وکیل جهت وصول مطالبات

وکیل جهت وصول مطالبات

15 تیر1398

وکیل وصول مطالبات زمانی که اختلاف مالی بین طرفین قرارداد ها و معاملات بوجود میاید، و چک ها وسفته ها وصول نمی شود، در این زمان استفاده از مشاوره حقوقی وکیل وصول مطالبات، امری ضروری است. یکی از دعاوی که حجم زیادی از پرونده های دادگاه به آن اختصاص یافته، دعاوی مالی است. دعاوی مالی شامل مطالبه وجه ،مطالبه طلب، وصول چک، وصول سفته، می باشد. وصول مطالبات مالی، معمولا بوسیله سند عادی انجام می شود. یعنی اسنادی که بین طرفین تنظیم و امضا و اثر انگشت و یا مهر موجود دران، قابل استناد در دادگاه است. چگونگی وصول مطالبات ​ برای مطالبه وجه (وصول مطالبات) باید به دادگاه حقوقی دادخواست دهیم و دادگاه پس از بررسی، باارائه اسناد و مدارک شخص بدهکار را محکوم به پرداخت میکند. وصول مطالبات براساس تعهدی است که طرفین نسبت به قرارداد یا تعهدنامه دارند. اگر مطالبه وجه با ارائه سند عادی باشد، رسید پرداخت وجه باید وجود داشته باشد . اگر رسید پرداخت وجه وجود نداشته باشد، فرد بدهکار را از طریق اظهارنامه مطلع میکنند. مراحل وصول مطالبات براساس یکی از اسناد زیر مطالبه طلب (وصول مطالبات ) انجام میشود. 1- وصول مطالبات  برطبق رسید: طلبکار رسیدی که بدهکار امضا و اثرانگشت زد به دادگاه ارائه میدهد. 2- وصول مطالبات برطبق فاکتور فروش: فروشنده فاکتوری که خریدار امضا کرد را به دادگاه ارائه میدهد. 3- مطالبه طلب برطبق تعهد مالی و قرارداد: وصول مطالبات در قرارداد پیش فروش اپارتمان ، اجاره ،قرارداد مالی، قرارداد پیمانکاری 4- وصول چک: طلبکار برطبق چک برگشتی ،مطالبه بدهی را انجام میدهد. 5- مطالبه وجه سفته: طلبکار برطبق واخواست سفته، اقدام به مطالبه وجه سفته میکند. 6- مطالبه بدهی برطبق وجه دستی پرداخت شده: خواهان (طلبکار) باید شاهد داشته باشد و با استناد به شهادت شاهد، طلب خود را وصول کند. 7- وصول مطالبات براساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی: براساس رسید بانکی، قاضی مطالبه طلب را بررسی میکند. دعاوی چک 1- اختلاف بدلیل نبود یا کسر موجودی یا مسدود بودن حساب صادر کننده چک 2- اختلاف بدلیل خط خوردگی ،عدم تطبیق امضا و عدم ذکر تاریخ سرقت و گم شدن چک 3- اگر موجودی چک در حساب نباشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند که یکی از اسناد لازم برای دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک میباشد. 4- اگر بانک بدلیل قلم خوردگی، عدم تطبیق امضا ،جعل و نداشتن مبلغ پرداختی در حساب، گواهی عدم پرداخت صادر و طلبکار از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یکسال زمان دارد تا در دادگاه شکایت حقوقی و کیفری طرح کند. 5- طلبکار در صورت برگشت چک میتواند علاوه بر طرح شکایت حقوقی  از طریق اجرای ثبت اسناد نیز مبلغ را از اموال شخص توقیف کند. برای اجرا باید  برگ گواهی عدم پرداخت و ورقه چک را به اجرای ثبت اسناد تحویل دهد. 6- علاوه بر شکایت حقوقی و اجرا از طریق ثبت اسناد، میتوان برای چک برگشتی، شکایت کیفری مطرح کرد . چگونگی طرح شکایت کیفری الف- از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا شش ماه فرصت دارد طرح شکایت کیفری کند. ب- چک سفید امضا نباشد. ج- چک بابت ضمانت تعهد داده نشده باشد. ت- چک بدون تاریخ نباشد. و- وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ذ- تاریخ واقعی صدور چک ،مقدم بر تاریخ درج شده در روی چک نباشد. صاحب حساب با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر نکرده باشد. شکایت کیفری از ضامنین یا ظهرنویسان چک نمیتوان انجام داد. چک و سفته و برات اسناد تجاری الف) برات : نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شد،پرداخت کند. ب) سفته : نوشته ای که بوسیله آن صادر کننده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین  به دارنده پرداخت کند . ج) چک : نوشته ای که شخص صادر کننده، وجوهی را که نزدبانک دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار کند. وکیل وصول مطالبات چه اقداماتی انجام میدهد 1- اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه) 2- اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم 3- جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب 4- درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور 5- توقیف اموال و دارایی های صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته) 6- طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری 7- در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است. 8- درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب و حبس متهم 9- علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و می توان توقیف اموال این اشخاص را هم درخواست کرد. مراحل وصول چک توسط وکیل وصول مطالبات مشاوره با وکیل متخصص در وصول مطالبات مشاوره حضوری با وکیل ،پرونده را برای وکیل شرح داده و مدارک و مستندات خود را ارائه نمایید. اگر مطالبه شما وجه چک میباشد گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل دهید. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید. مذاکره با بدهکار برای وصول مطالبات اولین گام برای وصول مطالبات دعوت از بدهکار و صحبت کردن وکیل با اوست. گام دوم ارسال اخطاریه اگر از طریق مذاکره ،وصول مطالبات انجام نشد اخطاریه ای توسط وکیل تنظیم و برای بدهکار بفرستید و تذکرات قانونی در مورد عدم پرداخت مطالبه را به او هشدار دهید. گام سوم شکایت از بدهکاراگر مذاکره و اخطار کتبی موثر نشد ،زمان طرح شکایت حقوقی به دادگاه است و با استفاده از وکیل وصول مطالبات ،میتوان براساس ادله و مستندات قانونی به نتیجه رسید. با پیگیری وکیل وصول مطالبات میتوان وجه چک را از طریق اجرای ثبت اسناد مطالبه کرد. وصول مطالبات از طریق دادگاه زمانیکه دادخواست حقوقی در مورد مطالبه طلب انجام شد، منشی دادگاه تاریخی برای جلسه رسیدگی تعیین میکندو در جلسه رسیدگی براساس ادله و مستندات و رسید وجه طلب، میتوان ادعای خود را اثبات کرد. وصول مطالبات پیمانکاران وصول مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان یکی از مشکلات مهم در پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری است. امضا قراداد یکطرفه از جانب کارفرما به پیمانکار باعث  مشکلات زیادی در خصوص مطالبه طلب پیمانکاران شده است . بهره مندی از وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی اساک در وصول مطالبات پیمانکاری شما موثر است و به شما کمک میکند در زمان کوتاه و با صرف حداقل هزینه ،طلب خود را مطالبه کنید. اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات مالی خود نشدید، برای رسیدن به حق قانونی خود از راهنمایی و مشاوره گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی اساک به شما در وصول مطالبات در خصوص چک ،سفته ،مطالبه قراردادی و سند عادی کمک میکند. وکیل متخصص در خصوص مطالبه چک سفته در واقع وکیل وصول مطالبات نام دارد. گروه حقوقی آساک برای ارائه خدمات در خصوص وصول مطالبات بخشی به عنوان وکیل وصول مطالبات تشکیل داده که تجربه و سابقه بالایی در وصول مطالبات چک، سفته، رسیدعادی، مطالبات پیمانکاری دارد. اقدامات وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک برای مطالبه طلب اقدام به طرح شکایت حقوقی در دادگاه مطالبات شامل( مطالبه چک ؛ مطالبه سفته، مطالبه نفقه، مطالبه دیه، مطالبه خسارت، قرارداد، مطالبه اجرت المثل ،مطالبه پیمانکاری) وکیل از طریق اجرای ثبت اسناد برای مطالبه وجه میتواند اقدام کند. تامین اموال بدهکار: وکیل وصول مطالبات متخصص، قبل از اینکه بدهکار از ابلاغ و شکایت اطلاع یابد، برای از دسترس خارج نشدن اموال بدهکار ،اقدام به تامین خواسته (اموال و دارایی های بدهکار میکند تا وصول مطالبات در زمان و هزینه کم انجام شود. توقیف اموال بدهکار: پس از طرح دادخواست حقوقی وصول مطالبات و با دفاع موثر وکیل مطالبات رای محکومیت  بدهکار به پرداخت وجه صادر میشود، وکیل بوسیله اموال شخص بدهکار، طلب را وصول میکند در این هنگام  توقیف اموال بدهکار انجام میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از وکیل وصول مطالبات ( وصول چک، وصول سفته، وصول قرارداد، وصول مطالبات پیمانکاری) ما را از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

جزئیات
موسسه حقوقی چیست

موسسه حقوقی چیست

14 تیر1398

موسسه حقوقی موسسه حقوقی شخصیتی حقوقی و غیرتجاری است که توسط دو یا چند وکیل دادگستری برای انجام امور مشاوره، وکالت، تنظیم امور قراردادها ، امورحقوقی براساس مقررات قانونی آئین نامه مربوط به تشکیل موسسه حقوقی، ثبت و اداره می شود.براساس آئین نامه فوق وکلای دادگستری میتوانند موسسه حقوقی ثبت و تاسیس کنند. اما در تاریخ 02/10/91 بخشنامه شماره 191536 مدیر کل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مصوب کرد که افراد غیروکیل میتوانند برای ثبت موسسه حقوقی اقدام کنند. این باعث اعتراض وکلای دادگستری شد، زیرا باعث ورود افراد بی تجربه و بی تخصص در امر وکالت میشد . رای دیوان عدالت اداری تاسیس موسسه حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری قانونی است گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش‌بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت، لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی، چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن‌ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری است . و از ماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی‌باشد، بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون ندارد . شرایط ثبت موسسه حقوقی الف) تمدید مستمر پروانه وکالت ب) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا ج) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت د) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر اگر هریک از اعضا یکی از شرایط ذکر شده را نداشته باشند از عضویت خارج میشوند سایر شرایط ثبت موسسه حقوقی 1.ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه ی تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده و تمدید ثبت، تابع تمدید پروانه است 2.حداقل عضو جهت ثبت موسسه حقوقی دو نفر است. سرمایه موسسه حقوقی باید نقدی باشد که حداقل سرمایه 1.000.000 ریال است. 3. حداقل یک نفر از وکلای موسسه حقوقی  باید دارای بیش از  ده سال سابقه وکالت دادگستری باشد. 4.تابعیت موسسه حقوقی  ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نیست. 5.موسسه حقوقی دارای اساسنامه ای است  که پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری، در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت میرسد. 6.در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا ءموسسه  و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان ذکر شود. و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه ایجاد میشود باید کانون وکلای دادگستری آن را تایید کند. ودر دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. 7.موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تحویل دهد. 8.موسسه می تواند از وکلای  دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده کند اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا وبعد از تایید کانون وکلای دادگستری برابر مدلول ماده 3 به اداره ثبت شرکت ها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی میشود. موضوع و نام موسسه حقوقی موضوع موسسه حقوقی در بند دو اساسنامه موضوع این نوع موسسات عبارت مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری  بیان شده است  که همین عبارت شامل کلیه امور حقوقی است. نام موسسه حقوقی - ابتدای نام انتخاب شده می بایست کلمه موسسه قید شود. -استفاده از کلماتی مانند حقوقی شرحی بر موضوع فعالیت است و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام، محسوب نمی شود. -نام های انتخابی می بایست دارای معنی باشد و حدالمقدور معنی نام شرکت با حوزه فعالیت آن متناسب باشد. -اسمی که به عنوان اسم موسسه حقوقی معرفی می کنید می بایست حداقل دارای سه سیلاب باشد. -اسم خاص باشد.(اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود). -لاتین نباشد. -واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد. - نام انتخاب شده می بایست  مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی 1. تکمیل تقاضانامه مؤسسات حقوقی. ( دو نسخه ) 2. تکمیل اساسنامه مؤسسات حقوقی.( دونسخه) 3.کپی مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) برابر با اصل کلیه ی اعضاء هیأت مدیره و شرکا در دفاتر اسناد رسمی. 4. کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده نماینده شخص حقوقی. 5.ارایه کپی آخرین روزنامه رسمی مشخص حقوقی و نامه معرفی نماینده در صورتیکه اعضاء هیأت مدیره  از اشخاص حقوقی باشند. 6.داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره ی شرکت. 7. اصل وکالتنامه یا قیم نامه یا کپی برابر با اصل شده آن در صورت داشتن وکیل یا قیم. شرایط عضویت در موسسه حقوقی 1-عضو هیچ موسسه حقوقی یا دفتر وکالت نباشد. 2- پروانه وکالت وکیل باید تمدید شده باشد. 3- وکیل نباید سوء سابقه (کیفری یا محکومیت ) داشته باشد. 4- از نظر قانون و شئونات اسلامی در سوابق شغلی وکیل نباید مشکلی وجود داشته باشد. اگر هریک از اعضا یکی از شرایط ذکر شده را نداشته باشند نمیتوانند در موسسه حقوقی عضو شوند و باید از عضویت موسسه خارج و سی روز تا معرفی عضو جدید برای موسسه حقوقی زمان لازم است. خدمات موسسه حقوقی 1- تهیه و تنظیم قرارداد 2- تهیه انواع سندهای معتبر مثل وصیت نامه، ترکه نامه ، تقسیم نامه 3- تنظیم و ارسال اظهارنامه جهت وصول مطالبات موکل 4- ارائه مشاوره حقوقی  در امور حقوقی 5- گرفتن تضامین قراردادی، فسخ قرارداد و طرح شکایت در مرجع دادگستری 6- پاسخگویی به سوالات و مشکلات حقوقی مردمی از طریق تلفن، ایمیل، شبکه های اجتماعی به صورت رایگان و شبانه روزی 7- انجام امور ثبتی شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری 8- مذاکره با طرف مقابل موکل در دعوا دفتر وکالت وکیل کسی است که کارهایی که شخص به او میسپارد برعهده گرفته و انجام میدهد. اگر با سند عادی و سند رسمی به شخص وکالت دهیم، از این وکالت در انجام امور اداری و معاملات میتوان استفاده کرد،اما با سند وکالتی که در دفتر اسنادرسمی تنظیم میشود، شخص نمیتواند به دادگاه مراجعه و به عنوان وکیل از شخص دفاع کند. پس چه کسی میتواند بعنوان وکیل در دادگاه از شخص دفاع کند وکیل دادگستری شخصی است که دارای پروانه وکالت است و عضو کانون وکلای دادگستری می باشد و از طرف شخص حقیقی یا حقوقی امور حقوقی شخص را در دادگاه و دادسرا و اداره ثبت اسناد املاک انجام میدهد. تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت اگر موسسه حقوقی بر اساس آئین نامه کانون وکلای دادگستری ثبت و تشکیل شود، اعضای آن میتوانند تعداد زیادی وکیل که در زمینه حقوقی خاص تخصص دارند فعالیت کنند و این برای موکل سودمند است که از مشاوره و راهنمایی چند وکیل بهره مند میشود. زمانی که موکل با موسسه حقوقی قرارداد میبندد وکالت او را دونفر از وکلا برعهده میگیرند و برای وکیل دیگر ،حق توکیل در مواقع ضروری قرار میدهند که اگر یکی از وکلای پرونده نتوانست در اسرع وقت اقدام کند وکیل دیگر بتواند پرونده را پیگیری کند.وکیل دادگستری در مراحل رسیدگی پرونده حضور دارد. شخص در هر مرحله از دادسرا ،دادگاه، اجرای احکام ، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشورمیتواند وکیل داشته باشد. انواع وکالت در دادسرا و دادگستری 1- وکالت تعیینی :هرگاه وکیل از طرف شخص تعیین و انتخاب شود  به آن وکالت تعیینی گویند. و شخص میتواند وکالت را به وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل پایه دو دادگستری بسپارد. 2- وکالت اتفاقی :اشخاصی که معلومات کافی در زمینه حقوقی دارند ولی وکیل دادگستری نیستند، میتوانند وکالت خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم را برعهده بگیرند و تعداد دفعاتی که میتوانند وکالت این اشخاص را برعهده بگیرند سه نوبت در سال است. 3- وکالت معاضدتی :هرگاه از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران یا کارشناسان قوه قضاییه موضوعات حقوقی به وکیل دادگستری سپرده شود. 4- وکالت تسخیری : در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرمهایی که مجازات آن طبق قانون، اعدام ،قصاص نفس، رجم و حبس ابد است وکیل دادگستری انتخاب میشود. تعیین وکیل دادگستری در امور کیفری در جرمهای ذکر شده الزامی است مگر در جرم منافی عفت 5- وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی :موسسات دولتی، وزارتخانه ها، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بانک ها، علاوه بر وکیل دادگستری میتوانند از کارمندان رسمی خود بعنوان نماینده قانونی با معرفی نامه به مراجع قضایی که حدود اختیارات نماینده در معرفی نامه مشخص شده استفاده کنند. 6- وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : برای اقامه دعوا و پیگیری پرونده در دادگاه و دادسرا، نماینده حقوقی از طرف شرکتهای خصوصی، قابل قبول نیست و در این صورت شرکتها باید وکالت را به وکیل دادگستری بسپارند. 7- وکالت در مطالعه پرونده : اگر شخص توان مالی برای پرداخت حق الوکاله برای پیگیری پرونده و دفاع خود را نداشته باشند و فقط قصد اطلاع از روند رسیدگی و بررسی پرونده را دارد به وکیل دادگستری وکالتدر مطالعه پرونده میدهد. 8- وکالت در امور ادارات : از آنجاییکه قوانین و مقررات در همه امورات گسترش یافته و اشخاص اطلاعات حقوقی لازم را ندارند، برای انجام امور اداری خود از وکیل دادگستری برای پیگیری  امورات خود در ادارات استفاده میکنند. هدف از تشکیل موسسه حقوقی خدمت رسانی به مردم در زمینه امور حقوقی در مورد پرونده های کیفری و حقوقی ، دعاوی خانوادگی مشاوره حقوقی بیشترین موضوعاتی که مردم در مورد آن سوال حقوقی دارند عبارت از 1- وصول مطالبات : قرض، مطالبه چک و سفته، مطالبه وجه فاکتور 2- موجر و مستاجر: تخلیه ملک مسکونی و تجاری، مطالبه امور معوقه فسخ اجاره 3- ملکی: مشارکت در ساخت خرید و فروش ملک 4- خانواده: مهریه، نفقه ،عده، اعسار ،هزینه، حضانت، تمکین ،اجرت المثل زوجه، طلاق توافقی 5- ارث و میراث: ارث، انحصار وراثت، تقسیم ترکه 6- دیه: ضرب و جرح ،حوادث ناشی از کار، تصادفات 7- کیفری: کلاهبرداری: خیانت در امانت، جعل سند، فروش مال غیر، صدور چک بلامحل، سرقت مراحل رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بوسیله وکیل دادگستری مراحل رسیدگی دعاوی حقوقی 1- تقدیم دادخواست به دادگاه 2- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی 3- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد 4- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی 5- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف 6- انشاء رای (حکم – قرار ) 7- واخواهی 8- تجدیدنظر خواهی 9- فرجام خواهی 10- اجرای حکم مراحل رسیدگی دعاوی کیفری 1- شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا 2- انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شمایت در دادسرا 3- صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست 4- رسیدگی در دادگاه 5- واخواهی نسبت به رای 6- تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 7- فرجام خواهی در موارد معین 8- اجرای حکم روشهای انجام مشاوره حقوقی با گروه حقوقی آساک 1-مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان شبانه روزی با تلفن 09381690900 2-مشاوره حقوقی از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام ، اینستاگرام ، ایمیل 3-مشاوره حقوقی حضوری در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با گروه حقوقی آساک تماس حاصل فرمایید

جزئیات
انحصار وراثت چگونه انجام میشود

انحصار وراثت چگونه انجام میشود

11 تیر1398

گواهی انحصار وراثت زمانی که شخص فوت میکند باید تکلیف اموال و دارایی های او و سهم الارث هریک از وراث و چگونگی اجرای وصیت نامه مشخص شود. این عمل بوسیله صدور گواهی انحصار وراثت انجام میشود.دادگاه برای مشخص کردن وارثین و سهم الارث انها در خواست را رسیدگی و گواهی انحصار وراثت صادر میکند. پس از اینکه شخص فوت میکند مرگ او در ادره ثبت احوال ثبت و شناسنامه او باطل و گواهی فوت صادر میشود. براساس ماده 20 قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به ترکه متوفی ، جهت صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت دایمی متوفی است. و اگر شخص فوت شده در خارج از کشور اقامت داشته باشد ،دادگاه عمومی حقوقی تهران، صالح برای رسیدگی است و اگر شخص فوت شده خارجی باشد و در ایران اقامت داشته و فوت کند دادگاه محل اقامت متوفی، با رعایت قانون دولت متبوع خارجی شخص ،در خواست گواهی انحصار وراثت رسیدگی و ان را صادر میکند. چه کسانی در صدور گواهی انحصار وراثت نفع دارند هرشخصی که در مال و ماترک متوفی نفع دارد مانند فرزندان همسر پدر و مادر براساس قانون میتواند در خواست گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف داشته باشند. ورثه، طلبکار یا موصی له یا شخصی که غیرمستقیم با اثبات وراثت شخص از متوفی نفع میبرد  نیز میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. اگر وراث و اشخاص ذینفع متعدد باشد برای تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام یک نفر کفایت میکند. تشریفات دادرسی در صدور گواهی انحصار وراثت 1) دادگاه با توجه به اسناد و مدارک با هزینه شخص متقاضی در خواست او را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی اگهی میکند 2) بعد از گذشت یکماه از تاریخ انتشار اکهی اگر کسی اعتراض نکرد، بدون اینکه جلسه رسیدگی تشکیل و از وراث دعوت شود، گواهی انحصار وراثت که مشخص کننده تعداد وراث و نسبت انها با متوفی و سهم الارث هریک از انهاست را صادر میکند. 3) اگر بعد از نشر اگهی  شخصی به دادگاه اعتراض کند دادگاه جلسه رسیدگی تعیین و به متقاضی و معترض ابلاغ و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر میکند که این حکم قابل تجدیدنظر است. مدارک لازم برای تقاضای گواهی انحصار وراثت 1--شناسنامه و گواهی فوت شخص و اگر شخص متاهل بوده ارائه سند ازدواج 2- استشهادیه محضری (در فرم مخصوص که بوسیله دادگاه در اختیار متقاضی قرار میدهند اسامی تمام وراث را نوشته و بوسیله دونفر که وراث و متوفی را میشناسند امضا میشود ) و امضا افراد باید توسط دفتر اسناد رسمی تایید و سپس گواهی به دادگاه ارائه شود. 3-رسید گواهی مالیاتی:وارثین پس از فوت شخص ،لیست کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی محل سکونت شخص فوت شده میدهند و رسید دریافت میکنند و این رسید را همراه مدارک به دادگاه مالیات برارث گزارش میکنند. 4-کپی شناسنامه وراث، متقاضی گواهی انحصار وراثت  باید کپی شناسنامه خود و دیگر وراث را به دادگاه بدهد ارائه اصل شناسنامه به مدیر دفتردادگاه برای تایید صحت کپی ضروری است. 5-وصیتنامه اگر وجود داشته باشد 6-دادخواست گواهی انحصار وراثت نکات مهم در خصوص گواهی انحصار وراثت 1- اگر در زمان فوت نطفه ای بوجود آید جنین از وراث خواهد بود و در دادخواست باید قید گردد. 2- دادگاه سهم هریک از وراث را تعیین کند. 3- اگریکی از وراث محجور باشد و قیم نداشته باشد دادستان از طرف محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض میکند. 4- اگربهای ترکه متوفی بیشتر از بیست میلیون ریال نباشد دادگاه بدون اگهی به درخواست رسیدگی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را قبول یا رد میکند. 5- در مورد وارثین روستاییان اگر بهای ترکه متوفی ازده میلیون ریال بیشتر باشد الصاق اگهی فقط یکبار و یک روز در اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی منتشر میشود. 6- رایی که دادگاه درباره درخواست تصدیق انحصار وراثت میدهد قابل پژوهش و فرجام خواهی است. کلاهبرداری در گواهی انحصار وراثت اگر هریک از وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت نام یک یا چند نفر از وراث را اعلام نکنند در حکم کلاهبرداری است و مجازات حبس برای ان تعیین شده است. اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل 1- گرفتن گواهی انحصار وراثت در  زمان کمتری انجام میشود 2- وراث از اموال متوفی نیاز به حضور در دادگاه ندارند 3- وکیل اموال متوفی را که شناخته نیست معرفی میکند 4- میزان سهم هریک از وراث را از اموال متوفی مشخص میکند. 5- بعد از مشخص شدن سهم فرد برای فروش سهم وراث به شخص دیگر اقدام کند از انجاییکه وراث در مورد اموال متوفی توافق ندارند و مشکلاتی برایشان بوجود میاید بهتر است که قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص گروه حقوقی آساک مشورت کنید.

جزئیات
 وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی

11 تیر1398

انواع طلاق 1-زمانی که زن و شوهر برای طلاق توافق داشته و تمایلی به ادامه زندگی ندارند به این طلاق توافقی گفته میشود، که ناشی از اختیار مرد در طلاق است. 2-طلاق به اراده و درخواست مرد باشد. 3-درخواست طلاق از طرف زوجه (زن) و در این طلاق، زوجه یکی از شروط ضمن عقد را دارد. طلاق رجعی : مرد در مدت زمان عده طلاق، میتواند به همسر خود رجوع کند. طلاق بائن : مرد در مدت زمان عده طلاق ،نمیتواند به همسر خود رجوع کند. طلاق بائن چه شرایطی دارد؟ 1-قبل از نزدیکی طلاق انجام شود. 2-زن یائسه باشد. 3-طلاق خلع و مبارات طلاق خلع و مبارات 1-طلاق خلع : زن بدلیل کراهتی که از شوهر خود دارد به شوهر خود مالی میدهد و طلاق میگیرد. 2- طلاق مبارات : هرگاه زوجین هردو نسبت به هم کراهت داشته باشند، طلاق مبارات گویند. میزان مالی که زن به شوهر میدهد،نباید از میزان مهریه بیشتر باشد. عده زن عده، مدت زمانی است که تا پایان آن مدت، زنیکه طلاق گرفته نمیتواند با شخص دیگر ازدواج کند. محاسبه نفقه زن نفقه یعنی چیزهایی که برای زندگی، شخص به آن احتیاج دارد، مثل (خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل ) در قانون مدنی ماده 1102 مقرر شده است :همین که نکاح به طور صحیح انجام شد، بین طرفین رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم برقرار میگردد. برای واجب بودن نفقه زن دوشرط ضروری است 1-عقد دایمی باشد ودر ماده 1106 قانون مدنی آمده که نفقه زوجه در عقد دایم برعهده شوهر است. 2- زوجه تمکین کامل کند: اگر زن از همسر خود تمکین نکند به ان ناشزه گویند و شوهر میتواند به زن نفقه ندهد. در صورن ندادن نفقه، زن میتواند دادخواست نفقه به دادگاه بدهد و دادگاه برای تعیین نفقه کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند تا براساس نظر کارشناس حکم صادر شود. اجرت المثل : در زندگی مشترک مرد بابت کارهایی  که زن انجام داده و قصد تبرع ندارد به زن میدهد. اجرت المثل از زمانی که صیغه طلاق جاری شود به زن (زوجه)تعلق میگیرد. درخواست نفقه فرزند توسط وکیل در صورت جدایی و طلاق، نفقه فرزند از جمله امور حقوقی است که زوجین در مورد آن اظهارنظر میکنند. اگر زوجین  در خصوص نفقه فرزند به توافق نرسند، زن  میتواند تقاصای دادخواست نفقه فرزند را به دادگاه بدهد و با استفاده ازوکیل متخصص که تسلط کامل بر قانون حمایت از خانواده دارد و با دفاعیات و ادله و مستندات قانونی نفقه فرزند را مطالبه کند. اجرا و وصول مهریه 1-طرح دادخواست 2- صدور رای مبنی بر پرداخت مهریه از طرف مرد و قطعی شدن رای 3-پرونده به اجرا احکام ارسال و ابلاغ به مرد (محکوم علیه ) برای پرداخت نفقه 4-در صورت عدم پرداخت مهریه یا معرفی نکردن مال از طرف مرد، استعلام از اداره ثبت اسناد، بانک مرکزی و پلیس راهور ،اموال وی اشناسایی و بازداشت میشود . 5- جلب محکوم علیه (مرد) در صورت عدم پرداخت و نداشتن مال در چه مواردی زن میتواند درخواست طلاق دهد؟ 1-شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند. 2-عسرو حرج زن 3-غیبت زوج (مرد) طلاق از طرف زن 1-زن براساس شروط ضمن عقد میتواند تقاضای طلاق کند. 2-زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری برای طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد. 3-در صورت ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن میتواند تقاضای طلاق دهد. وکالت در طلاق از طرف زن اگر درخواست طلاق از طرف زوجه (زن ) باشد که قانون این حق را به موجب شرط ضمن عقد به زن داده است. طلاق مربوط به اراده مرد است اما براساس قانون شوهر میتواند در مورد طلاق به زن وکالت دهد که زن هر زمان خواست تقاضای طلاق کند. شرط وکالت در عقد یا عقدنامه یا دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.براساس قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، مرد هر زمان که بخواهد براساس شرایطی می تواند دادخواست طلاق همسرش را به دادگاه بدهد. مرد باید همه حق و حقوق همسر خود ( مهریه اجرت المثل نفقه جهیزیه ...را پرداخت کند) و زن براساس شرط ضمن عقد میتواند حق طلاق داشته باشد. در همه موارد حقوقی ذکر شده تمام امور مربوط به طلاق را به وکیل طلاق بسپارید. طلاق از طرف زن یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوق خانواده در دادگاهها است و اگر در تنظیم دادخواست و لوایح مواد قانونی را رعایت نکنیم با مشکلات زیادی روبرو میشویم که وقت و هزینه زیادی تلف میشود. مدارک لازم برای طلاق توافقی 1) شناسنامه و کارت ملی زوجین 2) اصل عقد نامه و کپی برابر اصل آن مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق 1) اصل شناسنامه و کارت ملی 2) اصل و کپی برابر اصل عقدنامه 3) دادخواست طلاق 4) مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی وکیل طلاق در زندگی زناشویی افراد با مشکلاتی روبرو میشوند که برای حل این مشکلات ،مشاوره با وکیل طلاق یا وکیل خانواده امری ضروری است.برای حل مشکلات و سرنوشت زندگی زناشویی انتخاب وکیل طلاق یا وکیل خانواده متخصص و با تجربه اهمیت زیادی دارد. در طلاق شما از یک مجرم شکایت نمیکنید که از شما دفاع کنند بلکه برای طلاق و جدایی از همسر خود نیاز دارید که وکیلی انتخاب کنید که به مسائل حقوقی در خصوص طلاق و حقوق خانواده تسلط داشته باشد. در ابتدای مشکل با همسر خود با وکیل خانواده مشورت کنید. وکیلی انتخاب کنید که با اوراحت باشید، زیرا زمان زیادی برای مشاوره و موضوع پرونده با او میگذرانید. مشاوره اولیه با وکیل خانواده (طلاق) رایگان است. وکیل طلاق، کارهای موکل را در مورد طلاق (مهریه، اجرت المثل ،نفقه، حضانت فرزند،و ...) انجام میدهد. حق الوکاله وکیل طلاق به نتیجه دعوا ارتباطی ندارد. وکیل برای وکالت باید تخصص و تحصیلات لازم در زمینه حقوقی داشته باشد. قبل از اینکه در مورد مشکل حقوقی خود وکیل طلاق را انتخاب کنید نیاز است که خودتان به ماده قانون در مورد طلاق و خانواده  تسلط داشته باشید تا به  مهارت وکیل خود اطمینان داشته باشد. قبل از انتخاب وکیل طلاق بودجه خود را به او اطلاع دهید. وکیل طلاق متخصص، وکیلی است که در مورد تمام امور ( مهریه،نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزند، انواع طلاق ،فسخ نکاح ،عده، حق رجوع) و مسائل دیگر امور خانواده آشنایی و تسلط کامل دارد. ویژگی وکیل طلاق 1) تسلط کامل بر قانون خانواده و طلاق 2) داشتن سابقه در مورد وکالت طلاق و دعاوی خانوادگی 3) تسلط در نوشتار و سخنوری براساس قانون 4) وکیل انسان منطقی باشد وکیل طلاق توافقی اگر مرد و زن ادامه زندگی زناشویی را به صلاح خود تشخیص ندهند، می توانند در خصوص مهریه نفقه اجرت المثل و حضانت فرزند با هم توافق و برای طلاق توافقی اقدام کنند. هر توافقی که زوجین با هم دارند در حکم دادگاه آورده میشود و ضمانت اجرا دارد. در طلاق توافقی مهریه بخشیده نیست، بلکه زوجین در مورد مهریه، بخشیدن آن یا چگونگی پرداخت آن با هم توافق میکنند. طلاق توافقی براساس توافق دوطرف است و اگر یکی از زوجین در انجام طلاق پشیمان شود طلاق توافقی انجام نمیشود و طرفی که برای طلاق رضایت دارد باید دادخواست جداگانه به دادگاه برای طلاق بدهد. برای اینکه در مراحل طلاق موفق شوید انتخاب وکیل طلاق متخصص ضرروری است. تقاضای دادخواست طلاق از طرف زن امری پیچیده و مشکل است که نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد از این رو بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص طلاق و یا دعاوی خانوادگی از مشاوره وکیل طلاق و وکیل دعاوی خانوادگی گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
قرار تامین وثیقه

قرار تامین وثیقه

10 تیر1398

قرار تامین کیفری قانون ایین دادرسی کیفری ماده 132 بیان میدارد : دادگاه برای اینکه به متهم دسترسی داشته  باشد و برای حضور وی در زمان لزوم، و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن، بعد از تفهیم اتهام به شخص، قرار تامین کیفری صادر میکند. قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند و خسارت احتمالی متضرر را جبران می کنند. مهم ترین قرارها قرار کفالت، قرار و ثیقه، قرار بازداشت موقت است. 1-الزام به حضور بموقع در دادگاه با قول شرف 2- الزام به حضور بموقع یا تعیین وجه التزام تا پایان محاکمه و اجرای حکم 3-گرفتن کفیل با وجه کفالت 4-گرفتن وثیقه وثیقه هرگاه شخص در مقابل شرطی، مبلغ ریالی یا مال غیرمنقولی را نزد دادگاه  برای ضمانت از متهم بگذارد به اصطلاح وثیقه گذاشتن میگویند. با تامین وثیقه متهم تا زمان دادگاه در زندان نیست و در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگو باشد. قرار وثیقه متهم تعهد میکند که هرزمانی که دادگاه احضارش کند حضور یابد، وثیقه ای به مبلغ معین دادگاه برای ضمانت این تعهد میسپارد و اگر متهم حاضرنشد وثیقه ضبط میشود. وثیقه شامل وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول و غیرمنقول است. و از طرف قاضی، مال غیر منقول بیشتر قابل قبول است و توقیف مال غیرمنقول توسط  دادگاه به اداره ثبت اسناد املاک اعلام شود تا نقل و انتقالی انجام نشود. مالی که توسط دادگاه توقیف شد قابلیت خرید و فروش ندارد. تعیین میزان وثیقه میزان مبلغ وثیقه از میزان خسارت وارده به متضرر نباید کمتر باشد در بعضی موارد مجازات نقدی است . مراحل واگذاری مال بعنوان وثیقه 1-معرفی مال برای وثیقه 2-ارزیابی قیمت مال توسط کارشناس رسمی دادگستری با هزینه وثیقه گذار 3-پذیرفتن مال معرفی شده بعنوان وثیقه (قرار وثیقه )توسط بازپرس پرونده در صورتی که ارزش مال وثیقه گذاشته شده کمتر از میزان وثیقه نباشد وگرنه  باید مال معرفی کند و در غیراینصورت متهم بازداشت میشود . 4-متهم تا زمانی که وثیقه را تهیه نکند در بازداشتگاه بسر میبرد. میتوان مال مورد وثیقه را عوض کرد.در مواردی که جرم غیرعمدی باشد و بتوان از راه دیگر خسارت شخص متضرر را اجرا کرد دادگاه نمیتواند قرار وثیقه صادر کند. قرار وثیقه : قرار وثیقه قراری است که زمانی صادر میشود، باید عین مال یا سند مالکیت را به دادسرا  تحویل دهد. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهده قاضی پرونده است . میزان آن براساس جرم ،شدت و ضعف ان ،میزان خسارت و وضعیت طرفین پرونده  مشخص میشود. آیا هرمالی را میشود بعنوان وثیقه در دادگاه گذاشت براساس بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول و غیرمنقول بعنوان قرار وثیقه قابل قبول هستند همجنین هرمالیکه  دارای ارزش باشد جزء وثیقه قرار میگیرد. نوع وثیقه را متهم یا مقام قضایی تعیین می کند. صدور وثیقه تا ازادی متهم 1-صدور قرار وثیقه از طرف دادگاه 2-معرفی وثیقه از طرف متهم (وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز ) میشود. مال منقول توقیف، و مال غیرمنقول باشد سند ان از طریق ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود . 3-ارزیابی مال توسط کارشناس رسمی دادگستری 4-اگر متهم در دادگاه حاضر نشود وثیقه ضبط میگردد. 5-اگر متهم در مواقع ضروری در دادگاه حاضر  نشود وثیقه ضبط میشود . اگر وثیقه گذار شخص دیگر بجز متهم باشد به وثیقه گذار اخطار میشود .که بیست روز مهلت دارد تا متهم را در دادگاه حاضر کند و اگر بعد از مهلت قانونی متهم حاضر نشود وثیقه ضبط میشود . مسئولیت وثیقه گذار در وثیقه 1-هرزمان حضور متهم  در داگاه ضروری باشد و متهم حاضر نشود وثیقه گذار (ضامن )اخطار کتبی میشود که متهم را تحویل دهد.. 2-ضامن وثیقه گذار بیست روز مهلت دارد از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم  را تحویل دادگاه دهد.. 3-اگر متهم در مدت تعیین شده معرفی نشود وجه نقد مال منقول و غیرمنقول به نفع دولت ضبط میشود. 4-بعد از صدور حکم و محکومیت متهم و حاضرنشدن متهم خسارت متضرر را از وثیقه برداشت میکنند 5-وثیقه گذار از تاریخ ابلاغ مبنی بر ضبط وثیقه ده روز مهلت دارد؛( اگر متهم در زمان مقرر حاضر نشد یا عذر  موجه حضور نیافتن متهم در دادگاه را ثابت کند یا متهم قبل از موعد مقرر فوت کند) میتواند  نسبت به ضبط وثیقه اعتراض کند. برای وثیقه چه مدارکی لازم است 1-اصل سند شش دانگ عرصه و اعیان / وجه نقد به مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک 2-نامه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک 3-کارت ملی یا شناسنامه عکس دار معتبر و ثیقه گذار 4-تکمیل فرم مربوط براساس ماده 144 قانون ایین دادرسی کیفری اگر متهم تبرئه شود یا قرار موقوفی تعقیب صادر شود یا پرونده مختومه گردد قرارهای تامین صادره نیز لغو میشود. قوانین برای وثیقه گذار قانون ایین دادرسی کیفری در مواد 1 و 2 و139 بیان میدارد که وثیقه گذار یا وکیل در هر مرحله از دادرسی میتواند با معرفی متهم و تحویل اوبه دادگاه مسئولیت خود را رفع و وثیقه خود را ازاد کند. تبصره 2 این ماده: اگر متهم یا محکوم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشوند و با اجرایی شدن حکم جزایی و زمانی که قرار تعلیق قطعی شد قرار تامین لغو میشود. قانون ایین دادرسی کیفری در ماده 140 بیان میدارد: اگر التزام یا وثیقه از طرف متهم به دادگاه داده شد و در موقعی که لازم بود حضور نداشت و بدون عذرموجه، وجه التزام به دستور دادگاه از متهم گرفته میشود و وثیقه ضبط میگردد.اما اگر وثیقه گذارشخصی بجز متهم باشد و و متهم در موقع ضرورت در دادگاه حاضر نشود به کفیل بیست روز مهلت از طریق اخطار کتبی داده میشود که متهم را تحویل دهد اگر تحویل ندهد وجه الکفاله از او گرفته و وثیقه ضبط میگردد.اگر وثیقه گذار برای اینکه ابلاغ واقعی به او شود محل خود را تغییر بدهد و ادرس واقعی خود ر به دادگاه ندهد  وثیقه او ضبط میشود. وکیل وصول مطالبات از انجاییکه  طرح شکایت حقوقی در دادگاه و اثبات  آن، نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد. استفاده از وکیل متخصص و باتجربه در امور وصول مطالبات و قراردادها ضروری است . گروه حقوقی آساک با داشتن تیم متخصص حقوقی و باسابقه میتواند در زمینه مشکلات حقوقی مشاور خوبی برای شما باشد.

جزئیات
آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

4 تیر1398

چگونگی طرح دعوا در دادگاه طرح دعوا براساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص میشود . براساس قانون دعوای حقوقی باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. دعوا تجاری، امورحسبی، ثبتی، مالکیت معنوی و صنعتی ،دعاوی خانوادگی، موجر و مستاجر، دعوای بین المللی براساس موضوع در دادگاه مربوطه مطرح میشود مهمترین دادگاه عمومی حقوقی،     دادگاه خانواده است. جرایم اطفال، سرقت، ادم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و...در دادگاه عمومی کیفری مطرح میشود. دادگاه اطفال : یکی از مهمترین دادگاههای کیفری دادگاه اطفال است که به جرم اطفال به دلیل حساسیت و سری بودن دادرسی و انجام تحقیقات بوسیله دادگاه بدون دخالت دادسرا انجام میشود طفل : کسی که به بلوغ شرعی (15 سال در پسر و 9 سال در دختر ) نرسیده باشد. همچنین به جرایم شخص بالغ کمتر از 18 سال نیز رسیدگی میشود. در رسیدگی به پرونده طفل، ولی یا سرپرست قانونی طفل باید حضور داشته باشد. در صورت نداشتن ولی یا سرپرست قانونی، وکیل تسخیری از طرف دادگاه اطفال، انتخاب میشود. اگر نیاز به تحقیق وجود داشته باشد و طفل ولی یا سرپرست نداشته یا برای آزادی تامین ندهد تا صدور رأی و اجرای رأی در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگه داشته میشود. حکم دادگاه اطفال قابل تجدید نظر است و زمانی که طفل محکوم به مجازات شد برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت برده میشود. انواع دادگاه ها دادگاهها به دودسته عمومی حقوقی و کیفری تقسیم میشوند . دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری دارای رئیس شعبه یا دادرس علی البدل هستند. دادگاه عمومی حقوقی در این دادگاهها دعوای حقوقی (به اصطلاح مدنی )رسیدگی میشود و برای اینکه دعوای حقوقی در این دادگاه رسیدگی شود ابتدا باید دادخواست داد. دادگاه کیفری استان بعضی از جرمها به دلیل حساسیت و سنگین بودن مجازات نیاز به دقت و بررسی بسشتر دارد و تنها یک قاضی نمیتواند به دعوا رسیدگی کند و نیاز به  تعدد قضات است .دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر است که جرم هایی که مجازات آن اعدام، قصاص نفس، ،حبس ابد،رجم و صلب است رسیدگی میکند. دادگاه کیفری در جرمهایی که مجازات آن اعدام ،حبس ابد، قصاص، رجم و صلب است با حضور پنج قاضی تشکیل و رسیدگی میشود.در خصوص جرم هایی که مجازات، قصاص عضو و جرم سیاسی و مطبوعاتی است با حضور سه قاضی تشکیل و رسیدگی می گردد. رئیس کل دادگستری استان، ریاست دادگاه کیفری استان را برعهده دارد که همچنین رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است و نظارت و ریاست برتمام دادگاههای استان را دارد. در صورتی که کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری استان ارسال شود رسیدگی آغاز میگردد ولی دفاع برعهده دادستان شهرستان مرکز استانی که  کیفرخواست ارسال شد میباشد. تحقیقات مقدماتی جرم برعهده بازپرس محل وقوع جرم است. در خصوص جرم زنا و لواط که مجازات آن رجم و صلب است در دادگاه کیفری استان مستقیم مطرح میشود. اتهام برخی  اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری است 1-اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3-وزرا و معاونین 4-اعضا شورای نگهبان 5-معاونان و مشاوران سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه 6-سفیران 7رئیس دیوان محاسبات و دادستان 8-استانداران و فرمانداران و... 9-مدیر کل اطلاعات استانها تحقیقات در خصوص جرم اشخاص فوق در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و بعد از انجام اقدام قانونی با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال میشود. رأی هایی که در دادگاه کیفری استان صادر میشود در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است. دادگاه تجدید نظر : دادگاهی است که به رأی هایی که از طرف دادگاه نخستین صادر میشود رسیدگی میکند ولی از نظر درجه از دادگاه نخستین بالاتر است. دادگاه تجدید نظر دو بخش شعبه دادگاه و دفتر دادگاه دارد. شعبه : بخش اصلی دادگاه تجدید نظر است و جلسات دادرسی در این بخش رسیدگی میشود اعضای اصلی شعبه تجدید نظر سه نفر قاضی که یکی رئیس شعبه و دونفر مستشار که تصمیم نهایی براساس رای اکثریت اعضای شعبه است. دفتر: ریاست این بخش، مدیر دفتر است. وظیفه این بخش انجام مکاتبات دادگاه، بایگانی پرونده و تعیین وقت دادرسی تجدیدنظر است. دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور است و براساس اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل شد رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان رئیس دیوان عالی کشور را برای مدت 5 سال انتخاب میکند. آرایی که از دادگاه کیفری استان صادرمیشود، تجدیدنظرخواهی از این آراء به عهده دیوان عالی کشور است. این آراء شامل ارایی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم و صلب است مانند زنای محصنه و محصن، جرم محاربه، افساد فی الارض و جرمهایی که مجازات آن قصاص ،عفو و قصاص نفس است. مراحل رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور 1-فرستادن در خواست تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور 2- ارجاع پرونده با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبات دیوان عالی کشور 3-رسیدگی به پرونده توسط شعبه براساس نوبت پرونده ،مگر براساس موضوع پرونده و  تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت انجام شود. 4-اگر رای تجدیدنظرخواسته براساس قانون و ادله موجوددر پرونده نقص داشته باشد دیوان عالی کشور رای را با صدور نقص رای به شعبه دادگاه صادرکننده رای برگشت میدهد و دادگاه باید پرونده را رسیدگی مجدد و رای صادر کند. شورای حل اختلاف زیرنظر قوه قضاییه براساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ده ابان هزار و سیصد و نود و چهارکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد به ترتیب ذیل است 1-دعوای مالی (اموال منقول)تا دویست میلیون ریال(به‌غیر از  دعاوی مالی  که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح شده باشد) 2-دعوای تخلیه عین مستاجره به جز دعوای سرقفلی و حق کسب و پیشه 3-دعوای تعدیل اجاره بها در صورت که اختلافی در رابطه استیجاری نباشد 4-صدور گواهی حصروراثت تحریر ترکه مهرو موم 5-دعوای اعسار از پرداخت محکوم به  ،به شرطی که شورا اصل دعوا را رسیدگی کرده باشد 6-دعوای خانواده  (جهیزیه، مهریه، نفقه تا مبلغ مقرر در بند 1 و شامل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد 7-تامین دلیل:جرمهای تعزیری که مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. صلاحیت دادگاه توانایی و تکلیف رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلاف یا فصل نزاع گفته میشود. صلاحیت دادگاه شامل صلاحیت ذاتنی و محلی است. صلاحیت محلی : مشخحص کننده شایستگی دادگاهها ازنظر قلمرو جغرافیایی است. ماده قانون در مورد صلاحیت دادگاهها ماده ده : در دعوای نخستین صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی و حقوقی است مگر براساس مورد دعوا مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. ماده یازده : در دعوا حوزه قضایی خوانده باید مطرح شود و اگر خوانده مقیم ایران نباشد اما محل سکونت موقت در ایران دارد محل سکونت موقت وی محل طرح  دعوای حقوقی است .همچنین اگر خواهان در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد ولی دعوا در مورد مال غیرمنقول است دعوا در محل مال غیرمنقول مطرح میشود.و اگر مال غیرمنقول نداشته باشد دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان رسیدگی میشود. حوزه قضایی شامل بخش یا شهرستانی که دادگاه در انجا مستقر است ماده دوازده در دعوای مال غیرمنقول مانند دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل مال غیرمنقول رسیدگی میشود و محل اقامت خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح رسیدگی دعوا را ندارد از ماده یازده و دوازده  نتیجه میگیریم که دادگاه محل مال غیرمنقول دارای صلاحیت رسیدگی به دعوا در خصوص مال غیرمنقول است ماده سیزده در مورد صلاحیت دادگاهها  اگر عقد یا قراردادی در مورد اموال منقول انجام شود دعوای بازرگانی و دعوا در خصوص مال منقول ،خواهان میتواند در جایی که عقد یا قرارداد انجام شد طرح دعوا کند. ا ختلاف  در مورد صلاحیت دادگاه ها 1-هرگاه بین حوزه قضایی دو استان اختلاف نظر بوجود اید دیوان عالی کشور مرجع عالی حل اختلاف است 2-اختلاف نظر بین دادگاه عمومی و نظامی و انقلاب : صلاحیت  حل اختلاف با دیوان عالی کشور است 2- اختلاف نظر بین دادگاه تجدید نظرو دیوان عالی کشور:نظر دیوان عالی کشور قابل قبول است 3-اختلاف نظربین دادگاه تجدیدنظر و بدوی (دادگاه نخستین) نظر دادگاه تجدیدنظر قابل قبول است 4-دادگاه عمومی :حق رسیدگی به همه دعواها و اختلافات را دارد. از آنجایی که طرح دعوا در دادگاه نیاز به تخصص و تجربه برای جمع آوری ادله و مستندات دارد نیاز به وکیل متخصص و حرفه ای امری ضروری است برای سرعت در رسیدگی به  روند پرونده و اتلاف وقت و کاهش هزینه از وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

3 تیر1398

اعوای ابطال سند رسمی هرگاه خواهان  برای بی اثرکردن سند از دادگاه درخواست بی اعتباری سند رسمی یا عادی را از جهات قانونی تقاضا کند دعوای ابطال سند رسمی مطرح میشود. طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بردونوع است : سند رسمی : اسنادی که برطبق  مقررات قانونی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسنادرسمی یا توسط ماموران دولتی تنظیم شود در حوزه صلاحیت کاری آنها سند عادی : اگر سند ی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد یا توسط ماموران دولتی در حوزه صلاحیت کاریشان انجام نشود سند عادی است سند مالکیت : اوراق رسمی که همه موارد ذکر شده در آن در دفتر املاک ثبت میشود. الزام تنظیم سندرسمی ملک ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد که  دولت، کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد. یا ملک از طریق ارث به او برسد، مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند. هرشخص نمیتواند دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کند مگر مالک یا طرف معامله یا ذینفع باشد. تفاوت ابطال سند با فسخ و اصلاح سند چیست ابطال سند : زمانی که سند باطل میشود تمام ارزش اعتباری آن  از بین میرود و توسط شخص قابل استناد نیست فسخ سند : زمانیکه معامله به صورت سند رسمی صوت  بگیرد و هریک از طرفین یا از طریق شرط خیار معامله را منحل کنند سند فسخ میشود. اصلاح سند :زمانیکه در تنظیم و صدور و ثبت سند اشتباه رخ میدهد سند را تحت هیئت نظارت ثبت اسناد، اصلاح میکنند و اعتبار سند کامل ازبین نمیرود. شرط اصلی برای  طرح دعوای ابطال سند وجود سند مالکیت : در  طرح دعوای ابطال سند رسمی، شرط اصلی این است که سند مالکیت در ید خوانده دعوا باشد. قانون بیان میدارد که در اولین جلسه دادرسی باید ادعای جعل سند را مطرح کنیم. اگر در مرحله تجدید نظر، سند رسمی اولین بار ارائه شود تا پایان نخستین جلسه دادرسی زمان داریم که در خصوص جعل سند، مدعی شویم اما اگر در مرحله بدوی، سند ارائه شود ادعای جعل در مرحله تجدید نظر قابل قبول نیست. حتی اگر شخص فرصت واخواهی داشته باشد و بخواهد به جای واخواهی درخواست تجدید نظر کند. در قانون ، اسناد مالکیت اصل بر اعتبار آن است اما مواردی بوجود می اید که سند اعتباری ندارد و باعث ابطال سند یا اصلاح آن میشود. 1-ملک را بدون رعایت مقررات قانونی ثبت کنیم 2-صدور اسناد مالکیت معارض 3-اشتباه در صدور سند مالکیت 4-ثبت اراضی موات ،اموال عمومی و موقوفات 5-یا ابطال سند بنا به شرایط ضروری ابطال سند رسمی چگونه است سند مالکیت را میتوان بدون حکم دادگاه و یا با حکم دادگاه صالح باطل کرد..در موارد ذیل میتوان سند مالکیت را بدون حکم دادگاه ابطال یا اصلاح کنیم. 1- به حکم قانون ابطال سند انجام شود :در این موارد ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانین طبق درخواست مرجع قانونی بدون حکم دادگاه سند مالکیت را ابطال میکند. مثال :اصلاحات اراضی ،تقسیم اراضی بین کشاورزان،حفظ جنگل مراتع و حفظ موقوفه 2- کسی که سند مالکیت معارض دارد : از زمان مهلت قانونی دو ماهه اداره ثبت به وی، به دادگاه مراجعه نکند و دادخواست ندهد طرف او از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست را به اداره ثبت میدهد و در این مورد اداره ثبت بدون حکم دادگاه سند مالکیت معارض را ابطال میکند. مواردی که سند مالکیت با حکم دادگاه ابطال میشود 1- ثبت ملک برخلاف قانون : در این صورت ذینفع با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی تقاضا ابطال ثبت  و سند را میکند. 2- تعارض در سند مالکیت : در مورد اسناد مالکیت معارض دارنده سند قبل از دو ماه از تاریخ ابلاغ ادراه ثبت به دادگاه دادخواست میدهد و از دادگاه میخواهد که سند مالکیت را که مخالف قانون است ابطال کند 3- مالکیت در حقوق دیگران اخلال ایجاد کند: زمانیکه در عملیات مقدماتی و ثبتی سند مالکیت اشتباه بوجود اید و هیئت نظارت تشخیص دهد که باعث اخلال در حقوق دیگران میشود به ذینفع اخطار میدهد که به دادگاه صالح مراجعه و از دادگاه خواستار صدور حکم بر اصلاح سند مالکیت را تقاضا کند. ابطال سند براساس موضوع سند میتواند مالی یا غیرمالی باشد.اگر موضوع سند انجام تعهد غیرمالی است دادخواست ابطال سند غیرمالی است و اگر سند مالی باشد دادخواست مالی است. نکته مهم اینکه هنگامی که سند رسمی یا عادی ابطال میشود تمام نقل و انتقال بعد از تنظیم سند به خودی خود باطل و بی اثر میشود. قانون در مورد ابطال مبایعه نامه نکته مهم این است که محاکم براساس ماده 22 قانون ثبت، باطل کردن سند را براساس مبایعه نامه خلاف قانون میدانند . اما در نظریه مورخ 04/08/95 شورای نگهبان اسناد عادی املاک را اگر ادله قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر میداند. ابطال مبایع نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود. مدارکی که برای ابطال سند مالکیت لازم است 1-کارت ملی 2-سندمالکیت و فتوکپی از تمام صفحات 3-ارائه سند رسمی قبلی که باطل شده است 4-ادله و مستندات اقدامات اداره ثبت بعد از صدور حکم  ابطال سند رسمی بعد از صدور رای ابطال سند رسمی، دادگاه برای ذینفع رای قطعی میفرستد و حکم باید به اداره ثبت نیز ابلاغ شود. اداره ثبت بعد از بررسی مستندات و مدارک و مشخصات با توجه به مطابق  بودن رای با مندرجات پرونده ثبتی، در ستون ملاحظات دفتر ثبت ،ابطال سند را درج میکند. همچنین در پیش نویس سند جدید، جریان پرونده ثبتی و ابطال سند  قبلی تاریخ و شماره را ثبت میکند. دادگاه صالح برای دعوای ابطال سند رسمی برطبق قانون دادگاه صالح برای رسیدگی به حقوق مال غیر منقول در دادگاهی است که مال غیرمنقول درآنجا واقع است و اقامتگاه خواهان یا خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی ندارد. ابطال مبایعه نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود. الزام تنظیم سندرسمی ملک ماده22 قانون ثبت  بیان میدارد که دولت کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد .،یا ملک از طریق ارث به او برسد مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت بنابراین اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند.. براساس تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1312 اگر کسی بوسیله سند رسمی مال یا وجهی را ازکسی گرفته باشد یا تسلیم مالی را تعهد کرده باشد و ادعا کند که این تعهد یا اقرار در مقابل سند رسمی یا  عادی، یا حواله، چک یا سفته بوده است که به او داده شد و تعهد انجام نگرفته است یا حواله، چک یا سفته پرداخت نشد میتوان ادعای ابطال سند را کرد. نکته مهم این است که اقرار یا تعهد به موضوع، اعتبار سند را ازبین نمیبرد و باید ادعای خود راثابت کند. وکیل ملکی (متخصص در امور قراردادها و  دعاوی ملکی ) در دعاوی ابطال سند رسمی مهمترین قسمت مدارک و مستندات هستند در نتیجه هر اشتباهی در ارائه مستندات و ادله باعث شکست شما میشود بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل ملکی و وکیل امور قراردادها گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
جرم جعل سند مجعول 

جرم جعل سند مجعول 

3 تیر1398

جعل سند جعل یعنی تقلب کردن و به ضرر دیگری نوشته ،مهر یا سندی را تغییر یا بسازیم، طوریکه به جای نمونه اصلی قرار دهیم و از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با نمونه  اصلی نداشته باشد . و در نتیجه این امر شخص سند جعلی را از سند اصلی تشخیص ندهد . همچنین  سند جعلی و سند اصلی از نظر محتوا نیز ارزش معنوی و حقوقی برابر داشته باشند یعنی هم معنا و هم اعتبار داشته باشند . اعتبار داشتن سند جعلی یعنی اینکه بتوان در مراجع رسمی به آن استناد کنیم. جعل و استفاده از سند مجعول در قانون چه مجازاتی دارد براساس ماده 532 تا 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 مجازات جعل سند را تعیین کرده است. براساس ماده 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرشخصی که سند و یا نوشته غیررسمی را جعل و از سند مجعول استفاده کند، به حبس از شش ماه تا دوسال و یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود همچنین باید جبران خسارت کند. کارکنان دولت در امور مربوط به اداره خود جعل سند رسمی کنند به مجازات یک تا پنج سال حبس یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردند . آیا استفاده از سند جعلی جرم است براساس قانون مجازات اسلامی اگر شخص سند مجعول را با اطلاع و اگاهی از مجعول بودن از ان استفاده کند جرم استفاده از سند مجعول را مرتکب و اگر سند مجعول رسمی باشد به مجازات شش ماه تا سه سال حبس یا سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .در صورتیکه سند غیررسمی باشد به شش ماه تا دوسال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.جرم جعل جدا از جرم استفاده از سند مجعول است و اگر شخص جرم جعل را انجام دهد، همچنین از آن سند مجعول استفاده کند هردو جرم را انجام داده و مجازات هردو جرم برایش در نظر گرفته میشود . مهر و امضا جعل شده اعتبار هر نوشته و سندی امضا و مهر شخص است. قانون مجازات اسلامی در مواد 525 و 528و 529 بخش تعزیرات سال 1375 بیان میدارد که ساختن و تغییر مهر  شخصی، اگر بدون اجازه فرد باشد جرم جعل صورت گرفته است. اگر فرد از مهر ادارات و شرکتها  بدون مجوز قانونی استفاده کند براساس قانون مجازات اسلامی ماده 530 بخش تعزیرات به مجازات حبس از دو ماه تا دوسال محکوم میشود . جرم جعل در تصویر برداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی منظور از اوراق هویت،کارت شناسایی ،مدارک عمومی است که در صورتی جعل صورت میگیرد که اصل یا کپی این مدارک قابل تشخیص نیست. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 537 برای آن مجازات تعیین کرده است و کسانی که این مدارک را تهیه و استفاده میکنند مجازات حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال. عناصر جرم استفاده از سند مجعول عنصر مادی : به کار بردن، ارائه، انتشار، واگذار نمودن استفاده و مبادله سند مجعول است . رفتار فیزیکی:یعنی شخص هنگامی که از سند مجعول استفاده  میکندآن را به مراجعی که نیاز به دادن سند دارد بدهد . شرط ضروری در ایجاد جرم استفاده از سند مجعول:شرط اصلی این که سند مجعول ،تقلبی باشد و باعث اشتباه فرد با اصل سند شود . نتیجه حاصله:جرم استفاده از سند مجعول همین که سند مجعول ارائه و استفاده شود جرم صورت گرفته است اگر چه فرد فریب نخورد. اگر شخص با استفاده از سند مجعول مالی را به صورت متقلبانه بدست اورد مرتکب جرم کلاهبرداری شده اگر با استفاده از این سند مجعول قصد گرفتن مال فردی  را داشته باشد ولی موفق به گرفتن مال نشود مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری شده است . عنصر معنوی در ارتکاب به جرم استفاده ازسند مجعول ،شخص جاعل باید دارای سونیت و قصد مجرمانه باشد و از جعلی بودن سند اطلاع داشته باشد . عنصر قانونی براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 535 مصوب 1375 استفاده از نوشته و سند جعلی در صورتیکه در ماده 532 و 533 و 534 بخش تعزیرات آمده را با اطلاع از جعلی بودن استفاده کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد. جعل سند رسمی براساس ماده 1287 قانون مدنی ،سند رسمی ،سندی است که در اداره ثبت اسناد و یا توسط کارکنان رسمی در صلاحیت کاریشان براساس مقررات قانونی تنظیم شود . هرگونه جعل سند رسمی براساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای مجازات است . اگر فردی جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مرتکب شود و شاکی رضایت دهد به دلیل جنبه عمومی جرم شخص تبرئه نمیشود و به مجازات محکوم میگرد اما قاضی میتواند این رضایت شاکی را وسیله تخفیف مجازات در نظر بگیرد . استفاده از وکیل جعل اسناد (متخصص در زمینه  جرم جعل) توسط شاکی 1- مدت زمان برای اثبات جرم کمتر میشود 2- حضور شاکی در دادگاه نیاز نیست 3- تقاضای کارشناس و خط نگاری توسط وکیل شاکی(اثبات جرم جعل توسط کارشناسی ( 4- اقدام وکیل برای جبران ضرروزیان موکل و محکومیت متهم 5- اعلام رضایت و یا عدم رضایت شاکی توسط وکیل بدون حضور موکل مدارک لازم برای شکایت کیفری جرم جعل 1- مدرک شناسایی شناسنامه و کارت ملی 2- سند و نوشته ای که جعل شده است و اصل سند 3- تنظیم دادخواست به دادسرا محل نکته مهم: در اثبات جرم جعل :اگر فقط کپی سند را داشته باشیم و سند اصلی را نداشته باشیم اثبات جرم جعل وجود ندارد . از آنجاییکه اثبات جرم جعل نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد بهره مندی از وکیل جعل اسناد (متخصص در جرایم جعل سند) امری ضروری است. قبل از هر اقدام قانونی و طرح شکایت کیفری از وکیل کلاهبرداری (متخصص در جرم کلاهبرداری) گروه حقوقی اساک استفاده کنید.

جزئیات
شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

1 تیر1398

چک چک نوشته ای است که بوسیله آن شخص پولی که در بانک دارد از طریق آن به شخص دیگر میدهد. در قانون، چک اینگونه تعریف شده است (نوشته ای تاریخ دار و دارای ارزش مالی که افراد برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می کنند) صاحب چک بعد از نوشتن مبلغ و تاریخ برای وصول آن را امضا می کند و به این صورت برگه دارای ارزش مالی میشود. برطبق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که بوسیله آن صادرکننده وجهی را که نزد بانک دارد به دیگری واگذار میکند. اجزا تشکیل دهنده چک الف) قسمت های چاپی در چک 1- نام و نام خانوادگی صاحب حساب در پایین چک 2- آرم بانک در بالای ورق 3- مهرشعبه بانک محل صدور چک در بالای ورق 4- سریال ورق چک در بالا و پایین ب) قسمت هایی که صادرکننده چک آن را تکمیل میکند تا سند معتبر و دارای ارزش مالی باشد 1- تاریخ وصول مبلغ 2- مبلغ به ریال 3- اسم ذینفع یا حامل پ) امضا صادرکننده چک ،امضا صادرکننده شرط اساسی( قبول صدور سند و تعهد صادرکننده می باشد ) دارنده  چک هرگاه با یکی از شرایط زیر روبرو شد میتواند چک را برگشت بزند. 1- مبلغ موجود درحساب صاحب چک کافی نباشد یا اصلا موجودی نداشته باشد. 2- صاحب حساب به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. 3- صاحب حساب از حساب مسدود (بسته ) چک صادر کند. شکایت کیفری (چک برگشتی) براساس ماده یازده قانون صدور چک دو دوره شش ماهه، دارنده چک مهلت دارد علیه صاحب حساب چک شکایت کیفری کند. از تاریخ صدور چک دارنده چک میتوان آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت بگیرد. و اگر در این مدت از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نکند مهلت زمانی شکایت کیفری تمام میشود. مهلت زمانی شش ماهه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است. در چه صورت در خصوص چک بلامحل شکایت کیفری مطرح نمیشود ماده سیزده قانون صدور چک مواردی که دارنده چک نمیتواند شکایت کیفری کند بیان نمود 1- صاحب حساب، چک را سفید امضا داده است 2- چک بابت ضمانت معامله یا تعهدی داده شد و در متن چک عبارت (بابت ضمانت )ذکر شود 3- اگر عبارت بابت ضمانت ذکر نشود ،از طریق ادله و مستندات دیگر ضمانتی بودن چک اثبات شود 4- صادر شدن چک بدون تاریخ، یا تاریخ واقعی صدور چک مربوط به زمان قبل از تاریخ درج شده در متن چک باشد نکته مهم شکایت کیفری چک بلامحل این است که تنها فردی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شد، حق طرح دعوی کیفری را دارد. در نتیجه اگر بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک به فرد دیگری منتقل شود قابلیت شکایت کیفری توسط این فرد ساقط میشود آیا قبل از شکایت حقوقی میتوان به وصول چک بلامحل اقدام کنیم در مورد چکهای بلامحل کیفری و حقوقی میتوان اقدام به توقیف اموال صاحب حساب چک کنیم. زیرا قانون صدور چک در ماده 2 بیان میدارد که چک سند لازم الاجرا است و دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک برای صدور اجراییه، عین چک بعلاوه گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد برای صدور اجراییه تحویل میدهد نکته مهم اینجاست که قبل از صدور اجراییه باید حق الاجرا را به صندوق اجرا ثبت واریز کنیم. سوال مهم اینجاست برای شکایت کیفری چک بلامحل چه اقدامی کنیم دارنده چک ابتدا در صورت نبود مبلغ چک در حساب صاحب چک، چک را برگشت و گواهی عدم پرداخت از بانک میگیرد سپس با شناسنامه یا کارت ملی و اصل چک و گواهی عدم پرداخت  برای طرح دعوا به دادسرا محل مراجعه و شکایت خود را با طرح دادخواست با عنوان شکایت کیفری صدور چک بلامحل تقدیم دفتر دادگاه میکند. مراحل طرح شکایت کیفری چک بلامحل (چک برگشتی) 1- تنظیم دادخواست با عنوان صدور چک بلامحل (چک برگشتی) 2- ابطال تمبر 3- دو نسخه کپی از پشت ورو اصل چک و گواهی عدم پرداخت و برابر اصل کردن در مرجع قضایی 4- کپی شناسنامه یا کارت ملی مجازات کیفری صدور چک بلامحل در ماده هفت از قانون چک برای صادرکننده چک برگشتی یا چک بلامحل از یک روز تا دوسال حبس در نظرگرفته شده است، همچنین براساس قوانین دادگاهها مجازات حبس کمتر از نود و یک روز را تبدیل به جزای نقدی میکنند. طبق ماده هفت قانون صدور چک، مجازات صادرکننده چک برگشتی (چک بلامحل) به این ترتیب میباشد 1- حبس تا حداکثر شش ماه : اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد 2- حبس از شش ماه تا یک سال : اگر مبلغ مندرج در چک ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد. 3- حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال : مبلغ مندرج در چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد. سوالی که مطرح میشو د این است که در صورتی که دارنده چک نتواند شکایت کیفری طرح کند آیا اعتبار و ارزش چک از بین میرود خیر در صورتی که نتوان شکایت کیفری مطرح کرد میتوان از طریق شکایت حقوقی مبلغ چک را دریافت کرد و میتوان براساس شکایت حقوقی تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده چک را کرد و از دادگاه حکم پرداخت چک را گرفت مگر با ادله و اسناد موجود از طرف صادرکننده چک ثابت شود که دارنده چک طلبی ندارد. در هر شرایطی میتوان شکایت حقوقی برای چک برگشتی (چک بلامحل) طرح کرد. آیا در صورت طرح شکایت حقوقی چک بلامحل (چک برگشتی ) مجازات قانونی وجود  دارد براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94 اگر دارنده چک از دادگاه حکم پرداخت مبلغ چک را گرفته باشد، ابتدا باید اموال محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بررسی و توقیف کند. و در مرحله بعدی اگر اموالی وجود نداشت میتواند حکم جلب محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بگیرد به شرطی که صاحب حساب چک از تاریخ صدور اجراییه تا قبل از یکماه دادخواست اعسار نداده باشد. در نتیجه شکایت کیفری در چک بلامحل زودتر به نتیجه میرسد و دارنده میتواند طلب خود را وصول کند. از آنجایی که طرح شکایت کیفری و حقوقی در وصول چک  نیازمند وکیل وصول مطالبات و کارشناس حقوقی متخصص دارد بهتر است قبل از تنظیم هر قراردادی و وصول چک بلامحل (چک برگشتی ) خود از مشاوره حقوقی و وکیل باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
ضمانت چیست

ضمانت چیست

30 خرداد1398

ضمانت عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار انعقاد میشود که در مقابل آن ضامن  پرداخت بدهی بدهکار را در صورت نپرداختن در موعد مقرر برعهده میگیرد. در ضمانت بدهکار هیچ نقشی ندارد و تعهدی از طرف ضامن به طلبکار است. ضمان چیست ضمان به معنی خاص همان ضمانتی است که در قانون مدنی از مواد 684 تا 723 بیان شده است. در ماده 648 قانون مدنی عقد ضمان را اینگونه تعریف میکند. (شخصی مالی را که بر گردن دیگری  است عهده دار شود) واژگان کلیدی در عقد ضمان ضمان : عقد بین ضامن و طلبکار برا پرداخت بدهی بدهکار در صورت پرداخت نکردن بدهی مضمون له : طلبکار، کسی که ضمانت به نفع او شده است مضمون عنه : مدیون اصلی یعنی بدهکار مضمون به : مال یا مورد ضمانت اهلیت : ضامن برای معامله باید اهلیت داشته باشد یعنی اگر ضامن صغیر یا مجنون  باشد عقد ضمانت باطل است زیرا طبق ماده 190 قانون مدنی اهلیت از شرایط اساسی صحیح بودن معامله است . مجنون ادواری در حالت افاقه و سفیه (کسی که به رشد عقلی برای اداره اموال خود نرسیده) با اجازه قیم خود میتواند ضمانت کند . سوال اینجاست در صورتیکه بدهکار از پرداخت بدهی ممانعت کند ایا  طلبکار حق رجوع به ضامن را برای طلب دارد؟ در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار حق دارد براساس قانون مدنی  به ضامن مراجعه و پرداخت دین ضمانت شده را از او بخواهد. عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار بسته می‌شود که در نتیجه آن ضامن، پرداخت بدهی بدهکار را در مقابل طلبکار برعهده می‌گیرد. با توجه به این موضوع، بدهکار هیچ نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون دخالت او منعقد می‌شود. اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند عملکرد بانک چگونه خواهد بود؟ وقتی بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند، بانک این حق را دارد که براساس قانون مدنی به ضامن مراجعه کرده و بدهی را از او مطالبه کند هنگامی که ضامن مسئولیت پرداخت بدهی را برعهده می‌گیرد باید دین را ادا کند و از عهده ضمانتش برآید. البته پرداخت بدهی توسط ضامن بر حسب محاسبات بانک و براساس قراردادی است که با او دارد اگر ضامن از پرداخت بدهی امتناع کند طلبکار میتواند از طریق مراجع قضایی  یا مراجع اجرایی  ضامن را تعقیب کند . در صورتیکه که بدهکار تاجر باشد و در مقابل بانک یا شخصی از او ضمانت کردیم در صورت ورشکسته شدن تکلیف ضامن چیست ؟ قانون بیان میدارد که در این مورد ضامن از پرداخت خسارت تادیه معاف است اما تاجر ورشکسته باید خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند . میزان مسئولیت ضامن نسبت به  دین بدهکار چگونه است؟ ضامن در مقابل متعهد (بدهکار) مسئولیتی ندارد بلکه در مقابل طلبکار مسئولیت دارد و در صورت پرداخت  دین یا بدهی به طلبکار بعدا میتواند آن را از متعهد (بدهکار اصلی )مطالبه کند. زمان مناسب طرح دعوای ضامن علیه متعهد (بدهکار اصلی) شرط مهم این است که زمان سررسید پرداخت دین یا بدهی رسیده باشد و متعهد اصلی از پرداخت ان امتناع کند همچنین طلبکار نمیتواند قبل از سررسید پرداخت بدهی یا دین به متعهد یا ضامن مراجعه کند. اما بعد از زمان سررسید بدهی طلبکار حق رجوع به ضامن را دارد و میتواند از طریق مراجع اجرایی یا قضایی اقدام قانونی کند . ماده 709 قانون مدنی بیان میدارد (ضامن حق رجوع به متعهد اصلی (بدهکار دین ) را ندارد مگر بعد از پرداخت دین یا بدهی به طلبکار ضامن بعد از پرداخت دین برای مطالبه وجه از متعهد اصلی (کسی که برای او ضمانت کرد ) چه اقدامی انجام دهد؟ مطابق ماده 713 قانون مدنی ضامن میتواند دادخواست به دادگاه حقوقی تقدیم کند ودر قسمت میزان خواسته مجموعه مبالغی که پرداخت کرد را ذکر کند. از آنجایی که ضمانت در هر امری باعث مشکلات زیادی برای افراد  به وجود میاورد ضروری است قبل از هر اقدام از مشاوره تخصصی وکیل امور قراردادها گروه حقوقی اساک بهره مند شوید

جزئیات
خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت چیست

28 خرداد1398

خیانت در امانت چیست امانت یعنی مالی که بوسیله عقد امانی یا مجوز قانونی نزد شخصی باشد.در اینجا این سوال مطرح میشود که جرم خیانت در امانت چگونه محقق میشود؟ ایا شرایط خاصی لازم است تا جرم رخ دهد؟ خیانت در امانت یعنی استفاده کردن، تصاحب ،تلف یا گم کردن مال، همراه با سونیت که از طرف مالک به فرد سپرده شد.که قرار بر برگرداندن یا به مصرف معینی رسیدن بود.خیانت در امانت جرم است. قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است و خسارتی که به مالک اصلی وارد شد باید جبران شود.در قانون جرم خیانت در امانت به طور واضح و روشن تعریف نشده است اما قانون 673 و 674 تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375خیانت در امانت را عملی عمدی که باعث ضرر به صاحب مال شده تعریف کرده است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت براساس ماده 673 قانون تعزیرات مجازات اسلامی،هرکس از سفید مهر یا سفید امضا کسی که به او سپرده یا از هر طریقی بدست اورده سواستفاده کند جرم خیانت در امانت صورت گرفته و به حبس ازیک  تا سه  سال محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده 674 تعزیرات مجازات اسلامی هرکس اموال منقول ،غیرمنقول ،نوشته (سفته و چک ،قبض و ...) را بعنوان اجاره،امانت یا رهن و یا وکالت به کسی داده باشد و قرار بر برگرداندن اشیا مذکور یا به مصرف مورد معینی رسیدن باشد، و شخصی که اشیا نزد او بود، به ضرر مالک آنها را استفاده، تصاحب ،تلف یا گم کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. نکته مهم در محقق شدن جرم خیانت در امانت این است که مال باید بصورت امانی از طرف صاحب مال یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. عناصرمادی  تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت استعمال : استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. تصاحب : شخص امین به جای انجام وظیفه‌اش، خود را مالک مال بداند و طوری رفتار کند که او صاحب اصلی مال است . اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت مفقود کردن: امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی مالک به مال، غیرممکن شود و یا مال مورد امانت را گم کند. عنصر روانی جرم خیانت در امانت سوء نیت عام : اطلاع امین از  مجرمانه بودن خیانت در امانت و اینکه جرم را با اراده و آگاهی انجام دهد. سوء نیت خاص :رساندن ضرر به مالک از طرف امین چه ضرر به نفع یا ضرر امین باشد فرقی در مجرمانه بودن عمل ندارد. شرایط اثبات جرم و شکایت خیانت در امانت 1- مورد جرم خیانت در امانت (مال ، چک و سفته ، قبض و.... ( باشذ. 2-سپردن مال به صورت امانی به شخص : اینکه مالک با رضایت و به صورت امانت مال را  به فرد دیگر بسپارد. 3-سپردن مال از طریق قانونی:مال امانی باید توسط مالک اصلی یا متصرف قانونی یا از راه قانونی به  امین سپرده شود مثال:اگر سارق مال سرقت شده را به فردی امانت دهد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به صاحب اصلی  کالا یا قانون بدهد یا از آن به نفع خود استفاده کند جرم خیانت در امانت رخ نداده است. 4-تعلق مال غیر: در صورتی امین مرتکب جرم خیانت در امانت نشده  که مالک مالی باشد که به او سپرده شده است. 5-نتایج حاصله :اگر ضرری که از طرف امین به مالک میرسد چه به سود یا ضرر متصرف باشد یا نباشد جرم خیانت در امانت حاصل شده است. تفاوت جرم خیانت در امانت با جرم سرقت و کلاهبرداری در جرم سرقت ربودن مال منقول شخص به صورت پنهانی است ولی در خیانت در امانت مال امانی توسط امین استعمال ،تصاحب ،تلف یا مفقود  میشود در جرم سرقت، گرفتن مال غیر بدون رضایت و اطلاع مالک اصلی بوده است ولی درجرم خیانت در امانت مالک اصلی با رضایت و اطلاع مال را با هدف برگرداندن یا به مصرف معین  رساندن مال در اختیار امین قرارداده است. تفاوت سوم اینکه در سرقت موضوع جرم مال منقول و در خیانت در امانت موضوع جرم مال (منقول و غیرمنقول )است. مجازات جرم خیانت در امانت در ماده 673 قانون تعزیرات حکومتی امده است که هرکس از سفیدمهر یا امضا کسی سواستفاده کندجرم خیانت در امانت محقق شده و به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.همچنین قانونگذار براساس ماده 674 قانون تعزیرات حکومتی برای شخص امین که مال منقول و غیرمنقول سپرده شده به او را  استفاده ، تلف ، تصاحب و گم کند  ،مجازات شش ماه تا سه سال حبس را تعیین کرده است جرم خیانت در امانت جنبه عمومی دارد و با گذشت شاکی نیز  شخص قابل تعقیب کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی جرم خیانت در امانت در صورت وقوع جرم خیانت در امانت کجا طرح شکایت کنیم ؟ دادگاه صالح برای طرح شکایت خیانت در امانت دادگاهی است که جرم در محدوده صلاحیت آن رخ داده است .و از انجاییکه جرم خیانت در امانت جنبه کیفری دارد باید به دادسرا حوزه صلاحیت محل وقوع جرم شکایت کنیم. مدارک لازم جهت طرح شکایت خیانت در امانت 1-رسید امانی از طرف مالک 2-فرستادن اظهارنامه یا مراجعه به دادسرا برای  طرح دعوی کیفری 3-معرفی شهود در صورت داشتن شاهد 4-مدارک و مستندات دیگر که براساس ان دادگاه  به حقانیت موضوع برسد وکیل کلاهبرداری(وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) از انجاییکه که اثبات جرم خیانت در امانت یا انتقال مال غیر نیاز به تخصص و تجربه دارد استفاده از وکیل پایه یک دادگستری یا کارشناس حقوقی امری ضروری است که بتواند با صرفه جویی در وقت و هزینه در زمان کوتاه اقدام به جمع اوری مدارک مربوطه کند. در این خصوص گروه حقوقی اساک  برای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در شکایت خیانت در امانت و وصول مطالبات شما  امادگی کامل دارد تا از حقوق افراد دفاع کند .

جزئیات
آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

27 خرداد1398

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟ در انتقال مال غیر ، انتقال‌ دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد ضرر، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند به بیان ساده تر اموال شخصی بدون اجازه او توسط شخص دیگری بفروش برسد . هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است . جرم انتقال مال غیر، جرمی است که نتیجه آن ضرر مالی به غیر است. انتقال مال غیر به نام فروش مال غیر در بین مردم بیان می شود.انتقال مال غیر یکی از اشکال خاص کلاهبرداری است. رفتار مجرمانه این جرم انتقال و موضوع جرم مال اعم از منقول و غیرمنقول است. عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) و ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی این جرم در رویه های قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر (قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸) است. 1- ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر کسی که مال دیگری را با اطلاع از اینکه مال غیر است،عین مال یا منفعت حاصل از مال را بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات محکوم میشود. این مجازات برای انتقال گیرنده نیز صدق میکند . 2- ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی به شخصی حقی بدهد و سپس نسبت به آن مال به موجب سند رسمی، معامله کند به مجازات حبس از 3 تا 10 سال محکوم میشود. مسئولیت انتقال گیرنده و مالک اصلی در صورت اطلاع داشتن از جرم فروش مال غیر سوالی که مطرح میشود این است  که اگر انتقال گیرنده و مالک اصلی از جرم انتقال دهنده در فروش مال غیر اطلاع داشته باشند آیا مسولیت قانونی دارند؟ اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او عین مال یا سود آن را به دیگری انتقال دهد جرم کلاهبرداری صورت گرفته است. اگر انتقال گیرنده مال غیر در معامله از مالک نبودن انتقال دهنده اطلاع داشته باشد و تا ظرف یکماه  به مالک اصلی اطلاع ندهد معاون در جرم و مجازات میشود. همچنین در صورتی که مالک اصلی از معامله اطلاع داشته باشد و تا یکماه به انتقال گیرنده  اطلاع ندهد بعنوان معاون در جرم قابل تعقیب کیفری است. مسولیت دلال در فروش مال غیر اگر دلال در معامله فروش مال غیر با شخص همکاری کند بعنوان شریک جرم یا معاون قابل تعقیب کیفری است. اگر دلال (واسطه فروش)در این مورد شریک جرم بودنش اثبات شود بعد از اثبات جرم دلال، مالک اصلی میتواند دادخواست توقیف اموال دلال را از دادگاه تقاضا کند. مجازات انتقال مال غیر (فروش مال غیر) چیست؟ ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) بیان می‌دارد : فردی  که مال غیر را با اطلاع از اینکه مال دیگری است عین مال یا سود آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود . براساس رأی وحدت ‌رویه 594 (اذر 1373) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود . مجازات فروش مال غیر حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که واگذار شده و رد مال، به صاحب آن است. در ضمن اگه فردی که جرم فروش مال غیر را انجام داده است از کارمندان دولت باشد علاوه بر مجازات ذکر شده به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. در صورت رضایت شاکی در فروش مال غیر جرم جنبه‌ی مجرمانه‌ی جرم از بین میرود؟ فروش و انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد و درصورت رضایت شاکی مجازات کامل از بین نمیرود. مرجع صالح برای رسیدگی به فروش مال غیر در صورت  ارتکاب جرم فروش مال غیر دادسرا محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. حتی اگر مال در حوزه قضایی دیگری باشد. محل اقامت و سکونت مرتکب وقوع جرم تاثیری در روند رسیدگی جرم ندارد. و متهم در هرجا باشد به وسیله نیابت قضایی جلب میشود و درصورت متواری بودن دادگاه بر اساس دلایل و مستندات متهم را غیابی محاکمه میکند. در روند رسیدگی پرونده میتوان اموال متهم را توقیف کرد در این مورد با دادن دادخواست جداگانه اموال متهم متوقف میشود. جرم انتقال مال غیر جرم عمدی است. مدارک لازم برای شکایت انتقال و فروش مال غیر 1- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مالک اصلی 2- تنتظیم دادخواست با عنوان انتقال مال غیر (فروش مال غیر) 3- ارائه سند و مدرک نشان دهنده انتقال مال غیر وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) از انجاییکه جرم انتقال مال غیر از جرایم خاص کلاهبرداری محسوب میشود و برای اثبات جرم نیاز به مدارک و ادله کافی است بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل کلاهبرداری ( وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری ) استفاده کنید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود. گروه حقوقی اساک با داشتن کارشناسان متخصص و وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) با سابقه و متخصص  میتواند در این خصوص راهنمای شما باشد

جزئیات
ظهرنویسی چک

ظهرنویسی چک

25 خرداد1398

ظهرنویسی چک به چه معناست ظهرنویسی چک به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد . هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد . ظهرنویسی چک به چه معناست ظهرنویسی حاکی از انتقال سند است. ظهرنویسی چک یعنی انتقال چک به کسی دیگر . با ظهرنویسی کسی که  نفع او پشت نویسی شده، دارنده چک محسوب می‌شود و کلیه امتیازات و وجوح مندرج در چک به نفع کسی است که به نام او چک پشت‌نویسی شده است . موارد یکه پشت نویسی با آن اهداف انجام می‌شود؛ یکی از آن موارد ضمانت است. یعنی وقتی که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد فردی ظهر چک را امضا و ضمانت می‌کند که در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادر کننده آن، شخص پرداخت  امضاکننده ظهر، پرداخت مبلغ چک را بر عهده می‌گیرد . وقتی ضامن ظهر چک را امضا می‌کند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود. بیشتر اوقات این ظهرنویسی زمانی انجام می‌شود که اعتبار صادرکننده چک برای دارنده آن مورد تایید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا ‌کند شخص  ثالثی به عنوان ضامن ظهر چک را امضا کند . اما آن‌چه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان ظهرنویسی به منظور انتقال است . دو امضا درظهر چک لازم است « وقتی یک فقره چک در وجه شخص خاصی نوشته شود برای انتقال آن، دارنده باید حتما پشت چک را ظهرنویسی کند . « در ظهر نویسی، وجه چک یا سند به فردی دیگر منتقل می‌شود اما وقتی که قصد ضمانت داشته باشیم تضمین پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده توسط شخص ثالث یا همان ضامن انجام می‌شود . ظهرنویسی چک هیچ محدودیتی ندارد. وقتی یک فقره چک بین افراد دست به دست شود با هربار ظهر نویسی، چک مورد ‌نظر به شخص بعدی منتقل می‌شود . البته در این مورد یک استثنا هم وجود دارد و آن در مورد چک حامل است. چک‌های حامل نیاز به پشت نویسی ندارند زیرا این چک‌ها به نام شخص معینی نوشته نشده‌اند و هرکس با دارا بودن آن می‌تواند به بانک مراجعه و آن را وصول کند .. امضا کفایت می‌کند، نام لازم نیست ! انتقال چک بدون ظهرنویسی ممنوع ! اگر شخصی چکی را بدون ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند این چک منتقل نشده و همچنان شخص قبلی دارنده و ذی‌نفع چک است اگر کسی مدعی خلاف این موضوع باشد باید به دادگاه مراجعه کرده و این ادعا را ثابت کند . در صورت مواجه شدن با مشکلات جرائم پولی بانکی و یا وصول مطالبات و نیاز به وکیل برای مشکلات، راهنمایی و یا مشاوره با ما تماس بگیرید

جزئیات
مشاوره حقوقی آنلاین در گروه حقوقی آساک

مشاوره حقوقی آنلاین در گروه حقوقی آساک

21 خرداد1398

مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی در این دفتر وکالت بصورت رایگان می باشد. البته باید ذکر شود که مشاوره حقوقی حضوری نیز در صورت تبدیل شدن به پرونده حقوقی رایگان خواهد بود. مشاوره حقوقی اعم از اینکه مشاوره حقوقی آنلاین باشد و یا مشاوره حقوقی تلفنی باشد و یا مشاوره حقوقی حضوری ، از نظر کیفی و دقت نظر هیچ تمایزی باهم ندارد. و  پر واضح است که در مشاوره حقوقی  های غیر حضوری ( آنلاین و تلفنی ) با توجه به مشاهده نشدن مدارک و دلائل حقوقی و ارزیابی نشدن مدارک و دلائل حقوقی و ارزیابی نشدن پرونده حقوقی و یا پرونده کیفری، ممکن است مشاوره ناقص باشد. لذا توصیه می شود حتی الامکان با گرفتن وقت مشاوره و هماهنگی با منشی دفتر وکالت به صورت حضوری مراجعه نمائید و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند شوید. مشاوره حقوقی تلفنی اگر به هر دلیل امکان استفاده مراجعه حضوری به مشاوران حقوقی برای شما فراهم نیست نگران نباشید. آسان ترین راه هم برای برقراری  ارتباط با مشاوران حقوقی گروه حقوقی آساک وجود دارد، شما می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی بهره بگیرید و در کمترین زمان راهنمائی های لازم را دریافت کنید. جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری با شماره های زیر تماس حاص فرمائید. همچنین در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل شبانه روزی می توانید از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام سوالات خود را مطرح کنید و با وکلای با تجربه ما در ارتباط باشید. کار را به کاردان بسپارید! تاکید می شود که به مشاوره های ناشی از جستجو در جستجو گرهای اینترنتی پرهیز نمائید و در صورت عدم امکان برخورداری از مشاوره حقوقی حضوری حداقل از مشاوره حقوقی معتبری استفاده کنید که راه درست را به شما نشان دهد و گمراهتان نکند. انتخواب افراد ناشی برای مشاوره تنها مشکلات کوچک و ساده شما را بزرگ تر میکند و راه مستقیم شما را پر پیچ و خم تر میکند. آگاه باشید که چه کسی را برای مشاوره حقوقی انتخواب کرده اید. مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی بیشتر برای حل سوالات و پاسخگویی مشاوره حقوقی به مسائل مبتلا به حقوقی است. بعنوان مثال مشاوره در جرم کلاهبرداری با مشاوره در جرائم تعزیرات حکومتی و یا مشاوره در جرائم ارشاد و منافی عفت و حتی با مشاوره حقوقی در جرائم سایبری و به اصطلاح جرم رایانه ای کاملا متفاوت می باشد. حائز اهمیت است که مشاوره حقوقی از تخصص بسیار بیشتری نسبت به وکالت نیاز دارد. لذا مشاوران حقوقی باید سابقه و تجربه بیشتری نسبت به وکلا داشته باشند. مشاوره حقوقی دعاوی کیفری و حقوقی مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی و کیفری و همچنین در قراردادها همه و همه با یکدیگر متفاوت است. مشاوران حقوقی قوه قضائیه با مشاوران حقوقی کانون وکلا هیچ تفاوتی ندارند و اصلا نباید به افراد ضعیفی که تفاوت بین این دو بخش از صنف حقوقی قائل می شوند اعتنا کرد. مسائل و مشکلات حقوقی خود را با ما درمیان بگذارید مسائل حقوقی شامل تردید های حقوقی، چالشها ی حقوقی و ابهام های حقوقی می شود که روزانه با آنها برخورد داریم. اما دعوای حقوقی و دعوای کیفری و انعقاد قرارداد که دارای بار مالی، مادی و معنوی می باشد نیاز به مشاوره حقوقی حضوری در دفتر وکالت دارد. انتخواب مشاوره حقوقی متخصص نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هر وکیلی و یا کارآموز وکالت را نمی توان به عنوان مشاوره حقوقی برگزید. حتما باید قبل از مشاوره درباره آن تحقیق نمائید. چه بسا مشاوره حقوقی با یک مشاوره حقوقی اشتباه آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به شما وارد می کند. برای انجام کار های حقوقی از کاردان مشاوره بگیرید برای طرح دعاوی کیفری، طرح دعوای حقوقی و تنظیم لایحه دفاعیه و درخواست حقوقی همچنین تنظیم قرارداد ها (قرارداد های حقوقی) لوایح حقوقی (لایحه حقوقی) حتما باید از یک مشاوره حقوقی حضوری برخوردار شد. و این مهم را نیز دانستیم که لزوما مشاوره حقوقی خوب، وکیل خوب(اعم از اینکه وکیل خبره باشد یا وکیل با سابقه باشد یا وکیل پایه یک دادگستری باشد و یا وکیل کارآموز باشد و یا کارشناس حقوقی باشد) نخواهند بود. موسسه حقوقی، گروه حقوقی، دفتر وکالت، دفتر مشاوره حقوقی، گروه وکلا، گروه حقوقی متخصص همه و همه صرفا عناوین هستند و باید به ماهیت حرفه ایی و خدمات حقوقی آنها از لحاظ کیفی نگریست. برخی از مراکز حقوقی و سازمان های قضائی نیز از آنجا که متولیان امر مشاوره حقوقی رایگان هستند مهاجرت به مشاوره حقوقی رایگان نموئه اند مثل مشاوره حقوقی رایگان  قوه قضائیه و یا مشاوره حقوقی رایگان کانون وکلای دادگستری و یا مشاوره حقوقی رایگان مرکز مشاوران وکلا قوه قضائیه. علی ایحال، مشاوره حقوقی اگر توسط دفتر وکالت خصوصی انجام شود به مراتب بر مشاوره حقوقی رایگان سیستم های قضائی دولتی و نیمه دولتی و ترجیح دارد. در نهایت هر فردی می تواند با بهره گرفتن از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان شبانه روزی گروه حقوقی آساک به گونه ای عمل کند که متحمل ضرر و زیان نشود.

جزئیات
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

7 خرداد1398

مشاوره حقوقی پاسخگوی قانونی شما مشاوره حقوقی در راس نیازهای انسان در جامعه امروز قرار دارد. صنعتی شدن روز افزون زندگی شهری، افزایش تعاملات تجاری و کاری، وضعیت اقتصادی جامعه و مردم و کمبود زمان و انرژی از جمله دلایلی هستند که بر ضرورت وجود مشاوره حقوقی تاکید می کنند. طبیعتا مسائل حقوقی جنبه های بسیار گوناگونی داشته و محدود به کار یا موضوعات مشابه نمی شود. مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی املاک، قراردادها و بسیاری موارد دیگر زیر مجموعه این حرفه تخصصی قرار دارد. بنابراین هر فردی می تواند با توجه به نیاز خود به مشاوره حقوقی مراجعه نماید. مشاوره حقوقی چه تفاوتی با وکیل دارد؟ مشاوره حقوقی چنانچه پیش تر نیز ذکر کردیم، نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می شود که شما بایستی قبل از هر اقدام قانونی از آن کمک بگیرید. در واقع ما اغلب زمانی به دفتر وکالت مراجعه می کنیم که به مشکلی برخورده و درصدد حل کردن آن هستیم. اما مراجعه به مشاور حقوقی قبل از هر اقدامی الزامی است. یقینا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در تمامی کشورهای دنیا، هر شخصی می تواند در زمینه های محدودی تحصیل کرده و یا اطلاعاتی کسب کند. ما قادر نیستیم تمامی اطلاعات در تمامی زمینه ها را یکجا کسب کنیم. بنابراین به ناچار بایستی برای موضوعات مختلف از متخصص آن موضوع کمک بگیریم. مسائل حقوقی و قانونی نیز یکی از گسترده ترین جوانب زندگی افراد محسوب می شود که از همان اولین قدم های بزرگ و کوچیک مسیر کاری و تحصیلی و خانوادگی خود با آن ها روبرو می شوند. بنابراین برای انتخاب روش صحیح و عبور موفقیت آمیز از این مسیرها نیاز به فردی داریم که با آگاهی کامل در این زمینه ها، بتواند راهنمای ما بوده و از اشتباهات ما جلوگیری کند؛ مشاور حقوقی همان گزینه ای است ما در این بعد از زندگی به آن نیاز داریم. اما شخص وکیل معمولا در حل کردن و اقدامات عملی وارد مسیر می شود. چه بسا شاید شما با بهره گیری از مشاوره حقوقی زبده و متخصص، از رفتن به دفتر وکالت و مراحل بعدی و دشوار آن در امان بمانید. مشاوره حقوقی خانواده چیست و شامل چه مواردی است؟ مشاوره حقوقی خانواده بحثی گسترده و تخصصی است. حقوق اعضای خانواده، مقررات درج شده در قانون مربوط به خانواده، مسائل حقوقی مربوط به ازدواج، قوانین طلاق و انواع آن، حقوق مربوط به هر یک از فرزندان و زوجین، حقوق جنسیتی در ازدواج و طلاق، قوانین مربوط به مهریه و نفقه، مقررات حضانت فرزندان، شرایط طلاق توافقی، قوانین مربوط به جهیزیه، هرگونه دعاوی خانوادگی، حقوق مادی و معنوی زن و شوهر و بسیاری موارد دیگر زیر مجموعه مشاوره حقوقی خانواده می باشد. با اینکه کارشناسان، وکلا، مشاورین و افراد با تجربه همواره تاکید دارند تا مشاوره چه از نظر حقوقی و چه از نظر روانشناسی قبل از اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده صورت گیرد، اما متاسفانه در برخی از موارد با افرادی روبرو می شویم که بدون دریافت کوچکترین راهنمایی تخصصی اقدام به ازدواج کرده و متاسفانه در میانه راه با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده اند. طبیعتا این مرحله زمان مناسب اولیه برای مراجعه به مشاور و متخصص نیست اما در هر حال نمی توان گفت که هیچ راه حلی باقی نمانده و فرد به بن بست کامل رسیده است. کمک گرفتن از مشاوره حقوقی طلاق و همچنین مشاوره حقوقی خانواده یقینا تاثیر چشمگیری در روند حل مشکلات پیش آمده خواهد داشت. بنابراین توصیه می کنیم در هیچ بازه زمانی، یاری و اطلاعات حرفه ای مشاور را فراموش نکرده و قبل از هر اقدام جدی از کمک های افراد متخصص در این زمینه استفاده نمایید. مشاوره حقوقی املاک چیست و شامل چه موضوعاتی می شود؟ مشاوره حقوقی املاک همانند سایر مباحث حقوقی، دربرگیرنده موضوعات و زیر مجموعه گسترده ای می باشد. از جمله این مسائل می توان به ابطال سند، رفع ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند، مقررات مربوط به باطل کردن قراردادها، اسناد و ...، قوانین ساخت و ساز مانند مراحل الزام به اخذ پایان کار، فک رهن، مشکلات مربوط به اجاره، تخليه يد، خلع ید، دستور تخلیه، مالکیت، حریم ملک، بیع نامه و وکالت دعاوی ملکی , پیمانکاری اشاره کرد. شاید از نظر برخی از افراد که سال ها در بازارهای تجاری و املاک مشغول بیزینس و خرید و فروش هستند، این کار ساده و پیش پا افتاده باشد. اما مطمئنا چنین نیست. پیچیدگی قانون و مسائل حقوقی از یک سوی و افزایش جرایم ملکی و اقتصادی از سوی دیگر باعث شده است تا هر معامله ای چه کوچک و چه بزرگ، نیازمند بررسی های تخصصی افراد حرفه ای باشد. بنابراین مشورت با یک فرد حرفه ای و دریافت مشاوره حقوقی قبل از اقدام به هر معامله و امضای ارزشمندی، الزامی است. این کار باعث می شود تا معاملاتی امن و مطمئن داشته و از ضررهای مالی و غیر مالی جلوگیری گردد. مشاوره حقوقی رایگان آساک به چه صورت امکان پذیر می باشد؟ مشاوره حقوقی رایگان آساک برای سهولت در ارتباط کاربران، از چند طریق ممکن می باشد. به عنوان مثال شما می توانید در ساده ترین حالت از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان برای رسیدن به پاسخ سوالات خود اقدام نمایید. از آنجایی که زمان موضوعی مهم و اساسی است، این مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته در اختیار شما قرار دارد. از سوی دیگر اگر شما جزو افرادی هستید که ارتباطات مجازی و دنیای اینترنت را ترجیح می دهید و از طرفی زمان محدودی نیز دارید، می توانید توسط مشاوره حقوقی آنلاین فوری آساک با تیم مجرب آن ارتباط برقرار کنید. بدین ترتیب هیچ محدودیتی در زمان و نحوه ارتباط شما با مشاورین متخصص آساک وجود ندارد. مشاوره حقوقی، اقدامی مناسب قبل از خطر! ​ مشاوره حقوقی تعاریف بسیار زیادی می تواند داشته باشد. اما به نظر می رسد اگر آن را اقدام پیشگیرانه قبل از وقوع خطر عنوان کنیم، تعریف ساده تر و در عین حال بهتری از آن ارائه کرده باشیم. تمامی مسائل و مشکلات حقوقی در ابتدا بسیار ساده و قابل حل هستند اما عدم پیگیری آن ها و یا اقدامات نادرست و غیر تخصصی می تواند عواقب بسیار بد و ناگواری برای افراد داشته باشد. در نتیجه کمک گرفتن از مشاور حقوقی قبل از هر اقدامی می تواند راه حلی منطقی و صحیح باشد که نه تنها از عواقب ناگوار جلوگیری می کند، بلکه می تواند در موفقیت و پیشرفت افراد نیز تاثیر چشمگیری داشته باشد. آساک و مشاوره حقوقی گروه تخصصی آن! مشاوره حقوقی فعالیتی بسیار تخصصی است که نیازمند اطلاعات جامع، تحصیلات عالیه و تجربه ارزشمند می باشد. گروه حقوقی آساک با دارا بودن تمامی این امتیازات می تواند به عنوان مرجعی مطمئن برای سوالات و مشکلات حقوقی شما باشد. تیم متخصص آساک با تجربه کافی در این زمینه و استفاده از دانش به روز و بین المللی همیشه سعی داشته است تا بهترین و مفید ترین راهنمایی را در اختیار کاربران خود قرار دهد. تیم حرفه ای حقوقی آساک سعی دارد تا کیفیت، مسئولیت پذیری، دانش، مشاوره، وقت شناسی، اعتماد و تجربه را در راس تمامی اهداف خود قرار دهد و از این طریق همواره بالاترین رتبه را در کسب رضایت مشتریان و کاربران از آن خود سازد. آیا کمک گرفتن از مشاوره حقوقی آساک هزینه زیادی دارد؟ مشاوره حقوقی یقینا مانند تمامی حرفه و مهارت ها مستلزم هزینه می باشد. اما شرایط اقتصادی حاکم تیم مجرب آساک را بر آن داشت که خدمات مشاوره حقوقی رایگان را برای استفاده بهتر و بیشتر مردم عزیز در داخل و خارج از ایران ممکن سازد. طبیعی است که تمامی خدمات رایگان نخواهد بود اما تا حد امکان به سوالات و موضوعاتی که می توان در پروسه ای کوتاه رسیدگی کرد، به صورت رایگان پاسخگو می باشد. لذا شما می توانید با آسودگی خاطر از طریق راه های ارتباطی گروه حقوقی آساک نسبت به دریافت مشاوره حقوقی اقدام نمایید. مشاوره حقوقی آساک شامل چه موضوعات و مباحثی می شود؟ مشاوره حقوقی آساک همانند نحوه ارتباطات آن، محدودیتی ندارد. مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه و زیر مجموعه های آن، همگی تحت پوشش خدمات آساک قرار دارند. از جمله این موارد می توان به مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی املاک رایگان و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. در نتیجه شما می توانید بدون کوچکترین تردیدی در تمامی موضوعات حقوقی مشاوره آنلاین و مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید. البته بایستی خاطر نشان کرد که خدمات رایگان آساک به هیچ عنوان از نظر کیفی کمبودی نداشته و تمامی تلاش های خود را برای حل مشکلات شما به کار خواهد برد. موسسه آساک فقط ارائه دهنده مشاوره حقوقی است؟ مشاوره حقوقی فقط بخشی از خدمات تخصصی تیم آساک می باشد. وکالت و انجام اقدامات عملی حقوقی و قانونی از دیگر خدماتی است که آساک توسط تیم حرفه ای و با تجربه خود ارائه می دهد. به عنوان مثال تنظیم انواع قراردادها اعم از قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری، تولیدی، ملکی، مشارکتی، پیش فروش، به شرط تملیک، تامین مالی، کارگزاری، تهاتر، استخدام، انجام کار معین، خدماتی، بانکی و بسیاری موارد دیگر در حیطه داخلی و بین المللی، یکی از خدمات تخصصی حوزه وکالت آساک می باشد. شایان ذکر است شما برای انجام این امورات حتما نیازی به مراجعه حضوری به دفتر وکالت ندارید و گروه حقوقی آساک امکان عقد قرارداد همکاری برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را نیز فراهم آورده است. این موضوع باعث می شود تا حد زیادی در انرژی، زمان و هزینه های مشتریان و موکلین صرفه جویی شود. همچنین شما برای موفقیت در پرونده های ساده و پیچیده نیازمند وکیلی هستید که بتواند با تمام توان و مسئولیت پذیری بالا در دادگاه حضور یافته و یا مسیر درست را به شما نشان دهد. یقینا حل و فصل پرونده های کیفری و حقوقی، به سادگی حل کردن معادلات دوران مدرسه نیست و پیروزی در این دادگاه ها فقط با همکاری یک وکیل خوب ممکن می شود. علاوه بر این شما ممکن است در شهر یا کشوری دیگر اقامت داشته و یا به دلیل سفر موقتا در این موقعیت قرار بگیرید، اما بروز برخی مشکلات حقوقی و قانونی و یا انجام معاملات و سرمایه گذاری و امثال این موارد، باعث شود تا حضور وکیلی با تجربه در کنار شما نیاز شود. در چنین شرایطی یافتن فردی مطمئن، با تجربه و حرفه ای که دانش کافی و زمان آزاد نیز برای برعهده گرفتن وکالت شما را داشته باشد، کاری دشوار و زمان بر خواهد بود. گروه حقوقی آساک این اطمینان را به شما می دهد که حتی در هر کشور خارجی نیز نیاز به وکیل داشتید، در سریع ترین زمان ممکن یکی از وکلای مجرب خود را نزد شما اعزام نماید. بدین ترتیب شما قادر خواهد بود در سرمایه گذاری ها، معاملات ملکی و ثبت شرکت و ... در هر نقطه ای از جهان، وکیلی مطمئن و امین را در کنار خود داشته و با آسودگی خاطر قراردادهای خود را امضا کنید. البته قرار نیست حتما مشکلی وجود داشته و یا شکایتی علیه شما تنظیم شده باشد تا به وکیل نیاز پیدا کنید. حضور یک وکیل با معلومات، مجرب و دارای روابط عمومی قوی در رایزنی های حقوقی و مذاکرات مهم شما را تا حد زیادی به موفقیت نزدیک تر می سازد. همچنین در هنگام برخورد با مشکلات حقوقی نیز الزاما نیاز نیست تا کار به دادگاه رسیده و راه موفقیت باریک تر و غیر ممکن تر شود. پادرمیانی وکیلی که بتواند حل و فصل دعاوی را به عهده بگیرد، گاهی می تواند پرونده را تا قبل از ورود به دادگاه خاتمه داده و هر دو طرف را راضی نماید. مشاوره حقوقی در کنار وکالت مطمئن، در هر دادگاهی پیروز خواهد بود! مشاوره حقوقی اولین قدم در انجام هر کار حقوقی و قانونی است. چه بسا در برخی از مواقع کمک گرفتن از یک مشاوره حقوقی بتواند قبل از اقدامات دشوارتر، مشکل و مسائل پیش آمده را از راه هایی سریع تر و آسان تر حل کند. اما بعضی مواقع نیز حضور یک مشاور حقوقی به تنهایی کافی نیست و دخالت مستقیم یک وکیل برای پیشبرد کار و پرونده ضروری است. لذا می توان این چنین استنباط کرد که داشتن یک مشاوره حقوقی با اطلاعات کافی و یک وکیل مسئولیت پذیر و با تجربه در کنار یکدیگر بهترین تصمیمی است که می توان برای موفقیت در تجارت، زندگی، کار و اقتصاد اتخاذ نمود. مطمئنا هیچ مسیری بدون مشکل و دشواری، هیچ معامله ای بدون بحث، هیچ زندگی تا ابد عاشقانه و با تفاهم، هیچ شراکتی مادام العمر نخواهد بود. اما با اطمینان به آساک می توان از تمامی این دشواری ها و مشکلات با موفقیت و پیروزی عبور کرد. مشاوره تلفنی، آنلاین، خدمات 24 ساعته، گفت و گو و مشاوره رایگان وکیل و بسیاری موارد دیگر از جمله خدماتی است که آساک رائه می دهد تا شما کاربران و مشتریان طعم تلخ شکست را نچشید!

جزئیات
وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

25 اردیبهشت1398

وکیل کلاهبرداری کیست؟ وکیل کلاهبرداری به شخصی اطلاق می‌گردد که توانایی وکالت در خصوص جرم کلاهبرداری، اثبات ادعای موکل، آشنایی و تسلط کافی به قوانین مدنی و حقوقی و دارای فن سخنوری باشد. در خصوص جرم کلاهبرداری باید گفت که در قانون تعریف مشخصی از کلاهبرداری نشده است. تنها در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ و دو تبصره آن در خصوص مصادیق جرم کلاهبرداری اشاراتی گردیده است. طبق ماده ۱، کلاهبرداری به انتقال غیر از طریق توسل به انواع وسایل متقلبانه که همراه با مسئولیت می‌باشد گفته می‌شود. معمولا در جرم کلاهبرداری مجرم از طریق انواع نیرنگ و تقلب صاحب مال را فریب داده و مال او را بدست می‌آورد. وکیل کلاهبرداری مجرب با تسلط کامل به قوانین مدنی و حقوقی نسبت به اثبات سه مورد از مصادیق کلاهبرداری شامل استفاده از وسایل تقلبی در فریب مالباخته، فریب مالباخته و انتقال غیر که متعلق به فریب خورده است فعالیت می‌کند. از دیگر مصادیق جرم کلاهبرداری مشارکت در جرم کلاهبرداری است. افرادی که به عنوان شخص ثالث در دعوا وارد شوند و نسبت به حکم مجرم اعتراض نموده یا مستقیما اقامه دعوی نمایند، چنانچه این امر به منزله تبانی با مجرم و تضییع حق طرف دیگر باشد، معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب شده و کلاهبردار شناخته می‌شوند. به این ترتیب مشارکت در جرم کلاهبرداری به منزله کلاهبرداری تلقی شده و شخص به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری از مجازاتی همانند مجازات کلاهبردار برخوردار می‌شود. گاهی اوقات فرد کلاهبردار از طریق انتقال مال غیر به دیگری یا فروش مال غیر به دیگری به عنوان مال خود با توسل به حیله و نیرنگ اقدام می‌نماید. در این گونه مواقع اثبات مالکیت مالباخته و جمع آوری مستندات مربوط به وارد آمدن زیان به فرد و انتفاع کلاهبردار از فروش مال غیر در اولویت کار یک وکیل کلاهبرداری مجرب و توانمند قرار می‌گیرد. جرم کلاهبرداری دارای انواع مختلفی اعم از کلاهبرداری ساده، سازمان یافته، کارمندان دولت، اینترنتی و ازدواج بوده که هر کدام از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شوند. معاونت در جرم کلاهبرداری نیز شرایط و عناصر مجرمانه خود را دارد که شرح آن به طور مفصل در در آینده خواهد آمد. امتیازات وکیل کلاهبرداری مجرب امتیازات وکیل کلاهبرداری به توانایی اثبات جرم از طریق اشراف بر قوانین مدنی و امور حقوقی است. وکیل کلاهبرداری کاردان در وقوع جرم کلاهبرداری باید توانایی اثبات جرم، انتقال مال غیر ، معامله معارض یا فروش مال غیر را داشته باشد. این کار از طریق اعتراف کلاهبردار، توسل به اسناد و مستندات موجود، شهادت افراد، استناد به نشانه‌های وقوع جرم که می‌تواند با استناد به مواد و قوانین مدنی و حقوقی انجام گیرد، انجام تحقیقات محلی و در نهایت با نظر و علم قاضی پرونده صورت می‌پذیرد. مشورت با وکیل کلاهبرداری از همان ابتدای وقوع جرم عناصر مادی و معنوی جرم می‌تواند منجر به کوتاهتر شدن زمان اثبات وقوع جرم شده و با استناد به مواد قانونی ادله محکم برای آن ارائه نماید. همچنین پس از اعلام نظر قاضی پرونده سایر امور مانند بازگرداندن مال غیر یا توقیف اموال کلاهبردار را به سرعت اجرایی نماید. طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد. این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد. از همان ابتدای وقوع جرم، با وکیل کلاهبرداری مشورت کنید وکیل کلاهبرداری کاردان کلیه جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر ، تبانی برای انتقال مال غیر ، معاونت در جرم کلاهبرداری ، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض ، فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است. در پرونده‌های کلاهبرداری، از وکلای با تجربه گروه حقوقی آساک استفاده کنید

جزئیات
وکیل مشارکت در ساخت

وکیل مشارکت در ساخت

21 اردیبهشت1398

وکیل مشارکت در ساخت با توجه به  نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده ، نیاز به ساخت و ساز واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری جدید رو به رشد است . مالکان و سازندگان برای اینکه به سود بیشتری برسند، مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت میکنند .نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت  از آنجایی اهمیت دارد ، که حقوق مالک و سازنده را در صورت اختلاف تامین میکند. بنابراین مهمترین قسمت کار ، انعقاد قراردادی مناسب  است. استفاده از وکیل مشارکت در ساخت  برای اشخاصی که اولین بار اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت  میکنند، اهمیت بیشتری دارد. مهمترین قسمت مشارکت در ساخت، قرارداد و داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت است. متاسفانه بیش از هفتاد درصد قراردادهای مشارکت در ساخت، به  اختلاف و طرح شکایت میانجامد. بهتر است قبل از انجام مشارکت در ساخت، از تخصص و تجربه وکیل  مشارکت در ساخت موسسه حقوقی آساک بهره مندشوید. تعریف قرارداد مشارکت در ساخت سرمایه گذاری مشترکی برای ساخت آپارتمان، بین مالک و یا مالکین از یک طرف و سازندگان از طرف دیگر، که مالک زمین و سازنده، هزینه ها را پرداخت میکند . نحوه ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت در نحوه ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، از آنجایی که این نوع قرارداد، جدا از فواید آن برای طرفین دارای مباحث حقوقی پیچیده‌ای است، لذا ‌تنظیم قرارداد بدون حضور وکیل امری بسیار پر ریسک خواهد بود. مسائل و تعهدات بسیاری حین اجرای قرارداد وجود دارد که تنها با وجود یک وکیل حقوقی مجرب قابل اجرا خواهد بود. هنگام ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باید مسائلی همانند تعهدات طرفین قرارداد (مالک یا مالکین و سازنده یا سازندگان)، قدر السهم طرفین، موضوع قرارداد، تابعیت قرارداد، مشخصات سازه جدید التاسیس، زمان پیش فروش، برنامه زمانبندی، زمان و نحوه انتقال قدرالسهم، تخلفات حاصل از ساخت و ساز، حدود اختیارات مالک و مشارکت وی در اجرای پروژه، جرایم تاخیر در اجرای تعهدات، شرایط فسخ قرارداد، حدود مشخصات فنی، مصالح مورد استفاده و کیفیت و برند آن، مرجع حل اختلاف در زمان بروز اختلاف و موارد مربوط به اضافه بنا رعایت گردد . ‌ انواع قراردادهای مشارکت در ساخت در ‌تنظیم قرارداد ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت در ‌تنظیم قرارداد، به نحوه اجرای تعهدات میان طرفین باز می‌گردد. از ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز می‌توان به مشارکت معمولی، سهمی، تهاتری، معاوضه‌ای و تکمیلی اشاره کرد. مشارکت معمولی و قدرالسهم بیش از سایر ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت متداول است. در ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت معمولا قدرالسهم طرفین بصورت ۶۰-۴۰ تعیین می‌شود. در این صورت پس از اتمام پروژه مثلا یک ساختمان ۵ واحدی بصورت ۳ واحد برای مالک و ۲ واحد برای سازنده در نظر گرفته می‌شود. یکی دیگر از ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت رایج مشارکت سهمی است. در این روش بخشی از زمین را سازنده خریداری و هنگام ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت با محاسبه ارزش زمین خریداری شده، قدرالسهم طرفین تعیین می‌گردد . همانطور که می‌بینید ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت دارای مباحث حقوقی پیچیده‌ای است. از اینرو استفاده و مشورت با وکیل مشارکت در ساخت مجرب جهت قبول حکمیت و داوری الزامی است . نکات مهم در قرارداد مشارکت در ساخت - در خصوص ضمانت اجرای  قابل قبول، برای قرارداد مشارکت در ساخت باید  طرفین توافق کنند. - تقسیم نامه شفاف براساس میزان قدر السهم ،کیفیت وزمان فروش واحدها ی متعلق به خود تنظیم شود. - ناظر مجرب برای نظارت برکیفیت اجرایی سازنده انتخاب شود. - قرارداد اصولی تنظیم شود و فسخ و اقاله قرارداد بعد ازشروع  عملیات  تخریب و یا گودبرداری معنا ندارد. - به هر عنوان به سازنده اجازه گرفتن وام داده نشود. - با توجه به میزان سهم مالک و سازنده ، چگونگی بهره برداری و فروش و اجاره واحدها مشخص شود. - هیچ گونه اقدام اجرایی و اداری قبل از فک رهن ملک، بوسیله مالک انجام نشود. - برای حل اختلاف احتمالی در قرارداد داور تعیین شود. مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی مالک و سازنده - ارائه سند یا قولنامه و توافقات  مالک و سازنده دعوای مشارکت در ساخت دعوای مشارکت در ساخت از دعاوی مطروحه در دادگستری است . این دعوا توسط طرفین قرارداد ، سازنده و مالک مطرح میشود. حتی ممکن است پیش خریداران و اشخاص ثالث علیه طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، دادخواست دعوا مطرح کنند. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ، ساخت و تکمیل ،تفکیک سند و اخذ پایان کار ، تحویل ،عدم تطابق ساختمان با نقشه یا مصالح مورد توافق از طرف مالک یا پیش خریداران مطرح میشود. دعوای الزام به پرداخت وجه و خسارات ، تخلیه ملک ، مازاد متراژ، توسط سازنده مطرح میگردد. دعاوی مشارکت در ساخت شامل دعاوی علیه سازنده  و دعاوی علیه مالک میباشد. - دعاوی علیه سازنده - الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی - الزام سازنده به اخذ بیمه های درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت - الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه سازنده - الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت تفکیکی - الزام سازنده به تنظیم تقسیم نامه رسمی - الزام سازنده به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده - مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر با عدم تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده - مطالبه خسارت در ساخت آپارتمان از سازنده - تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت خلع ید از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت خلع ید : دعوایی که مالک یا مالک مال  غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) برعلیه متصرف غیرقانونی مال خود مطرح میکند. دعوای خلع ید از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - میتوان علاوه بر فسخ یا اقاله ، دعوای خلع ید، مطرح کرد و قبل از آن باید قرارداد مشارکت در ساخت فسخ شود. -  قبل از طرح  دعوای خلع ید، باید تقاضای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و تحویل  ملک را خواست. - دعوای خلع ید ،دعوای مالی است . اگر قیمت خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان نباشد ،میتوان در شورای حل اختلاف نیز مطرح شود. - اگر مبلغ خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دعوا در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود. مدارک لازم طرح دعوای خلع ید از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - کپی برابر اصل سند مالکیت - معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار - یکی از تعهدات سازنده ، اخذ پایان کار ساختمان است اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند، مالک یا خریدار میتواند دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار را مطرح کند. - در این مرحله به سازنده اخطار داده میشود و اگر پایان کار را دریافت نکند، مالک یا خریدار میتواند گواهی پایان کار را گرفته و هزینه های انجام شده را از سازنده مطالبه کند. دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت - سازنده باید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث ،بیمه مسوولیت مدنی سازندگان ابنیه مقابل کارکنان ساختمانی، بیمه تضمین کیفیت ساختمان اقدام  کند. اگر از این امر امتناع کند، مالک میتواند از طریق مرجع قضایی او را ملزم به اخذ  بیمه های مذکور کند. -  دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت مالی است و میزان خواسته بستگی به ارزش مالی بیمه دارد. -  اگر ارزش مالی بیمه بیش از بیست میلیون تومان نباشد، دعوا در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است . -  اگر ارزش مالی بیش از بیست میلیون تومان باشد، در دادگاه عمومی حقوقی  رسیدگی میگردد. - اگر مالک در صورت امتناع سازنده از گرفتن بیمه، خود اقدام کند، میتواند هزینه های مربوط را از سازنده مطالبه کند. - اگر مالک بدون اینکه الزام سازنده را برای اخذ بیمه درخواست کند، خود برای اخذ بیمه اقدام کند، نمیتواند در خصوص هزینه های بیمه ادعایی کند. دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده - اگر سازنده برای ملک وام بانکی بگیرد و ملکی که در رهن باشد، نمیتوان انتقال داد و برای انتقال مالکیت به خریدار باید فک رهن کند. اگر سازنده از بازپرداخت وام و فک رهن خودداری کند، میتوان  دعوای الزام به فک رهن را از مرجع قضایی خواستار شد. - دعوای الزام به فک رهن دعوای مالی است.هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میگردد. - مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن دادگاه محل وقوع ملک میباشد. - بعد از صدور رای، اجرائیه صادر میشود. - خریدار میتواند در صورت امتناع سازنده از پرداخت، وام را بازپرداخت کند و بعد از آن هزینه پرداخت شده را از سازنده مطالبه کند. مدارک مورد نیاز در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده - قرارداد - سند رسمی - استعلام ثبتی - استعلام از بانک شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - پروانه تخریب و نوسازی به مالک داده میشود.اگر در قرارداد قید گردد که اخذ پروانه تخریب و نوسازی با سازنده میباشد، مالک به سازنده وکالت کاری میدهد که پروانه تخریب و نوسازی را اخذ کند. - اگر در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شود،  که مالک باید  وکالت کاری به سازنده بدهد تعهد خود را انجام ندهد، سازنده می تواند مالک را از طریق مرجع قضایی ملزم به تنظیم سند رسمی وکالتنامه کند. - اگر مالک به سازنده وکالت برای اخذ پروانه تخریب و نوسازی بدهد و سازنده اقدام نکند، میتوان دعوای الزام به  اخذ پروانه تخریب و نوسازی را در دادگاه مطرح کرد. دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی - دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب دعوای حقوقی  و مالی است. - مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی براساس ماده دوازده  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع ملک  است . - در دادخواست الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی باید  قرارداد مشارکت در ساخت و ماده ای که در آن سازنده متعهد به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی است  قید گردد. - اگر بعد از صدور رای دادگاه سازنده رای را اجرا نکند و مالک برای گرفتن  پروانه تخریب و نوسازی،  میتواند اقدام کند و سپس  میتواند هزینه های انجام تعهد را از سازنده مطالبه کند. - مالک در صورت امتناع سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی میتواند ، قرارداد را فسخ کند. دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی - اگر سازنده برای  اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نکند، میتوان از طریق مرجع قضایی او را ملزم به انجام تعهد کرد. - دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی مالی است و هزینه دادرسی براساس دعوای مالی پرداخت میگردد. - دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی است. دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت - دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میشود. - دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی است. دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت - دادگاه ابتدا مدارک و مستندات خواهان را بررسی میکند - در صورت نیاز به نظر کارشناس به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود. - اگر شرایط تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد وجود داشته باش،د رای مقتضی را صادر میکند. - تقاضای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در صورتیکه در قرارداد قید گردد و حادثه  غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی بوجود، آید، قابل درخواست است. دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده - قرارداد مشارکت در ساخت از دسته قراردادهای لازم میباشد، که به فوت یا ورشکستگی یا حجر هریک از طرفین از بین نمیرود.در نتیجه نمیتوان قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کرد. - اما میتوان در قرارداد مشارکت در ساخت این شرط را قید کرد، که در صورت فوت یا ورشکستگی هریک از طرفین، قرارداد ساخت فسخ گردد. - اگر شرط فسخ قرارداد بدلیل فوت یا ورشکستگی یا حجر در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر گردد و در صورت وقوع  میتوان، دادخواست تایید فسخ قرارداد را به جهت فوت و ورشکستگی ارائه نمود. - دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، باید علیه وراث ، قیم و یا اداره تصفیه مطرح گردد. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است . - دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده دعوای مالی است. - هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میشود. - رای صادر شده در این مورد اعلامی است و اجرائیه صادر نمیشود. دعوای مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان یا مواد و مصالح درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت - در قرارداد مشارکت در ساخت مصالحیکه در ساختمان بکار میرود باید مشخص گردد و اگر بعد ساخت مشخص شود که مصالح مورد قرارداد استفاده نشده است میتوان  از طریق مرجع قضایی یا داوری طرح دعوا کرد. - دادگاه محل وقوع ملک ،  مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح درج شده در قرارداد مشارکت در ساخت میباشد - این دعوا مالی است و هزینه های دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میشود. - این دعوا، در صورتیکه در قرارداد نوع و درجه مصالح و مواد براساس توافق قید گردد، قابل طرح است. در غیر اینصورت قابل ادعا نیست. دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت - وجه التزام در صورت تاخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی سازنده معین میشود. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است . - در دادخواست، باید مبلغ خواسته از وجه التزام مشخص گردد. - علاوه بر مطالبه وجه التزام ،میتوان سازنده را ملزم به ایفای تعهدات نمود. - برای اثبات ادعای مالک در تاخیر نقص و عدم انجام تعهد، کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود. - بعد از نظر کارشناس، قاضی رای صادر و در صورت تخلف سازنده، وی را به پرداخت وجه التزام محکوم میکند. - بعد از صدور رای، اجرائیه صادر میشود و در صورت امتناع سازنده از پرداخت، با معرفی اموال او میتوان وجه التزام را برداشت کرد. دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی - براساس مبایعه نامه فی مابین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده باید در تاریخ مشخص، در دفترخانه حاضر و سند را انتقال دهد. - در صورتیکه تعهد را انجام ندهد از آن تاریخ، روزانه مبلغ مشخصی بعنوان وجه التزام به خریدار تعلق میگیرد. - برای طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی ،مدارک مبایعه نامه ، گواهی عدم حضور و مدارک شناسایی باید ضمیمیه دادخواست دعوی گردد. - دادگاه محل وقوع ملک ،مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است. - دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعاوی مالی پرداخت میگردد. دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک - وجه التزام تاخیر در تحویل ملک، از تاریخ تحویل ملک به صورت روزانه مبلغ معینی مشخص میگردد. - برای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک، باید دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک مطرح شود. - در دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک ،باید قراردادمشارکت در ساخت، تامین دلیل مبنی بر عدم تحویل به موقع ملک ضمیمه دادخواست شود. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به  این دعوا است. - بعد از صدور رای، اجرائیه صادر میشود. مزایای  وکیل مشارکت در ساخت - تنظیم قرارداد بر اساس آخرین قوانین  ساخت و ساز و پیمانکاری - وکیل ضمانت اجرایی  تعیین میکند.تادرصورتیکه سازنده تعهدات خود را انجام نداد از وی ضرر و زیان دریافت کند. - تمامی مهلت ها دقیق بوسیله وکیل در قرارداد قید میشود. - اگر سازنده تعهدات را انجام نداد، وکیل  میتواند او را مجبور به انجام تعهد کند و نیازی به حضور مالک نیز نیست. - اگر انعقاد قرارداد با وکیل باشد، در صورت فسخ قرارداد ، سازنده سهمی از ملک نخواهد داشت. وکیل مشارکت در ساخت موسسه حقوقی اساک - مشاوره حقوقی قبل از انعقاد و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - بر انعقاد و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نظارت میکند. - درمورد قراردادهای تنظیمی بین  مالک یا سازنده با پیمانکاران ، اسکلت سازی ، بتون ریزی ، گود برداری ، برق کاری و سیم کشی و  . . .  مشاوره حقوقی میدهد. - بر انعقاد و تنظیم قراردادهای تنظیمی مابین مالک یا سازنده با پیمانکاران ، اسکلت سازی ، بتون ریزی ، گود برداری ، برق کاری و سیم کشی و  . . . نظارت میکند. - اختلافات و دعاوی ناشی از  قرارداد مشارکت در ساخت  و  قراردادهای پیمانکاری را پیگیری میکند - داوری و حکمیت در  صورت اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای مشارکت در ساخت  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره ساخت و ساز و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
اجاره سند جهت دادگاه

اجاره سند جهت دادگاه

16 اردیبهشت1398

اجاره سند یکی از روش های ضمانتی است که فرد می تواند به کمک آن مدتی را در بیرون از زندان به سر برد و پیگیر کارهای حقوقی خود باشد. امروزه مسائل مالی و حقوقی و حتی کیفری زیادی هستند که افراد به واسطه ی آن ها به دادگاه احضار می شوند و ممکن است در جریان این دادگاه ها، فرد بازداشت شده و نتواند مشکلات و روند پرونده را پیگیری کند و رفع مشکل نماید. از این رو ارائه سند جهت دادگاه برای آزادی زندانی یکی از روش هایی است که می توان به کمک آن این روند را کمی تغییر داد تا مشکلات راحت تر حل شوند و افراد سریع تر به دامن خانواده برگردند و اقدامات لازم جهت حل پرونده ی خود را انجام دهند. سند جهت دادگاه برای چه کسانی مورد نیاز است؟ امروزه افراد زیادی به دلایل متعدد به اجاره سند جهت دادگاه نیاز دارند. مسائل حقوقی و کیفری مانند چک و مسائل مالی یا شکایات شخصی می تواند به توقیف و زندانی کردن فرد منجر شود. در این مواقع فرد یا باید راهی زندان شود یا با توجه به مبلغ وثیقه ای که قاضی تعیین می نماید سندی تهیه کرده و به دادگاه تسلیم کند تا پس از مشخص شدن روند کار پرونده و حل مشکلات حقوقی سند آزاد گردد. خیلی از افراد هستند که سند جهت دادگاه در دسترس ندارند و به اجاره سند برای این موارد نیاز دارند. از این رو اجاره سند شش دانگ جهت دادگاه با شرایط مختلفی صورت می گیرد تا افراد نگرانی از این بابت نداشته باشند. سایت ها و مراکز زیادی سند اجاره ای جهت دادگاه به این افراد ارائه می دهند و در محدوده های مختلفی سند در دسترس دارند تا هر کسی با هر شرایطی بتواند سند معادل با مبلغ وثیقه ی خود را جور کند. بدون شک ماندن یک نفر در زندان نمی تواند مشکلی را حل کند و فرد اگر آزاد باشد به صورت بهتری با پیگیری کارهای حقوقی پرونده، از خود دفاع می کند یا به رد مال می پردازد. به همین علت سند در این مواقع بسیار کارساز است. به همین علت افراد زیادی با جرائم مختلف به خصوص مسائل مالی می توانند از این خدمات بهره ببرند. شرایط اجاره سند جهت دادگاه هر کاری یک سری شرایط و قوانین مختص به خود را دارد که باید به صورت کامل طی شود. سندی که برای یک فرد به عنوان وثیقه قرار داده می شود نیز باید شرایطی خاص داشته باشد و هر سند ملکی مورد پذیرش دادگاه نیست. به طور معمول سندهای مسکونی که تمام کارهای مربوط به شهرداری و اوقاف و … در آن ها تکمیل شده است قابل قبول هستند. از این رو پیدا کردن سند جهت دادگاه گاهی اوقات مشکل می شود. به همین علت مراکزی هستند که سند مناسب برای دادگاه در اختیار دارند و به افرادی که به این خدمات نیاز دارند اجاره می دهند. اجاره سند برای دادگاه معمولاً به صورت سالانه انجام می پذیرد. هزینه اجاره نیز بین 5 تا 10 درصد سند برآورد می شود. برای این که بتوان سند را در توقیف ثبت برای دادگاه درآورد باید ملک توسط کارشناسان دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و ارزش ملک نیز توسط کارشناسان برآورد شود. سپس ملک می تواند برای وثیقه های معادل یا کمتر از ارزش خود مورد استفاده قرار گیرد. سپس ملک می تواند برای وثیقه های معادل یا کمتر از ارزش خود مورد استفاده قرار گیرد. نوع قرارداد به صورت معمول قراردادهایی مابین دو طرف اجاره دهنده و اجاره گیرنده ی سند جهت دادگاه نیز تنظیم می شود که فرد متعهد شود سند در زمان مقرر از توقیف بیرون می آید و مشکلی برای سند ایجاد نمی شود. مبلغ قرارداد برای اجاره سند نیز به صورت یک جا یا به صورت چند مرحله ای به اجاره دهنده ی سند پرداخت می شود. پس از پایان زمان قرارداد نیز سند از اجاره گیرنده پس گرفته می شود. در اکثر موارد قبل از برداشتن سند، فرد دفاعیات مربوط به پرونده ی خود را انجام داده است یا نسبت به رد مال یا پرداخت چک خود اقدام کرده است. در صورتی که اگر در این زمان فرد در زندان به سر می برد، کارهای حقوقی و مالی او بسیار کند پیش می رفت یا اصلاً پیش نمی رفت و مدت زمان زیادی از عمر خود را ممکن بود در حبس به سر ببرد. مؤسسه بین المللی داوری ققنوس معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سندملکی اجاره سند برای آزادی زندانی در هر نقطه ی کشور را از مابخواهید با ما تماس گرفته و در سریع ترین زمان و نازلترین قیمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. منبع : مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

جزئیات
وکیل در اجرای قرارداد های پیمانکاری و سرمایه گذاری

وکیل در اجرای قرارداد های پیمانکاری و سرمایه گذاری

14 اردیبهشت1398

قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری یکی از وظایفی است که وکلا می‌توانند به عهده بگیرند شاید تاکنون با وظایف مختلف وکیل از جمله بررسی پرونده های مختلف حقوقی آشنا شده اید. علاوه بر این بسیاری از وکلا هستند که با توجه به ماهیت کاری خود، در قراردادهای پیمانی، پیمانکاری و همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت که بین شخص یا شرکت‌های مختلف بسته می‌شود وارد شده و در آنجا به عنوان یک ناظر بر عملکرد افراد و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. کارهایی که یک وکیل می‌تواند انجام دهد شاید با وظایف مختلف وکیل از جمله بررسی پرونده‌های مختلف حقوقی آشنایی داشته باشید. بسیاری از وکلا هستند که با توجه به ماهیت کاری خود، در قراردادهای پیمانی و همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری که بین شخص یا شرکت‌های مختلف بسته می‌شود وارد شده و در آنجا به عنوان یک ناظر بر عملکرد افراد و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. قرارداد‌های پیمانی به معنای بستن پیمان برای انجام یک فعالیت و به پایان رساندن آن و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به معنای شراکت در بخشی از فعالیت‌های یک شرکت یا خرید کل فعالیت و تولیدات آن شرکت است. هر چند این شاخه از علم حقوق هنوز در کشورمان زیاد رواج پیدا نکرده است و تعداد کمی از وکلا حاضر به فعالیت در این زمینه هستند اما می‌توان به وضوح مشاهده کرد که حضور این افراد در قراردادهای مختلف می‌تواند علاوه بر رعایت جنبه‌های مختلف قانونی و حقوقی، در قرارداد باعث اعتبار بخشیدن به آن نیز شود. شرکت‌های خصوصی معمولاً در حال بستن قراردادهای مختلف مانند قراردادهای پیمانی و قراردادهای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خصوصی یا اشخاص می‌باشند. در بسیاری از موارد شرکت‌های خصوصی که به دنبال کسب سود بیشتر و همچنین هزینه‌ی پایین‌تر هستند ممکن است به مشکلاتی در این زمینه برخورد کنند که حل نمودن این مشکل در قراردادها می‌تواند علاوه بر جنبه‌های کاری هزینه‌های مختلفی را در بر داشته باشد. به همین دلیل و از آنجایی که مسائل حقوقی نیاز به تخصص در این زمینه دارند در اینجا از یک وکیل خبره برای بررسی تمامی زوایای مختلف قراردادهای مختلف استفاده می‌شود تا تمامی مسائل حقوقی آن را بر عهده گرفته و در صورت حل مشکل آن را برطرف نماید. نقش وکیل در قراردادهای پیمانی و قراردادهای سرمایه‌گذاری هنگام عقد قرارداد میان طرفین لازم است تا وکیل اقدام به جمع‌آوری پیش‌نویس‌ها و سند نهایی قرارداد کند هر کدام از این قراردادها شرایط و ضوابط مخصوص خود را دارند که باید توسط یک نفر که به تمامی مسائل حقوقی آگاه است بررسی و اجرا شود. نقش وکیل در این زمینه به دو مرحله مربوط می‌شود. همیشه در هنگام عقد قرارداد میان طرفین لازم است تا وکیل با استفاده از تمامی روش‌های مختلف حقوقی، اقدام به جمع‌آوری پیش‌نویس‌ها و سند نهایی قرارداد کند. در این مرحله لازم است تا وکیل با داشتن اطلاعات مختلف حقوقی از طریق مطالعه‌ی شرایط قانونی کار و همچنین نوع قرارداد، کار های مربوط به امضای قرارداد را انجام دهد. برای شرکت‌های پیمانکاری حضور یک وکیل در بسته شدن انواع قراردادها بسیار مهم و حیاتی است. در صورتی که طرف قرارداد پیمانکاری این شرکت‌ها، دولت یا سازمان‌های نیمه دولتی باشند، روابط حقوقی بسیار پیچیده شده و باید از یک فرد آگاه به تمامی مسائل حقوقی استفاده کرد تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید. پس از اینکه قرارداد پیمانکاری به امضای طرفین رسید وکیل وظیفه‌ی بررسی و اجرای آن در طول قرارداد پیمانکاری تا پایان را بر عهده دارد. به دلیل اینکه وکیل مورد نظر از ابتدای بسته شدن قرارداد در جریان تمامی امور مختلف بوده است، می‌تواند به راحتی تمامی مشکلات حقوقی که ممکن است در اجرا یا تحویل کار به وجود بیاید را به راحتی حل نماید. البته استفاده از یک وکیل با دانش تنظیم انواع قراردادها می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند کاری و عدم به وجود آمدن مشکلات حقوقی و مالی در قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری شود. برای دریافت مشاوره و یا داوری در قراردادهای پیمانکاری و یا سرمایه گذاری با ما تماس بگیرید.

جزئیات
وظایف وکیل پایه یک دادگستری

وظایف وکیل پایه یک دادگستری

2 اردیبهشت1398

وکیل پایه یک دادگستری در این مطلب قصد داریم شما را انواع وظایف مختلف یک وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای آشنا کنیم و سپس اطلاعاتی درباره ی خدمات گروه حقوقی اساک در این زمینه به شما ارائه دهیم. برای اینکه بتوانیم با تعریف این شغل و وظایف مختلف آن آشنا شویم لازم است که ابتدا با تعریف کلی وکیل آشنا شویم. وکیل فردی است که با استفاده از یک وکالت نامه از طرف مورد قرارداد خود، نسبت به پیگیری امور و رسیدگی به حقوق مختلف آن شخص از طریق مراجعه مختلف قانونی اقدام می نماید. برای این کار لازم است تا توافقنامه ای بین دو طرف امضا شود و طرف مورد قرارداد وکیل در این زمینه به نام موکل شناخته می شود. وکیل پایه یک دادگستری کسی است که با گذراندن دوره ی تحصیلات مرتبط با این رشته در دانشگاه های مختلف کشور توانسته است موفق به اخذ این مدرک شود. یک وکیل پایه یک دادگستری موفق کسی است که بتواند در تمامی آزمون های مشخص شده برای اخذ مدرک خود بیشترین نمرات ممکن را دریافت نماید. پس از قبولی در آزمون های مختلف یک وکیل پایه یک دادگستری باید وارد مرحله آموزش شود. این مرحله به نام کارآموزی وکالت شناخته می شود و باعث می شود تا وکیل پایه یک دادگستری قبل از پذیرفتن این شغل به صورت رسمی بتواند با تمامی زوایای عملی این کار آشنا شود. مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری در دیگر کشور ها در کشورهای بریتانیا و ایالات متحده، وکیل پایه یک دادگستری کلمه ای است که به طور کلی برای مشاور حقوقی به صورت آکادمیک آموزش دیده به کار می رود. در بریتانیا، یک وکیلی که معمولا در یک دفتر کار می کند اما ممکن است در برخی از دادگاه ها هم کار است , یک وکیل پایه یک دادگستری نامیده می شود. وکلا بیشتر کار خود را به نمایندگی از مردم در محاکمات دادگاه انجام می دهند. در هر دو کشور بریتانیا و ایالات متحده، وکیل پایه یک دادگستری یک کلمه حقوقی رسمی برای یک وکیل است که به نمایندگی از مردم در دادگاه است، و در یک دادگاه ایالات متحده، شما ممکن است آنها را مشاور بخوانید. یک وکیل در ایالات متحده نیز گاهی اوقات به عنوان یک وکیل برای مراجعات ، به ویژه در سخنرانی های رسمی و یا نامه های رسمی به کار می رود. گروه حقوقی اساک مشکلات حقوقی بسیار زیاد بین مردم باعث شده است تا افراد زیادی در قالب گروه های حقوقی اقدام به پیگیری کار های آن ها نمایند. در این زمینه گروه حقوقی اساک با ارائه نمودن خدمات مختلف حقوقی می تواند سرآمد شرکت های مختلف باشد. این گروه با بهره گیری از تعداد زیادی وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای و مجرب توانسته است مشکلات بسیاری از مردم در زمینه های حقوقی مختلف را برطرف نماید و در مراجع حقوقی به بهترین شکل ممکن از حق آن ها دفاع نماید. از جمله وظایف وکیل پایه یک دادگستری می توان به مشاوره در زمینه مختلف حقوقی به مردم اشاره نمود. این مشاوره می تواند در صورت رضایت مشتریان به وکالت تبدیل شده و وکیل پایه یک دادگستری وکالت شخص در دادگاه را بر عهده بگیرد و از حقوق او دفاع نماید. گروه حقوقی اساک با ارائه بهترین مشاوره ها در این زمینه سعی می نماید تا ابتدا موکل را با انواع زوایای مختلف حقوقی در خواست خود آشنا نموده و سپس اقدام به بررسی مدارک مختلف این افراد می نمایند. یکی دیگر از وظایف وکیل پایه یک دادگستری این است که در دادگاه های عالی از طرف دادستان صحبت می کند. یکی از مزیت های گروه اساک این است که این گروه به صورت تلفنی و رایگان خدمات مشاوره را به مشتریان ارائه می دهد و دیگر لازم نیست تا مشتریان برای بررسی مدارک حقوقی خود به صورت حضوری به دفاتر وکالت مختلف مراجعه نمایند.

جزئیات