشود. برای تعیین حقوق گمرکی ، نرخ تعرفه گمرکی ا در ارزش گمرکی کالا ضرب میشود. - روش ویژه،خاص،معین( Specific duty ):در این روش حقوق ورودی کالا براساس کمیت و مقدار کالا تعیین میشود. - روش مرکب یا ترکیبی( MIXED DUTY :در روش ترکیبی از  هر دوروش ارزشی و روش خاص استفاده میکنند و هر کدام از مبالغ بدست آمده، بیشتر باشد همان مبنای  وصول حقوق ورودی است. نحوه محاسبه حقوق ورودی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی: زمانیکه واردات کالا به کشور از طریق گمرک مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام شود، مشمول 4 نوع معافیت میگردد. -معافیت از پرداخت  مالیات ارزش افزوده ( از درصدی از حقوق ورودی کالا) -منطقه محروم  معافیت آن شامل آبادان بیست درصد ، خرمشهر بیست و پنج درصد، چوئیبده بیست درصد منطقه آزاد –جلفا پانزده درصد –نورودوز پانزده درصد معافیت از تعرفه ترجیحی معافیت از پرداخت پانزده درصد ارزش CIF سودبازرگانی کالا وارد اتی به گمرک نحوه محاسبه حقوق ورودی منطقه  ویژه اقتصادی: زمانیکه کالاهای وارداتی از طریق گمرک و از منطقه ویژه اقتصادی وارد کشور میشود، مشمول 3 نوع معافیت میشود. منطقه محروم ( معاف از درصدی از سود بازرگانی) بندر امام خمینی ده درصد معافیت بوشهر بیست در صد معافیت دیلم بیست درصد معافیت گناوه بیست درصد معافیت کنگان بیست در صد معافیت دیر بیست درصد معافیت لنگه بیست درصد معافیت جاسک بیست درصد معافیت هرمز پانزده درصد معافیت برخوردار میشوند. معافیت از تعرفه ترجیحی ( درصدی از سود بازرگانی) معافیت در منطقه  آزاد ،درصدی از ارزش سیف کالا از سود بازرگانی کم میشود. اگر کالایی از معافیت ترجیحی استفاده کند، نمیتواند از معافیت های دیگر برخوردار شود. عواملی که تعرفه گمرکی براساس آن تقسیم بندی میشود. تعرفه گمرکی براساس  ماخذ محاسبه ای دستمزد گمرکی روشهای تعیین تعرفه حقوق گمرکی تعرفه ویژه یا مقداری: تعرفه ویژه از ضرب کمیت کالا در میزان حقوق ورودی بدست می آید. تعرفه ارزشی کالا: تعرفه ارزشی کالا از ضرب نرخ تعرفه کالا در ارزش کالا بدست می آید. تعرفه مختلط یا مرکب:در این روش از دو روش تعرفه ویژه و تعرفه ارزشی کالا استفاده میشود. تعرفه ارشادی:با این نوع تعرفه مردم را به سوی تغییر محصول هدایت میکنند. تعرفه مالی:بوسیله تعرفه مالی مخارج مالی دولت تامین میشود. تعرفه حمایتی: در این نوع  تعرفه از تولید کننده و کالا داخلی حمایت میشود. تعرفه براساس شکل تعرفه مرکب تعرفه واحد: در این نوع تعرفه برای تمامی کالاها حقوق گمرکی ثابت تعیین میکنند. تعرفه براساس ماهیت تعرفه ترجیهی تعرفه عمومی تعرفه براساس مقام وضع کننده : تعرفه قراردادی تعرفه مستقل تعرفه براساس  هدف اظهارنامه گمرکی شخصی که از مرز کالایی را وارد میکند، باید با خود فرمی داشته باشد که به آن فرم اظهارنامه گمرکی گویند. ازآنجاییکه بعضی از کشورها در وار دات کالا، محدودیت و سهمیه دارند و یا در مورد ورود بعضی کالاها ممنوعیت وجود دارد. برای محاسبه عوارض گمرکی و اجرای اقدامات مورد نیاز از فرم اظهارنامه گمرکی استفاده میشود. برای انجام  هرگونه امور بازرگانی و گمرکی و ترخیص کار ی می توانید با موسسه حقوقی اساک در ارتباط باشید. موسسه حقوقی اساک آماده ارائه مشاوره درخصوص واردات و تعرفه کالاها و همچنین ترخیص آنها در بهترین زمان ممکن را دارد . خدمات گمرکی موسسه حقوقی اساک ترخیص کالا مشاوره در واردات و صادرات کالا مشاوره در تنظیم اسناد تجاری و گمرکی مشاوره در خصوص ارزش و تعرفه کالا حواله و اعتبار اسنادی بانکی مشاوره و اخذ کارت بازرگانی مشاوره در اخذ مجوزات صادرات و واردات کالا دستمزد گمرکی موسسه حقوقی اساک با استفاده از وکیل امور گمرکی متخصص و باتجربه و کارشناسان زبده در بخش گمرک کلیه امور ترخیصی صادرات و واردات کالا و امور گمرکی را انجام میدهد. برای مشاوره در خصوص مسائل گمرکی با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. شماره تماس :09381690900 مدیر مسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

جزئیات
وکیل مدیریت پیمان

وکیل مدیریت پیمان

26 شهریور1398

وکیل مدیریت پیمان وکیل مدیریت پیمان در اجرای یک پروژه، کارفرما شخص یا شرکتی را برای مدیریت نظارت بر اجرای پروژه ساختمانی تعیین میکند که به آن وکیل مدیریت پیمان گویند.مدیریت پیمان فقط مدیریت اجرای پروژه را برعهده دارد . تهیه روشهای اجرای پروژه، تهیه نمودار سازمانی و بکارگیری نیروها بوسیله پیمانکار انجام میشود. در روش مدیریت پیمان شخص از هزینه های انجام گرفته درصدی از مبلغ را بعنوان مدیریت پروژه دریافت میکند. هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرای پروژه از جمله هزینه های مدیریت پیمان می باشد. در مدیریت پیمان قبل از اینکه هزینه ای ایجاد شود، بهتر است توافقی بین کارفرما و شخصی که مدیریت پیمان را برعهده دارد منعقد شود. مزیت روش وکیل مدیریت پیمان برای کارفرما کارفرما هیچ سودی به مدیر پیمان پرداخت نمیکند. وکیل مدیریت پیمان در روش در هزینه پیمان صرفه جویی میشود. در مدیریت پیمان ، سرعت و کیفیت ساخت پروژه بالا است. پیمانکار بر عملیات اجرای پیمانکاری ساخت نظارت دارد وکیل مدیریت پیمان در و استفاده از مهندس مشاور در پروژه  لازم نیست. بین پیمانکارانی که در ساخت پروژه دخالت دارند، هماهنگی ایجاد میشود. به پیمانکاران خدمات پشتیبانی ارائه میشود. انواع قرارداد وکیل مدیریت پیمان پیمانکاران و سازندگان پروژه های ساختمانی نیاز دارند ،ازتمامی قراردادهایی که در مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان کاربرد دارد، اطلاعات کامل داشته باشند. قراردادهایی که در انجام  عملیات ساختمانی کاربرد دارد تنظیم قرارداد بررسی و امکان سنجی ساخت و تشخیص ویژگی­ های به خصوص پروژه توسط شرکت مشاور تنظیم قرارداد برای بررسی صلاحیت همه جانبه مدیر پیمان یا سازنده نسبت به هر پروژه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و انواع قرارداد مدیریت پیمان ساخت تنظیم قرارداد با شرکت مشاور در خصوص اخذ جواز و پروانه شهرسازی و ساختمانی- وکیل مدیریت پیمان تنظیم قرارداد با اُردر تنظیم قرارداد طراحی نما با آرشیتکت مناسب های مکانیزه، هوشمند و کارلیفت تنظیم قرارداد در خصوص مشاوره،اجرا و طراحی پارکینگ­ تنظیم قرارداد با شرکت­های فنی و مهندسی و طراحی (معماری+سازه+تاسیسات+برق+مکانیک) تنظیم قرارداد مشاوره،اجرا، طراحی و اخذ تاییدیه هلی پد تنظیم قرارداد پشتیبانی تمامی مراحل قراردادی از زمان امضا تا زمان ایفای تعهد طرفین و اتمام زمان قرارداد توسط شرکت مشاور دارای پروانه اشتغال برای پروژه ­های کوچک و بزرگ ) تنظیم قرارداد معرفی ناظر و مجری تنظیم قرارداد با پیمانکاران جزء، کارگران، پیمانکاران، نگهبانان و ماشین­های راه­سازی و ... تنظیم قرارداد بیمه کارگران، پیمانکاران جزء و کل و اعیان ساختمان تنظیم قرارداد با آزمایشگاه (بتن، میلگرد، خاک و ……) برای بررسی کیفیت موارد ذکر شده تنظیم فرم دستور کار اجرایی برای پیمانکاران، کارگران و عوامل اجرایی پروژه تنظیم فرم صورت جلسه اجرایی مابین عوامل اجرایی های مصوبات تنظیم صورت جلسه تغییر در اجرا و تخلفات نسبت به نقشه­ شهرداری مابین کارفرما، پیمانکار و شرکت مشاور هایی در خصوص مکاتبات اداری تنظیم قرارداد برای منعقد کردن دادخواست­ اعم از ناحیه مربوطه، نظام مهندسی، دفترخدمات الکترونیک شهر، شهرداری ، شورای معماری، سازمان پارک­ها و فضای سبز، کمیسیون باغات، کمیسیون ماده صد و ... تنظیم قرارداد برای تشکیل جلسات توجیهی برای تعیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه ­های ارتباط، گردش کار و بهبود مدیریت پروژه تنظیم و بررسی فرم گزارش روزانه مختص به هر پیمانکار تنظیم قرارداد با گروه یا اکیپ تجهیز کارگاه (تاور، کانکس، آسانسور کارگاهی و موارد از این نظیر که به جزء مطرح می شود تنظیم قرارداد با پیمانکار تخریب و تخلیه نخاله تنظیم قرارداد با پیمانکار گودبرداری، آماده سازی کف گود و پایدار سازی دیواره گود- وکیل مدیریت پیمان تنظیم قرارداد برای اجرای نیلینگ، انکراژ و ... تنظیم قرارداد با پیمانکار سازه نگهبان مناسب تنظیم قرارداد آرماتوربندی یا همبندی و قالب بندی هایی با تیپ خاک های متفاوت تنظیم قرارداد پی یا فونداسیون (شالوده) در زمین­ تنظیم قرارداد بتن ریزی و آمادی سازی بتن، بررسی و کنترل کیفیت بتن تنظیم قرارداد، بررسی و زمان­بندی مراحل اجرا اسکلت (بتنی، فلزی، انواع سقف ) تنظیم قرارداد انواع داربست و کفراژ تنظیم قراداد کانال و داکت کشی تنظیم قرارداد با تمامی پیمانکاران جزء، مدیر طرح و ساخت، حسابداران، کارگران، بناها، آهنگران، نگهبانان تنظیم قرارداد تهیه و اجرا کلیه متریال مصرفی ساختمان و معرفی لیست متناسب با پروژه و منطقه تنظیم گزارش درصد پیشرفت پروژه بصورت نموداری، درصدی، مرحله ای و ... تنظیم روابط و مناسبات فیمابین کارفرما با مشاور و پیمانکار و آمیز پروژ هماهنگی بین آن­ها به منظور اجرای موفقیت­ تنظیم قرارداد سفت­کاری با پیمانکاران مناسب که مهارت لازم جهت اجرا اسکلت­های فلزی یا بتنی، اجرا انواع سقف ­ها و تیغه چینی ها را داشته باشد تنظیم قرارداد عایق­کاری (عایق صوتی، عایق حرارتی وکنترل مقاومت آن، عایق سرمایی، عایق رطوبتی و میزان صرفه جویی، بهینه سازی و امکان بازیافت انرژی کاری و گچ و خاک که شامل سقف کاذب، تنظیم قرارداد گچ­ رابیتس و انواع ابزارهای مخصوص گچ بری و درای وال- وکیل مدیریت پیمان تنظیم قراداد سیمان­کاری نما، کف ودیوارها تنظیم قراداد تاسیسات مکانیک اعم از تاسیسات آب و فاضلاب، تهویه هوا، دهش هوا، توزیع دما در ساختمان، تاسیسات استخر و غیره و تنظیم قرارداد اجرا و طراحی انواع آسانسور تنظیم قراداد، طراحی و اجرا تاسیسات آتش نشانی که شامل اطفاء و اعلان حریق، مبشود اگزازست فن، اسپرینکلر، هیدرانت، کوپلینگ و غیره تنظیم قرارداد مشاوره اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی تنظیم قرارداد اجرا و تجهیز لابی، پارکینگ ها، روف گاردن، سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، سالن آفیس، سالن بازی،سالن بیلیارد، سالن جیم، سونا خشک و بخار، جکوزی، کارواش، جاروبرقی مرکزی، رختشویخانه مرکزی، سینما، کتابخانه و فضاهایی شبیه به این­ها تنظیم قراداد شیب بندی، کف سازی و ایزولاسیون (لمینت، پارکت، سنگ، سرامیک تنظیم قراداد اندازه و اشکال متفاوت کاشی­کاری و سنگ کاری تنظیم قراداد سقف (کاذب، عرشه فولادی، کامپوزیت، تیرچه بلوک، دال بتنی، تیر­دال، کوبیاکس، روفیکس و تنظیم قرارداد با شرکت پنجره­های مدرن، هندریل، مکانیزه و چند جداره تنظیم قرارداد نقاشی/کاغذدیواری/پتینه تنظیم قراداد دکوراسیون داخلی کابینت و یراق، نور پردازی، کمد دیواری، دستگیرها، درب های ورودی و غیره- وکیل مدیریت پیمان تنظیم قرارداد تجهیز گاز، یخچال، فر، ماکروفر، لباس شویی، ظرف شویی، دست خشک کن و... هوشمندسازی و کنترل از راه دور روشنایی، BMS تنظیم قراداد ها گرمایش و سرمایش، امنیتی، تاسیسات، صوتی و تصویری، ورود و خروج، آبیاری، درب­ها، پنجره­ها و سایبان­ تنظیم قرارداد آسفالت، زیرسازی و ترمیم آن تنظیم قراداد مشاوره، اجرا، طراحی محوطه سازی اعم از ایجاد فضای سبز در حیاط، پشت بام و نما بیرونی پروژه، زیباسازی منظر و نما داخلی پروژه و آبنما تنظیم و تصویب صورت وضعیت قطعی پروژه و تسویه حساب با تمامی پیمانکاران، حسابداران و شرکت ­ها تنظیم و مشاوره در خصوص صورت جلسه پایان پروژه و تحویل برای تنظیم این قراردادها، نیاز به یک مشاور (کارشناس) خبره دارید که از نظر فنی، مهندسی و حقوقی کامل شوند اینگونه قراردادها را بعد از تنظیم، بررسی و در زمان ایفای تعهدات کنترل می­ کنند مسئولیت این کار را مشاوران بعد از کارفرما و مدیر پیمان به عنوان عامل سوم در قراردادهای مدیریت پیمان ساخت دارند در قراردادهای مشارکت در ساخت زمانبندی چگونه است در قراردادهای مشارکت در ساخت زمانبندی بستگی به متراژ، منطقه، توافق مالکان و سازنده با یکدیگر دارد. در هر صورت باید در قراداد مشارکت در ساخت زمان دقیق را مشخص کرد . زمانی که قرارداد مشارکت در ساخت امضا میشود و وکالتنامه کاری از طرف مالک به سازنده برای انجام امور اداری داده میشود، زمان شروع قرارداد مشارکت در ساخت میباشد.- وکیل مدیریت پیمان مزایای زمانبندی قرارداد مشارکت در ساخت مالک با مشخص بودن زمان ساخت در قرارداد مشارکت، میتواند در صورتیکه سازنده به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، حق فسخ و گرفتن خسارت  از سازنده را داشته باشد. مالک سریعتر به حق قانونی خود میرسد و لازم نیست در  پایان قرارداد مشارکت، طرح خسارت کند. اگر در قرارداد مشارکت در ساخت زمان دقیق مشخص نشود، از نظر حقوقی قرارداد باطل است. عرف درصد وکیل مدیریت پیمان ساخت براساس عرف، مبلغی که برای مدیریت پیمان در نظر میگیرند، ده تا هفده درصد میباشد. در مورد ساختمان ویلایی، درصد مدیریت پیمان، پانزده تا بیست و دو در صد می باشد. عواملی که در مشخص کردن درصد حق مدیریت پیمان ساخت موثراست. براساس قرارداد که تامین  مصالح به  عهده  پیمانکار باشد یا نباشد. براساس نوع نقشه پلان ساختمان براساس نوع طراحی بناو نوع سادگی یا پیچیدگی سازه براساس نوع وظایفی که برعهده پیمانکار است. براساس مسیر رفت و آمد پیمانکار برای خرید مصالح ساختمانی براساس ایاب و ذهاب کارگران براساس شرایط آب و هوایی وکیل مدیریت پیمان مدیریت پیمان مدیر کل پروژه می باشد. برای مشاوره در خصوص حق عرف درصد مدیریت پیمان با وکیل متخصص امور پیمانکاری موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. وظایف مدیریت پیمان تهیه و خرید مصالح ساختمانی پروژه تهیه تجهیزات مورد نیاز پروژه تجهیز و برچیدن کارگاه پروژه نیرو انسانی پروژه را تامین میکند. مدیریت و سرپرستی عملیات فنی، مالی، اجرایی، اداری پروژه ساختمانی را برعهده دارد. اجرای تاسیسات مکانیک و برقی پروژه ساختمانی اجرای محوطه سازی پروژه قرارداد وکیل مدیریت پیمان کارفرما باید تمام هزینه هایی که در بخش ها و عملیات خرید، اجاره، تهیه مصالح و تجهیزات پروژه و حقوق و دستمزد کارگران در قرارداد مشارکت در ساخت را پرداخت کند. اسناد و فاکتورها باید به کارفرما ارائه گردد. از درصدی از مبلغ فاکتورها و اسناد پرداختی، بعنوان هزینه نظارت و مدیریت پیمان به مدیر پیمان از طرف کارفرما پرداخت میشود. در مدیریت پیمان ،مدیر پیمان نماینده کارفرما در پروژه ساختمانی است. برای مشاوره در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت با وکیل متخصص مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک  تماس بگیرید. تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را به وکیل امور قراردادها موسسه حقوقی اساک بسپارید تا با تنظیم قرارداد صحیح و اصولی براساس قانون دچار مشکلات حقوقی نشوید. مدیر مسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) جهت تماس با ما کلیک کنید 982140222853+ -  982140223952+ تلفن همراه :   09381690900

جزئیات
سامانه EPL در گمرک

سامانه EPL در گمرک

23 شهریور1398

سامانه EPL در گمرک ، EPL اصطلاح گمرکی است که مخفف  عبارت ( Electronic Packing List ) است. EPL مخفف سامانه جامع امور گمرکی ایران است؛ EPL سامانه هوشمندی است که در تجارت بخصوص واردات و صادرات کالا ،کارایی بالایی دارد. در تمام گمرکات کشور از این سامانه استفاده میکنند. بوسیله سامانه EPL یعنی سامانه جامع امور گمرکی ایران،ترخیص کاران و صاحبان کالا و حتی کسانی که مهارتی در ترخیص کالا ندارند. براحتی میتوانند در هر گمرکی در کشور کار ترخیص کالا را انجام دهند. سامانه گمرک سامانه EPL در گمرک چه کارایی دارد؟ سامانه جامع امور گمرکی در گذشته ترخیص کالا در گمرکات بدلیل حجم واردات کالا آسان بود و ترخیص کار یا صاحب کالا به صورت حضوری میتوانستند کار ترخیص کالا را انجام دهند. اما امروزه بدلیل حجم زیاد واردات کالا نمیتوان بصورت حضوری ترخیص کالا را انجام داد. به همین دلیل سامانه EPL در گمرک برای ترخیص کالا بصورت اینترنتی راه اندازی شد و ترخیص کار و صاحب کالا نیاز به حضور فیزیکی در گمرک ندارند. عضویت سامانه EPL در گمرک- سامانه جامع امور گمرکی برای عضویت در سامانه جامع امور گمرکی و احراز هویت باید به گمرکات بخش اجرایی مراجعه کرد. برای احراز هویت باید مدارکی از جمله شناسنامه،کارت ملی و وکالت نامه معتبر به گمرک ارائه شود. سپس به هر شخص نام کاربری و رمز ورود شخصی برای ورود به سامانه جامع امور گمرکی داده میشود. روش کار با EpLسامانه در گمرک کاربر ابتدا  از طریق اینترنت و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه EPL در گمرک میشود. سامانه جامع امور گمرکی دارای منوهای مختلفی است که با توجه به کاری که داریم وارد هریک از منوها میشویم. منوهای سامانه جامع امور گمرکی شامل دور اظهاری واردات دوراظهاری ترانزیت اظهارنامه من وکالت استفاده از سامانه EPL در گمرک چه مزایایی دارد؟سامانه جامع امور گمرکی تورم در بازارکاهش  و بازار تنظیم  میشود. همه کالا و محصولاتی که وارد کشور میشوند، بررسی میشوند. در سامانه جامع امور گمرکی نام وارد کننده کالا ثبت میشود. باعث سرعت  در مبادله و واردات کالا میشود. EPL - سامانه قبل از اینکه کالا وارد کشور شود مراحل گمرکی را انجام میدهد EPL - سامانه باعث کاهش استفاده از کاغذ و اسناد  در گمرک شده است. EPL -سامانه باعث کاهش قاچاق کالا میشود. EPL -سامانه باعث میشود درآمد گمرک  افزایش یابد. EPL -سامانه سامانه گمرک مراحل دور اظهاری اطلاعات از سامانه ثبت سفارش دریافت میشود. از برگ پیش اظهاری پرینت گرفته میشود. اطلاعات اظهارکامل میشود. مدارک جدید در صورت نیاز اضافه میشود. قوانین و توافق نامه درج میشود. در پایان اظهار تایید نهایی میشود. روش استفاده از  سامانه EPL در گمرک برای احراز هویت گمرکی، ترخیص کار یا صاحب  کالا به بخش اجرایی گمرک مراجعه و ثبت نام میکند. میتوان  وارد پنجره تجارت فرامرزی گمرک شد. https://epl.irica.ir از طریق آدرس اینترنتی نام کاربری و رمز ورود را وارد کنید. دور اظهاری سامانه EPL در گمرک بوسیله نام کاربری و رمز عبور، وارد سامانه الکترونیکی گمرک میشویم. بعد از اینکه شناسه اظهار در سامانه ثبت شد، شماره ثبت به شخص داده میشود. از برگ پیش اظهاری پرینت گرفته میشود.از پرینت پیش اظهاری برای سهولت در ورود اطلاعات استفاده میشود. در پنجره بعدی اطلاعات اظهار،را کامل میکنیم . برای اینکه اطلاعات اظهار را کامل کنیم، باید در سامانه گمرک کدینگ داشته باشیم. کدینگ در قسمت گیرنده فرم قید میشود. در ادامه موارد ذیل را تکمیل میکنیم نام کشور طرف معامله کالا اطلاعات اظهارکننده کشور صادر کننده و کشور مبدا مشخصات و ملیت وسیله حمل کالا شرایط تحویل کالا نوع ارز در فاکتور کالا نوع پرداخت چگونگی حمل  کالا و محلی که کالا تخلیه میشود. نام گمرکی که کالا وارد میشود. در قسمت شماره 31 فرم ،تعداد کالا را درج میکینم کرایه حمل و بیمه را وارد کنید. براساس فاکتور نام برند کالا وارد شود. نام شرکت تجاری کالا قید شود. شماره قبض انبار  کالا قید شود. کد کالا را وارد کنید وزن خالص کالا و تعداد کالا و ارزش و قیمت هر قلم کالا قید شود. از روی قبض انبار شماره بارنامه  و مانیفیست قید شود. در قسمت عدل، عدد یک هشت بار تکرار شود. بخش حقوق و عوارض گمرکی پر شود. بعد از اینکه تمام قسمت ها در فرم تکمیل شد به بخش قوانین و مقررات منتقل میشود. ​و سپس قوانین مربوط به اظهارنامه الکترونیکی درج میگردد. در پایان فاکتور تایید نهایی میشود. گمرک مربوطه را از بخش گمرک اظهاری انتخاب کرده و روی ذخیره اطلاعات و دریافت شماره سریال کلیک میکنیم. موسسه حقوقی اساک ارائه دهنده خدمات گمرکی، حق العملکاری از گمرک در امور سفارش کالا، ترخیص کالا ، صادرات کالا، واردات کالا، ترانزیت کالا را برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با بهترین خدمات انجام میدهد. با کارشناسان گمرکی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. نکات مهم در مورد سامانه EPL -گرفتن نام کاربری و رمز عبور در سامانه جامع گمرک به صورت حضوری است. مدارک لازم برای ثبت نام در سامانه EPL در گمرک شخص حقیقی دارای کارت بازرگانی -اگر شخص حقیقی کارت بازرگانی دارد، برای ترخیص کالا قبل از اینکه اطلاعات کاربری را در سامانه EPL در گمرک ثبت کند، باید کدینگ را از گمرک دریافت کند. -برای دریافت کدینگ، باید اصل کارت ملی ، کارت بازرگانی را به گمرک بخش اجرایی ارائه کند. -فرم های مخصوص گرفتن کدینگ را پر کند. -صاحب کارت بازرگانی، باید حضور فیزیکی  در گمرک داشتنه باشد. -بعد از اینکه اطلاعات در سیستم گمرک ثبت شد، نام کاربری و رمز عبور برای استفاده از سامانه EPL  گمرک در اختیار شخص قرار میگیرد. -بوسیله وکالتنامه در ترخیص کالا ، گرفتن نام کاربری و رمز عبور را میتوان به نماینده سپرد. شخص حقوقی که کارت بازرگانی دارند -باید برای شحص حقوقی مانند شخص حقیقی اطلاعات کدینگ در سیستم جامع امور گمرکی ثبت شود. - برای گرفتن کدیینگ باید آخرین روزنامه رسمی شرکت ،آدرس شرکت ، تغییرات شرکت ،اصل کارت بازرگانی ، اصل کارت ملی مدیرعامل ، گواهی شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت به گمرک اجرایی باید ارائه شود. در این مرحله برای شرکت نام کاربری و رمز عبور و برای مدیرعامل جداگانه نام کاربری و رمز عبور ثبت میشود. شخص حقیقی و حقوقی که کارت بازرگانی ندارند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باید با مدارک شخصی و بارنامه کالا به قسمت ای تی گمرک مراجعه کنند و نام کاربری و رمز عبور برای سامانه EPL گمرک را دریافت کنند. برچه اساسی نام کاربری در سامانه EPL در گمرک تعیین میگردد؟ -نام کاربری برای شخص حقیقی براساس کدملی شخص  تعیین میشود. -نام کاربری برای شخص حقوقی براساس شناسه حقوقی شرکت تعیین میشود. مشاوره و قبول وکالت امور بازرگانی و تجارت بین الملل ، مشاور قبول وکالت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، مشاوره و قبول وکالت مکاتبات بازرگانی و قراردادها ، مشاوره قبول وکالت در ترخیص کالا از کلیه گمرکات و بنادر، مشاور و قبول وکالت در  حمل و نقل بین المللی  را به گروه حقوقی اساک بسپارید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور گمرکی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره صادرات و واردات کالا، ترخیص کالا  و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای گمرکی و اظهارنامه گمرکی را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900 مدیر مسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق) سامانه EPL سامانه EPL سامانه EPL سامانه جامع امور گمرکی سامانه EPL گمرک سامانه جامع امور گمرکی

جزئیات
وکیل ترخیص کالا از گمرک

وکیل ترخیص کالا از گمرک

16 شهریور1398

وکیل ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا از گمرک فرایندی گمرکی است که کالاهای صادراتی و وارداتی بوسیله انجام تشریفات قانونی از گمرک بوسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او خارج میشوند. در وکیل ترخیص کالا از گمرک ، سند و مدارک تهیه و تنظیم میشوند، هزینه هایی که در ترخیص کالا مورد محاسبه قرار میگیرند، شامل مالیات، سود بازرگانی ،حقوق گمرکی، تسهیلات است. وکیل ترخیص کالا از گمرک بعد از اینکه کالا به گمرک وارد شد ، در انبار گمرک نگهداری میشود. در این مرحله فروشنده کالا، اسناد را ارسال و خریدار نیز اسناد مربوطه گمرکی را دریافت میکند، سپس ترخیص کار از طرف صاحب کالا که نماینده قانونی او است،قبض انبار و ترخیص کالا را دریافت میکند. تشریفات قبل از اظهار کالا باید قبل از اینکه کالا در گمرک حضور یابد انجام شود از طریق درگاه اینترنتی اطلاعات در سامانه گمرکی ثبت شود و تشریفات گمرکی انجام میشود.تشریفات گمرکی براساس هدفی که واردات و صادرات کالا دارد، نوع رویه های گمرکی با یکدیگر تفاوت دارند. #وکیل گمرک رویه های گمرکی - وکیل ترخیص کالا رویه های متعدد گمرکی برای امور ترخیص کالا از گمرک براساس هدفی که واردات و صادرات کالا دارد، بوسیله هیئت وزیران تدوین و به وزارت اقتصاد و دارایی کشور و گمرک ابلاغ میشود. ترخیص کار: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف صاحب کالا، کار ترخیص کالا را انجام میدهد. فرایند ترخیص کالا فرایندی پیچیده و زمان بر است که انجام آن برای صاحب کالا امری دشوار است. پس بهتر است ترخیص کالا از گمرک را به ترخیص کار بسپارید. ترخیص کالا از گمرک در ایران- وکیل گمرک برای ترخیص کالا باید یکسری از مجوزهای قانونی گمرکی انجام شود. روش های زیادی برای ترخیص کالا وجود دارد؛ در ایران ترخیص کالا از گمرک بنادر، بوشهر، بندرعباس انجام میشود. ترخیص کالا در فرودگاه و مناطق آزاد نیز انجام میشود. در ایران برای ترخیص کالا باید یکسری از مدارک و سندها به شرح ذیل آماده و ارائه گردد. مجوزهای ترخیص کالا از گمرک عبارتند از مجوز استاندارد مجوز بهداشت مجوز وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان مجوز سازمان انرژی اتمی مجوز وزارت ارتباطات و مخابرات مجوز مبارزه با مواد مخدر مجوز قرنطینه مرزی مجوز قرنطینه نباتی مجوز وزارت راه اخذ کارت حق العمل کاری اخذ کارت بازرگانی ترخیص کالا از گمرک چه مراحلی دارد دریافت مجوز ترخیص کالا اسناد و پرونده ترخیص کالا تکمیل شود. اطلاعات ترخیص کالا از طریق سیستم ELP از اظهارنامه پرینت گرفته شود. کوتاژ و تعیین مسیر دریافت شود. مسیر سبز: صندوق مسیر زرد:اسناد و مدارک بوسیله کارشناس، بررسی و مجوزهای لازم برای ترخیص کالااخذ میشود. مسیر قرمز:اسناد و مدارک بوسیله کارشناس بررسی و ارزیابی میشود و مجوزهای لازم اخذ میشود. ارزیابی کالا گرفتن مجوزهای لازم کارشناس سرویس مجازی ده درصد کرایه حمل و نقل خارجی صندوق انبارداری درب خروج روند ترخیص کالا چگونه است؟ در گمرک بوسیله یک سیستم الکترونیکی ،سیستم یکپارچه اینترنتی بنام ( سیستم نگار) کلیه اسناد کاغذی بوسیله این سیستم به سیستم ترخیص الکترونیکی گمرکی منتقل میشوند. مراحل اظهار و ترخیص کالا شامل موارد ذیل است: ثبت کردن اظهارنامه کامل کردن اظهارنامه واردات و ثبت کردن آن در سیستم گمرک اولین مرحله ترخیص کالا از گمرک می باشد؛ که به صورت آنلاین در سیستم گمرک ثبت میشود. در زمان ورود کالا به گمرک مواردی همچون نوع کالا ،کمیت، علامت تجاری کالا، ارزش و وزن کالاش، توجه میشود. اگر مشکلی وجود نداشته باشد،شماره اعلامیه ورود کشتی یا هواپیمایی بوسیله سیستم الکترونیکی گمرک به شرکت حمل و نقل داده میشود. زمانی که کالا به بندر میرسد، وارد کننده یا ترخیص کار به محض ورود کالا به بندر اظهارنامه را به سیستم الکترونیکی گمرک ارائه میکند. کوتاژ: برای ثبت اظهارنامه واردات و صادرات کالا شماره ای در نظر گرفته میشود که به آن کوتاژ گویند. بررسی و تایید اظهارنامه در مرحله دوم از ترخیص کالا  اسناد و مدارک، توسط واردکننده کنترل و تایید میشود. اعتبار سنجی اطلاعات بوسیله سیستم الکترونیکی گمرک انجام میشود سپس شماره اظهار نامه داده میشود و پرداخت الکترونیکی توسط وارد کننده انجام میشود. عوارض و مالیات واردکننده مرحله سوم ترخیص کالا از گمرک شامل،پرداخت عوارض و مالیات می باشد،که برای پرداخت عوارض؛و مالیات دو راه وجود دارد پرداخت توسط فیش بانکی انجام شود. پرداخت الکترونیکی انجام شود. ارائه اسناد و مدارک برای ترخیص کالا علاوه براطلاعات، باید مدارک و اسناد از جمله مجوزهای لازم ، فاکتور خرید کالا، پکینگ لیست ،مانیفست ، بارنامه در زمان ترخیص کالا از گمرک ارائه شود. تطبیق اسناد : مرحله پایانی ترخیص کالا از گمرک شامل ارزیابی اسناد و مدارک دریافتی از صاحبان کالا و تاجران است. برای ارزیابی و کنترل صدور صورتحساب به قسمت حسابداری ارائه میشود. #وکیل گمرک مدارک لازم برای ترخیص کالا بار گذاری بارنامه ترخیصیه قبض انبار پروفرما(پیش فاکتور) پکینگ لیست فاکتور گواهی مبدا در مورد کالا وارداتی و صادراتی باید اسنادی به اظهارنامه ضمیمه شوند،که در مورد کالا وارداتی شامل اسناد ذیل است: کالا وارداتی سند خرید کالا سند حمل کالا ترخیصیه کالا قبض انبار کالا مجوزها و گواهی که در مرحله ترخیص کالا وارداتی لازم است شامل: اسناد بانکی گواهی مبدا صورت عدل بندی کلیه اسنادی که گمرک آن را براساس قانون و مقررات گمرک ضروری میداند تبصره یک:در صورتی که در مرحله ترخیص کالا تحویل اسناد ترخیصیه، موافقت بانک، مجوزهایی که برای ترخیص کالا لازم و ضروری است،میسر نباشد،با تشخیص رئیس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان خواهد افتاد. تبصره دو:اگر در ترخیص کالا از گمرک تنظیم اظهارنامه و تحویل آن به گمرک از طرف شخصی غیر ازصاحب کالا باشد، شخص ترخیص کننده کالا باید دارای وکالتنامه رسمی باشد. در وکالتنامه رسمی باید حدود و اختیارات وکیل تعریف شده باشد.اگر کارگزار گمرک ،ترخیص کننده کالا باشد، باید دارای وکالتنامه رسمی باشد.در مورد نهادهای دولتی و وزارتخانه ها معرفی نامه به جای وکاتنامه رسمی برای ترخیص کالا پذیرفته میشود. تبصره سه:اگر در ترخیص کالا صاحب کالا، شخص حقیقی باشد، اظهارنامه از طرف او یا کارگزار گمرک توسط وکالتنامه رسمی و وکالت نامه کارگزاری گمرکی انجام میشود. برای ترخیص کالا صادراتی از گمرک مجوزها و گواهی هایی لازم است که شامل موارد ذیل می باشد- وکیل گمرک قبض انبار مجوز ارزیابی خارج از اماکن گمرکی سیاهه فروش( فاکتور) فهرست عدل بندی، در صورتیکه کالاهای صادراتی یکنواخت نباشند. گواهی و مجوزهای قانونی لازم پروانه ورود موقت پروانه ورود قطعی کلیه اسناد و مدارکی که برای اجرای قانون و مقررات گمرکی ضروری است. پروانه ترخیص کالا - در مرحله ترخیص کالا ، اخذ پروانه ترخیص کالا به آن جنبه قانونی میدهد شماره و کد شناسایی نیز در این مرحله انجام میشود. هزینه ترخیص کالا- وکیل گمرکی هزینه های ترخیص کالا ،هزینه هایی است که از صاحب کالا در زمان ترخیص کالا دریافت میشود شامل انبارداری، باربری، تخلیه، تعرفه ازمایشگاه، بارگیری، بدرقه کالا، کارشناسی کالا، می باشد. هزینه گمرکی از طریق وصول حقوق ورودی صورت میگیرد. در مرحله ترخیص کالا، حقوق ورودی شامل پنج درصد ارزش گمرکی بعلاوه سود بازرگانی است. مسئولیت وصول حقوق ورودی برعهده گمرک است. یکی از خدمات گروه حقوقی اساک  در زمینه گمرک، ترخیص کالا می باشد. گروه حقوقی اساک با بهره گیری از تیم تخصصی و با تجربه بالا ،کلیه خدمات گمرکی بازرگانی را انجام میدهد. ازجمله خدمات گروه حقوقی اساک مشاوره امور گمرکی و بازرگانی تهیه و تنظیم اسناد و مدارک بازرگانی و بانکی ثبت سفارش کالاهای تجاری پیگیری دعوای حقوقی گمرکی مشاوره در زمینه حل اختلاف گمرکی مشاوره و قبول وکالت امور بازرگانی و تجارت بین الملل مشاور قبول وکالت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مشاوره و قبول وکالت مکاتبات بازرگانی و قراردادها مشاوره قبول وکالت در ترخیص کالا از کلیه گمرکات و بنادر مشاور و قبول وکالت در  حمل و نقل بین المللی  را به گروه حقوقی اساک بسپارید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور گمرکی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره صادرات و واردات کالا، ترخیص کالا و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای گمرکی و اظهارنامه گمرکی را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900 وکیل گمرک وکیل ترخیص کالا وکیل ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا ترخیص کالا از گمرک وکیل گمرک

جزئیات
اصطلاحات گمرکی

اصطلاحات گمرکی

10 شهریور1398

اصطلاحات گمرکی کلماتی که بوسیله بازرگانان در حوزه گمرک استفاده می‌شود؛ اگر در حوزه بازرگانی و واردات و صادراتکالا فعالیت دارید . نیاز است که با اصطلاحات گمرکی آشنا شوید . یادگیری اصطلاحات گمرکی برای بازرگانان و شرکتهای تجاری که فعالیت اصلی آنها واردات و صادرات کالا است،امری ضروری است . در این مقاله به توضیح مختصر در مورد اصطلاحات پرکاربرد گمرکی میپردازیم . موسسه حقوقی اساک افتخار ارائه خدمات و مشاوره های بازرگانی در اختلافات گمرکی، به بازرگانان و فعالان اقتصادی محترم می باشد . وکیل گمرک# اصطلاحات گمرکی وزن قانونی: وزنی که برای کالاهای صادراتی و وارداتی از طرف گمرک تعیین می‌شود. هزینه گمرکی: شامل هزینه هایی که بوسیله گمرک برای ارائه هزینه انبارداری، آزمایش، تعرفه بندی ،تخلیه، بارگیری وصول میشود . نظارت گمرکی: قوانین و مقرراتی که بر اجرا و روند آن گمرک نظارت کامل دارد . مانیفست: فهرستی از محموله های یک کشتی، قطار و کاروان تجاری که دارای یک یا چند بارنامه میباشد . کانتینر: محفظه ای بزرگ که برای حمل کالا، در واردات و صادرات کالا به خارج از کشور یا داخل کشور در بسته های بزرگ انجام میشود . کارنه تیر: هنگامی که کالایی به صورت زمینی از مبدا حمل شود یک سند ترانزیتی صادر میشود که به آن کارنه تیر میگویند . فله: کالاهایی  که بدون لفاف در واگن قطار یا کشتی حمل میشوند. مثل گندم شکر که بصورت فله حمل میشوند . دمپینگ: یک واژه گمرکی است برای اینکه یک کالا با هزینه ای کمتر از هزینه نهایی تولید آن ارائه گردد . درابک: مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب درابک دریافت میشود . بارنویسی: در زمان تخلیه بار، مامور تخلیه بار را بصورت جداگانه وکیل گمرک# اصطلاحات گمرکی کالا را بر روی برگ مینویسد؛ و با بارنامه مطابقت میدهد . موسسه حقوقی اساک با همکاری متخصصان و کارشناسان مجرب و باتجربه در امر ترخیص کالا صادرات، و واردات کالا آماده ارائه خدمات و همکاری با بازرگانان در خصوص امور حقوقی امور بازرگانی است . کارنه تیر: هنگامی که کالایی به صورت زمینی از مبدا حمل شود، یک سند ترانزیتی صادر میشود؛ که به آن کارنه تیر میگویند . فله: کالاهایی  که بدون لفاف در واگن قطار  یا کشتی حمل میشوند. مثل گندم شکر که  بصورت فله حمل میشوند . دمپینگ: یک واژه گمرکی است برای اینکه یک کالا با هزینه ای کمتر از هزینه نهایی تولید آن ارائه گردد . درابک: مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب درابک دریافت میشود . بارنویسی: در زمان تخلیه بار، مامور تخلیه بار را بصورت جداگانه؛کالا را بر روی برگ مینویسد؛و با بارنامه مطابقت میدهد موسسه حقوقی اساک با همکاری متخصصان و کارشناسان مجرب و باتجربه در امر ترخیص کالا صادرات و واردات کالا اماده ارائه خدمات و همکاری با بازرگانان در خصوص امور حقوقی امور بازرگانی است . ترخیص کالا از گمرک هرگاه بخواهند کالایی که به گمرک اظهار شده است،برای صادرکننده و واردکننده کالا آزاد کنند پیگیری دعاوی حقوقی گمرک و مشاوره در زمینه حل اختلافات میان گمرک و صاحب کالا می باشد. تهیه و تنظیم اسناد و مدارک بازرگانی و بانکی، ثبت انواع کالاهای تجاری از جمله خدمات موسسه حقوقی اساک مشاوره امور گمرکی و بازرگانی تجار انجام امور ترخیص کاری، نیاز به تجربه و آشنایی با قوانین و مقررات و تشریفات گمرکی دارد. یعنی ترخیص کار یا حق العمل کار انجام شود. ترخیص کالا بجز شرکت های ترخیص کالا میتواند بوسیله افرادی غیر از صاحب اصلی کالا نیاز هست که فرایندهای مالیاتی، سود بازرگانی ،حقوق گمرکی تسهیلات برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفته شود. برای اینکه یک کالا را ترخیص کنید. فرایند ترخیص کالا فرایندی چندمرحله ای است که بوسیله شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار، گمرک انجام میگردد. اصطلاح ترخیص کالا را بکار میبرند. ارزش کالای صادراتی در گمرک کالاهای صادراتی که به گمرک اظهار میشوند، علاوه بر قیمتی که براساس قرارداد تعیین میشود بدون در نظر گرفتن ارزش کالادر خارج قیمتی بوسیله مرجع رسمی دولتی، برای کالا تعیین میشود و به صورت قیمت صادراتی کالا در فهرستی به گمرک، بانک و سایر سازمان ها فرستاده میشود . صادر کنندگان کالا، قیمت کالاهای صادراتی را دارند و براساس قیمت موجود در فهرست اظهارنامه صادراتی تقویم میشود . ملزم بودن صادرکنندگان به رعایت قیمت کالاهای صادراتی براساس فهرست تعیین شده باعث میشود که یک نوع کالا با قیمت های یکسان در گمرک اظهار شوند و براساس آن اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات؛ یا تهیه امار بازرگانی درست و اصولی انجام شود . وکیل گمرک# ارزش کالای ورودی گمرک ارزش کالای ورودی در گمرک عبارت است از قیمت سیف و کلیه هزینه هایی که برای افتتاح اعتبار یا واریز بروات لازم است . اسناد حمل: بارنامه، بعنوان سند قرارداد حمل رسید دریافت کالا و سند مالکیت میباشد و سندی است که بیمه در زمانی که خسارتی رخ دهد بعنوان پشتوانه استفاده میکند . جزئیاتی که در بارنامه باید درج شود : شرح کالا صادر شده یا واردشده علامت و شماره تجاری  کالا نام کشتی حمل کننده کالا ذکر شود قید عبارتی که نشان دهنده وجود کالا در کشتی است نام بندری که بارگیری و تخلیه انجام شد . نام حمل کننده کالا ذکر شود . نام گیرنده کالا ذکر شود . نام و نشانی فردی که ورود کالا به او، بایداطلاع داده شود؛هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد است، مشخص شود . تعداد نسخه های بارنامه صادر شود و تاریخ صدور ذکر شود . ارزش گمرکی : ارزش کالای ورودی در گمرک که شامل موارد ذیل است : بهای سیف: قیمت کالای خریداری شده در مبدا ،بعلاوه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی شامل هزینه هایی که در خصوص افتتاح اعتبار یا واریز بروات ضروری است . شامل حق امتیاز استفاده از نقشه علامت و مدل بازرگانی است شامل کلیه حقوق در خصوص کالا و هزینه هایی که به کالا تا زمانیکه وارد اولین دفتر گمرکی میشود، تعلق میگیرد . - ارزش گمرکی از طریق سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود . - ارزش گمرکی براساس نرخ ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز تحویل دادن اظهارنامه تعیین میشود . اسناد مثبته گمرکی اسنادی که  تایید کننده ورود کالای مجاز به کشور هستند . اسنادی که تشریفات قطعی گمرک را انجام میدهد . اسنادی که بوسله آن ترخیص کالا انجام میشود . اسنادی که شامل پرداخت کلیه وجوه ورود کالا می باشند . اسناد نادرست:اسنادی هستند که خصوصیات اصلی کالا درآان صحیح و درست قید نشده است صاحب کالا با ذکر نکردن خصوصیات اصلی کالا ، کالای دیگر را با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده است و به دولت زیان وارد کرده است . اظهارنامه کالا:اظهاری که گمرک بر روی برگی مخصوص تنظیم میکند. در این برگه شخص ذینفع روش گمرکی در خصوص کالا را ذکر کرده و مشخصاتی که برای اجرای روش گمرکی از نظر گمرک ضروری است قید مینماید . اظهارنامه ورود و خروج: اظهارنامه ای که فرد مسئول حمل و نقل؛ در زمان واردات و صادرات کالا باید به مقامات گمرکی ارائه کند،و شامل مشخصات وسیله حمل و نقل کالا، مسیر سفر، بار کالا توشه ای، ملزومات کارکنان و مسافران میباشد . اظهارنامه گمرکی: شامل کلیه اظهارات و اقداماتی که در خصوص اطلاعات مورد نیاز، گمرک باشد و بوسیله گمرک توصیه و قبول گردد . اظهارنامه مبدا:شامل شرحی از مبدا کالای ساخته شده که بوسیله سازنده، تولید کننده، صادرکننده در فاکتور تجاری قید شود . وکیل گمرک# اصطلاحات گمرکی اعلامیه ارز:سندی بانکی است که مبلغ ارزی ریالی  وتاریخ گشایش اعتباری آن  که برای خرید کالا انتقال یافته است. بارنویسی: زمانیکه کالا از وسیله نقلیه تخلیه میشود، مامورین گمرک ریزاطلاعات بار را مینویسند تا آن را با بارنامه و مانیفست مطابقت دهند . پروفورما:سیاهه یا نوشته ای است که فروشنده در مبدا برای پیشنهاد فروش و تعیین کردن قیمت و شرایط فروش کالا آن را صادر میکند.این نوشته قبل از اینکه کالا سفارش داده شود. باید بوسیله مرکز تهیه و توزیع تایید شود .پروفورما در واقع همان پیش فاکتور میباشد . ترانشيب:روش گمرکی است که کالاها  توسط نظارت گمرکی از وسیله حمل و نقل وروردی به وسیله ای که حمل و نقل خروجی را انجام میدهد تعریف شده است . ترانشیب در دفتر گمرکی که همزمان ورود و خروج کالا را انجام میدهد، منتقل میشود . تعهد ترانزيت: سندی که گمرک آن را تنظیم میکندو اجازه حمل کالا را بصورت، ترانزیت گمرکی بدون اینکه پیش پرداختی برای حقوق عوارض ورودی پرداخت شود، انجام میدهد. شامل کلیه مشخصات برای تعیین کردن حقوق و عوارض ورودی است. تعهد ترانزیتی ضمانتی برای ارائه کالا است . مهرو موم گمرکی است . سود بازرگاني: براساس مصوب هیت وزیران به استناد قانون انحصار تجارت  خارجی قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و وراردات از کالای وارداتی بجز حقوق گمرکی مبلغی با عنوان سود بازرگانی دریافت میشود . سياهه تجاري:برای اینکه هزینه کالا به حساب خریدار ارائه شود، در صورت حسابی با عنوان سیاهه تجاری قید میشود . سیاهه تجاری شامل موارد ذیل می باشد : تاریخ نام و نشاني خريدار و فروشنده شماره سفارش يا قرارداد مقدار و شرح كالا قيمت واحد شرح هر گونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است . ارزش كل كالا مشخص شود . وزن كالا تعیین شود . تعداد بسته ها مشخص شود . علايم و شماره هاي حملقید شود . شرايط تحويل و پرداختمشخص شود . اصطلاحات گمرکی كابوتاژ: حمل کالا از بندر یک کشور به بندر کشور دیگر و از گمرکی، به گمرک از راه کشورهمسایه کابوتاژ . نیاز به تشریفات گمرکی دارد و شامل دونوع اظهارنامه گمرکی است. اظهارنامه ای که در زمان خروج کالا از مرز تنظیم میگردد و دیگری زمانیکه کالا وارد گمرک  یا مرز میشود . كارنه تير: سندی ترانزیتی که در زمان واردات و صادرات کالا از راه زمینی در مبدا صادر میگرددو به وسیله کارنه  تیر کالاها از کشورهایی که عبور میکنند، نیاز به انجام تشریفات گمرکی  در مرز ورود و خروج  کشورها ندارد . كارنه ا.ت .ا: مدرکی است که نشان دهنده ورود موقت بین المللی است که هنگامی که فرد یا شرکتی برای شرکت در نمایشگاه  موقتا وارد کند، ورود  براساس مدرک کارنه ا.ت.ا نیاز به انجام تشریفات گمرکی ندارد . كارنه دو پاساژ: برای حمل و نقل جاده ای از سندی با عنوان کارنه دوپاساژ که گذرنامه حمل و نقل است برای عبور موقت به کشورها استفاده میشود . كالاي ضبطي در گمرك: کالاهی ضبطی در گمرک شامل کالاهایی که ورود آنها ممنوع یا غیرمجاز است، ولی با مشخصات صحیح در گمرک  اظهار  شده است . گمرک در این موارد به صاحب کالا سه ماه مهلت میدهد، که کالا را از کشور خارج کند و اگر صاحب کالا در این مدت کالا را خارج نکند، از طرف گمرک کالا ضبط میشود.بعد از ضبط کالا به صاحب کالا، دوماه مهلت داده میشود که اگر در خصوص ضبط کالا شکایتی دارد به دادگاه طرح شکایت کند.اگر در  مدت تعیین شده دوماه، شکایت مطرح نشود، ضبط کالا قطعی  میشود . كالاي متروكه کالاهایی که صاحب اصلی آن کالاها را ترک کرده است.اگر صاحب کالا به هردلیل به سراغ کالا نرود یا در ارائه سند و مدارک تاخیر کند، کالا متروکه محاسبه میشود..مدت زمانی که بعد از آن کالا متروکه حساب میشود از تاریخ اولین قبض انبار چهار ماه می باشد. در مورد کالا متروکه ،در فرودگاه مدت تعیین شده بعد از آن دوماه است.اگر صاحب کالا برای ترخیص نکردن کالا و مراجعه نکردن خود عذر موجهه داشته باشد، درخواست خود را به گمرک ارائه میکندو از گمرم میخواهد که چهارماه دیگر به او مهلت داده شود که کالا را دریافت کند . کالاي مرجوعي کالاهایی که دوباره صادر میشوند و شامل موارد ذیل میباشد . کالاهایی که  بوسیله واردات موقت وارد کشور شده و در پایان مهلت زمانی ورود موقت از کشور اظهار میشوند . کالاهایی که به دلیل ممنوع وغیرمجاز بودن و عدم مطابقت با استانداردهای اجباری ،نمیتوانند ترخیص شوند . كنوانسيون سيستم هماهنگ شده : معاهده‌ای است که کشورهای  که عضو سازمان جهانی هستند، برای اجرای هماهنگی در طبقه بندی کالاهای تجاری  عضو آن می باشند. مفاد این کنوانسیون برای اعضای آن از سال 1998 لازم الاجرا میباشد.ایران از سال 1374 عضو کنوانسیون سیستم هماهنگ شده است  و از سال 1375 در مقررات صادرات و واردات جدول تعرفه سیستم هماهنگ شده اجرا میشود . گواهي بيمه: شامل اظهاریه امضا شده ای است که نشان دهنده مبدا ساخت کالا  می باشد . گواهی مبدا بوسیله صادرکننده کالا و نماینده او تهیه میشود، دربعضی کشورها این گواهی باید برروی فرم های خاصی که نشان دهنده تاییدیه سازمان اداری مستقل است قید گردد . وکیل و مشاور حقوقی امور گمرکی موسسه حقوقی آساک، با تشکیل گروه تخصصی امور گمرکی و استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است . مشاورحقوقی ارائه مشاوره حقوقی در موضوعات و مشکلات احتمالی درباره قانون امور گمرکی، واردات و صادرات کالا . قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید . مدیرمسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) وکیل گمرک وکیل ترخیص کالا

جزئیات
وکیل دعاوی مالیاتی

وکیل دعاوی مالیاتی

6 شهریور1398

وکیل دعاوی مالیاتی بدلیل پیچیدگی مقررات  مالیاتی و شناخت اینکه آیا در روند فعالیت اقتصادی جرم مالیاتی صورت گرفته است یا نه و اینکه شخص مرتکب تخلف ،چه اقداماتی انجام دهد، استفاده از وکیل دعاوی مالیاتی امری ضروری است.وکیل دعاوی مالیاتی باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات و بخشنامه های مالیاتی داشته باشد،تا بتواند در هر مرجع مالیاتی، از حق موکل مودی مالیاتی دفاع کند.افراد بدلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مالیاتی، نمیتوانند در مرجع دادرسی مالیاتی موفق شوند.در نتیجه استفاده از وکیل دعاوی مالیاتی برای موفقیت در دعوا مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است. موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از کارشناسان و وکیل متخصص امور مالیاتی تجربه و سابقه طولانی در وکالت  دعاوی و پرونده های مالیاتی دارد.موسسه حقوقی اساک آاماده ارائه خدمات  حقوقی در حوزه مالیاتی است. مالیات : وجه یا مالی که دولت برای تامین مخارج عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی  دریافت میکند. گرفتن مالیات برعهده دولت است که باید مطالبات را از مودیان مالیاتی وصول کند. انواع مالیات مالیات مستقیم : مالیات هایی که مستقیم از درآمد و دارایی افراد دریافت میشود. مالیات غیرمستقیم :مالیات هایی که از مصرف کالا و خدمات بدست می آید. فرایندهای مالیاتی شامل چه مواردی است.؟ - شناسایی مودیان مالیاتی - از مودیان مالیاتی ثبت نام شود. -مطالبات مالیاتی از مودیان وصول شود. - اختلافات مالیاتی با مودیان رسیدگی میشود. مودیان مالیاتی در موارد ذیل میتوانند اعتراض کنند. -در مورد مبلغ و میزان مالیات اعتراض کنند. -تعدیل مالیاتی برای مودیان وجود دارد. -در مورد عملکرد مالیاتی و ماموران مالیاتی اعتراض مطرح میشود. مراجع غیرقضایی رسیدگی به دعاوی مالیاتی -براساس ماده 244 الی 260 قانون مالیات های مستقیم، مراجع غیرقضایی صالح رسیدگی به اختلافات بین مودی مالیاتی و  سازمان امور مالیاتی، هیات حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی است. -براساس ماده 261 الی 270 قانون مالیات های مستقیم، هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی به تخلفات کارکنان امور مالیاتی در زمینه مالیات رسیدگی میکند. -در مورد دعاوی مالیاتی که جرم مالیاتی صورت گرفته باشد، دادگاه ،مرجع صالح رسیدگی به این جرایم است. -براساس اصلاحات قانون مالیات مستقیم مصوب سال  1394دادگاه ویژه ای، برای رسیدگی به جرایم مالیاتی در قانون پیش بینی شده است. مراجع صالح  غیرقضایی به دعاوی مالیاتی -در مرحله اداری بوسیله مسئول مربوطه ادراه مالیات، به موضوع دعوای مالیاتی رسیدگی میشود. -هیات های حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی به دعوای مالیاتی رسیدگی میکنند. -شورای عالی مالیاتی به دعوای مالیاتی رسیدگی میکند. -هیات موضوع ماده 251 قانون مالیات های مستقیم ،به دعوا مالیاتی رسیدگی میکند. در مراحل رسیدگی به دعاوی مالیاتی در حوزه غیرقضایی ابتدا دعوا مالیاتی در اداره مالیاتی توسط مسئول مربوطه رسیدگی میشود، اگر دعوا حل و فصل نشد، پرونده دعوای مالیاتی به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی جهت رسیدگی ارجاع میشود.رای هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده برای تجدید نظر به هیات حل اختلاف تجدیدنظر فرستاده میشود.رای هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است.اگر در خصوص استفاده از قوانین در هیات بدوی و تجدید نظر تخلف صورت گرفته باشد، پرونده برای فرجام خواهی به شورای عالی مالیاتی ارجاع میشود ،در این مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی پرونده را به هیات سه نفر شورای عالی ارجاع میدهد. وکیل مالیاتی براساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکیل میتواند طبق اختیارات وکالتنامه از مودی مالیاتی در مرجع دادرسی مالیاتی دفاع کند.وکیل دعاوی مالیاتی در تمام مرحله رسیدگی به دعوای مالیاتی یعنی هیات بدوی ، تجدیدنظرشورای عالی مالیاتی ،دیوان عدالت ادری و هیات ماده 251 قانون مالیات های مستقیم وکالت کند.براساس بند (د) ماده سه قانون مالیات مستقیم، وکیل دعاوی مالیاتی باید پنج درصد حق الوکاله پرونده مالیاتی تمبر باطل کند. جرم مالیاتی -تخلف مالی است -مودی مالیاتی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی تاخیر کند. -مودی مالیاتی در پرداخت مالیات تاخیر کند، یا  عدم پرداخت مالیات -در اعلام در آمد واقعی کوتاهی کند. -مودی، مالیات را خلاف واقعیت اعلام کند. -دادن گواهی کذب در مورد مبلغ درآمد برای مشاوره در خصوص  پرونده های مالیاتی  با وکیل متخصص و باتجربه دعاوی مالیاتی گروه حقوقی اساک مشورت نمائید. انواع مالیات -مالیات برا ارث -مالیات بر ارزش افزوده -مالیات بر ارث -مالیات براشخاص حقیقی و حقوقی مالیات برسرقفلی -مالیات بر نقل و انتقال املاک وکیل دعاوی مالیاتی شخصی نیست که فقط امور مالیاتی افراد و شرکتها را انجام دهد بلکه وکیل دعاوی مالیاتی فراتر از وکیل حقوقی است زیرا قوانین و مقررات و بخشنامه های مالیاتی پیچیده هستند .قبل از طرح هرگونه دعوا یا دفاع در پرونده های مالیاتی با وکیل متخصص دعاوی مالیاتی موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. وکیل دعاوی مالیاتی به موارد ذیل رسیدگی میکند. -رسیدگی به پرونده بدهی های مالیاتی -ارائه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی مالیاتی -مشاوره در مورد بخشودگی، پاداش، جرایم مالیاتی و عوارض مالیاتی -تنظیم اظهارنامه مالیاتی -به برگه تشخیص مالیاتی اعتراض میکند. -تهیه و تنظیم لایحه های اعتراض و دفاع مالیاتی -وکالت  دعاوی مالیاتی در هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مراحل طرح دعوای مالیاتی -براساس مدارک و مستندات، تمام اطلاعات مالی و درآمد شخص یا شرکت در یکسال در برگه تشخیص مالیات تنظیم میشود. -بعد از تهیه و تنظیم برگه تشخیص مالیاتی، به مودی مالیاتی ابلاغ میشود. -مودی مالیاتی سی روز مهلت برای اعتراض به مبلغ درج شده در برگه تشخیص مالیاتی دارد. اگر بعد از سی روز به برگه تشخیص مالیاتی اعتراض نکرد، مبلغ درج شده در برگه تشخیص مالیاتی قطعی میشود. -اگر قبل از اتمام مهلت سی روز، اعتراض کرد، باید اعتراض را کتبی به مرجع رسیدگی صالح تحویل دهد. -اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی در اداره مالیاتی رسیدگی میشود اگر اعتراض قبول نشد برگ قطعی مالیاتی صادر میشود -بعد از صدور برگ قطعی مالیاتی نمیتوان در مرجع اداری اعتراض را پیگیری کرد. -اگر توافق حاصل نشود ،پرونده مالیاتی برای رسیدگی به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی فرستاده میشود. -بعد از صدور رای در هیات حل اختلاف بدوی، مودی بیست روز مهلت دارد که به رای اعتراض کند. -اگر قبل از اتمام مهلت بیست روز، اعتراض کتبی نکند، رای بدوی قطعی است. -اگر قبل از اتمام مهلت بیست روز اعتراض کند، رای  قابل تجدیدنظرخواهی در هیات حل اختلاف تجدیدنظر میباشد. -مودی باید مبلغ مالیاتی که قبول داردرا پرداخت و برای مابقی مبلغ مالیاتی که  قبول ندارد، اعتراض کند. - اگربعد از ابلاغ  برگ قطعی مالیاتی، مودی مبلغ  مالیاتی را پرداخت کند، از چهل درصد معافیت جرایم مالیاتی برخوردار میشود. -مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است. -بعد از طرح اعتراض در شورای عالی مالیاتی، مودی میتواند نسبت به رای صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح کند. از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور  مالیاتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900 مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

جزئیات
وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری

5 شهریور1398

وکیل دعاوی شهرداری امروزه استفاده از وکیل دعاوی شهرداری با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی و اختلافات زیادی که اشخاص با شهرداری پیدا میکنند، امری ضروری است. وکیل دعاوی شهرداری ، باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات و کمیسیون های شهرداری داشته باشد. طرح دعوا و طرح دادخواست در دعاوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و دعاوی حقوقی و کیفری شهرداری؛ نیاز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری که آگاهی از مقررات و قوانین و کمیسیون های شهرداری و قانون آیین دادرسی مدنی دارد، میباشد. با توجه به موضوعات حقوقی پیچیده در حوزه شهرداری استفاده از وکیل متخصص امور شهرداری که به تمام قوانین و مقررات تسلط داشته باشد امری ضروری است قبل از طرح دعوا در خصوص شهرداری یا دفاع در کمیسیون های شهرداری با وکیل دعاوی شهرداری موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید. وکیل دعاوی شهرداری شهرداری : نهادی غیردولتی و عمومی است که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است،که براساس قانون،وظایف و اختیاراتی برای آن تعریف شده است. در خصوص تصویب مقررات شهرداری،نهادهای متعدی دخالت دارند، که شهرداری باید آن را بپذیرد و این قوانین در دعوای بین اشخاص و شهرداری موثر است. نهادهایی که  مقررات شهرداری را تصویب میکنند: شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری شورای  اسلامی شهر مجلس شورای اسلامی اشخاص طرف دعوا با شهرداری شورای شهر استانداری سایر شهرداریها فرمانداری شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 شهرداری اشخاص حقیقی و حقوقی پیمانکاران در مورد مطالبات پیمانکاری با شهرداری مالکان ساختمان در مورد املاکی که توسط شهرداری تملیک شده است. ​سازندگاه ساختمان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی بانک ها و مشاغل: کمیسیون های شهرداری کمیسیون ماده هشت قانون شهرداری کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری کمیسیون ماده صد قانون شهرداری کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی شهرداری کمیسیون از سه نفر از اشخاص محلی که مطلع به تقویم املاک هستند،تشکیل میشود. یک نفر از سه نفر اعضاء،  از طرف انجمن شهر انتخاب میشود. یک نفر از سه نفر اعضاء از طرف  رئیس دادگاه شهرستان انتخاب میشود. یک نفر از سه نفر اعضا از طرف وزارت کشور انتخاب میشود. هرتصمیمی که اکثر اعضاء کمیسیون بگیرند قطعی و لازم الاجرا است. در خصوص سایر دعاوی در اجرای این قانون کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری به آن رسیدگی میکند. کمسیون ماده هشت قانون نوسازی شهرداری، به موارد اختلافی ذیل رسیدگی میکند: در مورد مساحت اراضی و ساخت و ساز و محل وقوع ملک، اعتراض در خصوص ممیزی  مطرح شود. اعتراض در خصوص مطابقت مشخصات ملک براساس ضوابط تعیین شده در موضوع ماده 4 قانون شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مطرح شود. اعتراضات در مورد ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مطرح شود. اعتراضات در مورد اجرای طرح نوسازی مطرح شود. اعتراض در مورد اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریها مطرح شود. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری براساس تبصره دو از بند سه ماده 99 قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل میشود. براساس ماده 100 قانون شهرداری،مالکین املاک و اراضی در محدوده و حریم شهرها قبل از ساخت و ساز بنا یا قبل از تفکیک کردن اراضی ،باید پروانه ساخت از شهرداری اخذ کنند. ضمانت عدم اجرای اخذ پروانه ساختمان، این است که پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع میشود. کمیسیون براساس ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها ،شخص را به جریمه پنجاه تا هفتاد درصدی قیمت اعیانی ملک تکمیل شده محکوم میکند. کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری براساس تبصره دو از بند سه ماده 99 قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل میشود. کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری باهدف جلوگیری از ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها که به تصویب شهرداری رسیده است تشکیل شده است. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهرداری  واحدی با شخصیت حقوقی مستقل، با عنوان کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تشکیل شده است. وظیفه این کمیسیون تهیه نقشه تفصیلی در برنامه عملیات عمرانی و نوسازی شهری است. انواع دعاوی شهرداری دعوا در خصوص قراردادهایی که در مورد مطالبات پیمانکاران  مطرح میشود. دعوا ی ساختمانی کمیسیون ماده صد شهرداری دعوای ساختمانی در خصوص ملزم کردن صدور پروانه و کاربری ملک دعوا در خصوص  عوارض ماده 77 شهرداری دعوای تصرف و مطالبه بها ملک دعوا در خصوص مناقصات و مزایدات شهرداری دعوا در مورد مطالبه بهای اراضی و املاک در طرح های شهرداری دعوای مطالبه اجرت المثل از شهرداری طرح دعوای خلع ید طرح دعوای تصرف عدوانی دعوای ملزم کردن به صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی دعوای مسئولیت مدنی علیه شهرداری مراجع صالح رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص در بسیاری از دعواهای مطرح شده مرجع رسیدگی به اختلافات دادگاه می باشد. در مورد دعاوی مطرح شده در شهرداری مراجع مختلفی به آن رسیدگی می کنند. مراجع رسیدگی کننده به دعاوی شهرداری شامل موارد ذیل می باشد: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در خصوص حل و فص اختلافات عوارض شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری به اختلافات اشخاص با شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی رسیدگی میکنند. کمسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد دعاوی در خصوص تخلفات ساخت و ساز خارج از حریم شهرها رسیدگی میکند. دیوان عدالت اداری به دعاوی که در آن شهرداری از قوانین تخلف کرده باشد رسیدگی میکند. دادگاههای عمومی در خصوص دعاوی حقوقی دادگاه کیفری در خصوص دعاوی شهرداری که جنبه کیفری دارند. موسسه حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد.دعاوی مربوط به شهرداری نیز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری ارجاع میشود. موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از وکیل متخصص  شهرداری  آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد. برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. شماره همراه:09381690900 مدیر مسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق) #وکیل دعاوی شهرداری

جزئیات
وکیل دعاوی تجاری شرکتها

وکیل دعاوی تجاری شرکتها

4 شهریور1398

وکیل دعاوی تجاری شرکتها نقش وکیل دعاوی تجاری در عرصه اقتصادی امروز و روابط پیچیده بین شرکتهای تجاری در فعالیت های اقتصادی امری ملموس است. از آنجاییکه شرکتهای تجاری در حوزه صنعت، عمرانی، خدماتی ،تولیدی، پیمانکاری، واردات وصادرات در قالب قراردادهای نمایندگی، خرید و فروش، اجرا، پیمانکاری فعالیت میکنند ،استفاده از وکیل متخصص دعاوی تجاری برای بقا و پیشبرد اهداف حقوقی شرکت امری ضروری است. وکیل دعاوی تجاری باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات شرکت های تجاری داشته باشد. وکیل متخصص امور شرکت ها  باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرک، تعزیرات ،بیمه، شهرداری ونهادهای دولتی را داشته باش،د تا  شرکت در ایجاد روابط حقوقی در این بخش ها با مشکل روبرو نشود.برای انجام امور حقوقی شرکت های تجاری با وکیل متخصص و با تجربه دعاوی شرکتها موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید. اگر در خصوص اجرای قرارداد  یا نقض قرارداد بااختلاف روبرو شدید، با وکیل متخصص دعاوی امور شرکتها گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. شخصیت حقوقی شرکت تجاری -هرشرکت به محض تشکیل شدن، اگر مخالف قانون نباشد، شخصیت حقوقی پیدا میکند. -براساس ماده 187 قانون تجارت، شرکتهای دولتی به محض تشکیل شدن و بدون اینکه ثبت شوند، شخصیت حقوقی دارند. -براساس ماده  220قانون تجارت، شرکتهای تجاری تا زمانیکه ثبت نشوند، شرکت تضامنی هستند. -براساس ماده  584قانون تجارت شرکتهای غیرتجاری، از تاریخی که ثبت میشوند، شخصیت حقوقی دارند. -شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری، با انحلال، ورشکستگی از بین نمیرود. -براساس ماده 208 قانون تجارت ، حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان امر تصفیه جهت انجام امور تصفیه میباشد تابعیت شرکت تجاری -براساس ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکتها، شرکتهای تجاری تابعیت کشور محل اقامت خود را دارند -اگر مرکز اصلی شرکتها ایران باشد، تابعیت آن ایرانی است. -براساس ماده 8 قانون تجارت، محل انجام امور اداری شرکت، مرکز اصلی شرکت میباشد. -براساس  ماده 207 قانون تجارت محل اقامت مدیر تصفیه، مرکز اصلی شرکت است، مگر دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاد،ه محل دیگری را برای اقامت مدیر تصفیه تعیین کند. - براساس ماده یک قانون ثبت شرکتها، ملاک مشخص نمودن تابعیت شرکت های تجاری، مرکز اصلی شرکت است نه مرکز عملیات شرکت . انواع دعوای شرکتهای تجاری -دعوای در خصوص ورشکستگی شرکت مطرح شود. -در مورد اصل شرکت طرح دعوا شود. -دعوا مطرح شده بین شرکت و شرکا شرکت باشد. -دعوا  از طرف شرکا برعلیه شرکت مطرح شود. -دعوا از طرف شرکت علیه شرکا انجام شود. -اختلاف بین شرکا باعث طرح دعوا شود. -شخص ثالثی بجز شرکا و اعضای شرکت، علیه شرکت طرح دعوا کنند. -دعوا در خصوص سهام شرکت مطرح شود -دعوا در مورد توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت مطرح شود. -دعوا در خصوص انحلال شرکت تجاری انجام شود. در چه مواردی دعوا در خصوص سهام شرکتها مطرح میشود. - در خصوص ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت طرح دعوا شود. - در مورد ملزم کردن به تحویل سهام شرکت  طرح دعوا شود. - در خصوص باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت  طرح دعوا شود. - در خصوص ملزم کردن به تحویل دادن گواهینامه موقت سهام طرح دعوا شود. دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام -شرکتهای تجاری جز شرکتهای سرمایه هستند و سهامداران آن هرزمان ، میتوانند سهام خود را به هر شخصی که میخواهند انتقال دهند. -در شرکتهای سهامی عام، شرکا هرزمان که لازم باشد، سهام خود را به دیگری انتقال و از شرکت خارج میشوند. -در شرکت سهامی خاص انتقال سهام آزاد است. -در شرکتهای سهامی عام و خاص، برای انتقال سهام، نیاز به تنظیم سند رسمی نیست -اگر سهام با نام باشد، انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و سپس انتقال داده شود. -در انتقال سهام با نام، شخص انتقال دهنده باید انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام امضا کند. -انتقال سهم بی نام، نیازی به ثبت در دفتر ثبت اسناد شرکت ندارد. -در شرکتهای اشخاص، انتقال سهم بدون رضایت سایر شرکا بلاثر است. -در شرکت مسئولیت محدود ،با موافقت اکثر شرکا میتوان سهام را انتقال داد. - در شرکتهای اشخاص،  در انتقال سهام شرکت، باید شرایط صحت معاملات رعایت شود. -در شرکتهای اشخاص، انتقال سهام باید به اطلاع عموم برسد، در غیر اینصورت در مقابل شخص ثالث بلااثر است. -در قانون تجارت، انتقال سهام ،فقط در شرکت مسئولیت محدود نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. -دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی در انتقال سهام در دادگاه محل اقامت خوانده دعوا مطرح میشود. چه زمان طرح دعوا ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انجام میشود؟ دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت -در شرکتهای سهامی خاص و عام میتوان دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت را مطرح کرد. -سهم هریک از شرکا در ورقه چاپی بنام اوراق سهام قید میگردد. -اوراق سهام بعد از واریز مبلغ سهام باید تحویل صاحب آن شود. -اگر شرکت از تحویل دادن اوراق سهام امتناع کند، میتوان دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت را در دادگاه حقوقی مطرح کرد. -دادگاه محل اقامت خوانده  مرجع صالح رسیدگی به دعوا ی ملزم کردن به تحویل سهام شرکت می باشد. دعوای باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت -انتقال سهام در شرکتهای اشخاص، با رضایت شرکا امکان پذیر است. - انتقال سهام در شرکت سهامی خاص، با اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت انجام میشود. -اگر نقل و انتقال سهام شرکت براساس قانون انجام نشود، میتوان دعوای باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کرد. -بعد از صدور رای و ابطال انتقال سهام شرکت انتقال گیرنده میتواند پولی که برای خرید سهام پرداخت کرد، از انتقال دهنده سهام دریافت کند. دعوای ملزم کردن به تحویل گواهینامه موقت سهام -اگر شرکت بعد از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد ،باید به سهامداران تا زمان آاماده شدن اوراق سهام گواهی موقت سهام با نام تحویل دهد. -صدور گواهینامه موقت اوراق سهام در مورد شرکتهایی که هنوز ثبت نشدند ممنوع می باشد. - در صورتی گواهینامه موقت سهام صادر میشود، که مبلغ اسمی سهام پرداخت شود. -اگر شرکت ثبت شده باشد و مبلغ سهام نیز پرداخت شود، ولی گواهینامه موقت سهام تحویل داده نشود ،دادگاه مرکز اصلی شرکت بعنوان مزرجع صالح رسیدگی به  دعوای ملزم کردن به تحویل گواهینامه موقت سهام کرد. - در دعوای ملزم کردن گواهینامه موقت سهام ، شرکت  بعنوان خوانده دعوا میباشد. -اگر شرکت بعنوان خوانده  این دعوا قید نشود، قرار رد دعوا صادر میشود. -اگر در انقال سهام بانام، شخص از ثبت و امضا آن در دفتر ثبت سهام شرکت امتناع کند، شخص منتقل الیه میتواند دردادگاه حقوقی دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام را مطرح کند. صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکتهای تجاری -براساس رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 16/09/78 دادگاه مرکز اصلی شرکت، صلاحیت رسیدگی به دعوای مال غیرمنقول را دارد ،حتی اگر مربوط به شرکت و شرکا باشد. -براساس ماده 15 قانون آایین دادرسی مدنی، اگر دعوای تجاری شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد،صلاحیت رسیدگی به دعوا با محل وقوع مال غیرمنقول میباشد. -براساس ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوای تجاری در مورد چند مال غیرمنقول باشد دعوا در محل مال غیرمنقول به اختیار و انتخاب شرکت طرح میشود. -براساس ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی تجاری در دادگاه  مرکز اصلی شرکت تجاری مطرح و رسیدگی میشود. . جهت موفقیت در پروژه های اقتصادی قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید. جهت اخذ مشاوره ، با وکیل متخصص دعاوی شرکت ها  با موسسه حقوقی اساک ، تماس بگیرید موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق در امور شرکت ها  آماده ارائه خدمات حقوقی میباشد. شماره تماس :09381690900 مدیر مسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

جزئیات
وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

3 شهریور1398

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما استفاده از وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما، یکی از نیازهای حقوقی در انجام پروژه های بزرگ پیمانکاری است.وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارای تجربه و تخصص حقوقی در زمینه قوانین و مقررات پیمانکاری  است.انعقاد قرارداد پیمانکاری با حضور وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما ،در کلیه مراحل از زمان مطالعه پیش قرارداد مذاکرات، تهیه و تنظیم پیش قرارداد، قرارداد نهایی و اجرا و در نهایت در صورت اختلاف برای حل و فصل  اختلاف امری ضروری است.تجربه نشان میدهد که از بین شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارند.از آنجاییکه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری از طریق مناقصه انجام میشود و کارفرمای مناقصه ،دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که چند پیمانکار فرعی در پروژه حضور دارند ،در هر مورد قراردادهای مختلفی منعقد میشود، بنابراین حضور وکیل وصول مطالبات برای منفعت این شرکتها ضروری است. تعریف کارفرما و پیمانکار از نظر قانون کارفرما :براساس ماده سه قانون کار، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر، بنا به درخواست او و با پرداخت حق الزحمه انجام کار از طرف او کار میکند.( مطالبات پیمانکاری) پیمانکار: براساس آئین نامه پیمانکاری مصوب 03/12/،88 پیمانکار حقیقی یا حقوقی ،کسی است که مسئولیت اجرایی کردن عملیات پیمان را براساس سند و مدارک پیمان برعهده دارد. شرایط عمومی پیمان: تعریف شرایط عمومی پیمان قراراداد -مسائل کلیدی و مورد نیاز قرارداد پیمانکاری در آن بیان و شرح داده میشود. -حدود حقوق و تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری  رامشخص میکند. -در مورد حوادث قهری(حوادثی که خارج از اراده و اختیار انسان رخ میدهد. مانند بلای طبیعی، سیل ،زلزله) ، چگونگی فسخ قرارداد یا اتمام قرارداد و مسائل دیگر تعیین تکلیف میشود. مرجع حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری -مرجع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، داوری است. -براساس اصل 157 قانون اساسی و ماده یک تا سه قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی مرجع رسمی رسیدگی به اختلافات قراردادها ،از جمله قراردادهای پیمانکاری است. -بجز دادگاه عمومی، مرجع غیررسمی دیگری نیز اختلافات پیمانکار و کارفرما را رسیدگی میکند و آن نهاد حکمیت یا داوری است. -رایی که توسط نهاد داوری صادر میشود ،مورد حمایت قانون و توسط قوه قضاییه قابل اجرا  میباشد. ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان قرارداد مرجع حل اختلاف: اگر بین دوطرف قرارداد اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بوجود آید، دوطرف قبل از درخواست ارجاع دادن موضوع مورد اختلاف به داوری، براساس بند ج  براساس روشهای تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد عمل میکنند. -اگر دوطرف قرارداد ،در مورد متن بخشنامه هایی که براساس ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، برداشت متفاوت داشته باشند، هردو طرف میتوانند چگونه اجرا کردن بخشنامه را از سازمان مربوطه استعلام کنند و براساس نظر سازمان برنامه و بودجه عمل کنند. - در صورت اختلاف نظر خارج از  موارد بند یک، بررسی و کارشناسی به هیات کارشناسی دوطرف واگذار میگردد و دوطرف قرارداد براساس نظر کارشناس، در چارچوب قررداد پیمان عمل میکنند. -اگر دوطرف قرارداد پیمانکاری، براساس بند دو موضوع قرارداد پیمان، در انتخاب کارشناس توافق نکنند، یا دو طرف نظر کارشناس را براساس بند یک و دو قبول نکنند، برای حل اختلاف بوجود آمده براساس بند( ج )پیمان قرارداد عمل میکنند. د-اگر دو طرف قرارداد در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد پیمان قرارداد اختلاف نظر داشته باشند، هریک از طرفین میتوانند اجرا موضوع داوری را  برای حل و فصل اختلاف به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. تبصره یک-اگر در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تقاضا ی حل اختلاف موافقت کند، شورای عالی فنی، مرجع صالح رسدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان بین طرفین  می باشد. تبصره دو-در صورت حل اختلاف قرارداد پیمان در شورای عالی فنی، رسیدگی و اعلام نظر  براساس قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.دو طرف قرارداد پیمان باید براساس اعلام نظر شورای عالی فنی عمل کنند. -در صورت ارجاع موضوع مورد اختلاف قرارداد پیمان به شورای عالی فنی در تعهدات قراردادی دوطرف تغییری ایجاد نمیشود. و دو طرف ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود هستند. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری موسسه حقوقی اساک موسسه حقوقی اساک انجام مشاوره و وکالت امور حقوقی تعدادی از شرکتهای پیمانکاری را برعهده دارد یکی از مشکلاتی که بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید ،تاخیر در اجرا کردن پروژه پیمانکاری است.یکی از مشکلات همیشگی پیمانکاران، وصول مطالبات پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری است.مبلغ صورت وضعیت پیمانکار تا ماهها و سالها بعد از اتمام پروژه پرداخت نمیشود و این مشکلات زیادی برای پیمانکار ایجاد میکند.از آنجاییکه در بعضی قراردادهای پیمانکاری، قرارداد یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار تحمیل میشود، پیمانکار برای وصول مطالبات خود با مشکل روبرو میشود. اگر پیمانکاری هستید که به هر علتی نتوانستید مطالبات خود را وصول کنید و با توجه به مذاکرات با کارفرما به حق و حقوق خود نرسیدید، برای راهنمایی و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. چگونه پیمانکار مطالبات خود را از شهرداری وصول میکند براساس ماده شش قانون خدمات شهری، اگر در اجرای عملیات پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار اختلافی بوجود آید، ابتدا در حل اختلاف کار و بعد از ان در مرجع دادگستری به اختلاف رسیدگی میشود.در بعضی موارد قراردادهایی بین شهرداری و پیمانکاری تنظیم میشود، که شهرداری بعنوان  کارفرما به پیمانکار در مقابل انجام تعهد پیمانکاری، مبلغی بعوان دستمزد پرداخت میکند.در بعضی مواقع با وجود انجام کار توسط پیمانکار ،شهرداری دستمزد پیمانکار را پرداخت نمیکند، در این حالت پیمانکار میتواند علیه شهرداری بعنوان کارفرما برای وصول مطالبات پیمانکاری طرح شکایت کند. اگر در دعاوی پیمانکاری مبلغ طلب بیشتر از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه طرح شکایت میشود و دادگاه محل وقوع پیمان، دادگاه صالح رسیدگی به دعوای وصول مطالبات پیمانکاری است. دعوای وصول مطالبات پیمانکاران ،شروع دعوا ، طرح  دعوا و تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوا و رسیدگی و صدور رای و اجرا رای، دارای پیچیدگی های حقوقی است .پیمانکاران محترم ضمن مشاوره با وکیل متخصص دعاوی وصول مطالبات ، دعوای خویش را به وکیل وصول مطالبات  موسسه حقوقی اساک  بسپارند تا با کمترین هزینه و نزدیکترین راه به حقوق خویش دست یابند.. وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری با افزایش مطالبات پیمانکاری از شهرداری، پیمانکاران دعوا علیه شهرداری را مطرح کردند.تا سال هزارو سیصد و نود ،پیمانکاردر خصوص وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت میکرد ،اما بعد از سال هزارو سیصدو نود و با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران شهرهایی که جمعیت آن بالاتر از یک میلیون نفر باشد، پیمانکار نمیتواند برای وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت کند، و باید دعوای وصول مطالبات خود را در کمیسیون ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری مطرح کند. براساس رویه قضایی رایی که در کمیسیون ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری صادر میشود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی است. موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق در امور قراردادهای پیمانکاری و وصول مطالبات پیمانکاران آماده ارائه خدمات حقوقی میباشد. جهت بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.

جزئیات
گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

28 مرداد1398

گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از گرانفروشی ،قوانینی را تصویب کرده است . گرانفروشی جرم است و  در قانون برای آن مجازات تعیین  شده است . ماده یک و ماده دو  قانون تعزیرات حکومتی به جرم گرانفروشی و مجازات آن پرداخته است . در این مقاله به  قانون تعزیرات حکومتی بخش گرانفروشی  میپردازیم. مرجع صالح رسیدگی به گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی دو هیات بدوی و تجدید نظر به تخلفات صنفی و گرانفروشی رسیدگی میکنند. در چه شرایطی هیات بدوی  تعزیرات حکومتی به جرم گرانفروشی رسیدگی میکند؟ - سازمان‌های بازرگانی، گرانفروشی را گزارش دهند. - اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گرانفروشیرا گزارش کنند. - انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گرانفروشی را گزارش کنند. - سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی گرانفروشی را گزارش کند. - اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد گرانفروشی طرح شکایت کنند. مراحل رسیدگی به پرونده در هیات بدوی تعزیرات حکومتی -بعد از اینکه گزارش از سازمان مربوطه به تعزیرات برسد، حداکثر مدت پانزده روز سازمان ،نظر کارشناسی را به شعبه بدوی منتقل میکند. -اگر شخص تخلفات متعددی را مرتکب شود،  همه تخلفات به‌صورت یکجا در همان شعبه  رسیدگی میشود. -اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبه‌ای که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته رسیدگی میشود. شعب بدوی و تجدیدنظرتعزیرات حکومتی براساس آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدید نظر  به موارد ذیل رسیدگی میکنند. - گران‌فروشی - کم‌فروشی و تقلب، احتکار - عرضه خارج از شبکه -عدم درج قیمت - اخفا و امتناع از عرضه کالا - عدم صدور فاکتور - عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی - نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی - نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی - فروش ارزی، فروش اجباری - عدم اعلام موجودی کالا چگونگی بررسی جرم گرانفروشی - شعبه تعزیرات متهم را برای جلسه رسیدگی احضار میکند. - اگر با وجود ابلاغ احضاریه، متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشد، رای غیابی صادر میشود. - در تمام مراحل رسدگی ،متهم میتواند از وکیل استفاده کند. - رای این محاکم در صورتی که مجازات  پیش بینی شده در قانون برای هربار تا پنج هزار ریال جریمه باشد قطعی است. افراد ذیل اگر در  در دادگاه بدوی جریمه و محکوم شوند ،می‌توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. -رئیس سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی -اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط -شاکی یا وکیل قانونی شاکی  در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد . -محکوم‌علیه یا وکیل قانونی وی -رئیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط درصورتی‌که مرجع شکایت انجمن باشد . -رئیس شورای اصناف و رئیس مجمع امور صنفی درصورتی‌که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد . مراحل تجدید نظر رای تعزیرات حکومتی - از تاریخ ابلاغ رای ده روز مهلت برای  تقاضای تجدید نظر وجود دارد. - اگر روسای سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ،آرای قطعی را خلاف قانون تشخیص دهند، میتوانند از وزیر دادگستری تقاضای  تجدید نظر در شعب عالی تجدیدنظر کنند. - اگر مبلغ جریمه بیشتر از دویست میلیون ریال باشد ،محکوم علیه میتواند تقاضای بررسی در شعب عالی تجدید نظر را مطرح کند. قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده یک قانون تعزیرات: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند. تخلفات و تعزیرات ماده دوقانون تعزیرات :گرانفروشی : هرگاه کالا یا خدماتی به قیمت بیشتر از نرخ تعیین شده از طرف مرجع رسمی  عرضه شود و مقررات و ضوابط قیمت گذاری اجرا نشود و انجام اقداماتی باعث افزایش قیمت کالا یا خدمات گردد گرانفروشی گویند. مجازات  جرم گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی اگر مبلغ گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال باشد، مجازاتهای ذیل در نظر گرفته شده است. نوبت  اول - در مرتبه اول تخلف گرانفروشی، پرونده گرانفروشی تشکیل میشود. نوبت دوم - برای تخلف اول، پروانه  واحد مهر تخلف زده میشود. نوبت سوم - پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرنفروشی جریمه میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف  دوم، مهمور میشود. نوبت چهارم - از ده هزار ریال تا ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود. - از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود. نوبت پنجم - علاوه بر جریمه نوبت چهارم از یک ماه تا شش ماه واحد تعطیل موقت میشود. - پارچه با عنوان گرانفروشی نصب میشود. نوبت ششم - واحد تعطیل و پروانه خدمات لغو میشود. اگر مبلغ گرانفروشی مبلغ بیشتر از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال باشد مجازات های  ذیل در نظر گرفته شده است. نوبت اول - معادل مبلغ گرانفروشی جریمه میشود. نوبت دوم - از یک تا دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف اول مهمور میشود. نوبت سوم - از یک تا پنج برابرمبلغ گرانفروشی جریمه میشود. -  ازخدمات دولتی  محروم میشود. -  پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود. نوبت چهارم - علاو ه بر اخذ جریمه، طبق نوبت سوم از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود. نوبت پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم از یک ماه تا شش ماه واحد  تعطیل موقت میشود. - پارچه با عنوان گرانفروشی نصب میشود. نوبت ششم - واحد تعطیل و پروانه خدمات لغو میشود. اگر مبلغ گرانفروشی مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازاتهای ذیل در نظر گرفته میشود. نوبت اول - از یک تا دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود - پروانه واحد به مهر تخلف اول مهمور میشود. نوبت دوم - از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی جریمه میشود - از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود. نوبت سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، واحد از یک  ماه تا شش ماه تعطیل موقت میشود. - پارچه باعنوان گرانفروشی نصب میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود. نوبت  چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،  واحد تعطیل  میشود. - پروانه واحد  و کارت بازرگانی لغو میشود. اگر مبلغ گرانفروشی بیشتر  از یک میلیون ریال باشد مجازاتهای ذیل در نظر گرفته میشود. نوبت اول - دو تا پنج برابر مبلغ  گرانفروشی جریمه میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف اولمهمور میشود. نوبت  دوم - به  مبلغ  پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود. نوبت سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم واحد از یک  ماه تا شش ماه تعطیل موقت میشود. - پارچه باعنوان گرانفروشی نصب میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود نوبت چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، واحد  تعطیل  میشود. - پــروانه واحــد و کارت بازرگانی لغو میشود. - واحد تعطیل و پروانه واحد  و کارت بازرگانی لغو میشود. تبصره - در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. موسسه حقوقی آساک با هدف تخصصی نمودن امر وکالت، اقدام به ایجاد دپارتمان وکالت امور تعزیرات نموده است  که در آن جمعی از وکلای متخصص در دعاوی تعزیرات حضور دارند تا بتوانند خدمات حقوقی تخصصی خویش را به بهترین شکل ارائه کنند. موسسه حقوقی آساک در جهت گسترش فعالیت خود آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می باشد. 09381690900 شماره تماس در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور تعزیرات و وکیل امور گمرکی    دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره تعزیرات   را برای عزیزان دارد. اگر  مشکلات تعزیراتی دارید باوکیل متخصص در دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید.

جزئیات
 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

26 مرداد1398

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت مشارکت در ساخت نوعی از مشارکت مدنی است که یک یا چند نفر مالک با چند نفر سازنده برای ساخت ملک جدید سرمایه گذاری میکنند.مالک در مشارکت در ساخت ،زمین و سازنده هزینه های ساخت و ساز را پرداخت میکند.برای توضیح در مورد  فرم قرارداد مشارکت در ساخت باید نکاتی را رعایت کنیم.در تهیه و تنظیم  فرم قرارداد مشارکت در ساخت باید موارد تعهدات مالک ،تعهدات سازنده ،تعهدات عرفی و شروط در  قرارداد مشارکت در ساخت باید ذکر شود.در اینجا به طور خلاصه همه موارد ذکر شده فوق را توضیح میدهیم . تعهد ماک در قرارداد مشارکت درساخت -زمین سرمایه مالک در ساخت و ساز است. پس اصلی ترین و مهم ترین تعهد مالک تحویل زمین موضوع قرارداد به سازنده یا مجری پروژه ساختمانی است. -تحویل دادن زمین در معامله قرارداد مشارکت در ساخت یکی از ارکان مشارکت در ساخت است. -اگر در قرارداد، تحویل زمین از طرف مالک به سازنده ذکر نشود، مالک ملزم است زمین را تحویل دهد. تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت -هزینه های ساخت پروژه قرارداد را پرداخت کند -هزینه های اداری پروژه قرارداد را پرداخت کند. -اجاره بها مالک را در زمان ساخت پراخت کند. تعهدات عرفی قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات عرفی در متن قرارداد مشارکت در ساخت قید نمیشود. -موارد تعهدات عرفی شامل -هزینه های اداری اخذ پایان کار ساختمان پرداخت شود. -هزینه های شهرداری پرداخت شود. -هزینه های ساختمان مانند خاک برداری پرداخت شود -  هزینه تهیه و تنظیم نقشه پروژه ساختمانی پرداخت شود. - مصالح ساختمانی را خریداری کردن -سازنده، اجاره بها مالک را در زمان ساخت پرداخت کند. شروط در قرارداد مشارکت در ساخت -مالک باید زمین موضوع قرارداد را به سازنده یا مجری تحویل دهد. - کلیه هزینه های  اجرای  پروژه در قرارداد ذکر و پرداخت شود. - کلیه هزینه های  اداری پروژه در قرارداد ذکر و پرداخت شود. - سازنده به مالک اجاره بها زمان ساخت را پرداخت کند. برای مشاوره در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت با وکیل متخصص مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک  تماس بگیرید. تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را به وکیل امور قراردادها موسسه حقوقی اساک بسپارید تا با تنظیم قرارداد صحیح و اصولی براساس قانون دچار مشکلات حقوقی نشوید. نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ آقای / خانم …………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه…………..صادره از……………کد ملی ………………….متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………. تلفن …………………………….. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه…………………………….. متولد …………………………….. به موجب …………………………….. که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود . ۱-۲ آقای / خانم …………………………….. فرزند…………………………….. به شماره شناسنامه ………………………  صادره از…………………………….. کد ملی …………………………….. متولد ساکن  …………………………………………………………………………..  تلفن …………………………….. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………… به موجب …………………………….. که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود . ماده ۲ – موضوع قرارداد مشارکت در جهت احداث بنا ماده ۳ – آورده های دو طرف ۱-۳ آورده طرف اول عبارتست از…………………………….. قطعه زمین به مساحت ششدانگ  …………………………….. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره …………………………….. فرعی از …………………. اصلی  قطعه …………… واقع در بخش ……………. حوزه ثبتی ………….. که سند مالکیت به شماره سریال ……………….. در صفحه …………………………….. دفتر…………………………….. به نام  ……………………………..  صادر و طبق سند رهنی شماره ……………….. دفتر اسناد رسمی …………………………….. مورد رهن بانک ………………… در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( ……………………………..  ریال ) و به حروف ( …………………………….. ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینکف این قرارداد است . ۲-۳ آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت . - کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ………………………………..ریال . -کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد . اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ……………………………..  ریال . -کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………………….. ریال . -هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ …………………………….. ریال . ماده ۴ – نسبت سهم الشرکه طرفین طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی ) وکیل قراردادها بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد : -سهم الشرکه طرف اول …………………………….. درصد . -سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح ) …………………………….. درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است . ماده ۵ – مدت قرارداد مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف …………………………….. لغایت  تاریخ با حروف …………………………….. می باشد . ماده ۶ – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها الف ) شرایط قرارداد : -صورت جامعی از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ      /      /   ۱۳  به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینکف آن خواهد بود . تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد . -افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است . مگر به صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید . -کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود . مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یک مشخص و تصریح می شود . -مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداکثر…………..روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است . -عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد . -فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود . -در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و … ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می شود . تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت . -در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد . -کلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی اختیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحیتدار . ب ) تعهدات طرفین -تعهدات طرف اول : ۱-۱ - پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال …………………………….. دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند . ۲-۱ - طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید . ۳-۱ - طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ ……………………………..  ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود . -تعهدات طرف دوم : ۱-۲ - در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ …………………………….. ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد . ۲-۲ - طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود . ۳-۲ - طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود . ماده ۷ حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………………………  به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت . ماده ۸ این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ……………………. در دفتر مشاور املاک …………………..  به نشانی ………………………………………………………………………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . ماده ۹ موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می گردد کارشناس حقوقی فنی ……………………………..  نام و نام خانوادگی امضاء

جزئیات
وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

27 مرداد1398

وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی وکیل امور صادرات و واردات گمرکی در زمینه خدماتی که نسبت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و محصولات است تخصص وتجربه کامل دارد. وکیل امور صادرات و ورادات همچنین وکیل امور گمرکی نیز میباشد، که به قوانین و مقررات گمرک تسلط کامل دارد. ازآنجایی که واردات و صادرات کالا نیاز به تخصص و تجربه و تسلط بر قوانین و مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کالا دارد، بسیاری از صادر کنندگان و واردکنندگان با مشکلات حقوقی روبرو میشوند. اگر قبل از انجام واردات و صادرات کالا با وکیل امور صادرات و واردات امور گمرکی مشورت نمایند، دچار مشکل نمیشوند. قبل از انجام هرگونه صادرات و واردات کالا و محصولات برای اینکه دچار مشکلات حقوقی در خصوص گمرک و ترانزیت کالا نشوید، با وکیل امور صادرات و وارادات امور گمرکی موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید. وکیل گمرک# وکیل امور صادرات و ورادات امور گمرکی موسسه حقوقی اساک - کلیه امور صادرات و واردات کالا و مسائل گمرکی را انجام میدهد. - تهیه و تنظیم قرارداد های گمرکی و ارائه مشاوره به وارد کننده و صادرکننده  کالا - عاملیت و دارای نمایندگی در همه امور مربوط به امور گمرکی - انجام تشریفات گمرکی - تنظیم اظهارنامه کالا صادراتی و وارداتی - صادر کردن کارت بازرگانی و پروانه صادرات کالاو عوارض ورودی و خروجی - صادر کردن کالا از طریق پست و خرید کالا از خارج و بستن قراردادهای مربوطه -انجام ترخیص کالا هایی که در گمرک ضبط شده است را آزاد میکند - انجام کلیه امور انبارداری، بیمه ،حق العمل کاری گمرک - وکالت در پرونده های گمرکی در کمیسیون بدوی، تجدیدنظر  گمرک - وصول مطالبات گمرکی از اشخاص -قبول داوری و حکمیت در دعاوی گمرکی و واردات و صادرات کالا در این مقاله  قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا  در بخش گمرک را توضیح میدهیم. وکیل گمرک# قانون صادرات و واردات  کالا ماده یک قانون صادرات و واردات: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات نسبت به صادرکنندگان و واردکنندگان مشمول این قانون میشود، و براساس این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن لغو میشود. ماده دو قانون صادرات و واردات: کالاهای صادراتی و وارداتی شامل سه گروه هستند: -کالای مجاز: کالایی که صادرات و واردات آان با رعایت کردن ضوابط به مجوز نیاز ندارد. - کالای مشروط: کالایی  که صادرات و واردات آن نیاز به گرفتن مجوز دارد. -کالای ممنوع: کالایی که صادرات و واردات آن براساس شرع مقدس اسلام ،براساس قانون ممنوع است. ماده سه قانون صادرات و ورادات: برای انجام صادرات و واردات کالا به صورت تجاری باید کارت بازرگانی داشت و کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران صادر میشود، و وزارت بازرگانی باید  آن را تایید کند. ماده چهار قانون صادرات و واردات: وزارت بازرگانی قبل از پایان هر سال ، باید کلیه تغییرات آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات برای سال بعد را تهیه کند و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد، از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی برای اعمال کردن حقوق مکتسب تهیه کند. بعد از اینکه توسط هیات وزیران تصویب شد برای اطلاع عمومی منتشر شود. ماده پنج قانون صادرات و ورادات :کلیه وزارتخانه های تولیدی  وظیفه دارند هرسال پیشنهادات خود را در مورد شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی، با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال، به وزارت بازرگانی اعلام کنند. ماده شش قانون صادرات و ورادات: در حمل کلیه کالاهای وارداتی، اولویت حمل آن  با وسیله نقلیه ایرانی است.شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی، جاده ای و راه آهن را تهیه میکند. ماده هفت قانون صادرات و واردات: دولت وظیفه دارد برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اماکن خاصی را به این امر  اختصاص دهد . ماده هشت قانون صادرات و ورادات:وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای گرفتن مجوز ورود و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنند. ماده نه قانون صادرات و واردات: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران وظیفه دارند، آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق بازرگانی ارسال کنند. ماده ده قانون صادرات و ورادات: در آئین نامه اجرایی دولت موظف است نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص کند. - نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آن  برای  مبادلات مرزی مجوز دارند. - نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند . - شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند . شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات . ماده یازده قانون صادرات و ورادات: به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کنند . ماده دوازده قانون صادرات و ورادات: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است . ماده سیزده قانون صادرات و ورادات: کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. ماده چهارده قانون صادرات و ورادات: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد . ماده پانزده قانون صادرات و ورادات: وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی، بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل ( تعاون )، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "سود بازرگانی" تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند . ماده شانزده قانون صادرات و ورادات: چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود . ماده هفده قانون صادرات و ورادات: مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است . ماده هجده قانون صادرات و واردات: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند . ماده نوزده قانون صادرات و واردات: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید . ماده بیست قانون صادرات و ورادات: دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد مینمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند . ماده  بیست و یک قانون صادرات و ورادات: هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده سی و هفت قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید . ماده بیست و دو قانون صادرات و واردات: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود . ماده بیست و سه  قانون صادرات و ورادات: وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده بیست وچهار قانون صادرات و واردات :وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد . قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مشاور و قبول وکالت امور بازرگانی و تجارت بین الملل، مشاور قبول وکالت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، مشاوره و قبول وکالت مکاتبات بازرگانی و قراردادها، مشاوره قبول وکالت در ترخیص کالا از کلیه گمرکات و بنادر ، مشاور و قبول وکالت در  حمل و نقل بین المللی  را به گروه حقوقی اساک بسپارید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور صادرات و واردات و وکیل امور گمرکی    دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره صادرات و واردات کالا  و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای امور گمرکی و اظهارنامه گمرکی را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900 وکیل گمرک

جزئیات
 درصد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود؟

 درصد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود؟

23 مرداد1398

درصد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ مسئله ساخت و ساز رشد فزاینده ای یافته است. زیرا صاحبان زمین و املاک، سرمایه و تخصص لازم برای ساخت آپارتمان و املاک جدید را ندارند. از این رو به مشارکت در ساخت روی میاورند. یکی از بحث های مهم در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت، درصد سهم هریک از طرفین یعنی مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت میباشد. قدر السهم مشارکت در ساخت براساس مبنای قیمت روز بازار در نظر گرفته میشود. سازنده و مالک در قراردادهای مشارکت در ساخت میخواهند از این مشارکت سود ببرند، برای همین براساس عرف، سود مالک و سازنده در ابتدای قرارداد مشارکت در ساخت  محاسبه میشود. محاسبه درصد مشارکت در ساخت در تهران در تهران قیمت هر مترمربع واحد ساختمانی نوساز در آن منطقه، مبنای محاسبه سهم طرفین در مشارکت در ساخت قرار میگیرد. مثال اگر قیمت هر مترمربع واحدنوساز در منطقه چهارو نیم میلیون تومان باشد، سود بصورت پنجاه به پنجاه درصد برای هریک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت محاسبه و تقسیم  میشود. اگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد نوساز بین  چهار و نیم میلیون تومان تا پنج و نیم میلیون تومان باشد سودی که به طرفین میرسد مساوی نیست و مالک زمین پنجاه و پنج درصد و سازنده مشارکت در ساخت چهل و پنج درصد سهم میبرد. مبلغ بلاعوض در قرارداد مشارکت درساخت مبلغ بلاعوض مبلغی است که سازنده به مالک میدهد که در زمان ساخت واحد جدید در ملکی که سکونت کرده تخلیه و به سازنده تحویل دهد . مبلغ بلاعوض براساس توافق طرفین تعیین میشود. قانون خاصی در مورد تعیین مبلغ بلاعوض  مشارکت در ساخت وجود ندارد. براساس عرف، مبلغ بلاعوض اینگونه محاسبه میشود ،براساس هر مترمربع مساحت ملک کلنگی مبلغ یک میلیون تومان در مناطقی که قیمت آپارتمان جدید هرمترمربع بیشتر از شش میلیون و پانصد تومان باشد . در مناطقی که قیمت اپارتمان جدید هرمترمربع آن کمتر از شش میلیون و پانصد تومان است مبلغ بلاعوض متغیر است. در بلاعوض مشارکت در ساخت، قسمتی از ملک توسط مالک به سازنده فروخته میشود و سازنده در عوض سهم مالک را ساخته و مبلغ مابه التفاوت آن را نقدا به مالک پرداخت میکند. زیرا مالک در ابتدای مشارکت در ساخت تمام سرمایه خود را در اختیار سازنده قرار میدهد و سازنده، آپارتمان نوساز را در چند مرحله و چندسال به مالک تحویل میدهد. برای اینکه مالک از نظر زمان و سود بانکی ضرر نکند مبلغی از طرف سازنده به مالک پرداخت میشود. مبلغ بلاعوض در تهران اگر قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقه بیش از پنج میلیون و پانصد تومان باشد، از مشارکت سهم چهل به شصت استفاده میشود.و علاوه برآن مبلغ بلاعوضی با توافق طرفین تعیین میشود. فرمول محاسبه مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت برای محاسبه مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت، سهم مالک به درصد را در هزینه کلی ساخت ضرب کرده و از مبلغ  بدست آمده، سهم سازنده کم شده  و عدد بدست آمده را در ارزش ملک ضرب میکنند،عدد حاصل بعنوان مبلغ بلاعوض تعیین میشود. شرایط مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت -اگر وجهی که برای مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت تعیین شد، منفی باشد سهم مالک در مشارکت در ساخت کمتر است. -سازنده هایی که اعتبار بالایی در ساخت و ساز دارند، مبلغ کمتری برای بلاعوض مشارکت در ساخت به مالک پرداخت میکنند. -همه مراحل قیمت گذاری زمین و ملک باید بوسیله کارشناس متخصص و رسمی انجام گیرد. - براساس نوسانات قیمت در بازار سعی شود مبلغ سهم طرفین در مشارکت در ساخت براساس توافق طرفین انجام شود. قدر السهم چیست سهم هر واحد آپارتمان از زمین ملک را قدر السهم گویند. بعبارت دیگر سهم هر واحد از ساختمان اعیان به عرصه زمین، رسیدگی به اختلاف در مورد قدرالسهم مشارکت در ساخت تعداد طبقات واحد، پارکینگ اضافه یا انباری تاثیری در تعیین میزان قدرالسهم ندارد. در خصوص قدرالسهم مشارکت در ساخت قانونی وجود ندارد. در صورت اختلاف بین مالکین نمیتوان اقدام قانونی انجام داد و میتوان بصورت مصالحه آمیز اختلاف را حل و فصل کرد. موسسه حقوقی اساک بعنوان کارشناس در زمینه دعاوی و پرونده های ملکی و قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمانها را ارزش گذاری نموده و قدرالسهم هرمالک را براساس ارزشی که واحدش دارد مشخص میکند. در صورت تمایل جهت انجام مشاوره در مورد محاسبه قدرالسهم، مبلغ بلاعوض در قراردادهای مشارکت در ساخت با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. فرمول محاسبه قدرالسهم در قرارداد مشارکت در ساخت برای محاسبه قدر السهم هر شخص در آپارتمان نوساز، متراژ زمین در متراژ واحد  شخص ضرب میشود و مبلغ بدست آمده را بر متراژ مفید کل مسکونی تقسیم میکنند، عدد بدست آمده ،سهم شخص از آپارتمان نوساز میباشد. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور ملکی   دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره امور ملکی  و همچنین تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل اوقاف

وکیل اوقاف

22 مرداد1398

وکالت امور وقفی ،یکی از مسائل حقوقی پیچیده در زمینه امور وکالتی است.وکیل امور وقفی باید به مقررات و قوانین اوقاف و قوانین و مقررات امور ملکی تسلط کامل داشته باشد.همچنین کسی که وکالت امور وقفی را برعهده میگیرد، باید به سیستم اداری اداره اوقاف آشنایی داشته باشد.یکی از شکایت های مطرح شده در زمینه اوقاف، باطل کردن سند  املاک اوقافی است. مسائل حقوقی امور وقفی موضوع مهم و خاصی است که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور اوقاف دارد و با هروکیلی نمیتوان مشورت کرد.اگر در خصوص اموال وقفی با مشکل حقوقی روبرو شدید، از مشاوره و راهنمایی وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی اساک بهره مند شوید. سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان  اداره کننده اموال اوقاف در ایران برعهده اداره اوقاف و امور خیریه میباشد.سازمان اوقاف بر موقوفات عام و موقوفات خاص، نذورات و.....نظارت میکند. وقف قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف میکند، زمانیکه شخص عین مال خود را در تصرف خود نگه دارد و منفعت و سود مال را در را ه رضای خدا و با نیت خیر در اختیار دیگران قراردهد، تا ازآن سود ببرند. موقوف علیه :شخصی که منفعت و سود مال وقف شده برای او صرف میشود. وقف عام : اگر منفعت و سود مالی برای  عموم مردم وقف شود، به آن وقف عام گویند. مانند وقف مدرسه، بیمارستان متولی : شخصی که واقف برای اداره امور وقف مشخص میکند. ناظر: برای نظارت بر اموال وقف شده از طرف واقف شخصی انتخاب میشود که در خصوص مال وقفی تصمیم گیری کند و امور آن را اداره کند.به این شخص ناظر میگویند. وقف مال چه شرایطی دارد؟ -برای اینکه وقف ایجاد شود، باید شخصی که مال را وقف میکند با هرلفظی آن را بپذیرد و کسی که منفعت وقف به امور میرسد، باید آن را قبول کند. -در وقف مال، مالی که با استفاده کردن، اصل مال حفظ شود، قابل وقف است. -در وقف مال، برای وقف نمیتوان مدت مشخص کرد و وقف اموال، مدت آن نامحدود است. -در وقف مال، مال وقف شده باید از طرف مالک و صاحب مال وقف شود. و نمیتوان مال خویشاوندان یا دیگران را وقف کرد. -متولی که از طرف واقف برای اداره امور وقفی تعیین شده است، نمیتواند استعفا بدهد و دولت و شخص واقف هم نمیتواند متولی را عزل کند، فقط در صورتی میتواند او را عزل کند، که در وقف نامه عزل متولی قید شده باشد. -در وقف مال اگر متولی خیانت کند، دادگاه یا وقف کننده میتواند اوراعزل کند. - اگر در وقف مال، عزل متولی بدلیل خیانت در اداره امور وقفی شرط شود، و متولی خیانت کند، شخص امینی برای نظارت برکار متولی، از طرف دادگاه تعیین میشود. - در وقف مال، متولی امور موقوفه، برای ادره امور وقفی میتواند از واقف دستمزد بگیرد. - مبلغ  دستمزد متولی در اداره امور مال وقفی با نظر واقف مشخص میشود. -در صورت مشخص نشدن اجرت و دستمزد برای متولی در اداره مال موقوفه، متولی مستحق اجرت المثل است. -در وقف مال ،اگر مال وقفی از بین برود، وقف منحل و باید مال وقفی بفروش برسد و پول حاصل از فروش مال وقفی را  باید در زمینه نزدیک به منفعت مال وقفی فروخته شده هزینه کرد. در چه صورت میتوان مال موقوفه را فروخت؟ قانونگذار در ماده 88 قانون مدنی شرایط فروش مال وقفی را مشخص کرده است. - اگر مال وقفی خراب شودمیتوان ان را فروخت. - اگر در مورد مال وقفی ترس خراب شدن و از بین رفتن آن وجود داشته باشد و نتوان آن را بازسازی کرد، میتوان مال وقفی را فروخت. - بین کسانی که منفعت مال موقوفه به آنها میرسد، اختلاف شدیدی بوجود آید، که باعث قتل یا خونریزی شدید شود، میتوان مال وقفی را فروخت. ثبت ملک وقفی - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی آن در ماده 27 مقرر نموده است که کسی که اداره مال موقوفه به اوسپرده شده است باید  تقاضای ثبت کردن مال وقفی در ادره ثبت اسناد و املاک را کنند. - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی موقوفات در ماده 32 مقرر کرده است، که نماینده اداره اقاف، ملکی که وقف شده در آن حوزه قرار دارد، باید در خواست ثبت مال وقفی را کند. - قانون در ماده سه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر نموده است که از آنجاییکه مال وقفی، شخصیت حقوقی دارد، ملک وقفی باید بنام  موقوفه ثبت شود. - ماده 36 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان میدارد که هر نوع معاملات  در مورد عین مال وقفی یا منفعت و سود مال وقفی و ثبت مال وقفی باید با موافقت سازمان اوقاف انجام شود. - ده روز بعد از اینکه ملک وقفی ثبت شد، دفتر  اسناد رسمی باید رونوشت سند را به اداره اوقاف و امور خیریه بفرستد. شکایت در مورد مال وقفی در کدام مرجع رسیدگی میشود. - موقوفه دارای شخصیت حقوقی است پس میتواند در شکایت ،مدعی و خواهان شکایت باشد. - در صورتیکه در مورد ثبت ملک وقفی یا اسناد مال وقفی مشکل حقوقی بوجود آید، یا نسبت به مال موقوفه ضرری وارد شود، متولی مال وقفی یا مدیرعامل مال موقوفه میتواند دعوا یا شکایت را مطرح کند. - قانونگذار  براساس  مواد قانونی و آیین نامه های سازمان اوقاف  انجام اقدامات لازم در مورد طرح دعوا حقوقی در خصوص مال موقوفه را بر عهده نماینده سازمان امور اوقاف قرار داده است. - برای طرح شکایت حقوقی در مورد اموال وقفی ،باید به دادگاه عمومی دادخواست داد. - احکام صادر شده از دادگاه  در خصوص اموال موقوفه ، قابل تجدید نظر و فرجام خواهی میباشد. - اگر دعوای متولی در خصوص امور وقفی نباشد، نمیتواند از رای صادر شده فرجام خواهی کند. - قانون در ماده 9 قانون اوقاف  ،سازمان اوقاف را در خصوص طرح شکایت در دادگاه در مورد اموال موقوفه معاف از پرداخت هزینه دادرسی و ثبتی و اجرایی کرده است. لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه تصویب قانون اجاره املاک و اموال موقوفه در شورای انقلاب در تاریخ 04/2/1358 ماده یک -برای اینکه حقی در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قراردادهای اجاره بها املاک استیجاری مال موقوفه ضایع نشود، از تاریخ تصویب  این لایحه، ظرف مدت سه ماه مهلت داده شد که اشخاصی که سند یا قرارداد های اجاره ای بعنوان مستاجر ملک اوقافی با ادره اوقاف وجود دارد، باید وضعیت ملک استیجاری خود را مشخص کنند، و اجاره بهای ملک استیجاری موقوفه که عقب افتاده را پرداخت و به اداره اوقاف محل ملک وقفی مراجعه و سند اجاره جدید را تنظیم کنند. -قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است که ثروتهایی که از طریق  ربا ،غصب رشوه و اختلاس و سو استفاده از موقوفه بوجود آمده گرفته و به صاحب اصلی حق برگرداند. - قوه قضائیه موظف است که در مرکز هریک از استانهای کشور و شهرها شعبه ای برای رسیدگی به شکایات در خصوص  شکایت موضوع اصل 49 قانون اساسی مشخص کند. قانون در مورد باطل کردن سند مال موقوفه  و فرو ش مال موقوفه قانونگذار در مواد (55،56،88،89،34) قانون مدنی هرگونه فروش و انتقال مال وقفی را باطل اعلام نموده است .و مال وقفی عام را نیز نمیتوان به هیچ عنوان انتقال داد یا فروخت. موسسه حقوقی آساک دارای  وکلا و کارشناسان متخصص در امور اوقاف و اراضی و املاک اوقافی  است که میتوانند شما را در حل پرونده های  اوقاف راهنمایی کنند.قبل از طرح شکایت در خصوص اموال وقفی و دفاع در پرونده های وقفی با وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی آساک  تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

28 دی1398

وکیل ورشکستگی وکیل ورشکستگی؛ با گسترش روزافزون تکنولوژی و افزایش شرکتهای تجاری اختلافات و دعاوی خاصی در حوزه کسب و کارهای تجاری بوجود میاید. مسائل انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری امری پیچیده است که نیازمند استفاده از وکیل در امور ورشکستگی است. وکیل ورشکستگی شرکتها باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکتها و قوانین و مقررات ورشکستگی شرکتها داشته باشد. در نتیجه قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص وکیل ورشکستگی شرکتها با وکیل ورشکستگی موسسه حقوقی اساک مشاوره بگیرید. ورشکستگی تاجر شرکت تجاری وکیل ورشکستگی؛ زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و مبلغ بدهی‎های آن از مبلغ دارایی‎های شرکت بیشتر باشد و نتواند تعهدات خود را در مقابل طلبکاران شرکت عمل کند ورشکستگی گویند. براساس قانون تجارت اگر تاجر نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب میشود از تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری صادر شود تاجر حق تصرف و دخالت مادی و حقوقی در تمام اموال خود حتی اموالی که در زمان ورشکستگی بدست اورده است ندارد و ممنوع است.و کلیه دارایی های او براساس قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی تصویب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت. وکیل ورشکستگی انواع ورشکستگی وکیل ورشکستگی؛ براساس قانون ،ورشکستگی تاجر شامل ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی  عادی است که مرجعی که صلاحیت رسیدگی به هریک از این ورشکستگی ها را دارد با هم تفاوت دارد. ورشکستگی عادی: اگر ورشکستگی تاجر بعلت جریانات امور عادی و عواملی که قابل پیش بینی نبود بوجود اید و تاجر هیچ تقصیری نداشته و تقلبی نکرده است به ان ورشکستگی عادی گویند که در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب جرم نشده و مسئولیت کیفری و مجازات ندارد. ورشکستگی به تقصیر اجباری: در صورتیکه تاجر مخارج شخصی و خانوادگیش بیشتر از درامد او در زمان قبل از ورشکستگی باشد یا تاجر در خصوص موضوع غیرمتعارف معامله کرده باشد داشتن منفعت در مورد این معامله احتمالی بود یا معامله ای انجام دادند که بالاتر از مبلغ خرید یا پایین تر از مبلغ فروش براساس قیمت روز بازار بوده است یا یکی از طلبکاران را بر طلبکاران دیگر برای پرداخت بدهی خود ترجیح داده باشد در این موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری بوجود میاید. وکیل ورشکستگی ورشکستگی به تقصیر اختیاری: اگر تاجر بدون انکه عوض یا چچیزی دریافت کند به حساب شخصی کسی تعهدی کند که براساس وضعیت مالی تاجر انجام ان تعهد سنگین باشد یا تاجر نتواند بدهی های خود را پرداخت کرد و در مدت سه روز از تاریخ عدم توانایی در پرداخت بدهی  وضعیت خود را به دادگاه اعلام نکند و صورت حساب دارایی و دفتر تجاری خود را تحویل ندهد یا دفاتر تجاری نداشته باشد یا ناقص باشند یا صورت دارایی  بدهی ها و مطالبات دقیق اعلام نشود ورشکستگی به تقصیر است . ورشکستگی به تقصیر جرم است و مسئولیت کیفری دارد در تمام مواردی که در خصوص ورشکستگی به تقصیر اختیاری تاجر بیان کردیم اگر تقلب نشده باشد حکم ورشکستگی به تقصیر صادر میشود. وکیل ورشکستگی ورشکستگی به تقلب: وکیل ورشکستگی؛ اگر واقعا تاجر ورشکسته نشود ولی اقداماتی انجام دهد که خود را ورشکسته معرفی کند و فعالیتهایی انجام دهد که نشان دذهنده عدم پرداخت بدهی های خود باشد ورشکستگی به تقلب است. اگر تاجر اقدامات ذیل را انجام دهد ورشکستگی او ورشکستگی به تقلب است. -در صورتیکه تاجر ورشکسته دفاتر و اسناد تجاری شرکت را از عمد مفقود کند. -در صورتیکه تاجر دارایی واقعی خود را معرفی نکند و قسمتی از ان را مخفی یا بوسیله معامله صوری برای فرار از دین طلبکاران از دسترس خارج کند. - تاجر بصورت غیرواقعی بدهی خود را اعلام کند در صورتیکه مبلغ واقعی  بدهی او از مبلغ بدهی اعلام شده بیشتر نباشد. - ورشکستگی تاجر به تقلب جرم است و مجازات و مسئولیت کیفری دارد. وکیل ورشکستگی چه مرجعی به دادخواست ورشکستگی تاجر رسیدگی میکند. وکیل ورشکستگی؛ دادگاه عمومی محل سکونت تاجر ورشکسته صالح به رسیدگی یه دادخواست ورشکستگی است.دادخواست اعلام ورشکستگی میتواند از طرف یک یا چند نفر از طلبکاران یا درخواست  خود تاجر یا درخواست دادستان داده شود.بعد از ارلائه دادخواست وضعیت تاجر  بررسی میشود.دادگاه بررسی وضعیت تاجر را به کارشناس مالی دادگستری که در زمینه حسابداری و حسابرسی تخصص دارد میسپارد واز کارشناس نظر و ارزیابی  در خصوص فعالیت اقتصلادی تاجر و شرکت تجاری  را خواستار میشود. اگر کارشناس رای مبنی بر محرز بودن ورشکستگی تاجر بدهد دادگاه رای ورشکستگی تاجر را صادر میکند.اگر ورشکستگی بدلیل تقلب و تقصیر تاجر باشد دادگاه عمومی محل وقوع تقلب یا تقصیر مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ورشکستگی است. وکیل ورشکستگی چرا تاجر ور شکسته  تقاضای ورشکستگی میکند- وکیل ورشکستگی زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی های او از مبلغ دارایی های او بیشتر شود تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد.یکی از مزایایی که اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری دارد این است که قانونگذار براساس رای وحدت رویه شماره155 تاریخ 14/12/1347 دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری و ضامنین انها از تاریخی که تاجر یا شرکت تجاری عدم توانایی خود در پرداخت بدهی را اعلام کرده است تعلق نمیگیرد.تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری یکی از امتیازات اعلام حکم ورشکستگی است.با اعلام ورشکستگی تاجر دوباره میتواند با طلبکاران خود قرارداد منعقد کند و کسب و کار تجاری خود را دوباره اغاز کند. بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر بدون حضور نماینده قانونی نمیتواند معامله ای کند وکیل ورشکستگی تکلیف تاجر ورشکسته وکیل ورشکستگی؛ تاجر به محض عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود باید ظرف سه روز از این تاریخ دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد و براساس ماده 413 قانون تجارت صورت دارایی اموال خود را به دادگاه تحویل دهد اگر در مدت تعیین شده دادخواست ندهد دادستان میتواند حکم ورشکستگی به تقصیر صادر و برای تاجر مجازات حبس در نظر بگیرد. وکیل ورشکستگی مدیر تصفیه وکیل ورشکستگی؛ بعد از طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  از طرف دادگاه شخصی برای انجام امور تاجر ورشکسته انتخاب میشود . رسیدگی به تمام امور تاجر یا شرکت تجاری با مدیر تصفیه میباشد.تاجر حق دخالت در امور اموال خود را ندارد کلیه شکایات مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران توسط مدیر تصفیه انجام میشود.اگر کسی نسبت به تاجر ور شکسته شکایت مالی داشته باشد طرفیت دعوا مدیر تصفیه میباشد. وکیل ورشکستگی ارا صادرشده وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور براساس ماده 413 قانون تجارت که تاجر ورشکسته باید همه صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را که متضمن ماده 414 قانون تجارت است به دادگاه اعلام کند حتی اگر این اقدامات را  با توجه به ضمانت اجراهایی که در ماده 435 قانون تجارت و بند دو ماده 542 قانو ن تجارت امده است مانع رسیدگی به دعوای تاجر ورشکسته نمیشود و تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه  تقدیم کند. براین اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با نظر مطرح شده مطابقت دارد به اکثریت ارا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای براساس ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور  دادگاهها و مرجع های قضایی لازم الاتباع است. وکیل ورشکستگی رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور براساس ماده 18 ، 40، 41، 58 قانون تصفیه ورشکستگی در باره اموال تاجر ورشکسته و ماده 18 ان قانون در خصوص اموابل غیرمنقول که متعلق به شخص ثالث است و براساس ماده 419 قانون تجارت نتیجه گیری میشود که معاملات تاجروذشکستخ از جمله معاملات با حق استرداد است و تابع تشریفات ان قانون میباشد.و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد وضع شده شامل معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته نمیباشد.و قانون تصفیه در مورد معاملخه با حق استرداد تاجر ورشکسته لتزم الرعایه میباشد.از انجاییکه بعد از صدور حکم توقف تاجر ورشکسته نمیتواند در اداره امور اموال خود دخالت کند مدیر تصفیه مطالبات متوقف تاجر را وصول و به فروش میرساند. وکیل ورشکستگی براساس ماده 421 قانون تجارت بعد از صدور حکمم ورشکستگی قروض موجل تبدیل به قروض حال میشوند .این حکم شامل عموم طلبکاران است .اما در مورد طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب تا تاریخ ورشکستگی مقرر کرده است که همه طلب انها از محل وثیقه وصول شود. اگر فروش وثیقه برای وصول طلب کافی نباشد نسبت به بقیه طلب غرمای معمولی میباشد و براساس ماده 562 قانون تجارت با عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته براساس ماده 561 قانون تجارت که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده است و اعاده اعتبار بخواهد بنابراین از نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران چه وثیقه داشته باشد یا نداشته باشد حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارد. صحیح است.و این رای براساس ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است. وکیل ورشکستگی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰٫۳٫۲۸ براساس ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر موقتا قابل اجرا است . در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت بیان شده است که تادیه قروض تاجر ورشکسته  چه حال باشد یا موجل و معامله مال جه منقول باشد چه غیر منقول اگر به ضرر طلبکار باشد باطل و بی اثزر خواهد بود.لذا ارای صادر شده از شعبه 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح وبراساس  مقررات قانونی  است .این رای براساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای کلیه شعبه های دیوان عالی کشور و دادگاه و مراجع قضایی لازم الاتباع است. وکیل ورشکستگی در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای  متخصص در امور ورشکستگی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک ، ​امکان مشاوره درباره شرکتها  و همچنین  دفاع در پرونده های ورشکستگی  را  برای عزیزان دارد. برای مشاوره در خصوص طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. وکیل ورشکستگی امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی شماره همراه : 09381690900 40222853 40223952

جزئیات
در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

16 مرداد1398

در قرارداد مشارکت در ساخت چه شکایتی علیه مالک مطرح می‌شود؟ یکی از دعاوی که در دادگاهها قابل طرح است، دعوای مشارکت در ساخت می‌باشد. مالک، سازنده  و خریدار، میتوانند مدعی و خواهان این دعوا باشند. یکی از این دعاوی، دعوا علیه مالک است. دعاوی که توسط سازنده یا شخص خریدار علیه مالک مطرح میشود، شامل ملزم کردن مالک به پرداخت وجه و خسارت وارد شده، تخلیه کردن ملک، ملزم کردم مالک به دادن وکالتنامه به سازنده و ... است. دعاوی که سازنده علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت مطرح میکند. -سازنده مالک را ملزم میکند، که بدهی های ملک را پرداخت کند. -سازنده مالک را ملزم میکند ،اصل سند مالکیت را ارائه کند. - سازنده مالک را ملزم میکند، که املاک مورد مشارکت را تجمیع کند. - سازنده مالک را ملزم میکند که ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد. - سازنده مالک را ملزم میکند، که وکالت نامه رسمی برای انجام کار تنظیم کند. ملزم کردن مالک به پرداخت کردن بدهی های ملک - قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، مالک باید بدهی های ملک را پرداخت کند. - بدهی مصرف گاز ،برق ،آب و تلفن هزینه انشعاب فاضلاب و عوارض شهرداری بدهی ملک هستند. - در صورت نپرداختن بدهی ملک، سازنده میتواند با طرح دعوا در مرجع قضایی مالک را ملزم به پرداخت بدهی های مربوطه ملک کند. -دعوای ملزم کردن  مالک به پرداخت بدهی ملک، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعوای مالی پرداخت میشود. - دادگاه  محل انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است. - بعد از صدور رای و قطعی شدن آن سازنده میتواند از اجرای احکام دادگاه تقاضای اجرائیه کند. - بعد از صدور اجرائیه اگر مالک بدهی را پرداخت نکند، سازنده میتواند اموال او را توقیف و بفروشد و میتواند او را جلب کند. ملزم کردن مالک به ارائه دادن اصل سند مالکیت به سازنده - در قرارداد مشارکت در ساخت مالک باید وکالت به سازنده برای انجام امور اداری شهرداری و ادره ثبت اسناد و اداره مالیات بدهد. همچنین باید اصل سند مالکیت را به سازنده ارائه کند. - ارائه اصل سند مالکیت به  سازنده برای پیگیری امور اداری ضرووری است. در صورت ارائه نکردن اصل سند مالکیت سازنده چگونه طرح دعوا کند؟ -اگر مالک سند اصلی را به سازنده ارائه نکند، سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه  او را ملزم به تحویل اصل سند مالکیت کند. - دادگاه محل انعقاد قرارداد مشارکت، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است. -اگر مالک بعد از صدور رای الزام به ارائه سند مالکیت ، آن را ارائه نکند ،سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را  یکطرفه فسخ کند. - قبل از طرح دعوا در دادگاه، سازنده میتواند برای مالک اظهارنامه بفرستد و خواستار تحویل اصل سند مالکیت شود و بدون اینکه شکایت حقوقی کند، قرارداد را فسخ کند. تجمیع املاک در قرارداد مشارکت در ساخت تجمیع املاک:  اگردو ملک در مجاورت یکدیگر باشند  و از هردو برای ایجاد ساختمان و بنا بصورت یکجا استفاده شود ، میتوان پلاک های ثبتی این دو ملک را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به هم پیوسته و یکی کرد. در قرارداد مشارکت ساخت، تجمیع پلاک های ثبتی کاربرد زیادی دارد.بعد از اینکه ساختمان تکمیل شد، مالکین دو ملک تقاضای تجمیع پلاک ثبتی دو ملک را از اداره ثبت اسناد درخواست میکنند و پلاک ثبتی جدید برای ملک جدید میگیرند. ملزم کردن مالک برای تجمیع پلاک ثبتی ملک جدید از طرف سازنده - اگر مالک پلاک های ثبتی، تجمیع پلاک ملکها را انجام ندهد و سازنده در این مورد وکالتی نداشته باشد، سازنده میتواند دعوای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک ثبتی را از دادگاه تقاضا کند. - خواهان این دعوا، سازنده یا خریداری است که اگر واحدها تفکیک شوند از آن سود میبرد. - خوانده دعوا مالک است که از تجمیع پلاک های ثبتی امتناع میکند. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به دعوای ملزم کردن  مالک به تجمیع پلاک ثبتی است. - سازنده بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک های ثبتی، میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند. - اگر مالک براساس رای دادگاه و اجرای  احکام، تجمیع پلاک ثبتی را انجام نداد، با مجوز دادگاه  اداره ثبت اسناد و املاک این کار را انجام میدهد. ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل دادن ملک - مالک بعد از اینکه قرارداد مشارکت در ساخت را امضا کرد و پروانه  تخریب و نوسازی ملک را گرفت، باید ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد، تا سازنده عملیات تخریب و ساخت بنای جدید را شروع کند. - اگر مالک ، ملک را تخلیه و تحویل سازنده ندهد ،سازنده میتواند با طرح دعوا  در دادگاه، مالک را ملزم به تخلیه و تحویل ملک به سازنده کند. - سازنده در دعوای ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل ملک، خواهان و مالک، خوانده دعوا است. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است. - بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تخلیه ملک و تحویل،  سازنده میتواند تقاضای اجرائیه کند. - اگر مالک براساس حکم اجرائیه، ملک را تخلیه و  تحویل سازنده ندهد، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ملک را تخلیه و تحویل سازنده میدهد. - در این مورد اگر تخلیه و تحویل ملک ممکن نشد، سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند. - اگرفسخ در قرارداد مشارکت در ساخت بدلیل تحویل ندادن ملک، قید شود و مالک بعد از انعقاد قرارداد، ملک را تخلیه و تحویل ندهد، سازنده میتواند قرارداد را فسخ کند. - فسخ قرارداد براساس مفاد قرارداد، بعد از ارسال اظهارنامه به مالک امکانپذیر است. ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی مالک درقراردادهای مشارکت در ساخت برای  انجام امور اداری از قبیل گرفتن پروانه تخریب و نوسازی، پیگیری امور ثبتی ،گرفتن  پایان کار، به سازنده وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی  می دهد. گاهی اوقات مالک پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت، از ایفای تعهد خود امتناع  میکندو  به سازنده وکالت کاری رسمی نمیدهد. در این صورت  باعث تاخیر در اجرای قرارداد و ورود خسارت و ضرر می شود.در این صورت سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی مالک را  ملزم به تنظیم وکالت نامه رسمی کند. چگونگی طرح دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی -دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم سند رسمی از طرف سازنده بعنوان مدعی و خواهان دعوا ،برعلیه مالک زمین  مطرح میشود. -دادگاه محل وقوع ملک قرارداد مشارکت در ساخت،  مرجع صالح  رسیدگی به این دعوا است. - بعد از صدور رای  ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی، و قطعی شدن آن، سازنده میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند. - اگر بعد از صدور رای اجرائیه ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی حاضر به دادن وکالت نامه نشد، از طرف دادگاه شخصی بعنوان نماینده قانونی دردفترخانه حاضر و وکالت نامه کاری را امضا میکند. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای مشارکت در ساخت  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره ساخت و ساز و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت و دعاوی علیه مالک با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل جهت جرایم رایانه ای

وکیل جهت جرایم رایانه ای

15 مرداد1398

وکیل جرایم رایانه ای با گسترش تکنولوژی و  دسترسی افراد به اینترنت ، شکل جدیدی از جرایم باعنوان جرایم رایانه ای بوجود آمده است. حضور مردم در شبکه های مجازی و سوء استفاده بعضی از افراد باعث افزایش جرایم رایانه ای شده است. تفاوت اصلی  پرونده های سایبری با سایر پرونده ها ی حقوقی در عدم آگاهی عمومی نسبت به اینگونه جرایم است. مردم اطلاعات زیادی در خصوص پرونده های اینترنتی ندارند. ازاین رو لازم است در صورت وقوع  جرایم اینترنتی با وکیل متخصص و باتجربه جرایم رایانه ای مشورت نمائید. موسسه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی، جرایم رایانه ای، جرایم  اینترنتی و جرایم فضای سایبری پرونده های ذیل را پیگیری میکند. جعل رایانه ای و جعل هویت در فضای مجازی - کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی - دسترسی غیر مجاز به تلگرام اشخاص - سرقت اطلاعات شخصی اشخاص از تلگرام - دسترسی غیر مجاز به ایمیل شخصی - سرقت اطلاعات از وب سایت ها - انتشار تصاویر خصوصی افراد در شبکه های مجازی - ایجاد مزاحمت برای افراد از طریق شبکه های مجازی - برداشت غیر قانونی از حساب های بانکی - توهین به افراد در شبکه های اجتماعی - افترا و نشر اکاذیب در اینترنت جرایم رایانه ای سایت های شرط بندی و قمار دادستان کل کشور برای ایجاد وحدت رویه در باره سایت های قمار یا شرط بندی در فضای مجازی بخشنامه ای را خطاب به دادستان های  سراسر کشور ابلاغ کرد. - برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و گرفتن  وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات میکنند و بعد از آن  بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت میگردد. - قمار با هر وسیله و ابزاری انجام شود، حتی در فضای مجازی حرام و جرم است . - طراحی و راه‌اندازی سایت قمار مانند دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و براساس ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با متخلف برخورد میشود. - شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است و هرچند شامل عنوان قمار نباشد، تحصیل مال از طریق نامشروع است و شامل ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است. - اگر شخص برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه مسابقات ،کارت بانکی خود را در اختیار دیگری قراردهد معاون در جرم است. - اگر شخص در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی در قمار و شرط بندی و نتیجه مسابقات همکاری کند، بدلیل تسهیل وقوع جرم معاون در جرم محسوب میشود. - دادستان مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را دارند. - اگر مرجع قضایی سابق در مورد این احکام قطعی،  حکم برائت  صادر کرده است. علاوه بر جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلا ت و ادوات مورد استفاده جرم، براساس مقررات اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند. واریز بیعانه در خریدهای اینترنتی - بعد از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به خرید نکنید. - قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌عنوان بیعانه خودداری کنید. - پرداخت وجه را بعد از دیدن  کالا پرداخت کنید. - در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید نمائید، تا اگر کالا، مسروقه بود بتوانید به راحتی فرد فروشنده را معرفی کرده و علیه وی شکایت کنید. خرید و فروش اینترنتی و شکایت برداشت غیرمجاز - آگهی فروش محصول یا کالایی در سایت هایی مانند دیوار، شیپور و غیره قرار میگیرد. - پس از دریافت مبلغ از طریق کارت به کارت کالا به خریدار ارسال میشود. تا اینجا همه چیز خوب است تا اینکه شخصی تماس میگیرد و می گوید مبلغی به شما پرداخت کرده یا موجودی کارت عابر بانکش سرقت رفته و به حساب شما واریز شده است. به این موضوع برداشت غیرمجاز می گویند یعنی شما بدون اینکه از شخص واریز کننده احراز هویت کنید مبلغی دریافت کردید که آن مبلغ از حساب شخص ثالثی به حساب شما واریز شده است. در این گونه موارد شخص ثالث‌ از شما شکایت برداشت غیرمجاز خواهد نمود و حساب شما مسدود می شود. - قبل از دریافت هرگونه وجهی به صورت کارت به کارت حتما هویت شخص واریز کننده با شخص دریافت کننده کالا مطابقت داشته باشد تا دچار مسیولیت کیفری نشوید. هتک حیثیت و نشر اکاذیب - یکی از بیشترین جرم­‌هایی که در فضای مجازی  رخ می­‌دهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. - شخص  با سوءاستفاده از فضای مجازی  اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده و آبروی دیگران را به خطر میندازد. - قانون براساس فصل پنجم جرایم رایانه ای در سه ماده برای آن مجازات تعیین کرده است. - با رعایت نکات امنیتی فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورید . - تصاویر خصوصی و خانوادگی را در شبکه‌­های اجتماعی قرار ندهید. - تنظیمات امنیتی و خصوصی  را در شبکه های اجتماعی   استفاده کنید. - درفضای مجازی به کسانی که میشناسید و مورد اعتماد خانواده شما هستند اعتماد کنید. مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی براساس  رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به جرم ، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار است. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه آن در حوزه‌های قضایی مختلف حاصل شود، دادگاهی که بانک افتتاح‌ کننده حساب زیان‌ دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است . وکیل جرایم رایانه ای موسسه حقوقی آساک - پرونده های اینستاگرام تلگرام واتس آپ - سایت های شرط بندی - کلاهبرداری اینترنتی - تحصیل مال از طریق نامشروع و قمار - هک یا دسترسی غیرمجاز به وب سایت و ایمیل - جعل اینترنتی و رمز عبور - انتشار تصاویر خصوصی یا مستحجن - برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، بورس وسهام - بیت کویین و فروش تجهیزات دریافت ماهواره - توهین فحاشی تهدید - نشر اکاذیب در فضای مجازی - طلسم و جادو در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی، جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
تماس بگیرید