وثیقه سند

وثیقه سند

7 اسفند1398

وثیقه سند وثیقه سند ؛ زمانیکه شخص شکایت خود را در دادسرا مطرح میکند، با حضور متهم در دادسرا تحقیقات آغاز میشود. در جرم هایی که به شاکی خسارت مالی یا جانی وارد شده است،  مرجع قضایی برای جبران خسارت به شاکی برای اینکه در مراحل رسیدگی به پرونده به متهم دسترسی داشته باشد قرار وثیقه یا  به زبان عامیانه وثیقه سند را صادر میکند. وثیقه سند یکی از انواع قرار وثیقه می باشد که متهم برای تعهد حضور خود در مواقع ضروری به  مرجع قضایی معرفی میکند. وثیقه سند شامل سند ملک مسکونی ، تجاری  اداری ، صنعتی و زراعی می باشد. انتخاب نوع وثیقه سند توسط بازپرس محترم شعبه دادسرا انجام میشود. برای تهیه وثیقه سند برای آزادی زندانیان با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص کیفری گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. وثیقه سند در این مقاله در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که توسط رئیس محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی ابلاغ شده است شرح داده شده است. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها  از طرف جناب آیت الله رئیسی (رئیس قوه قضائیه) ابلاغ شد. وثیقه سند -دستورالعمل فوق در 29  ماده ابلاغ شد. - آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نه تیر سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط مقام معظم رهبری در خصوص حبس زدایی تصویب شد ، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را به شرح ذیل ابلاغ نموده است: ماده یک دستورالعمل ساماندهی زندانیان: اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل سازمان: در این دستورالعمل، سازمان به معنای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است. مرکز: در این دستورالعمل ، مرکز به معنای  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. قانون آیین دادرسی کیفری : در این دستورالعمل، قانون آیین دادرسی کیفری به معنای قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحیه  والحاقیه می باشد. قانون مبارزه با مواد مخدر:در این دستورالعمل، قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 یا اصلاحیه و الحاقیه آن می باشد. قانون مجازات اسلامی : در این دستورالعمل، قانون مجازات  به قانون مجازات اسلامی سال 92 اشاره دارد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : در این دستورالعمل، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 92 اشاره دارد. سامانه : در این دستورالعمل، سامانه به سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) اشاره دارد. ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای اینکه  درنتیجه قرار تامین کیفری، متهم بازداشت  نشود، اقدامات ذیل باید صورت گیرد: -دادستان و معاونین وی باید در صورتیکه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میکنند، موارد ذیل را مورد بررسی و توجه قرار دهند : - ضرورت قانونی -عواقب قرار بازداشت موقت بر شخص و افرادی که سابقه کیفری ندارند. صدور وثیقه سند صدور قرار تامین کیفری در وثیقه و کفالت باید بگونه ای باشد که متهم زمان برای معرفی وثیقه و کفالت داشته باشد. زمانیکه خارج از ساعت اداری متهم  قرار  وثیقه را تامین کرد، قاضی کشیک یا بازپرسی که قرار را صادر کرد باید آن را قبول کند. -براساس دستورالعمل فوریت های قضایی و چگونگی عملکرد واحد کشیک کشیک قضایی باید برای قبول قرار تامین در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل واحد کشیک داشته باشند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه لازم را برای ارتباط بین زندان و کشیک قضایی فراهم میکند. نیازی به اعزام و حضور متهم برای درخواست نیست و به دستور قاضی کشیک زندانی آزاد میشود. - مقام قضایی که قرار را صادر میکند و رئیس زندان و معاونین وی برای اجرایی کردن تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه به متهم دسترسی داشته باشند ،باید اقدامات لازم را انجام دهند. تبصره یک :کشیک قضایی برای اینکه وثیقه برای قرار و کفالت را قبول کند، نیاز به مطالعه پرونده ندارد .مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید اقدامات لازم برای دردسترس بودن پرونده برای کشیک قضایی را فراهم نماید. در هر صورت باید اوراق پرونده که برای قبول قرار وثیقه ضرورت دارد بررسی شود؛ در خارج از ساعت اداری و روز های تعطیل در اختیار قاضی کشیک قرار بگیرد. وثیقه سند تبصره دو:براساس نیاز و تناسب  تعداد متهمان در بخش قضایی شهرستان، دادستان پیشنهاد واحد کشیک قضایی برای تامین قرار را در زندان با موافقت رئیس قضائیه درخواست میدهد. مدیر کل زندان ها موظف است که  مکانی برای واحد کشیک قضایی در زندان در نظر گیرد. تبصره سه :زمانیکه متهم به زندان فرستاده میشود ،براساس اصل اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی باید اطلاعات در مورد قرار تامین نیاز به دسترسی به اصل پرونده نباشد در برگ اعزام زندانی قید میشود.در صورتیکه موارد ذکر شده انجام نشود، رئیس زندان باید موضوع را به مقام قضایی اعلام کند. -دادستان باید شرایطی را برای متهمی که در خارج از ساعت اداری وثیقه یا کفیل برای قرار تامین کیفری معرفی نموده است فراهم کند که متهم بازداشت نشود. وثیقه سند ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه رئیس دادگستری  باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند. تبصره –اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است، این است که سند ملک  از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است، نیاز به ارزیابی کارشناس نمی باشد. ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان:دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرا ها باید بر قرارهای تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود.تا قرارهای  نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد. وثیقه سند روزانه آمار بازداشتی ها  داده شود سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد. -دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام میدهد. ماده پنج دستورالعمل ساماندهی زندانیان کلیه طرح هایی که باعث دستگیری جمعی اشخاص میشود، با توافق دادستان بخش قضایی و ارائه آاموزش به ضابطین انجام میشود. ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان: مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای  تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است. -مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند،  نباید حکم مجازات زندان صادر کند. وثیقه سند دادستان و رئیس کل دادگستری ها در هر استان با در نظر گرفتن ظرفیت قانونی در مورد قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین زندان از زندانی شدن جوانان  کمتر از 18 سال و اشخاصی که سوپیشینه ندارند و زنان جلوگیری نمایند - محاکم تجدیدنظر باید در مورد اعتراض به رای هایی که مجازات زندانی دارند،سیاست قانونی حبس زدایی را در نظر بگیرند. تبصره :رئیس کل دادگستری هر استان با نظارت بر انجام ظرفیت قانونی در حبس زدایی باید طبق برنامه ریزی  برای پانزده درصد رای های صادر شده در دادگاه کیفری مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شود. تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. وثیقه سند ماده هشت دستورالعمل ساماندهی زندانیان مقامات قضایی باید با توجه به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 (15 سال )که  حبس را به جای جزای نقدی قرارداده است و ماده 29 قانون مجازات اسلامی  (3 سال )در مورد کم کردن بیشترین میزان حبس جایگزین جزای نقدی ، باید زندانی بیشتر از  میزان قانونی در زندان نباشد. -در صورتیکه دادگاه تصمیم بگیرد که زندان جایگزین جزای نقدی شود، قاضی اجرای احکام باید ناتوانی محکوم علیه را از پرداخت نقدی اعلام کند -در این مرحله دادستان با نظارت کامل بر اجرای احکام و رئیس زندان مدت زندانی شدن محکوم علیه را دقیق به زندان ابلاغ میکند. ماده نه دستورالعمل ساماندهی زندانیان : در موارد ذیل که متهم نتواند وثیقه را تامین کند  ،کیفرخواست صادرو برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود.در این پرونده ها دادگاه خارج از نوبت یا همان روز رسیدگی و رای صادر میکند: در مورد اتهاماتی که در قانون برای آن مجازات زندان تعیین نشده است. جرم هایی موضوع بند یک و دو ماده 4 ، 5 ، 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت زندان کمتر از 6 ماه است. ماده ده دستورالعمل اجرایی ساماندهی زندانیان -رئیس زندان ها براساس  ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط آزادی مشروط وظیفه دارند که با در نظر گرفتن اخلاق و  رفتار زندانی در مدت حبس ، درخواست آزادی مشروط زندانی را به اجرای احکام دادسرا بفرستند -یک هفته قاضی اجرا ی احکام کیفری زمان دارد که درخواست آزادی مشروط را بررسی و  نظر خود را در سامانه ثبت تا زندانی اطلاع یابد. - درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی میشود. وثیقه سند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در مورد بررسی رای های شعبه 7 و 9 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در خصوص اختیار ضبط وثیقه که رای های مختلفی صادر شده بود با رای وحدت رویه اعلام نمود : دادستان اختیار ضبط وثیقه و گرفتن مبلغ کفالت را دارد. رای شماره 680 تاریخ 25/05/1384 وحدت رویه دیوان عالی کشور؛ براساس ماده 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور زندانیانی که دارای شرایط معرفی وثیقه هستند، میتوانند با گذاشتن وثیقه مرخصی بگیرند. قانونگذار در ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها  در مورد چگونگی اجرای قرار تامین براساس ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری را مشخص کرده است. وثیقه سند بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کاهش جمعیت کیفری ا ز سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری به روسای كل دادگستری استانها ابلاغ شد . به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است : با عنايت به اعلام روساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور مبني بر كثرت پرونده هاي وارده به دادگاههاي تجديدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابيري جهت جلوگيري از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا كه استفـــاده از ظرفيت مقــرر در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مي تواند نسبت به كاهش جمعيت كيفري و كم كردن تقاضاي تجديدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد. وثیقه سند لذا روساي كل دادگستري ها ترتيبي اتخاذ نمايند كه به طريق مقتضي در سطح دادگستري ها، بخش ها، مجتمع هاي قضايي و زندانها نسبت به اطلاع رساني مفاد ماده 442 قانون مذكور به اشخاصي كه محكوميت تعزيري دارند اقدام مناسب معمول گردد. سيد ابراهيم رئيسي وثیقه سند جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09011254659 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (ارشد حقوق خصوصی) وثیقه سند گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه سندبرای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد وثیقه سند و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی وثیقه سند

جزئیات
وثیقه برای زندانی

وثیقه برای زندانی

6 اسفند1398

وثیقه برای زندانی وثیقه برای زندانی ؛ بر طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که قرار وثیقه در مورد او صادر شده است، تا زمان معرفی نمودن وثیقه برای زندانی بازداشت میشود. در چنین مواقعی برخی از متهمان برای آزادی و پیگیری پرونده خودنیاز به وثیقه برای زندانی پیدا می‌کنند. مبلغ اجاره وثیقه برای زندانی نیز برای متهمان و خانواده هایی که خودشان هیچ گونه سندی ندارند، حائز اهمیت است. مهمترین دلیل ارائه این مقاله،راهنمایی خانواده‌های زندانیانی است که بنا به دلایلی شرایط گذاشتن آن از جانب خودشان را ندارند و مجبور هستند اقدام به اجاره سند برای زندانی نمایند. نکات اساسی در ارتباط با اجاره سند استفاده نمودن از سند ملکی برای ضمانت امروزه بسیار رواج پیدا کرده است. یکی از این موارد استفاده از سند ملکی برای دادگاه‌ یا دادسرا به عنوان وثیقه برای زندانی است. در مواقعی که شخصی به سند ملکی برای ارائه به دادگاه نیاز دارد اما سندی در اختیار نداشته باشد، ناگزیر اقدام به اجاره سند برای متهم می‌نماید. شما می‌توانید برای دریافت هرگونه مشاوره و شناخت کافی از شرایط اسناد اجاره ای و اجاره وثیقه برای زندانی، قبل از هر اقدامی با مشاوران گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. سند ملکی برای وثیقه سند ملکی انواع مختلفی دارد. هر نوع سندی در دادسرا از سوی بازپرس یا قاضی مورد پذیرش نیست. آنچه امروزه در دادسرا و دادگاه به عنوان سند رسمی پذیرفته می‌شود، سند تک برگ جدید است. معمولا سند مشاع که دارای چند مالک است و هر کدام از متعلقات آن به تمامی شرکا تعلق دارد در دادگاه ها و دادسراها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. آزاد نمودن زندانی در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار و قاضی در دادگاه با داشتن ضمانت معتبر صورت می‌گیرد. مراحل آزادی زندانی این گونه است که در ابتدا سند برای تودیع وثیقه برای زندانی به مراجع قضایی مربوطه معرفی می‌شود. پس از معرفی سند، نامه‌‌ی کارشناسی ملک برای کارشناس رسمی دادگستری فرستاده می‌شود. سند ملکی معرفی شده باید ارزش بیشتر یا برابر با مقدار وثیقه برای زندانی تعیین شده از سوی مراجع قضایی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مدت قرار بازداشت موقت براساس قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد، چهار ماه است. در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا اختصاصی می‌باشد، مدت قرار بازداشت موقت دو ماه است، منوط به اینکه مدت حبس از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز نکند. چه عواملی در مدت بازداشت موقت موثر است؟ اهمیت جرم: میزان اهمیت جرم به تاثیر و خطرناک بودن جرم و شدت مجازات تعیین شده  برای آن بستگی دارد. شدت مجازات :هر چه جرم ارتکابی شدت بیشتری داشته باشد،برای آن تامین شدیدتری نیز در نظر گرفته می‌شود. سابقه متهم: هنگام دریافت تامین قاضی دادگاه یا ضابطین داگستری باید به سابقه متهم توجه نمایند. سن، حیثیت متهم، جایگاه و شخصیت اجتماعی، شغل، پیری و جوانی و سلامتی و بیماری او همگی مواردی هستند که در اخذ تامین از متهم باید در نظر گرفته شوند. قاضی باید در ارتباط با متهمین سابقه دار با شدت بیشتری برخورد کند. دلایل و مستندات اتهام: هر چقدر دلایل و مستندات علیه فرد متهم بیشتر و محکمتر باشد، میزان تامین نیز شدت بیشتری خواهد داشت. احتمال فرار کردن متهم:اخذ تامین به گونه ای باشد که مانع فرار متهم شود. به طوری که اگر اتهامش ثابت شود در روند اجرای مجازات مانعی ایجاد نکند. احتمال از بین رفتن اثرات جرم: در مواقعی که حفظ و نگهداری دلایل جرم نیاز به بازداشت متهم دارد، انجام این کار ضروری است. زیرا حفظ آثار جرم با قرار تامین ارتباط مستقیم دارد. آیا تعویض وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ شما می‌توانید به شعبه مربوط مراجعه نمایید و تقاضای جایگزینی آن را با سند ملکی دیگری، به دستور مقام قضایی بنمایید. تعویض وثیقه برای زندانی فقط در صورت تشخیص قاضی دادگاه امکان پذیر است . شخصی که به عنوان سند گذار  اقدام به گذاشتن سند نموده است، تعهد می‌کند زندانی را بعد از اتمام مرخصی به زندان معرفی کند. اما زمانی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد به شخص اخطار می‌شود زندانی را به مقام قضایی معرفی نماید. در صورت معرفی نکردن زندانی سند او ضبط خواهد شد. چنانچه زندانی در ایام مرخصی فوت شود، او وظیفه دارد، فوت زندانی را به دادگاه اثبات نماید. در صورت اثبات فوت زندانی، وثیقه برای زندانی که گذاشته است آزاد می‌گردد؟ مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک با سابقه کاری و تخصص مشاورین و وکلای باتجربه خود در مواردی که نیاز به تهیه وثیقه برای زندانی و دادگاه و یا  دادسرا دارید، همراه‌تان خواهد بود تا به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی نماید . گروه حقوقی آساک با انجام مشاوره های تخصصی آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، پیمانکاری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره نیز اعلام می‌نماید مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای

5 اسفند1398

وثیقه اجاره ای وثیقه اجاره ای یا اجاره سند برای وثیقه زندانی زمانی مطرح میشود که مرجع قضایی برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میکند. اگر متهم یا نزدیکان وی نتوانند سند برای وثیقه را تهیه نکنند، مجبور میشوند به اجاره سند برای وثیقه زندانی روی آورند. در اجاره سند برای وثیقه زندانی بهتر است به اشخاصی مراجعه شود که کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری باشند، تا در روند اجاره سند برای وثیقه زندانی هزینه مالی آنها هدر نرود. یکی از مشکلات در بحث اجاره سند برای وثیقه زندانی کلاهبرداری هایی است که در خصوص نوع سند ملکی صورت میگیرد و متهم وخانواده وی متحمل هزینه زیادی میشوند و دیگر نمیتوانند پول خود را استرداد کنند، مگر اینکه به دفاتر حقوقی وکلای دادگستری برای اجاره سند مراجعه کنند. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه تامین سند وثیقه برای زندانی گروه حقوقی اساک براساس ماده صدو سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر میشود. برای تامین سند وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. قراربازداشت موقت قانونگذار در ماده دویست و سی و هفت جرم هایی که باید برای آنها قرار بازداشت موقت صادر شود بیان شده است: جرم هایی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو جرم تعزیری درجه 4 به بالا جرم علیه امنیت داخلی و خارجی مزاحمت برای زنان اطفال و اذیت آنان و مزاحمت برای افراد با چاقو وهر نوع اسلحه سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت ارتشاء و اختلاس جعل و استفاده از سند مجعول اجاره وثیقه وثیقه اجاره ای تایید قرار بازداشت موقت توسط دادستان قانونگذار در ماده دویست و چهل آیین دادرسی کیفری اینگونه شرح داده است: -قرار بازداشت موقت باید برای دادستان فرستاده شود. -دادستان بیست وجهار ساعت فرصت دارد نظر خود راکتبی در مورد قرار بازداشت متهم اعلام کند. -در صورتیکه دادستان با قرار بازداشت متهم مخالفت کند،دادگاه صالح، مرجع رسیدگی به اختلاف است. -متهم در مدت ده روز فرصت برای رسیدگی به اختلاف نظر دادستان در دادگاه بازداشت میشود. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه تشدید یا تحقیق قرار بازداشت توسط دادستان قانون گذار در ماده دویست و چهل و چهار آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : -دادستان میتواند تا قبل از صدور قرار کیفر خواست برای متهم افزایش یا کاهش قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. -در صورت عدم موافقت بازپرس با نظر دادستان مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه می باشد. -بازپرس براساس نظر دادگاه  برای افزایش یا کاهش قرارتامین وثیقه اقدام میکند. -دادستان بعد از اینکه کیفرخواست صادر شد،میتواند از دادگاه افزایش یا کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند. -متهم نیز از دادگاه میتواند کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند. -دادستان و متهم یک بار فرصت دارند که در مورد افزایش یا کاهش قرار تامین کیفری درخواست کنند. -اگر دادگاه تشخیص دهد که قرار تامین مناسب جرم نیست، میتواند میزان قرار تامین را افزایش یا کاهش دهد. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه در ماده دویست و چهل و شش در مورد صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه به شرح ذیل توضیح داده شده است: -در صورتیکه پرونده متهم در دادگاه مطرح شود و قبلا از متهم قرار تامین گرفته نشده باشد، دادگاه با نظر خود یا دادستان براساس قوانین و مقررات قرار تامین را صادر میکند. -متهم میتواند به دستور قرار بازداشت موقت دادگاه در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. وثیقه اجاره ای مبلغ سند برای وثیقه زندانی را چه مرجعی تعیین میکند؟ -تعیین میزان مبلغ وثیقه سند به عهده مرجع قضایی است. -میزان مبلغ سند وثیقه با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است. -متهم برای ارائه سند ضمانت دادگاه مال منقول یا مال غیرمنقول معرفی کند. -متهم میتواند در صورت تشخیص مرجع قضایی معادل مبلغ قرار وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی برای وثیقه آزادی به دادگاه یا دادسرا ارائه کند. وثیقه اجاره ای سند وثیقه زندانی باید چه ویژگی داشته باشد؟ در اجاره سند برای وثیقه زندانی باید مواردی در خصوص سند قابل قبول برای مرجع قضایی را بدانید تا دچار مشکل نشوید. در ذیل ویژگی اسنادی که برای دادگاه یا دادسرا برای قرار وثیقه قابل قبول هستند شرح داده شده است: -سند وثیقه باید شش دانگ باشد. -سند تک برگ بدون مشکل و سالم باشد. -سند ملکی عرصه و اعیان یعنی زمین و ساختمان باشد. -از سند برای وام یا مسایل دیگر استفاده نشده باشد. -قابل تایید توسط کارشناس دادگستری باشد. وثیقه اجاره ای در چه صورتی سند وثیقه ضبط میشود؟ -در صورتی که متهم در مواقعی که مرجع قضایی حضور وی را ضروری بداند. -اگر متهم در زمان تعیین شده در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکند به سندگذار یا وثیقه گذار ابلاغ کتبی میشود. - سند گذار باید متهم را در مدت تعیین شده ده روز به مرجع قضایی معرفی کند. -در صورت عدم معرفی یا حضور متهم ، سند وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. وثیقه اجاره ای معرفی متهم بعد از ضبط وثیقه قانونگذار در ماده دویست و سی وشش آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : -در صورتیکه متهم بعد از صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و قبل از پایان عملیات اجرایی خودش یا توسط سندگذار به مرجع قضایی معرفی شود. -دادستان از ضبط وثیقه رفع اثر میکند و دستور گرفتن یا ضبط یک چهارم ازمبلغ قرار  وثیقه را صادر مینماید. -در صورتی که متهم خود وثیقه گذار باشد باید مبلغ یک چهارم را پرداخت کند. -اگر شخص دیگری به عنوان وثیقه گذار رفع مسئولیت نکند، باید یک چهارم وجه مبلغ قرار را پرداخت نماید. -اگر متهم یا وثیقه گذار مبلغ دستور قسمتی از مبلغ قرار را ظرف ده روز به حساب دولت واریز کنند، وثیقه ضبط نمیشود. وثیقه اجاره ای وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی، متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد امور زندانیان را اعلام مینماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. وثیقه اجاره ای

جزئیات
تامین وثیقه

تامین وثیقه

13 اسفند1398

قرار وثیقه قرار وثیقه ؛ یکی از قرارهای تامین کیفری در دادسرا ها می‌باشد. قرار وثیقه در واقع حق آزاد بودن اشخاص را در قانون اساسی با ضمانت های معتبری که در قانون تعریف شده است، مشخص می‌کند.زمانی‌که قرار وثیقه صادر می‌شود، نیاز به وثیقه یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی با آن روبرو هستند. گروه حقوقی آساک به خانواده زندانیان درمواردی که نیاز به وثیقه‌یاسند ملکی دارند یاری می‌رساند. تهیه سند برای متهم زمانیکه قاضی قرار صادر می‌کند الزامی است. در تهیه سند بهتر است ازوکلای متخصص و باتجربه مشاوره بگیرید تا در تهیه سند برای دادسرا و دادگاه با مشکل روبرو نشوید. در خصوص حق آزادی اشخاص و  توقیف غیر قانونی فرد در مراجع قضایی اعلامیه های زیادی در مورد حقوق بشر وجود دارد که تعدادی از این اعلامیه های جهانی به شرح ذیل است: ​قرار تامین وثیقه ماده سه و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق ازادی اشخاص که در تاریخ بیست دسامبر سال 1948 تصویب شد. -ماده 1 و پانزده اعلامیه حقوق و تکالیف افراد که اعلامیه ای امریکایی است و در سال 1948 تصویب شد. -ماده ده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 و بند یک تا پنج این اعلامیه که درسال 1966 تصویب شد. -ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک تا 5 که  در تاریخ چهارنوامبر سال 1950 تصویب شد. -ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پروتکل الحاقی که در شورای اروپا در سال 1963 تصویب شد. -ماده هفت ( بند یک تا هفت ) و ماده پنج ( بند سه تا شش ) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که در سال 1969 تصویب شد. -ماده شش و هفت منشور افریقایی حقوق بشر که در تاریخ بیست و شش ژوئن سال 1981 تصویب شد. قانون اساسی  در مورد حقوق بشر -اصل 22، 32، 37،39 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص ازادی شخص و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص صحبت شده است. -اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جان، مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض می باشد، مگر در صورتی‌ که قانون تصویب کرده است. -اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  دستگیری اشخاص ممنوع است، مگر در صورتی‌که قانون مشخص کرده باشد.اتهام باید کتبی به متهم ابلاغ شود.و پرونده در مدت زمان تعیین شده 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال و رسیدگی آغاز شود. -اصل سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :شخصی که به دستور قانون، دستگیر ، زندانی یا تبعید میشود، هتک حرمت وی ممنوع است و در صورت هتک حرمت و حیثیت، قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. ​قرار تامین وثیقه در قرار وثیقه برای متهم  دو مورد حقوقی مطرح می باشد -قرار اخذ وثیقه -صدور قرار قبولی وثیقه قرار اخذ وثیقه : قرار اخذ وثیقه، قراری است که از طرف مرجع قضایی برای متهم صادر میشود و جنبه قضایی داشته و  اراده و توافق متهم در تعیین قرار اخذ وثیقه موثر نیست. -صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی دوطرفه بین قاضی و وثیقه گذار است که شخص وثیقه گذار تعهد میکند که هر زمان نیاز به حضور متهم در مرجع قضایی است، وی را حاضر و معرفی کند و در صورت عدم حضور و معرفی متهم وثیقه به نفع دولت بعد از اتمام زمان تعیین شده، ضبط میشود همچنین در این قرارداد  قاضی نیز قرار وثیقه را قبول میکند و متهم آزاد میشود. براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه قرار وثیقه صادر و قاضی از قبول وثیقه امتناع کند، توقیف غیرقانونی انجام داده است و به مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است محکوم میشود. -در صورتیکه قاضی وثیقه متهم را قبول نکند و متهم را توقیف غیرقانونی نماید در حقیقت آزادی وی سلب شده است و قاضی  به مجازات کیفری و انتظامی محکوم میشود. -در صورت توقیف غیرقانونی متهم از اطراف قاضی و نپذیرفتن قرار وثیقه ، براساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی باید خسارت مادی و معنوی بدلیل توقیف غیرقانونی را به متهم براساس قانون بپردازد. زمانیکه شخص بعنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود. و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی  صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است. قرار وثیقه :همانطور که در مطالب قبل بیان شده است قرار وثیقه یکی از انواع قرارهایی است که در دادسرا برای متهم صادر میشود که به وسیله آن تعهد نماید که هر زمان مرجع قضایی حضور وی را ضروری دانست حاضر شود.در صورتیکه متهم در  زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. قرار وثیقه قراری است که بیشتر جنبه مالی داردو مورد وثیقه باید مال غیرمنقول باشد. شرایط قرار وثیقه در تعیین میزان وثیقه در صدور قرار وثیقه برای متهم عوامل ذیل موثر است : -میزان تامین مبلغ وثیقه با جرم صورت گرفته -شخصیت و وضعیت متهم ماده قانون در تامین قرار وثیقه ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری که درسال 1378 تصویب شده است. براساس مفاد این قانون، تامین قرار وثیقه (سند اجاره ای) براساس موارد ذیل تعیین میشود. نوع جرم و میزان جرم دلیل و مدارک اتهام میزان احتمال فرار کردن متهم سابقه متهم سن و شخصیت متهم ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: براساس مفاد این قانون -قانونگذار کفالت شخصی را در ضمانت متهم قبول میکند که کفیل توانایی پرداخت مبلغ کفالت را داشته باشد. در صورتیکه متهم فرار کند شخص کفیل باید مبلغ کفالت را به حساب دادگستری واریز کند. ​قرار تامین وثیقه ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: مبلغی که برای وثیقه و کفالت و التزام تعیین میشود، نباید از مبلغ خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: قاضی پرونده قرار وثیقه را صادر و بعد از امضا وثیقه گذار قاضی درخواست را تایید میکندو رونوشتی از قرار وثیقه را به وثیقه گذار میدهد. ماده 138 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر قاضی قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند وثیقه را تامین نماید بازداشت میشود. ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری اگر متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و یا بعدا عدم حضور خود را اثبات کند، وثیقه آزاد و از کفیل و وثیقه گذار رفع مسئولیت میشود. تبصره  یک ماده 139 -شخصی که وثیقه میگذارد ،در هرمرحله از رسیدگی پرونده میتواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد کند. تبصره 2 ماده 139 -زمانیکه متهم خود را حاضر کند و حکم جزایی اجرا شود، قرار تامین بی اثر میشود. ​قرار تامین وثیقه ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر متهم در زمان تعیین شده  بدون داشتن عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، رئیس حوزه قضایی دستور اخذ مبلغ التزام را برای وثیقه گذار صادر و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. -در این حالت به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که متهم را معرفی کند . ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر وثیقه گذار یا کفیل متهم آدرس حقیقی خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، ابلاغ قانونی برای وی صادر میشود. ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -مرجع قضایی فقط در صورتیکه حاضرشدن متهم در تحقیقات و محاکمه و اجرای حکم ضروری باشد، موظف به اخذ قرار وثیقه می باشد، در غیر اینصورت نمیتوان از متهم وثیقه گرفت. قرار تامین وثیقه ماده 143 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری وثیقه گذار یا متهم ده روز از زمانی که ابلاغ به وی شده است فرصت دارد  در خصوص مبلغ التزام یا مبلغ کفالت  یا ضبط وثیقه  شکایت در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند. ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری در صورتیکه قرار منع تعقیب متهم صادر یا پرونده به هردلیلی مختومه گردد، قرار تامین کیفری بی اثر میشود. ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -در صورتیکه متهم در مرجع قضایی حاضر نشود ومبلغ ضرر و زیان شاکی از تامین اخذ میشود و مازاد بر خسارت به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 146 قانون آییین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری اگر شخص محکوم شده به حبس و جزای نقدی محکوم شود و مبلغی که برای تامین کیفری اخذ شده است بیشتر از مبلغ محکوم به باشد از قرار تامین فقط مبلغ محکوم به و مبلغ التزام و کفالت پرداخت و بقیه به وثیقه گذار استرداد میشود و حکم اجرا میشود. ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری قرار تامین به شخص متهم ابلاغ میگردد اگر قرار  کیفری صادر و متهم نتواند قرار را تامین کند بازداشت میشود و در برگ اعزام وی به زندان ذکر میشود. تبصره ماده 147 -قاضی مکلف است  که قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده کیفری ذکر کند. قرار تامین وثیقه وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین قرار وثیقه و اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی). شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تمکن مالی اتریش

تمکن مالی اتریش

29 بهمن1398

تمکن مالی اتریش تمکن مالی اتریش ؛ ا تریش‌یکی‌ازکشورهای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری، زندگی و تحصیل در اروپا است. کشوری پر از جاذبه‌های دیدنی و محصوردرخشکی که میزبانی کوه‌های آلپ را به عهده دارد. زبان رسمی مردم اتریش همان زبان آلمانی است. و در طی سال‌های طولانی همواره به عنوان بهترین کشور دنیا برای زندگی بوده است. امنیت و رفاه قابل توجهی که در کشور اتریش در اختیار افراد قرار می‌گیرد، باعث شده‌است تا مهاجران زیادی اتریش را برای اخذ اقامت اروپا انتخاب‌کنند. در ادامه‌ با موسسه‌حقوقی آساک همراه باشید تا اطلاعات بیشتری از اقامت خود حمایتی اتریش در اختیار شما بگذاریم. موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن وکیل مهاجرت و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در اینجا شما را با اخذ اقامت کشور اتریش از طریق خود حمایتی آشنا می‌کنیم. تمکن مالی اتریش نکات مهم در اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش: شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی یا خودحمایتی مزایای اقامت اتریش از طریق خود حمایتی مدارک لازم برای اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش: با اخذ اقامت تمکن مالی اتریش دیگر نیازی به سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست. متقاضیان می‌توانند با ارایه مدارک مبنی بر داشتن درآمد ثابت ماهیانه در ایران اقدام به اخذ این اقامت نمایند. این درامد می تواند از طریق سود سپرده بانکی، اجاره دریافتی از املاک و حقوق بازنشستگی نشان داده شود. باید در نظر داشت که ارایه یکی از این مدارک در صورتی که درامد مورد نیاز برای تمکن مالی اتریش را اثبات کند،کافی است و نیازی به ارایه هرسه مورد نیست. اقامت خود حمایتی اتریش: این درامد با توجه به قوانین کشور اتریش برای سرپرست و فرزندان بالای 18 سال معادل ماهانه 2000 یور، همسر 500 یورو و فرزندان زیر 18 سال نیز هرکدام 500 یورو می‌باشد. به طور مثال یک خانواده 9 نفره با فرزند 14ساله باید درامد 3000 یورو را به صورت ریالی در ایران از روش‌های ذکر شده در بالا نشان دهد. این نوع اقامت تا 5 سال به صورت دو دوره 1 ساله و سپس 1 دوره 3 ساله تمدید می‌شود. تمکن مالی اتریش با این نوع اقامت ابتدا، اقامت شما موقت خواهد بود و شرط تمدید اقامت وابسته به 3 فاکتور حفظ درامد ثابت ماهیانه که در زمان تمدید جمع سالانه‌ آن باید اثبات شود. یعنی سرپرست و فرزندان بالای 18 سال  سالانه 24 هزار یورو و همسر 6 هزار یورو و فرزندان زیر 18 سال هرکدام 6 هزار یورو . تمکن مالی اتریش به طور واضح تر یک خانواده 3 نفره با فرزندان زیر 18 سال سال در زمان تمدید ملزم به نشان دادن درامد سالانه 36 هزار یورو هستند. علاوه بر آن داشتن آدرس واقعی در کشور اتریش و داشتن بیمه پزشکی معتبر در آن کشور نیز از موارد ضروری جهت تمدید اقامت‌های موقت می‌باشد. باید در نظر داشت که شرط حضور در پروسه تمکن مالی اتریش بسیار پررنگ است و تحصیل فرزندان در اتریش اجباری است. جهت آگاهی از شرایط دریافت بلوکارت آلمان اینجا کلیک کنید. شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا خودحمایتی چیست ؟ در ادامه مطلب مهمترین شرایط مورد نیاز برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش را خدمت شما همراهان گرامی بیان می‌کنیم. خوشبختانه اقامت خودحمایتی اتریش یکی از ارزان ترین و سریعترین راه‌های اخذ اقامت اروپا است. و به همین دلیل متقاضیان بسیاری در بین تمام مردم دنیا دارد. تمکن مالی اتریش این شرایط عبارتند از: اثبات وجود درامد ثابت ماهیانه در ایران عدم نیاز به داشتن دانش زبان ( آلمانی ، انگلیسی و...) در آغاز پروسه، بدون نیاز به ‌سرمایه‌گذاری یا راه اندازی کسب و کار نیاز به حضور و زندگی در کشور اتریش به جهت تمدید اقامت اروپای شینگن ثبت درخواست اقامت تنها در ابتدای ژانویه هرسال با سهمیه محدود نیاز به ارایه مدرک زبان آلمانی در سال دوم اقامت تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش اقامت خودحمایتی اتریش چه مزایایی دارد؟ در این روش که از بهترین راه‌های مهاجرت به اتریش و دریافت اقامت دایم است.، ملزم به پرداخت هزینه بسیار کمتری هستید. برخلاف بسیاری دیگر از شیو‌ های اقامتی که امکان به همراه بردن خانواده برای شما وجود ندارد، با دریافت‌ اقامت‌ تمکن مالی اتریش‌ می‌توانید اعضای خانواده را هم با خود به همراه ببرید. خودحمایتی اتریش مزایای اقامت خودحمایتی اتریش چیست؟ اقامت اروپای شنگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 18 سال استفاده از این اقامت برای فرزندان بالای 18 سال به همراه خانواده بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی و تحصیل رایگان فرزندان صدور اقامت 1 ساله در ابتدای پروسه اخذ اقامت یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح و کیفیت زندگی امکان اخذ پاسپورت اتریشی دوسال بعد از دریافت اقامت دایم اروپای شنگن تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه اروپای شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا - مراحل دریافت اقامت تمکن مالی اتریش یا اقامت خودحمایتی اتریش: همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، اقامت از طریق تمکن مالی اتریش یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه های اخذ اقامت اروپا است. به همین دلیل در مقایسه با دیگر شیوه‌های دریافت ویزای اروپا مراحل قانونی آسان‌تری پیش رو دارید. این مراحل عبارت هستند از: بررسی مدارک و شرایط خانواده عقد قرارداد با موسسه حقوقی اساک تکمیل مدارک ترجمه و تایید مدارک تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز از طرف وکیل اتریشی مراجعه به سفارت و ارایه درخواست صدور و دریافت ویزای تایپ D سفر به کشور اتریش و دریافت کارت اقامت اروپا برای تمامی اعضای خانواده آدرس تمامی سفارت‌خانه‌ها در بانک اطلاعات آساک موجود است. خودحمایتی اتریش خودحمایتی اتریش نکات مهم در اقدام برای اقامت خودحمایتی اتریش: در مراحل اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا همان ویزای خودحمایتی در یکسال اول پس از دریافت ویزا به صورت دوره‌های 2 ساله ویزای شما تمدید می‌شود.بعد از گذشت این بازه ویزای شما به صورت 3 ساله تمدید می‌شود. در نهایت نیز براساس اعلام سایت رسمی اتحادیه اروپا آرتیکل 4 بعد از گذشت 5 سال از صدور مجوز اقامت اروپای شینگن و در صورت رعایت شرایط لازم امکان دریافت اقامت دایم وجود دارد. تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود. و اصل آنها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد. اما در پروسه‌های ویزای توریستی چون ویزا حداکثر برای تردد 90 روزه متقاضی صادر می‌شود، کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند،که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. اقامت تمکن مالی اتریش با ویزای خودحمایتی اتریش یکی از روش‌های اخذ اقامت اتریش است که دارندگان آن امکان سفر آزادانه و راحت را در کشورهای حوزه شینگن ‌را دارند. در این روش فردمی‌تواند با ارایه مدارک قانونی توانایی مالی خود را اثبات کرده و اقامت این کشور را اخذ نماید. شرط حضور در اقامت تمکن مالی اتریش پررنگ است یعنی یکی از شروط مهم برای افرادی که می‌خواهند درخواست اقامت دایم بدهند زندگی در این کشور است. برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش از درآمد ماهیانه استفاده نمی‌شود.چون به درآمدی نیاز دارد که به حضور شما وابسته نباشد مانند اجاره ملک سود سپرده و ... . مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت ، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. تمکن مالی اتریش جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی خودحمایتی اتریش

جزئیات
قیمت اجاره سند برای دادگاه

قیمت اجاره سند برای دادگاه

27 بهمن1398

قیمت اجاره سند برای دادگاه قیمت اجاره سند برای دادگاه ؛ تامین وثیقه برای آزادی زندانی یکی از موضوعات مهم درخصوص متهمان است. تامین وثیقه زمانی‌ که متهم به دادسرا احضار می‌شود و قاضی قرار وثیقه صادر می‌کند به یکی از مشکلات اساسی متهم و خانواده متهم تبدیل می‌شود. با تامین وثیقه ی برای دادگاه متهم بازداشت نمی‌شود و تا پایان صدور حکم آزاد است. هدف اصلی از صدور قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی این است که خسارتی که به شاکی وارد شده است جبران شود. تمامی اسناد باید کارشناسی شده وبه صورت تک برگ باشند. سوالات متداول در مورد قیمت اجاره سند برای دادسرا - قیمت اجاره سند بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ -چه شرایطی برای اجاره سند باید وجود داشته باشد؟ -چه ضمانت اجرایی برای اجاره سند باید ارائه شود؟ تعیین قیمت سند اجاره‌ای ارائه وثیقه جهت ضمانت در دادسرا به این منظور صورت می‌گیرد که متهم بعد از آزادی مشروط امکان فرار یا پنهان‌ شدن را نداشته باشد و هر زمانی‌ که دادگاه وی را احضار کند، در دادگاه حضور یابد. به این ترتیب امکان رسیدگی به فرآیند دادرسی فراهم می‌گردد. با توجه به شرایط پرونده و وضعیت متهم،قاضی پرونده مبلغی را به عنوان ضمانت تعیین می‌کند. برطبق مبلغ تعیین شده وثیقه جهت ضمانت می‌تواند سند ، وجه نقد یا ضمانت نامه‌ی بانکی باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه قرار وثیقه قرار وثیقه به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است. قرار وثیقه مطمین‌ترین قرار در بین انواع قراردادهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. قیمت اجاره سند برای دادگاه اگر متهم پس از پایان مدتی که از سوی مراجع قضایی تعیین شده است بدون عذر موجه به دادگاه رجوع نکند. ضمن اینکه دوره مرخصی و غیبت او محسوب نمی‌شود، وثیقه اخذ شده نیز مصادره خواهد شد . در اینجا فرد متواری محسوب شده و مجازات خواهد شد. عوامل موثر در تعیین قرار وثیقه با توجه به جرم و اتهام وارد شده و نظر قاضی، میزان و نوع ضمانت متفاوت خواهد بود. قانون برای میزان قرار، وثیقه مشخص‌کرده است که مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. در بعضی از مجازات‌های مجرمین، علاوه بر محکومیت‌زندان، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. در تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه باید جریمه نقدی نیز اعمال شود. در صورتی‌که مرجع قضایی برای متهم قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند ،باید بازداشت شود و تا زمانی‌که وثیقه را به دادگاه یا دادسرا ارایه نکند، در زندان به سرخواهد برد. قیمت اجاره سند برای دادگاه جرم استفاده از سند مجعول زمانیکه متهم یا خانواده زندانی برای تامین وثیقه به اجاره سند روی میاورند باید؟ آگاهی کامل در مورد سند مورد قبول مرجع قضایی را داشته باسند تا بعدا دچار مشکلات جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول نشوند. در ادامه جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول برای آگاهی بیشتر بیان شده است. برای تحقق هر جرم نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. با جمع تمامی این ارکان یک جرم تشکیل می‌شود. قیمت اجاره سند برای دادگاه عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب 1375از جمله ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قراردهد. عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : در جرم استفاده از سند مجعول، حداقل ضرر بالقوه مادی یا معنوی برای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است. عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول : سونیت عام در جرم استفاده از سند مجعول سونیت یکی از مهمترین ارکان هرجرمی است که شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی است. یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه سونیت خاص یعنی استفاده از سند مجعول به قصد اضرار به غیر بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که سایر ارکان جرم مانند سو‌نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود، دراین صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد. بر طبق نظریه علمای حقوق هرگاه جرم جعل محقق نشود، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب نخواهد بود. شرایط اجاره سند چگونه است؟ سندی که یک فردبه عنوان وثیقه قرار می‌دهد باید شرایط خاصی داشته باشد و هر سند ملکی برای دادگاه قابل پذیرش نیست. سندهای مسکونی‌ که تمام مراحل مربوط به شهرداری در آنها تکمیل شده است، عموما قابل قبول هستند. برای توقیف سند، باید ارزش ملک توسط کارشناسان برآورد شود. بعد از برآورد ارزش ملک،برای وثیقه‌های معادل یا کمتر از ارزش ملک مورد استفاده قرارمی‌گیرد. مراحل تودیع وثیقه نیز به صورت قانونی‌ و صریح انجام می‌شود در تمام مراحل می‌توانید از چگونگی و پیشرفت کاری در جهت تودیع وثیقه پرونده آگاه باشید. قیمت اجاره سند برای دادگاه رای وحدت رویه (جعل و استفاده از سند مجعول) رای وحدت رویه شماره 624 تاریخ رای :28-01-1377 چکیده رای : استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. رای وحدت رویه ( جعل کردن کپی اسناد) شماره رای وحدت رویه : 9209970221901502 تاریخ رای :03-12-1392 خلاصه رای :کپی کردن و تصویر سند اعتبار سند را ندارند و تغییر در کپی سند و تصویر آن مصداق جرم جعل سند نیست. قیمت اجاره سند برای دادگاه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ( جعل سند ) شماره نظریه مشورتی :7/3217 تاریخ نظریه مشورتی :14-06-1372 خلاصه نظریه مشورتی:اگر کپی اسناد عادی یا رسمی تصدیق شده باشد جعل در آنها و استفاده از آن جرم محسوب میشود. مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک ، مجموعه‌ی‌ تخصصی‌ حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ درکلیه‌ دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و داوری و ..... اعلام می‌نماید . گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. قیمت اجاره سند برای دادگاه

جزئیات
اخذ بلوکارت کشور آلمان

اخذ بلوکارت کشور آلمان

24 بهمن1398

اخذ بلوکارت کشور آلمان اخذ بلوکارت کشور آلمان ؛ آلمان مرکز رشد اقتصادی و قطب اقتصادی اروپا است. همچنین آلمان از لحاظ اقتصادی و امکانات اجتماعی نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی جایگاه بالاتری دارد. اقدام برای اخذ ویزای کار در اروپا در کشورهایی نظیر اسپانیا، کانادا و سوئد بسیار دشوار است. آلمان یکی از بهترین کشورها برای اخذ اقامت از طریق کار است. مسلما برای اخذ اقامت اروپا و کشوری نظیر آلمان راه‌های بسیاری وجود دارد. اما هیچ یک ساده‌تر از اقدام به دریافت بلوکارت آلمان نیست. این روش در حقیقت الهام گرفته از گرین کارت امریکا است. و دقیقا مشابه با پرچم اتحادیه اروپا آبی رنگ و همراه با 12 ستاره طلایی است. بلوکارت آلمان در حقیقت بهترین راه برای دریافت اقامت دایم آلمان است و افراد می‌توانند با صرف کمترین زمان ممکن اقدام به دریافت این نوع اقامت کنند. اخذ بلوکارت کشور آلمان موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن-اخذ بلوکارت کشورآلمان وکیل مهاجرت در تهران و سایر شهرها و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در این مقاله شما را با بلوکارت آلمان و شرایط اخذ آن آشنا می‌کنیم. اخذ بلوکارت کشور آلمان سوالات مهم در خصوص دریافت بلوکارت آلمان: بلوکارت چیست ؟و در کدام کشورها معتبر است؟ چه شرایطی برای دریافت بلوکارت وجود دارد؟ مراحل دریافت بلوکارت چگونه است؟ آیا برای دریافت بلوکارت شرایط سنی وجود دارد؟ هزینه‌های دریافت بلوکارت چقدر است؟ - ویزای بلوکارت آلمان یا کارت آبی آلمان چیست ؟ ویزای بلوکارت آلمان نوعی از اجازه اقامت بود که برای جذب نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی در نظرگرفته‌شد.البته‌این‌قانون شامل افرادی که‌دارای تخصص هستند، اما فاقد مدرک دانشگاهی‌اند نیز می‌شود. بدین صورت که باید حداقل 5 سال تجربه کار داشته باشد.بلوکارت ویژه افراد متخصص است. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان به همین دلیل اخرین مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل لیسانس بوده و این مدرک مرتبط با رزومه شغلی شخص نیز باشد. در این پکیج الزامی به ارایه بیزینس پلان به دولت المان وجود نداردو بیشتر رزومه شغلی و حرفه‌ایی متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.در واقع اینطور باید نشان داده شود که شخص در استخدام شرکتی در المان طبق چهارچوب‌ها و قوانین بلوکارت می‌باشد.یکی از نکات قابل توجهی که در مراحل دریافت ویزای بلوکارت المان وجود دارد این است که با گذشت 21 ماه می‌توانید برای دریافت ویزای دائم المان اقدام کنید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط دریافت بلوکارت آلمان چیست ؟ مشابه با تمام روش‌هایی که برای اخذ اقامت اروپا وجود دارد برای دریافت ویزای بلوکارت المان نیز باید دارای شرایط خاصی باشید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان تعدادی از مهمترین شرایط لازم برای دریافت اقامت بلوکارت المان به شرح زیر است: ویژه متخصصین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس بدون نیاز به راه اندازی کسب و کار در المان نیازمند به داشتن سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی در ایران پرداخت بیمه و مالیات ماهیانه به دولت المان بدون نیاز به داشتن دانش زبان المانی در اغاز پروسه بدون نیاز به ارایه بیزینس پلان به دولت المان اخذ بلوکارت کشور آلمان - بررسی مزایای بلوکارت آلمان: صاحب کارت ابی یا بلوکارت قادر خواهد بود به مدت یک سال در کشور المان اقامت داشته باشد. پس از گذشت 18 ماه قادر خواهد بود به کشورهای دیگر اتحادیه سفر نماید. متقاضی قبل از پیدا کردن کار در کشور المان نمی تواند خانواده و همراه خود را وارد خاک این کشور نماید.در صورت یافتن شغل مناسب و حقوق کافی برای پرداخت هزینه‌ها برای اخذ اقامت خانواده خود با احراز شرایط ویزای همراه المان می‌تواند اقدام نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای آگاهی از آدرس سفارت‌خانه در ایران به بانک اطلاعاتی در سایت آساک مراجعه نمایید. - دریافت بلوکارت آلمان در کمترین زمان ممکن: خانواده صاحب بلوکارت بدون هیچ محدودیتی حق کار و تحصیل در این کشور را خواهند داشت. اشنایی به زبان المانی برای اخذ اقامت دایم انها کافی می‌باشد.در مقایسه با گرین کارت کشور امریکا مدت اعتبار کارت آبی بسیار کم می‌باشد. مدت اعتبار گرین کارت نامحدود است، اما کارت ابی بین 1 الی 4 سال می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - دیگر مزایای دریافت بلوکارت آلمان: امکان اخذ اقامت دایم اروپای شینگن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقامت اروپای شینگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 16 سال بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی شخصی و تحصیل رایگان فرزندان بهره‌مندی از یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا به صورت رایگان امکان فعالیت اقتصادی در یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی دنیا ​اخذ بلوکارت کشور آلمان امکان اخذ پاسپورت المانی 2 سال بعد از اخذ اقامت دایم تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا صاحب کارت آبی باید سه سال صبر نماید تا به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان نماید. در صورتی که دارنده گرین کارت به هریک از ایالت های کشور امریکا می‌تواند مهاجرت ‌نماید.داشتن سطح بالا از شرایط و دریافت حقوق بالا، امکان اخذ کارت ابی را خیلی دشوار کرده است .دریافت ویزای بلوکارت المان حتما مدرک دانشگاهی می‌خواهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - طریقه دریافت بلوکارت: حداقل مدرک مورد نیاز شما برای اقدام به دریافت ویزای کار المان مدرک کارشناسی است . اما اگر مدرک تحصیلی ندارید، نگران نباشید.قوانین المان شامل افرادی که دارای تخصص هستند اما مدرک دانشگاهی ندارند هم می‌شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - هزینه دریافت بلوکارت آلمان: برای دریافت ویزای کار المان بدون مدرک دانشگاهی تنها تخصص کافی است. البته در این روش باید به دولت المان مالیات پرداخت کنیدو حتما یک قرارداد کاری هم داشته باشید.افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند و قصد دریافت ویزای کارت ابی المان را دارند به شرط پرداخت مالیات می توانند بعد از 33 ماه برای دریافت ویزای دایم المان اقدام کنند. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود.و اصل انها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد.اما در پروسه های ویزای توریستی، ویزا حداکثر برای تردد 90 روز متقاضی صادر می‌شود. کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان این پکیج یکی از بالاترین سطوح اقامتی است. بلوکارت در اصل مجوزی است که مورد تایید اتحادیه اروپا است. افراد متخصص غیراروپایی با اخذ این مجوز امکان کار و زندگی را در کشور مورد نظر پیدا می‌کنند.این سیستم در اصل امکانات و تسهیلات خاصی را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهد. زمینه فعالیت موسسه حقوقی آساک دریافت اقامت از طریف اثبات تمکن مالی دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری ( خرید ملک و...) و همچنین اخذ اقامت از طریق کارفرمائی (ثبت شرکت ، راه اندازی بیزینس و ..) می‌باشد. چنانچه شما دارای سابقه تحصیلی خوب و رزومه کاری قوی و قابل توجه در ایران هستید و سابقه کاری شما مرتبط با سوابق تحصیلی شماست و دارای تمکن مالی مناسب هستید، می‌توانید به عنوان نیرو متخصص اقدام به دریافت اقامت از طریق بلوکارت المان نمایید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان در نظر داشته باشید اگر پناهندگی و یا یافتن شغل در کشورهای اروپایی اسان بود وضعیت بسیار متفاوت بود. چنانچه شرایط نسبی مناسب جهت دریافت اقامت قانونی دارید، هرگز سابقه خود را با پناهندگی تحت تاثیر قرار ندهید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای اخذ اقامت المان از طریق بلوکارت نیازی نیست که از ابتدا زبان المانی بلد باشی. ولی بعد از 21 ماه به زبان المانی مسلط باشید. اگر تا 21 ماه به هر علتی نتوانستید این زبن را فرابگیرید، 33 ماه فرصت دارید تا خود را به سطح A1 برسانید. برای اخذ اقامت بلوکارت آلمان پرداخت مالیات الزامی است. متقاضی می‌بایستی 21 ماه بیمه و مالیات خودرا پرداخت کند، که البته میزان ان بسته به نوع شرکت و فعالیتی که در ان شرکت انجام می‌شود، متغیر خواهد بود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - این نوع اقامت چه تفاوتی با ثبت شرکت دارد؟ این دو پرسه کاملا با هم متفاوت هستند. در اقامت کارافرینی، باید شرکتی ثبت کنید و براساس بیزینس پلن فعالیت تجاری خود را انجام دهید برای تمدید باید گردش مالی داشته باشید و بیمه و مالیات پرداخت کنید، ولی در اقامت المان از طریق بلوکارت به بیزینس پلن نیازی  ندارید و شما به عنوان نیروی متخصص استخدام می‌شوید.در اقامت بلوکارت بعد از 21 ماه به اقامت دایم می‌رسید. ولی در ثبت شرکت بعد از 3 سال به اقامت دایم دست پیدا می‌کنید. با اقامت بلوکارت مجوز استخدام شدن در کل اروپا را خواهید داشت. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان اقامت از طریق اخذ مجوز کار- ​اخذ بلوکارت کشور آلمان با توجه به قوانین اتحادیه اروپا اخذ مجوز کار در این منطقه برای غیر اروپایی‌ها غیرممکن است. با این وجوددر برخی کشورها از جمله آلمان اتریش و اسپانیا قوانینی مبنی بر امکان صدور مجوز کار وجود دارد که متقاضی می‌تواند با ارایه مدارک مورد نیاز و طی کردن پروسه‌های قانونی اقدام به اخذ این مجوز کرده و در کشورهای ذکر شده به عنوان نیروی کار استخدام شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط اخذ اقامت از طریق مجوز کار: این نوع اقامت ویژه متخصصین می باشد. و از مهم‌ترین شرایط آن به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار مرتبط باید اشاره کرد. با توجه به کشور صادرکننده و قوانین کلی اتحادیه اروپا انواع مختلفی دارد. موسسه حقوقی آساک بالاترین نوع از مجوز کار یعنی بلوکارت آلمان را به صورت تخصصی خدمت شما ارایه می‌دهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه‌حقوقی‌آساک،‌مجموعه‌ی تخصصی‌حقوقی، متشکل از حقوقدانان‌و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023859119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) اخذ بلوکارت کشورآلمان شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی ​اخذ بلوکارت کشور آلمان

جزئیات
اجاره سند ملکی برای دادگاه

اجاره سند ملکی برای دادگاه

26 بهمن1398

اجاره سند ملکی برای دادگاه ​اجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادسرا| ​اجاره سند ملکی جهت ضمانت دادسرا| سند اجاره ای ملکی اجاره سند ملکی برای دادگاه در واقع همان اجاره وثیقه در تامین قرار وثیقه برای متهم یا زندانی است. در ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قرار وثیقه در مقایسه با سایر قرارها مطمئن ترین قرار در قانون آیین دادرسی کیفری  محسوب می‌شود، چون در هیچ کدام از قرارهای دیگر، مالی دراختیار مرجع قضایی قرار نمی‌گیرد. اما در قرار وثیقه، درزمان صدور قرار قبولی، باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد. تعیین مبلغ قرار وثیقه با توجه به نوع جرم ارتکابی وشدت وضعف آن متفاوت است. همچنین میزان خسارات، وضعیت طرفین و شرایط موجود در تعیین مبلغ وثیقه تعیین کننده است. جهت اجاره سند ملکی برای دادگاه دادگاه با وکیل امور وثیقه گروه حقوقی اساک تماس بگیرید تا در دام کلاهبرداران نیفتید. قراروثیقه برای آزادی زندانی دارای شرایطی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مرجع صادر کننده قرار وثیقه - تعیین میزان قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند. - متهم باید معادل قرار، وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی کند. - هنگامی‌که در دادسرا قرار کیفرخواست برای متهم صادر می‌شود، متهم با ضمانت وثیقه می‌تواند تا مراحل رسیدگی پرونده و صدور رای نهایی در بیرون از زندان باشد. - همچنین زمانی که در دادگاه رای صادرو متهم به زندان محکوم می‌شود، برای مرخصی می‌تواند از ضمانت وثیقه استفاده کند. سوالات اساسی در ارتباط با اجاره سند جهت ضمانت در دادسرا شامل موارد ذیل است: - مقدار وثیقه ملکی برای دادگاه یا دادسرا چگونه تعیین می‌شود؟ - وثیقه ملکی دادگاه یا دادسرا، شامل چه اموالی می‌شود؟ - فرآیند صدور وثیقه برای دادگاه یا وثیقه برای دادسرادر آزادی متهم چگونه است؟ - ضبط وثیقه ملکی در صورت عدم حضور متهم چگونه صورت می‌گیرد؟ هرآنچه در مورد وثیقه و قرار وثیقه باید بدانید: - وثیقه در معنای حقوقی مالی است که متهم برای آزادی خود نزد دادگاه به رهن می‌گذارد. - قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم موظف است، بر طبق مقررات و قوانین هر زمان که حضور وی در مرجع قضایی لازم است حضور یابد. - برای تضمین انجام تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی بسپارد. - اگر متهم در تاریخ مقرر در مرجع قضایی مربوطه حاضرنشود، وثیقه به نفع دولت برای جبران خسارت وارده به شاکی پرونده ضبط میشود. انواع قرار تامین کیفری - قرار‌های تامین کیفری انواع مختلفی دارند و با توجه به شدت وضعف‌ دارای سلسله مراتبی هستند. - قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت از مهمترین قرارها می‌باشند. - قرارهای ‌تامین‌کیفری ، به عنوان قرار محدودکننده آزادی‎ و وسیله‌ای برای حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم محسوب می‌شوند. - بیشتر قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند و در واقع وسیله‌ای برای پرداخت خسارت شاکی هستند. قرار وثیقه چه ویژگی هایی دارد؟ - تودیع وثیقه درقرار وثیقه متوجه شخص معینی نیست. - متهم یا شخص ثالث می‌توانند مورد وثیقه را تودیع نمایند. - وثیقه شامل ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول می‌شود. - مال غیر منقول ازجانب مقام قضایی مورد توجه بیشتری قرار دارد. انواع وثیقه در قرار تامین کیفری - اگر وثیقه ضمانت‌نامه بانکی نباشد، نسبت به ارزش‌یابی بهای آن مال اقدام می‌شود. - این کار توسط کارشناس دادگستری انجام می‌شود. - بعد ازآنکه کارشناس نظر خود را در مورد مال پیشنهادی اعلام نمود و ارزش مال به میزان وثیقه مورد نظر بود. - در صورتی که مال منقول باشد ضبط می‌شودو در صورتی که غیر منقول باشد. - مراتب توقیف مال و درج در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال اعلام می‌شود. - سپس اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال در صورتی که مالکیت وثیقه گذاران برایش محرز شد. - وهیچ گونه مانع قانونی در مورد توقیف مال و نقل و انتقال آن وجود نداشت، اقدام میکند. - اگر مقام قضایی مال معرفی شده از طرف وثیقه گذاررا نپذیرد، باید دلیل موجهی برای این امر داشته باشد در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است. مقدار وثیقه چگونه مشخص می‌شود؟ - میزان وثیقه نباید از میزان خسارت وارد شده به شاکی کمتر باشد، زیرا هدف از قرار وثیقه، جبران خسارت وارد شده به بزه دیده است. - چنانچه ارزش مال معرفی شده به میزان قرار تعیین شده یا بیشتر از آن باشد، بازپرس قرار وثیقه را صادر می‌کند. - اما اگر ارزش مال کمتر از میزان قرار تعیین شده باشد، باید مال دیگری معرفی نمایند، درغیر این صورت متهم بازداشت خواهد شد. - در جرایمی که مجازات آنها نقدی است، میزان خسارت احتمالی وارد شده به شاکی و هم جزای نقدی جرم  در تعیین مقدار وثیقه در نظر گرفته میشود. - میزان وثیقه باید از جمع این دو کمتر نباشد. - تا زمانی که وثیقه برای متهم فراهم نشده است او را به بازداشتگاه منتقل می‌کنند. - درصورت صدور قرار وثیقه وتودیع و پذیرش مال از بازداشتگاه آزاد می‌شود. اگر هم در این فاصله به بازداشتگاه نرفته باشد دیگر به آنجا منتقل نمی‌شود. ​- وثیقه گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را بعدا عوض کند. مثلا به جای سند خانه، سند آپارتمان معرفی کند. فرآیند صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی فرآیند صدور وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌پذیرد: ​- در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌کند. - سپس به متهم ابلاغ می‌شود که برای آزادی خود وثیقه معرفی نماید، تا اقدامات لازم در مورد وی انجام گردد. - در صورتی که از جانب خود متهم یا شخص ثالثی وجه نقد به عنوان وثیقه معرفی شود، در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود. - اگر وثیقه مال منقول باشد به نحو مطلوب توقیف می‌شود و اگر مال غیر منقول باشد سند آن به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت می‌شود. - مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال منقول و غیر منقول استعلام می‌نماید. - در صورتی که ارزش مال به میزان وثیقه یا بیشتر از آن باشد مقام قضایی آن را می‌پذیرد. - در شرایطی‌که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام کند که مال معرفی شده فاقد ارزش لازم است،هیچ گونه اعتراضی مورد قبول نیست. - فرآیند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال ممکن است چند روز زمان ببرد. درطول مدت این چند روز متهم نیز در بازداشت خواهد بود. - پس از معرفی وثیقه و فراهم شدن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر و متهم باید آزاد شود. - با توجه به مقررات موجود به نظر می‌رسد، معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است. - در بعضی مواقع مقام قضایی قرار وثیقه نقدی نیز صادر می‌نماید. - در واقع مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوع خاصی را صادر نماید و آن را محدود نماید. ​ ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم - وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم یا شخص ثالثی باشد. - اگر وثیقه‌گذار خود متهم باشد، در مواقعی که بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه‌ی او به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد. ​- چنانچه متهم یا محکوم علیه در زمان مقرر شده توسط دادگاه یا دادسرا در محل حاضر نشود. - اگر وثیقه توسط شخصی ‌غیر ازخودش ‌گذاشته شده باشد، به شخص وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف مدت بیست روز متهم یا محکوم علیه را تحویل دهد. - در صورت تسلیم نکردن متهم یا محکوم علیه بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط می‌شود. - وثیقه‌گذار درهر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم، می‌تواند رفع مسوولیت‌ و آزادی وثیقه خود را درخواست کند. - در صورتی که شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود. - با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم‌ خواهد شد. - در مورد متهمین نیز بعد از محکومیت قطعی، ضبط وثیقه محقق می‌شود. - ​هر زمان متهم یا وثیقه‌گذار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود. - در این مورد اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. - در مواردی که جرم غیر عمدی باشد و جبران خسارت شاکی از روش‌های دیگری وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر نمایند. مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول ‌وکالت ‌درکلیه ‌دعاوی خانواده، حقوقی، کیفری، ثبتی، داوری اعلام میکند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را درخصوص تهیه سند برای آزادی زندانی و اجاره سند برای دادسرا و دادگاه با مشاور حقوقی متخصص امور وثیقه مطرح کنید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. ​

جزئیات
تهیه سند برای زندانی

تهیه سند برای زندانی

22 بهمن1398

تهیه سند برای زندانی تهیه سند برای آزادی زندانی موضوعی چالش برانگیز در تامین قرار وثیقه متهم می باشد. خانوداده متهم زمانیکه مرجع قضایی قرار وثیقه وی را صادر میکند، در صورت نداشتن سند ملکی برای وثیقه مجبور میشوند که برای تامین سند به اجاره سند روی آورند. بهترین راه برای اجاره سند و وثیقه برای متهم یا زندانی مشاوره با وکیل دادگستری است تا در دام افراد کلاهبردار گرفتار نشوند. تهیه سند برای آزادی زندانی نکات مهم در ارتباط با تهیه سند برای زندانی -مدارک لازم برای گذاشتن وثیقه توسط وثیقه گذار -قوانین موجود برای وثیقه گذار -روند تامین وثیقه برای آزادی زندانی تهیه سند برای آزادی زندانی انواع جرایم در قانون کیفری -و شخص به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم می‌شود. -به جرم متهم رسیدگی و در صورت رضایت شاکی خصوصی جنبه اجتماعی جرم وجود دارد. -در جرایم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، -و در صورت رضایت شاکی مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نشده است. -جرایم قابل‌گذشت، جرایمی است که با شکایت شاکی‌خصوصی در دادسرا پیگیری می‌شود. تهیه سند برای آزادی زندانی صدور قرار وثیقه چه زمانی است؟ -زمانی که شخص در دادگاه یا دادسرا به عنوان متهم شناخته می‌شود. -برای آزادی موقت و جمع آوری مدارک برای اثبات بی‌گناهی خود می‌تواندبه دستور مقام قضایی -وبا قراردادن سند به عنوان وثیقه به‌صورت موقت آزاد شود. -وثیقه برای ضمانت زندانی از طرف قاضی پرونده تعیین می‌شود. -و متهم یا خانواده وی وثیقه تعیین شده را به دادگاه یا دادسرا ارائه می کنند. -ارزش سندی که به دادسرا جهت ضمانت ارائه می‌شود. -برابر با میزان مبلغی که قاضی با توجه به جرم متهم تعیین میکند. تهیه سند برای آزادی زندانی مراحل تامین وثیقه برای آزادی زندانی به چه صورت است؟ -نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی قرار به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود. -با اخذ دستور بازداشت سند، نسبت به بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود. -در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک مورد نظر توسط کارشناس، حداقل به میزان قرار وثیقه تامین گردد. -دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارزیابی ملک انجام می شود. -نامه نیابت به مجتمع قضایی مورد تقاضا ارجاع داده می‌شود. -که سند شش دانگ و ملک معرفی شده در آن شهرستان است اقدام می شود. -سپس نسبت به اخذنامه نیابت برای مرجع قضایی شهرستانی -برای‌ شروع روند تامین وثیقه زندانی سند شش دانگ کارشناسی شده به مرجع قضایی ارائه می شود. تهیه سند برای آزادی زندانی چه قوانین و مقرراتی برای شخص وثیقه گذار درنظرگرفته شده است؟ -بر طبق ماده بیست و دو قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی -با معرفی و تحویل و متهم می‌توانند رفع مسیولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کنند -بر طبق تبصره ماده دویست و بیست و هشت قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. -وثیقه‌گذار با اعلام محل بازداشت متهم می‌تواند رفع مسیولیت یا آزادی وثیقه را درخواست کند. -اگر متهم به علت جرم دیگری از سوی مراجع قضایی دیگری بازداشت شود. - کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست کند. - در این صورت پس از حضور متهم مطابق ماده بیست و دو قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود. تهیه سند برای آزادی زندانی معرفی متهم توسط وثیقه گذار به مرجع قضایی -وثیقه‌گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی طی درخواست کتبی یا شفاهی اعلام می‌کند. -که از این لحظه به بعدحاضر به قبول ضمانت نیست. -درخواست وثیقه گذار بهتر است کتبی باشد. -اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست وباید صورت جلسه شود. -مقام قضایی باید با تنظیم‌صورت جلسه‌ای، حضور وثیقه گذار ، متهم و علت مراجعه آنان را در آن منعکس کند. -نتیجه استرداد وثیقه و تاثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را به صورت حضوری به متهم ابلاغ -تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود،والا بازداشت خواهد شد. تهیه سند برای آزادی زندانی جایگزینی سند برای  وثیقه زندانی -تا معرفی وثیقه بعدی و به لحاظ محدودیت‌های ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری -متهم بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد. -بر طبق تبصره ماده دو، هرگاه متهم یا محکوم در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. - به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق، مقررات قرار تامین نیز لغو می‌گردد. -اصولا وثیقه گذاران به دلیل رابطه خویشاوندی، عاطفی، ملاحضات اخلاقی و انسانی ویا کسب درآمد مالی نزد -مقامات قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و قاضی ناظر -حاضر به گذاشتن وثیقه برای آزادی متهم یا محکوم علیه و یا زندانی می‌شوند. -در مواردی وثیقه‌گذار مانند نیاز به فروش مال،ترس از محکومیت احتمالی، عدم پرداخت وجوه -وعده داده شده و رد مال از عمل خود پشیمان می‌شود. -و خواهان انصراف از ضمانت متهم و فک وثیقه می‌شود. تهیه سند برای آزادی زندانی رای وحدت رویه در مورد اعتبار سند رسمی در مقابل شخص ثالث -به غیر از موضوع تاریخ ثبت سند -اما سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث غیرنافذ و بی اعتبار است؛ -سند ثبت شده در دفتر املاک نسبت به شخص ثالث موثر است. -در مورد سند رسمی از نظر اعتبارسند و آثار آن نسبت به شخص ثالث، خلاصه رای: تاریخ رای:08-08-1392 شماره رای : 9209970908100273 مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص قرار وثیقه برای آزادی زندانی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی،آمادگی خود را جهت قبول ‌وکالت‌ در کلیه ‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی ، امور مهاجرت و داوری و تهیه سند برای آزادی زندانی اعلام می‌نماید.

جزئیات
وکیل متخصص ملکی در تهران

وکیل متخصص ملکی در تهران

18 بهمن1398

وکیل متخصص ملکی در تهران وکیل متخصص ملکی در تهران؛ یکی ازبزرگ‌ترین کارهایی که یک شخص درطول زندگی خود انجام می‌دهد خرید ملک است. اما اهمیت این پروسه زمانی ایجاد می‌شودکه، در فرایند خرید ملک مشکلات متعددی به وجود آید. این مشکلات سبب می‌شود شخص به ناچار، به محاکم قضایی برای حل پرونده‌ی خود مراجعه کند. در این میان چنانچه ساکن تهران باشید، به دنبال پیدا کردن یک وکیل متخصص ملکی در تهران هستید. موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن وکیل متخصص ملکی در تهران و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول هرگونه وکالت شما همراهان گرامی در امور ملکی‌در تهران اعلام می‌نماید. در اینجا ما شما را با وکیل ملکی ودلیل مراجعه به وکیل متخصص ملکی در تهران آشنا می‌کنیم. وکیل متخصص ملکی در تهران سوالات متداول در ارتباط با وکیل متخصص ملکی در تهران: سوالات متداول در ارتباط با وکیل متخصص ملکی در تهران: - وکیل متخصص ملکی در تهران کیست؟ - اموال منقول و اموال غیر منقول کدامند؟ - دلیل مراجعه به وکیل ملکی چیست؟ - دعوای خلع ید به چه معناست؟ - تصرف عدوانی به چه معناست؟ وکیل ملکی چه کسی است؟ وکیلی‌است‌ که با توجه به تخصص و تجربه‌ای‌که درامور ملکی دارد، صرفا به وکالت در پرونده‌های ملکی می‌پردازد. هرچند وکیل ملکی توانایی لازم را در سایر پرونده‌های حقوقی، کیفری و غیره دارد. اما تمامی تمرکز خود را روی دعاوی ملکی‌گذاشته و فقط در پرونده‌های ملکی فعالیت می‌کند. وکیل ملکی‌درنگارش‌لایحه‌مهارت‌لازم وکافی رادارد و با قدرت بیان و تسلط بر پرونده ملکی، از موکل خود قاطعانه دفاع می‌کند. وکیل متخصص ملکی در تهران تعریف اموال منقول و غیر منقول: مال منقول : به مالی‌گفته می‌شودکه انتقال آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد شود ( برطبق ماده 19 قانون مدنی) . وکیل متخصص ملکی در تهران تمامی دیون شامل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از انواع مال غیر منقول باشد. (ماده 20قانون مدنی) انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه‌ها و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه‌ی کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است. ولی توقیف بعضی از اشیا مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها، موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. (ماده 21 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران مصالح بنایی‌از قبیل سنگ و آجر وغیره که برای بنایی تهیه شده است یا به واسطه‌ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به‌کار نرفته، داخل منقول است . (ماده 22 قانون مدنی) مال غیر منقول: به مالی‌گفته‌می‌شودکه امکان انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نیست. وکیل متخصص ملکی در تهران اعم ازاینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان،. به طوری که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی) اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جرء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است. همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصددیگر درزمین یا بنا کشیده شده باشد. (ماده 13 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران آیینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کا رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقض یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است. (ماده 14 قانون مدنی) ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است ،غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است . (ماده 15قانون مدنی) مطلق‌اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. (ماده 16 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران قوانین مربوط به اموالی که مالک خاص ندارند: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارند، مطابق قوانین مربوط به آنها است. ( ماده23 قانون مدنی ) هیچ‌کس نمی‌تواند طرق وشوارع عامه و کوچه‌هایی راکه آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید . (ماده24قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده‌ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. (ماده25قانون مدنی) اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی مانند استحکامات و قلعه‌ها و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثارتاریخی و امثال آنها و آنچه که از اموال منقول یا غیرمنقول، دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست. همینطور است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است. (ماده 26 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران اموالی‌که‌ ملک اشخاص نمی‌باشد و مردم‌می‌توانند مردم‌می‌توانندآنها رامطابق مقررات مندرج در قانون مدنی و قوانین مخصوص به هریک از اقسام مختلف آنها تملک‌کرده و یا از آنها استفاده نمایند مباحات نامیده می‌شود. مانند اراضی موات یعنی زمین‌هایی‌که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. (ماده 27 قانون مدنی) اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او، به مصارف فقرا می‌رسد. (ماده28 قانون مدنی) چرا باید به وکیل ملکی مراجعه کنیم؟ در دعاوی ملکی‌مهم است‌که‌دعوا چگونه مطرح شود. همینطوردردعاوی ملکی چون احتمال ضرروزیان بسیاربرای طرفین دعوا وجوددارد لذا لازم است‌، دعاوی ملکی‌دردادگاه‌هابه وسیله وکیل ملکی انجام شود. وکیل متخصص ملکی در تهران به دلیل وجود قوانین متعددی که در حیطه دعاوی ملکی وجود دارد، این وکیل ملکی است که برقوانین تسلط داردو می‌تواند ادله‌های مربوطه را درزمان‌لازم دردفاعیه و اظهارات‌خوددردادگاه مطرح نماید. به این ترتیب از حق موکل خود دفاع نموده ودر جهت احقاق حقوق او گام برمی‌دارد. مقررات قانون مدنی در سایت حقوقی آساک آمده است. جهت هرگونه اطلاع از مجموعه قوانین مدنی اینجا کلیک کنید. وکیل متخصص ملکی در تهران دعوای خلع ید چیست؟ دعوای خلع ید دعوایی است که خواسته آن انتزاع ید‌ عدوانی یا غاصبانه‌ی متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است، که از سوی مالک ملک اقامه می‌شود. در دعوای خلع ید مالک مدعی است که ملک او به صورت عدوانی به وسیله ی شخص دیگری تصرف شده است. ویا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده است علیرغم استحقاق به ادامه ید، از رفع ید از آن، خودداری می‌نماید. وکیل متخصص ملکی در تهران تصرف عدوانی به چه معناست؟ بر طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید. در واقع هرشی اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلا شخص دیگر قرار دارد، نشان دهنده‌ی این است که شی از آن اوست و مدعی باید برای به دست آوردن شی‌که نزد دیگری است اقامه دعوی نموده و ادله‌ی‌کافی برای اثبات دعوا خود بیاورد. وکیل متخصص ملکی در تهران برای تحقق این دعوا استیلا بر ملک دیگری ضروری است. تصرف عدوانی هم از طریق حقوقی و هم از طریق قانونی قابل پیگیری است. جهت ‌اطلاع از آدرس دادگاه‌های کیفری اینجا کلیک کنید. وکیل متخصص ملکی در تهران در دعاوی حقوقی عنوان خواسته باید دقیق مشخص باشد در غیر این صورت دعوا یا رد می‌شود یا در اثبات دعوا با مشکل مواجه خواهیم شد. شرایط دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران آمده است. گروه حقوقی و مشاوره تخصصی آساک موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری آماده همکاری وقبول وکالت شما همراهان همیشگی‌می‌باشد. همچنین موسسه‌ حقوقی آساک با استفاده ازسابقه فعالیت وتجربه‌ی وکلای خود ، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. وکیل متخصص ملکی در تهران لازم به ذکر است، قبل از هرگونه اقدامی جهت مشاوره تخصصی با وکلای ما در موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. وکیل متخصص ملکی در تهران شماره تلفن های موسسه حقوقی آساک جهت برقرار ارتباط: 02140223952 02140222853 09023589119 کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل متخصص ملکی در تهران امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

14 بهمن1398

قرار بازداشت موقت قرار بازداشت موقت یکی از مهمترین قرارهای کیفری است. دلیل اهمیت قانونگذاز به این مورد این است که موجب سلب آزادی متهم می‌شود. و به حق آزادی او آسیب وارد می‌کند. آن هم در زمانی که به طور دقیق مشخص نیست فرد متهم است یاخیر. به طور کلی قرار بازداشت موقت قراری است‌که متهم، به اتهام جرمی‌که به احتمال زیاد مرتکب آن شده است‌ یا بیم فرار متهم و تبانی وی می‌رود به طور موقت زندانی می‌شود. در مراحل تحقیقات مقدمانی ودر دادسرا صادر می‌شود .در قرار بازداشت موقت متهم با هیچ سند و ضمانتی آزاد نمی‌شود و قابل تمدید است. موسسه حقوقی آساک با داشتن وکیل متخصص در موضوع و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول هرگونه وکالت شما همراهان گرامی اعلام می‌نماید. سوالات متداول در ارتباط با قرار بازداشت موقت: قرار بازداشت موقت چیست؟ و چه موقع صادر می‌شود؟ انواع قراربازداشت موقت کدام است؟ موارد قراربازداشت موقت کدام است و چندروز است؟ مقام صادرکننده قرار بازداشت موقت کیست و مزایای آن چیست؟ قرار بازداشت موقت به چه معناست؟ شدیدترین قرار تامین کیفری است و در دادسرا و در مرحله تحقیقات اولیه به وسیله بازپرس، دادیار و در مواقعی توسط دادستان صادر می‌گردد. همینطور می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر گردد.  تا مرحله‌ی صدور حکم می‌تواند ادامه پیدا کند و حتی در مرحله تجدید نطر توسط قاضی صادر شود. قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز معروف است در واقع عبارت است از سلب آزادی متهم در قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا در تمامی مراحل پرونده توسط مقامات صلاحیت‌دار قانونی. قانونگذاردرماده 127 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392بیان می‌کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیررا صادر میکند........ . بنابراین قانون با درنظر گرفتن این شرایط، قرارهای تامین کیفری را صادر نموده است. برای اطلاع ازانواع قرارهای تامین، به ماده 132قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراجعه نمایید. قرار بازداشت موقت همان طور که گفته شد قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیارصادرشودکه در هرصورت پرونده باید ظرف مدت 24 ساعت برای اظهار نظر دادستان برای او ارسال شود. در صورتی که دادستان مخالفت نماید، پیروی از نظر او الزامی است. در این صورت متهم آزاد شده و و مقام صلاحیت‌دار باید قرار دیگری برای متهم صادر نماید. دادستان می‌توانداز بازپرس تقاضا نماید که قرار بازداشت موقت متهم را صادرکند. متقابلا بازپرس می‌تواند با درخواست دادستان مخالفت نماید. در صورت‌وجود اختلاف بین دادستان و بازپرس مقام صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب محل می‌باشد. اگر نظردادستان و دادیار موافق یکدیگر باشد، قرار بازداشت موقت به متهم ابلاغ شده و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض خواهد بود. بر اساس ماده241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه بعد از صدور، بازداشت متهم وگذشت مدتی‌، علت بازداشت مرتفع شود و هیچ‌گونه دلیلی‌برای ادامه‌ی بازداشت موقت متهم وجود نداشته باشد، بازپرس با موافقت دادستان باید فورا قرار بازداشت موقت متهم را رفع نماید. همینطور اگر متهم به اینکه دیگر دلیلی برای ادامه ی بازداشت وجود ندارد ادعا نماید، می‌تواند فک قرار بازداشت موقت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا نماید. بنابراین بازپرس باید ظرف مدت حداکثر 5 روز به درخواست متهم رسیدگی و با توجه به مستندات تصمیم گیری نماید. نکته‌ی دیگر لزوم بررسی دوره‌ای ادله‌ی قرار بازداشت موقت توسط قاضی و امکان اعتراض متهمان تحت بازداشت به ادامه بازداشت است. چنانچه بازپرس درخواست متهم را رد نماید قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود. متهم ظرف 10 روز حق اعتراض دارد. متهم هرماه فقط یک بار می‌تواند درخواست اعتراض نماید. انواع قرار بازداشت موقت: یا اختیاری دانسته و یا به قاضی اختیار را در مواردی که در قانون مطرح شده، داده است. در  مواردی نیز قرا ربازداشت موقت الزامی است یعنی قانون، قاضی را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت را صادر نماید. موارد جایز یا اختیاری بودن قرار بازداشت موقت در ماده32 قانون آیین دادرسی کیفری و موارد الزامی در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. قرار بازداشت موقت در مورد چه جرایمی صادر می‌شود؟ ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: صدور ابن مورد جایز نیست مگردر مواردی که قانون مشخص کرده است و دلایل کافی بر ای اتهام متهم وجود داشته باشد. این ماده شامل موارد زیر است: - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورکه مجازات آنها درجه 5 یا بالاتر باشد. قرار بازداشت موقت ایجاد مزاحمت و آزار بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاصی که به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه انجام می‌شود. - جرایمی که قانون برای آنها مجازات سلب حیات یا قطع عضو در نظر گرفته است. و همینطور در جنایات عمدی که علیه تمامیت جسمانی فرد انجام می‌شود. و جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. - سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشا، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی‌کیفری یا سابقه دو فقره یا بیشتر محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. - اسید پاشی، محاربه و مفسد فی الارض، قتل و آدم ربایی. - در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد. - در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد. در تمامی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده است به شرطی که، تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشدمانندتصرف‌عدوانی‌وممانعت‌ازحق. مدت اعتبار ؟ در قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت ، در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌است‌ چهارماه و در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است، دو ماه می‌باشد. البته به شرطی که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است مانند رسیدگی به اتهام زنا یا لواط در دادگاه استان، تمدید را پایان ماه اعلام می‌نمایند. مزایا صدور ق بهترین راه برای دست‌یابی به متهم و حضور او در مراجع قضایی است. با وجود قرار بازداشت موقت از تبانی متهم با دیگر متهمان جلوگیری به عمل می‌آید. در واقع می‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت جلوگیری از انتقام بزه دیده باشد و امنیت متهم را فراهم می‌نماید. همینطور مانع فشار متهم به بزده دیده جهت پس گرفتن شکایت می‌شود. قانونگذاربرای‌صدور آن مقرراتی را بیان نموده و قضات مکلف به رعایت آنها هستند. قرار بازداشت موقت باید مستدل باشد. قرار بازداشت موقت محدود به زمان است. و متهم حق اعتراض به آن را دارد. چنانچه قاضی از هر کدام از این ضوابط و مقررات تخلف نماید، متهم می‌تواند دردادسرای انتظامی قضات از قاضی شکایت نماید. گروه حقوقی و مشاوره تخصصی آساک موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری آماده همکاری  وقبول وکالت شما همراهان همیشگی‌می‌باشد. موسسه‌حقوقی آساک با استفاده ازسابقه فعالیت وتجربه‌ی وکلای خود ، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. لازم به ذکر است، قبل از هرگونه اقدامی جهت مشاوره تخصصی با وکلای ما در موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. شماره تلفن های موسسه حقوقی آساک جهت برقرار ارتباط: 02140223952 02140222853 09023589119 کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) قرار بازداشت موقت شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی قرار بازداشت موقت

جزئیات
نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات

نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات

13 بهمن1398

نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​: دراین مطلب شما را با آخرین تغییرات اعمال شده در آدرس دادسراهای تهران آشنا می‌کنیم. شما می‌توانید در صورت هرگونه پرسش از آدرس دادسراهای تهران و نحوه‌ی مراجعه به آنها باما در ارتباط باشید. قبل از هر اقدامی باگروه حقوقی آساک تماس بگیرید . مشاوران ما در اسرع وقت آماده‌ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طرح شکایت از دادسراها هستند. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مرکز: آدرس: میدان پانزده خرداد- ضلع شمالی غربی میدان پانزده خرداد- ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. تلفن تماس : 02135051111 نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه یک آدرس: تهران- خیابان شریعتی – پل صدر – خیابان الهیه- پلاک 231. تلفن تماس:  02122007381-02122007379 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه یک تهران، در دادسرای ناحیه یک رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه دو: آدرس: تهران- شهرک غرب- خیابان فرحزادی- خیابان طاهر خانی- خیابان کاج- خیابان نخل. تلفن تماس: 02122084067-02122084074 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه دو تهران، در دادسرای ناحیه دو رسیدگی می‌شود. -  دادسرای عمومی و انقلا ب تهران ناحیه سه : آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان پردیس- نبش کوچه زاینده رود شرقی. تلفن تماس:  02188881723-02188881724-02188883434 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه سه تهران، در دادسرای ناحیه سه رسیدگی می‌شود . نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه چهار: آدرس: تهران- تهرانپارس- حکیمیه -  بلوار شهید باباییان- خیابان امام حسین . تلفن تماس: 02177311245-02177311247 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه چهارتهران، در دادسرای ناحیه چهاررسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه پنج: آدرس:  تهران- انتهای خیابان نیایش- خیابان جنت آباد شمالی- انتهای بلوار انصار المهدی- روبروب دانشگاه سما. تلفن تماس: 02144370250- 02144370254 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه پنج تهران، در دادسرای ناحیه پنج رسیدگی می‌شود. -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه شش: آدرس: تهران- میدان هفتم تیر- خیابان مفتح جنوبی- خیابان شهید شیرودی- جنب میوه و تره بار. تلفن تماس: 02186073117-02176073168 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه شش تهران، در دادسرای ناحیه شش رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه هفت آدرس: تهران- خیابان مطهری- خیابان علی اکبری – جنب ساختمان مدیریت بحران شهرداری تهران . تلفن تماس: 02186121645- 02186121648 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه هفت تهران، در دادسرای ناحیه هفت رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه هشت: آدرس: تهران- غرب به شرق بزرگراه رسالت- بعدا از خیابان استاد حسن بنا- نبش خیابان اثنی عشری. تلفن تماس:  02122527084-02122527596-02122527861 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه هشت تهران، در دادسرای ناحیه هشت رسیدگی می‌شود. -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ده: آدرس: تهران خیابان جیحون- تقاطع دامپزشکی. تلفن تماس:  02165862064-02165862059-02165862056 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه ده تهران، در دادسرای ناحیه ده رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه یازده: آدرس: تهران – خیابان ولیعصر- ضلع غربی میدان منیریه. تلفن تماس:  02155375750-02155375750 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه یازده تهران، در دادسرای ناحیه یازده رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه دوازده: آدرس: تهران- خیابان خیام- ضلع شمالی پارک شهر- جنب سالن ورزشی هفتم تیر. تلفن تماس: 02166724012-02166722561-02166722564 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه دوازده تهران، در دادسرای ناحیه دوازده رسیدگی می‌شود. -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه چهارده: آدرس: تهران – خیابان پیروزی- خیابان نبرد جنوبی-بلوار کوثر- جنب بازار گل. تلفن تماس: 02133809992-02133809996-02133831115-02133831116 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه سیزده و چهارده تهران، در دادسرای ناحیه چهارده رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه پانزده آدرس: تهران- تهرانپارس- خیابان جشنواره- خیابان شهید جعفر پناه- جنب فرهنگ سرای اشراق. تلفن تماس: 02177341046- 02177341048 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه پانزده تهران، در دادسرای ناحیه پانزده رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه شانزده: آدرس: تهران- ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب( خزانه بخارایی). تلفن تماس: 02155321530-02155321535 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه پانزده و شانزده تهران، در دادسرای ناحیه شانزده رسیدگی می‌شود. -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه هجده: آدرس: تهران- چهارراه یافت آباد- بلوار معلم- بعد از میدان معلم- پلاک 316. تلفن تماس: 02166224469 -02166224472 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در منطقه هفده و هجده تهران، در دادسرای ناحیه هجده رسیدگی می‌شود. -  دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست: آدرس: تهران-خیابان فاطمی- روبروی خیابان دایمی- پلاک 139 تلفن تماس:02188997418- 02188997603 به کلیه‌ی جرایم بین المللی صورت گرفته در تهران، در دادسرای ناحیه بیست رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست و سه: آدرس: تهران-- خیابان خیام- ضلع شمالی پارک شهر- جنب سالن ورزشی هفتم تیر. تلفن تماس:  02166724012-02166724014-02166722561-02166722564 به کلیه‌ی نیابت‌های کیفری از شهرستان‌ها و اجرای نیابت قضایی‌کیفری، در دادسرای ناحیه بیست و سه رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست و چهار: آدرس: تهران- خیابان شریعتی-نرسیده به چهارراه قصر- خیابان معلم. تلفن تماس: 02188415111-02188415115 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با مواد مخدر، در دادسرای ناحیه بیست و چهار رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست و پنج: آدرس: بالاتر از میدان شیخ بهایی- چهار راه سئول- خیابان یاسمی- نبش بن بست مهتاب. تلفن تماس: 02188635199-02188637554-02188637515 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با صدور حکم حجر و سرپرستی در تهران، در دادسرای ناحیه بیست و پنج رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست وشش تهران آدرس: تهران- خیابان دبستان- خیابان شهید آریان محمودی. تلفن تماس: 02186011001- 02186011007 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با جرایم پزشکی در تهران، در دادسرای ناحیه بیست و شش رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست وهفت تهران: آدرس: تهران- سه راه آذری- خیابان شهید جرجانی- جنب کارخانه – پلاک 18. تلفن تماس: 02166640620-02166640625 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با قتل در تهران، در دادسرای ناحیه بیست و هفت رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست وهشت تهران: آدرس: تهران- میدان پانزده خرداد- ضلع شمال غربی میدان- ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران- طبقه دو. تلفن تماس: 02135051111 به کلیه‌ی جرایم صورت‌گرفته در ارتباط با جرایم کارکنان دولت در تهران، در دادسرای ناحیه بیست و هشت رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه بیست ونه تهران آدرس: تهران- میدان صادقیه- به سمت اتوبان کرج- انتهای کوچه آزادگان- پلاک 144 تلفن تماس: 02144064467- 02144064468 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته  توسط اطفال در تهران، در دادسرای ناحیه بیست ونه‌رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی تهران: آدرس: تهران- فرودگاه مهرآباد- جنب ترمینال یک. تلفن تماس: 02144671124 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در محدوده‌ی فرودگاه مهرآباد، در دادسرای ناحیه سی رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی و یک تهران: آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- بلوار آیت الله کاشانی- بلوار اباذر. تلفن تماس:  02144092993 به کلیه‌ی‌جرایم صورت‌گرفته در ارتباط با جرایم رایانه‌ای در تهران، در دادسرای ناحیه سی و یک رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی و دو تهران آدرس: خیابان خیام-  مجتمع قضایی امام خمینی - ساختمان سابق تجدید نظر-  طبقه اول. تلفن تماس: 39913070 021 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با جرایم اقتصادی در سراسر تهران، در دادسرای ناحیه سی و دو رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی و سه تهران: آدرس:  شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام- خیابان دشت بهشت- جنب بازداشتگاه اوین. تلفن تماس:  02122187955- 02122187956 به کلیه‌ی جرایم صورت‌گرفته در ارتباط با امنیت سراسری تهران، در دادسرای ناحیه سی وسه رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی وچهار تهران: آدرس: سه راه آذری-خیابان شهید جرجانی- جنب کارخانه آرد- پلاک 18. تلفن تماس: 02166640620-02166640625 به کلیه‌ی جرایم صورت‌گرفته در ارتباط با پرونده های خشن سرقت در تهران، در دادسرای ناحیه سی وچهار رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی وپنج تهران آدرس: خیابان مطهری-بین خیابان قایم مقام و بزرگراه مدرس- نبش کوچه گلریز. تلفن تماس: 02188328980 -02188328988 به کلیه‌ی جرایم صورت‌گرفته درارتباط با شکایات مربوط به حوزه فرهنگ و رسانه تهران، در دادسرای ناحیه سی وپنج رسیدگی می‌شود. - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی وشش تهران: آدرس: خیابان آزادی- خیابان رودکی- ضلع جنوبی ساختمان راهنمایی و رانندگی- کوچه شهید فرج الهی. تلفن تماس:  02166437324-02166437305 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با جرایم تهران، در دادسرای ناحیه سی وشش رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی وهفت تهران: آدرس: تهران- میدان منیریه- جنب ورودی مترو- بن بست رحیمی. تلفن تماس: 02155494788- 02155494798 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با جرایم شهرداری‌ها و دست اندازی به انفال در سراسر تهران، در دادسرای ناحیه سی و هفت رسیدگی می‌شود. نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​ - دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه سی وهشت تهران: آدرس: تهران-خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قصیر-بالاتر از بیمارستان آسیا. تلفن تماس: 02188732168- 02188732174 به کلیه‌ی جرایم صورت گرفته در ارتباط با جرایم منافی عفت و اخلاق در سراسر تهران، در دادسرای ناحیه سی وهشت رسیدگی می‌شود. تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. شماره تلفن‌های موسسه حقوقی آساک جهت برقراری ارتباط: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) 02140223952 02140222853 09023589119 کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگوسوالات شما خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی نشانی دادسراهای تهران با آخرین تغییرات​

جزئیات
انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت

10 بهمن1398

انواع سند مالکیت انواع سند مالکیت : بر طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین را صادر می‌کند. نکات مهم در ارتباط با اسناد ملکی: انواع اسناد ملکی ماهیت و اعتبار اسناد  ملکی عرصه و اعیان در اسناد انواع سند مالکیت انواع اسناد مالکیت کدام است؟ از مهمترین موارد در هنگام خرید املاک، اطمینان از صحت اسناد است . اسناد انواع مختلفی دارند و هر کدام شرایط حقوقی مربوط به خود را دارند. برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده در هنگام انجام معاملات باید با کلیه‌ی اسناد و شرایط شان آشنا و اطلاعات لازم را در این باره به دست آورید. انواع سند مالکیت تا در هنگام معاملات دچار سردرگمی و اشتباه نشوید. سند رسمی: سند رسمی عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1248 قانون مدنی ). در تعریف دقیق تر آمده است : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت‌شان، بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است . (ماده 1287 قانون مدنی) . انواع سند مالکیت غیر از آنچه که در ماده 1287 قانون مدنی آمده است بقیه‌ی اسناد عادی هستند. بر این اساس انجام معاملات به صورت دستی و در قالب مبایعه‌نامه یا قولنامه بدون اینکه ثبت رسمی شود درقالب سند عادی است. انواع سند مالکیت سند رسمی و عادی چه تفاوت هایی با هم دارند؟ تاریخ سند رسمی هم برای طرفین دعوا و هم برای شخص ثالث حایز اهمیت است. اما در سند عادی تاریخ سند برای اشخاص ثالث موثر نیست. سند رسمی قدرت اجرایی دارد در صورتی که در سند عادی اصل بر عدم قدرت اجرایی است. در اسناد رسمی مامور دولت در حیطه‌ی وظایف خود در تنظیم سند امکان دخالت دارد. در حالی که سند عادی افراد هرگونه که بخواهند آن را تنظیم می‌کنند. انواع سند مالکیت در صورت مفقود شدن سند رسمی تهیه‌ی رونوشت از آن به سادگی امکان‌پذیر است ولی در سند عادی نمی‌توان از رونوشت آن به صورت کامل استفاده کرد. در سند رسمی فقط ادعای جعل قابلیت مطرح شدن دارد. اما در مورد سند عادی هم‌ ادعای جعل و هم ادعای کذب می‌توان نمود. در سند رسمی تشریفات توسط قانون از قبل مشخص شده است. در صورتی که در سند عادی هیچ گونه تشریفاتی وجود ندارد. انواع سند مالکیت برای‌اطلاع ازتفاوت‌های‌سند‌رسمی و‌سندعادی به‌مواد48 و 22 قانون ثبت رجوع کنید. مصوبات مجلس و شورای‌نگهبان در ادامه سبب شد سند عادی در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار گیرد. اصل بر اعتبار اسناد رسمی است. و اثبات اصالت آن بر عهده‌ی مدعی اصالت سند است. در مورد اسناد عادی، اعتبار آن به احراز اصالت سند عادی منوط است. و اثبات اصالت آن بر عهده مدعی بی اعتبار بودن سند می‌باشد. انواع سند مالکیت اسناد ملکی شش دانگ: این نوع از سند از معتبرترین اسناد، در بین اسناد ملکی است. انواع سند مالکیت سند شش دانگ آن است که، از تمام ابعاد فقط به یک شخص تعلق دارد. منظور از کلمه‌ی شش دانگ ، از شش جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین است. منظور از بالا و پایین فضاهای مربوط به بالا و پایین زمین است. سند شش دانگ، یکی از انواع سند مالکیت رسمی است. انواع سند مالکیت سند ملکی مشاع: کلمه‌ی مشاع به معنای شریک بودن است. سند مشاع به سندی گفته می‌شود که چند نفر در آن شریک هستند. هریک از شرکا یک بخشی از ملک را در اختیار دارند و هر کدام یک سند رسمی دارند. انواع سند مالکیت سند مشاع سندی است که دارای چند مالک است. سند مشاع یکی از انواع سند رسمی است. انواع سند مالکیت سند ملکی مفروز: اگر هر کدام از شرکا بخواهند سهم خود را از شریک دیگر در مال مشاع، جدا کنند و به صورت شخصی و انفرادی در ملک خود فعالیت نمایند نیاز به اخذ سند مفروز دارند. سند مفروز در مقابل سند مشاع به کار می‌رود. سند مفروز نسبت به انواع دیگر اسناد مراحل قانونی بسیار پیچیده ای دارد. انواع سند مالکیت سند ملکی تک برگ: سند تک برگی جدیدترین نوع سند است. در گذشته اسناد به صورت دفترچه‌ای بوده و با دست نوشته میشد. اما سند تک برگ با احتساب رعایت کلیه‌ی نکات ایمنی و به صورت الکترونیکی تهیه می‌شود. برای هر صاحب ملک یک سند تک برگ ارسال می‌شود. در صورت فروش ملک به دیگری، سند تک برگ به صورت جداگانه برای خریدار جدید صادر می‌شود. انواع سند مالکیت سندتک برگی نسبت‌به‌سندهای قدیمی ازشفافیت و اصالت بیشتری برخوردار است. همین‌طور نگهداری از سند تک برگی بسیار راحت تر است. در سند تک برگ کروکی ساختمان به صورت کاملا دقیق قابل مشاهده است. انواع سند مالکیت سند منگوله دار: سندی است که به وسیله یک نخ و سرب پلمپ شده‌اند. سند منگوله‌دار یک سند رسمی است که هیچ گونه شبهه‌ای در آن وجود ندارد. این پلمپ توسط اداره ثبت اسناد بر روی سند ایجاد شده است که‌آن را به سند رسمی و قطعی تبدیل می‌کند. انواع سند مالکیت سند ملکی رهنی: این سند در مواردی مانند خرید‌ملک با وام بانکی‌کاربرد دارد. درسندرهنی، سند تا پایان پرداخت تسهیلات در رهن بانک خواهد ماند. رهنی بودن سند در خود سند نیز درج می‌شود . درصورتی که وام گیرنده در مهلت مقرر وام را پرداخت نکند، بانک حق تصاحب ملک را دارد. معنای رهنی بودن با در گرو بودن متفاوت است. انواع سند مالکیت سند ملکی بنچاق: در گذشته افراد برای توافق بین خودشان، قرارداد می‌نوشتند.این قراردادها به وسیله‌ی افراد سرشناس امضا می‌گردید. وبه دلیل اینکه به امضای افراد معتمد می‌رسید، مردم نیز آن را قبول داشتند. امروزه این اسناد به دلیل الکترونیکی شدن سند رواج چندانی ندارد اما، همچنان به اعتبار خود باقی است. انواع سند مالکیت سند ملکی وقفی: سندی است که صاحب ملک آن را وقف کرده است . اداره اوقاف این املاک را به صورت 99 ساله در اختیار دیگران قرار داده و در مقابل از آنها اجاره می‌گیرد.خرید و فروش املاک وقفی بدون اجازه از اداره اوقاف ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. برای اطلاع از انواع دیگر اسناد و شرایط آنها وارد سایت آساک شوید. انواع سند مالکیت عرصه و اعیان چیست؟ به طورکلی، منظورازعرصه زمین ومکانی است‌که ساختمان روی آن قرار دارد. ومنظور از اعیان ساختمان یا بنایی است که روی عرصه قرار گرفته است. بحث عرصه و اعیان زمانی اهمیت پیدامی‌کند که، تخریب و ساخت و ساز عرصه مورد توافق مالکین اعیان قرار می‌گیرد. انواع سند مالکیت مالک عرصه و اعیان معمولا یک شخص است. گاهی نیز ممکن است مالک اعیان صاحب قسمتی از عرصه باشد. با ارایه گواهی پایان کار ساختمان توسط مالک یا سازنده یا نماینده‌ی قانونی او به اداره ثبت اسناد و املاک کشور، مراحل دریافت گواهی پایان کارآغاز می‌شود. بعد از نقشه برداری و حضور نماینده اداره ثبت اسناد واملاک، قسمت‌های مشاع و مفروز مشخص خواهد شد. پس از دریافت نقشه توسط اداره ثبت اسناد، صورت جلسه تفکیکی که شامل توضیح کاملی از ملک است تنظیم می‌شود.و پس از انجام مراحل اداری و پرداخت هزینه ها، تفکیک عرصه نیز صورت می‌گیرد. انواع سند مالکیت مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتب وداوری و ..... اعلام می‌نماید. انواع سند مالکیت جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: تلفن : 02140222853 - 02140223952 تلفن همراه : 09023589119 رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل). انواع سند مالکیت آدرس : خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . امور دیجیتال مارکتینگ بیتا شریفی انواع سند مالکیت

جزئیات
وکیل متخصص ممنوع الخروجی

وکیل متخصص ممنوع الخروجی

9 بهمن1398

وکیل متخصص ممنوع الخروجی ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی : از مشکلاتی ‌‌که افراد درهنگام خروج از کشور ممکن است با آن مواجه شوند، موضوع ممنوع الخروجی است. این موضوع در رویه‌ی قضایی سابقه‌ی طولانی دارد. بسیاری از افراد تا قبل از سفر هیچ گونه آگاهی نسبت به ممنوع الخروج بودن خود ندارند. و تنها در هنگام سفر و بررسی پاسپورت توسط مامورین در فرودگاه‌ها متوجه ممنوع الخروج بودن خود خواهند شد.  ممنوع الخروج بودن به هیچ طریقی به فرد اطلاع داده نمی‌شود. وکیل متخصص ممنوع الخروجی بنابراین افرادی که به ممنوع الخروج بودن شک دارند باید حتما قبل از سفر با در دست داشتن اصل پاسپورت خود به اداره گذر‌نامه مراجعه کنند. و از عدم ممنوع الخروجی خود اطمینان حاصل نمایند. درغیراین‌صورت تمامی هزینه‌هایی را که برای سفرشان‌کرده‌اند از دست می‌دهند. موسسه حقوقی آساک با داشتن وکیل متخصص ممنوع الخروجی و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آماده قبول هرگونه وکالت در امر ممنوع الخروجی می‌باشد. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی نکات مهم در ارتباط با وکیل ممنوع الخروجی: ممنوع الخروجی چیست؟ چگونه مطلع شویم که ممنوع الخروج هستیم؟ ممنوع الخروجی در چه مواردی اعمال می‌شود؟ قوانین مرتبط با ممنوع الخروجی چیست؟ رفع ممنوع الخروجی چگونه انجام می‌شود؟ ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی ممنوع الخروجی و نحوه‌ی اطلاع از آن: با توجه به قانون مجازات اسلامی هیچ کسی را نمی‌توان از حقوق قانونی خود محروم کرد مگر، مواردی که در قانون پیش بینی شده است. اصل ممنوع الخروجی به این معناست که، شخص قادر نیست از کشورخارج شود. در واقع ممنوع الخروجی از جمله قرار‌هایی است که در پرونده‌های کیفری صادر می‌شود.و بعد از صدور قرار فرد متهم حق خروج از کشور را ندارد.( ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری). ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی بر طبق ماده17 قانون گذرنامه دولت می‌تواند از خروج افراد جلوگیری کند و برای آنها گذرنامه صادر نکند. نکته دیگر این است که ممنوع الخروجی در مورد جرایمی اعمال می‌شود که دارای اهمیت‌خاص باشند و همین‌طور دلایل کافی برای ممنوع الخروج کردن فرد وجود داشته باشد. توجه داشته باشید افراد زیر 18 سال با اجازه ولی و قیم ، زنان شوهر دار با موافقت نامه‌ی کتبی شوهر و در مواقع اضطراری با اجازه دادستان می‌تواند از کشور خارج شوند. (بند یک و سه ماده 18 قانون گذرنامه). ​وکیل متخصص ممنون الخروجی مدت زمان ممنوع الخروجی چقدر است؟ مدت زمان قرار ممنوع الخروجی 6 ماه است. در صورت نیاز امکان تمدید برای هر 6 ماه یک بار نیز وجود دارد . حکم ممنوع الخروجی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور در دادگاه‌های استان قابل تجدید نظر خواهی است. پیشنهادمی‌کنیم برای اطلاع از قوانین ممنوع الخروجی به مجموعه قوانین آساک مراجعه کنید. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی استعلام ممنوع الخروجی: برای استعلام ممنوع الخروجی می‌توانید با دردست داشتن اصل پاسپورت به اداره گذرنامه مراجعه کنید. برای اطلاع از آدرس اداره گذرنامه اینجا کلیک کنید. همچنین از تیرماه 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ای را برای استعلام ممنوع الخروجی اعلام نموده است که می‌توانید با مراجعه به سایت و وارد کردن  کد ملی از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شوید. یک روش دیگر برای اطلاع از وضعیت ممنوع الخروجی برقراری تماس تلفنی است . ممنوع الخروجی در مورد چه اشخاصی اعمال می‌شود؟ در مورد بدهکارانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. افرادی که به طورمستقل نمی‌توانند پاسپورت دریافت کنند. مانندزنان شوهردارکه اجازه‌کتبی شوهرشان برای خروج از کشور الزامی است و همینطور فرزندان زیر 18 با اجازه پدر یا ولی وقیم خودحق خروج از کشور دارند. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی افرادی که به علت حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت اسناد رسمی به عنوان بدهکار محسوب می‌شوند . افرادی که به علت ‌داشتن‌سوپیشینه درخارج ازکشور، در مورد جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت، تکدی گری و ایجاد مزاحمت برای دیگران اجازه خروج از کشور به آنها داه نمی‌شود. افرادی که دوران محکومیت کیفری خود را سپری نکرده باشند یا به دلیل فرار از اجرای حکم متواری باشند. افرادی که سفر خارجی آنها با قوانین ومصالح جمهوری اسلامی مغایرت دارد . مقامات قضایی به این گونه افراد به صورت کتبی ابلاغیه ارسال می‌کنند. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی راهکارهای رفع ممنوع الخروجی : ممنوع الخروج بودن در مورد مهریه، مرد را به پرداخت بدهی مهریه وادار می‌کند. زن می‌تواند پس از شناسایی اموال شوهر و بازداشت آن در قبال طلب اموال خود تقاضای ممنوع الخروجی مرد را بنماید. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی بنابراین زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت کند یا زن از تقاضای ممنوع الخروج بودن خود صرف نظر کند و یا دادگاه حکمی را مبنی بر رفع ممنوع الخروجی مرد مبنی بر تامین خواسته صادر نماید، اداره ثبت اسناد از ممنوع الخروجی مرد لغو اثر خواهد کرد. مطلبی مهمی که در اینجا قابل تامل است با عنوان نیم عشر دولتی می‌باشد.نیم عشر دولتی امروزه به معظل بزرگی در ادارات ثبت تبدیل شده است. مرد برای رفع ممنوع الخروجی باید نیم عشر دولتی را پرداخت نماید. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی البته معمولا مبلغ نیم عشرخیلی هم کم نیست که در ای مورد همکاری کارشناسان حقوقی در اداره ثبت و ریاست محترم اجرای ثبت بسیار کمک کننده خواهد بود. اما آن چه اهمیت دارد این است که این مبلغحتما باید پرداخت شود تا فرد بتواند از کشور خارج گردد. ​وکیل متخصص ممنون الخروجی بدهکارانی نیز هستند که به دلیل دریافت حکم تقسیط بدهی خود به جهت ادعای اعساردر پرداخت بدهی، از مرجع قضایی مربوطه تقاضای‌رفع ممنوع الخروجی را می‌نمایند. در صورتی که صدور حکم تقسیط دلیلی بررفع ممنوع الخروجی بدهکارنیست. ولی می‌تواند به رفع ممنوع الخروجی کمک کند. تا زمانی‌که بدهی پرداخت نشود، امکان رفع کامل ممنوع الخروجی وجود ندارد. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی برخی از ادارات‌و نهادها مانند بانک ها در صورت ارایه تسهیلات به افراد آنها را ممنوع الخروج می‌نمایند بدهکار تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده است، ممنوع الخروج می‌باشد. درصورت پرداخت بدهی، بانک‌ها با توجه به مقررات خود، رفع ممنوع الخروجی فرد را با ابلاغیه کتبی به اداره گذرنامه ارسال می‌کنند. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی دربخشنامه‌ی جدیدی که درسال92 مقرر شده است، بانک‌ها باید هر گونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوقه‌ی خود را درابتدا با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم نتیجه با مراجعه به مراجع قضایی انجام دهند. وتا حد ممکن از اعمال ممنوعیت خروج از کشور جلوگیری کنند. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی در صورت رفع اتهام از متهم، گذاشتن وثیقه نزد دادگاه، ارایه حکم ورشکستگی، تضمین بانکی،گرفتن رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض آرای هییت‌های حل اختلاف مالیاتی‌از موارد رفع ممنوع الخروجی است. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی نیز در صورت انجام درمان‌های پزشکی تشرف به خانه خدا یا عتبات عالیات، پیگیری امور تجاری در راستای پرداخت بدهی و درموارد دیگر با تشخیص سازمان امور مالیاتی ، اجازه خروج از کشور را خواهند داشت. رفع حکم ممنوع الخروجی با اجازه قانون و حکم مقام صلاحیت‌دار قضایی انجام می‌شود. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی هدف از صدور این حکم جلوگیری متهم جهت فرار از کشور و عدم دسترسی به آن است. البته قانونگذار برای حفظ حقوق قانونی شهروندان، حق اعتراض به این حکم را نیز در قانون پیش بینی کرده است. ممنوع الخروج بودن محکوم‌علیه درخصوص تامین خواسته اجرا نمی‌شود. بنابراین تازمانی که حکم مرجع قضایی قطعی نشده است، نمی‌توان محکوم‌علیه را ممنوع الخروج کرد. ( تبصره ماده 19 قانون نحوه‌ی‌اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394). ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی وکیل متخصص ممنوع الخروجی: همکاران ما در موسسه حقوقی آساک جهت استعلام اموال و دارایی‌های محکومان و جلب متهمان، توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن آنها وهمینطور رفع ممنوع الخروجی آماده همکاری با شما همراهان همیشگی می‌باشند جهت تعیین وقت قبلی و مشاوره در خصوص دعاوی تخصصی حقوقی وکیفری با موسسه حقوقی آساک تماس حاصل فرمایید . تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی شماره تلفن‌های موسسه حقوقی آساک جهت برقراری ارتباط: تلفن : 02140222853 - 02140223952 تلفن همراه : 09381690900 ​وکیل متخصص ممنوع الخروجی کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگوسوالات شما خواهند بود. کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
وکیل جرایم پزشکی| وکیل جرائم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی| وکیل جرائم پزشکی

3 بهمن1398

وکیل جرایم پزشکی وکیل جرایم پزشکی: در این مطلب به بررسی موضوع جرایم پزشکی و وکیل جرایم پزشکی می‌پردازیم. جرایم پزشکی یکی از به روز ترین مباحثی است که امروزه در دادگاه‌های کشور مطرح و قابل پیگیری است. پزشک موظف است به وظایف خود در مقابل بیمار عمل نماید و در صورتی که در انجام وظایفش کوتاهی نماید خطا یا تخلف یا به عبارتی مرتکب قصور پزشکی شده است. است. این قصور می‌تواند در ارتباط با جراحی‌های زیبایی باشد مانند جراحی بینی ، پلک ، لاغری و غیره یا درارتباط با عمل‌هایی که به جراحی نیازی ندارند مانند لیزر، برداشتن خال. پزشک باید تمامی مهارت خود را در انجام وظایفش به کار گیرد و هیچ عملی را خارج از ضوابط پزشکی انجام ندهد. در مقابل قانون‌گذار نیز برای مرتکبان جرایم پزشکی، مجازات در نظر گرفته است. وکیل جرایم پزشکی وکیل جرایم پزشکی هرچند جهت رسیدگی به پرونده‌های جرایم پزشکی لازم است یک سری اصولی رعایت گردد. در اصل 29 قانون اساسی بیان شده است: برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و غیره حق همگانی است. دولت موظف است آن را برای افراد جامعه تامین نماید. همینطور ماده 125 اعلامیه جهانی حقوق بشر به سلامت ورفاه اجتماعی تاکید دارد . سوالات متداول در ارتباط با جرایم پزشکی: جرایم پزشکی چیست؟ و شامل چه جرایمی می‌شود؟ نحوه‌ی رسیدگی به جرایم پزشکی چگونه است؟ رسیدگی به جرایم پزشکی در صلاحیت کدام محاکم قضایی است؟ قانون‌گذار برای مرتکبان جرایم پزشکی چه مجازات‌هایی را در نظر گرفته است؟ وکیل جرایم پزشکی برای اطلاع از مواد قانونی راجع به جرایم پزشکی به قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. جرایم پزشکی چیست؟ چنانچه پزشک در حین عمل جراحی مرتکب قصور یا قتل چه به صورت عمد یا غیر عمد شود ، موازین شرعی و قانونی را در ارتباط با حقوق بیمار رعایت نکند، اسرار بیمار را افشا نماید، از طریق تبلیغات فریب دهنده بیمار را جذب کرده باشد، و عملی خلاف شئون مقررات پزشکی انجام داده باشد، مرتکب جرم پزشکی و قصور پزشکی شده است. انواع جرایم پزشکی: جرایم پزشکی شامل موارد زیر است: بی مبالاتی : یعنی فعلی که از جانب پزشک باید انجام می‌شد اما پزشک، در انجام آن کوتاهی کرده است. مانند اینکه پزشک قبل از بیهوشی باید از بیمار نوار قلب می‌گرفت اما از انجام این کار سر باز زده است. وکیل جرایم پزشکی بی احتیاطی : یعنی آن فعلی که انجام شده ، از نظر علم پزشکی نباید صورت می‌گرفت. مانند جاگذاشتن وسایل جراحی در شکم بیمار که ممکن است باعث ایجاد عفونت در بدن او شود. عدم مهارت : پزشک در انجام عمل مود نظر تبحر کافی را نداشته و این عدم مهارت موجب قصور وی شده است. مانند سرعت پایین در حین انجام عمل جراحی. عدم رعایت مقررات قانونی : یعنی اینکه پزشک مربوطه ضوابط و آیین‌نامه بیمارستان‌ها و بیمار، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و..... را رعایت نمی‌کند. قصور پزشک در این مورد محرز است. وکیل جرایم پزشکی اگر پزشک از بیمار برائت بگیرد، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود . اگر آسیب پزشکی، عمد یا غیر عمد باشد در حکم عمد و شبه عمد خواهد بود. هرگونه پاسخ و پرسش خود در ارتباط با جرایم پزشکی را از گروه حقوقی آساک بپرسید جرایم پزشکی و صلاحیت دادگاه ها : همان‌طور که گفته شد قانون‌گذار برای مرتکبان جرایم پزشکی مجازات در نظر گرفته است. وکیل جرایم پزشکی مطلب مهم این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم پزشکی را دارد؟- وکیل جرایم پزشکی برای رسیدگی به تخلفات پزشکی، دادسرای ویژه جرایم انتظامی پزشکی ، از طرف دادگاه عمومی و انقلاب تشکیل شده است. همچنین رسیدگی‌به جرایم در حیطه‌ی صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی علاه بر جرایم پزشکی به جرایم دارویی، خوراکی، جرایم عدم رعایت استانداردها، جرایم محیط زیستی ناشی از نقص قوانین کار، جرایم ثبت علایم تجاری، جرایم ورزشی و شهرداری‌ها نیز رسیدگی می‌کند. به علاوه سازمان نظام پزشکی براساس آیین‌نامه رسیدگی دادسراها و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور مصوب 1384، به شکایات و تخلفات شاغلان در حرفه‌ی پزشکی رسیدگی می‌نماید. وکیل جرایم پزشکی این تخلفات شامل مواردزیر است: شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تخلف از جانب مراجع قضایی و اداری، تخلف از جانب هیات مدیره و ریاست سازمان ، تخلفاتی که به اطلاع اعضای دادسرا و هییت انتظامی پزشکی رسیده باشد، وکیل جرایم پزشکی شکایت شاکی ذینفع یا نماینده قانونی او و شکایت‌هایی که از طرف هیات نخستین انتظامی نظام پزشکی ارجاع شده باشد. در بیشتر موارد می‌توان هم به محاکم دادگستری و هم به سازمان نظام پزشکی به طور همزمان مراجعه نمود . وکیل جرایم پزشکی جهت اطلاع از آدرس دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی اینجا کلیک کنید. نحوه‌ی رسیدگی به جرایم پزشکی : مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی یا دادسرای عمومی ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع پرونده به بازپرسی حضور در جلسه دادرسی و ارایه توضیحات به قاضی دادگاه معرفی به پزشکی قانونی جهت معاینه شاکی پس از اتمام تحقیقات، ارسال پرونده به کمیسیون متخصص پزشکی وکیل جرایم پزشکی در صورت طرح دعوی و ارجاع آن به کمیسیون پزشکی چنان‌چه قصور پزشک یا تیم پزشکی محرز شود، پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه فرستاده خواهد شد. به دنبال آن پزشک یا تیم پزشکی برای ارایه دلایل و اظهارات خود در تاریخ مقرر شده به دادگاه فرا خوانده می‌شوند. هیات مدیره نظام پزشکی از چه افرادی تشکیل شده است؟ یک نفر قاضی به انتخاب طرف ریاست قوه قضاییه مسئول پزشکی قانونی هرشهرستان یا نماینده قانونی او پنج نفر از پزشکان همان شهرستان یک نفر دندانپزشک از شهرستان مربوطه یک نفر دکتر داروساز از شهرستان مربوطه یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی یک نفر پرستار به انتخاب سازمان نظام پرستاری یک نفر لیسانس مامایی یا بالاتر یک نفر کارشناس پروانه‌دارگروه پزشکی یا بالاتر به قوانین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درمجموعه قوانین آساک رجوع کنید. وکیل جرایم پزشکی مجازات جرائم پزشکی در قانون مجازات اسلامی در مورد تخلفات انتظامی، اگر فقط عنوان تخلف انتظامی برآن بار شود و هیچ عنوان مجرمانه‌ی دیگری نباشد، عدم رعایت موازین قانونی و شرعی، سهل انگاری به وسیله‌ی پزشک یا تیم پزشکی تخلف محسوب می‌شود. و در صورت تعدد در ارتکاب تخلف به مجازات‌‌های دیگری از جمله توبیخ کتبی یا محرومیت دایمی در طبابت محکوم خواهند شد . اگر تخلف پزشک و کادر پزشکی با عناوین ضرب و جرح یا قتل، نقص عضو چه عمدی یا غیرعمدی ومانند اینها باشد وکیل جرایم پزشکی به موجب قانون مجازات اسلامی حسب مورد  به حبس و جزای نقدی، پرداخت دیه و محرومیت از حرفه‌ی طبابت محکوم خواهند شد. وکیل جرایم پزشکی اگر فعل یا ترک فعل پزشک و تیم پزشکی، هم عنوان مجرمانه و هم عنوان تخلف انتظامی محسوب شود، هر کدام از مراجع صالح با توجه به صلاحیت خود به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در مورد پزشکی که اقدامات زیبایی مانند لیزر و برداشتن خال انجام می‌دهد، اما به انجام عملی خارج از حیطه‌ی کاری خود نیز اقدام نمایدکه منجر به فوت یا حتی نقض عضو بیمار شود عمل او جرم محسوب و برای او مجازات در نظر گرفته می‌شود. همین‌طور است‌در مورد پزشکانی که اقدام به افشای اسرار بیماران می‌کنند. وکیل جرایم پزشکی این افراد بر طبق قانون مجازات اسلامی به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و جزای نقدی محکوم می‌شوند.به جز مواردی که پزشک موظف به شرح حال بیمار است . (ماده 648 قانون مجازات اسلامی) اقدامات پزشک تا زمانی که عمد نباشد قصور محسوب می‌شود. و پزشک به پرداخت دیه یا ارش محکوم خواهد شد. وکیل جرایم پزشکی اما چنانچه قصور نکرده باشد ولی به بیمارآسیبی وارد شود شودکه خارج از اراده پزشک است مسئولیتی متوجه‌ی او نیست. برای اطلاع از مجازات مرنکبین جرایم پزشکی به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. وکیل جرایم پزشکی گروه حقوقی و مشاوره تخصصی آساک موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری آماده همکاری وقبول وکالت شما همراهان همیشگی است . موسسه حقوقی آساک با استفاده ازسابقه فعالیت وتجربه‌ی وکلای خود ، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. وکیل جرایم پزشکی لازم به ذکر است قبل از هرگونه اقدامی جهت مشاوره تخصصی با وکلای ما در موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید.تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. شماره تلفن‌های موسسه حقوقی آساک جهت برقراری ارتباط: وکیل جرایم پزشکی تلفن : 02140222853 - 02140223952 تلفن همراه : 09381690900 وکیل جرایم پزشکی کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگوسوالات شما خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی وکیل جرایم پزشکی

جزئیات
وکالت بلا عزل

وکالت بلا عزل

4 بهمن1398

وکالت بلا عزل وکالت بلاعزل سیاری از افراد وجود دارند که در هنگام عقد قرارداد، انجام معاملات منقول و غیر منقول و حتی در هنگام عقد ازدواج اقدام به دادن وکالت بلا عزل به شخص دیگری می‌نمایند. و معمولا پیش می‌آید که بدون هیچ اطلاعی از شرایط وکالت بلاعزل ، حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کنند. وکالت که به طورکلی در قانون مدنی از آن به عنوان نیابت یاد می‌شود، بر پایه‌ی اعتماد بنا شده است. همچنین شخصیت وکیل در عقد وکالت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. وکالت بلا عزل معمولا از طرف اشخاصی داده می‌شود که فرصت کافی برای انجام تمامی کارهایشان ندارند و ترجیح می‌دهند آن را به شخص دیگری واگذار نمایند. با مراجعه به دادگاه‌ها خواهید دید که کلاهبرداری‌های زیادی به وسیله‌ی وکالت‌نامه‌های بلاعزل صورت گرفته و اختلافات زیادی را بین طرفین ایجاد نموده است. عدم اطلاع صحیح از قوانین این اختلافات را تشدید کرده است. اگر شما به عنوان وکیل بلاعزل شخص اقدام می‌کنید باید بدانید، چه نوع وکالت‌نامه هایی را امضا کنید. و همینطور، امضای هر کدام از وکالت‌نامه‌ها چه حقوقی را برای شما ایجاد خواهدکرد. موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص آماده است تا، با ارایه مشاوره‌های تخصصی شما را با مفهوم وکالت بلاعزل و آثار حقوقی آن آشنا ودر انتخاب بهترین وکیل همراهی‌تان نماید. جهت هر گونه پرسش و پاسخ حقوقی اینجا کلیک کنید نکات مهم در وکالت بلا عزل : تعریف وکالت بلاعزل انواع  آن شرایط وکالت بلاعزل هزینه وکالت بلا عزل ابطال وکالت بلا عزل آثار حقوقی وکالت بلا عزل عقد وکالت بر دو قسم است: وکالت ساده و وکالت بلاعزل وکالت چیست؟ عقدی است که به موجب آن شخصی در انجام امور خود، به شخص دیگری نیابت می‌دهد. در نتیجه انجام آن بر عهده وکیل است . البته این به معنای سلب حق موکل نیست. وکالت در سه حالت از بین می‌رود : عزل وکیل توسط موکل استعفای وکیل فوت یا جنون هر یک از طرفین وکالت بلا عزل به چه معناست؟ یک سند محضری و به صورت رسمی است که، توسط موکل به وکیل، داده می‌شود. این وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد. به شرطی که حدود اختیارات و مفاد آن مغایر با ماده 10قانون مدنی نباشد مفاد ماده 10 قانون مدنی را در بخش مجموعه قوانین گروه حقوقی آساک بخوانید. چنانچه موکل دلایلی ارائه نماید که وکیل از حدود اختیاراتش عدول کرده است عزل وکیل توسط موکل با مراجعه به دادگاه و طی مراحل قانونی انجام می‌شود. موکل هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند به شرطی که این مورد را در ضمن عقد دیگری بیان نموده باشد. در غیر این صورت حق عزل وکیل و فسخ عقد را ندارد اسقاط حق عزل وکیل به صورت دائمی امکان پذیر نیست زیرا، با حق آزادی و شخصیت موکل در تعارض است، مگر اینکه مهلت در عقد قید شده باشد. فسخ عقد و عزل وکیل شرایطی دارد که درادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت. برطبق قانون مدنی ایران دونوع عقد داریم: عقد لازم و عقد جایز . عقد لازم:  آن است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند، مگر اینکه شرط فسخ در عقد شرط شده باشد مانندعقد اجاره . عقد جایز آن است که طرفین هر زمان می‌توانند عقد را فسخ نمایند مانند عقد وکالت. عقد جایز با فوت هر یک از طرفین نیز فسخ می‌شود. در قانون مدنی ایران اصل بر لازم بودن عقد است مگر اینکه جایز بودن عقد صریحا ذکر شده باشد. وکالت بلاعزل در چه مواردی داده می‌شود؟ هم در امور جزئی و هم در امور کلی داده می‌شود . تاکید شده است که طرفین در امور جزئی به یکدیگر وکالت بلاعزل بدهند نه در امور کلی. مطلب مهم این است که حتما، موردی که وکالت داده شده است صریحا ذکر شود. برای اطلاع از آدرس و شماره تلفن‌های دادسرای ناحیه دو وارد لینک زیر شوید. وکالت بلاعزل در طلاق در امور مربوط به احوال شخصیه نیز داده می‌شود. از آنجایی که در قانون ایران حق طلاق با مرد است، لذا زوجه می‌تواند حق طلاق را از زوج مطالبه نماید. در صورت قبول زوج در عقد دیگری، ضمن عقد نکاح حق طلاق زن را شرط می‌کنند . این وکالت‌نامه توسط مرد به زن داده می‌شود و در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد وکالت بلاعزل در حضانت فرزند: فرزند دختر در سن 9 سالگی و فرزند پسر در سن 15 سالگی می‌توانند یکی از والدین خود را برای ادامه زندگی انتخاب کنند. وکالت بلا عزل از طرف یکی از والدین به دیگری داده می‌شود. و اگر اختلافی در وکالت‌نامه و حق انتخاب فرزندان به وجود آید، دادگاه ‌صالح مرجع رسیدگی است و باتوجه به منفعت فرزند، تصمیم گیری خواهد نمود. وکالت بلا عزل در فروش ملک تا زمانی که وکالت بلا عزل دارید یعنی به صورت قانونی صاحب هیچ ملکی نشده اید. بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به انتقال سند مالکیت اقدام نمایید. تا زمانی که شما وکالت بلاعزل دارید؛ فروشنده می‌تواند ملک شما را به فرد دیگری بفروشد و وکالت شما را باطل نماید. اگر وکالت فروش اموال خود را به صورت بلا عزل به کسی داه باشید او می‌تواند نسبت به فروش اموالتان اقدام نماید. نکته قابل توجه این است که باید وضعیت پولی را که از فروش اموال به دست آمده در وکالت‌نامه قید کند. در غیر این صورت موکل حق دارد، حقوق از دست رفته‌ی‌خود را مطالبه نماید. ( ماده 338 قانون مدنی) . وکالت بلا عزل بعد از فوت عقد وکالت با فوت یا جنون هر یک از طرفین از بین می‌رود. ذکر این نکته لازم است که بلا عزل بودن وکالت در ماهیت عقد تغییری ایجاد نخواهد کرد و آن را به عقد جایز تبدیل نمی‌کند. بنابراین با فوت وکیل یا موکل،عقد وکالت نیز منحل می‌شود. (برای اطلاع ازمواد قانون مدنی در موضوع وکالت بلا عزل به مجموع قوانین حقوقی آساک در سایت مراجعه کنید). آیا امکان انجام مورد وکالت توسط موکل وجود دارد؟ موکل می‌تواند انجام همان کاری را که به شخص دیگری وکالت داده است، خودش انجام دهد . البته این امر نباید با حقوق قانونی وکیل در تعارض باشد. و همچنین هیچ منع قانونی را برای موکل در پی نخواهد داشت. به شرطی که در عقد دیگری خارج از عقد وکالت این حق را از خود سلب نکرده باشد. هیچ فردی نمی‌تواند با داشتن وکالت بلا عزل ادعای مالکیت کند و به هیج عنوان به معنای انتقال مالکیت به وکیل نیست. مگر اینکه انتقال مالکیت طبق عقود دیگری به او منتقل شده باشد. گروه حقوقی و مشاوره تخصصی آساک موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری آماده همکاری و قبول وکالت شما همراهان همیشگی است . موسسه حقوقی آساک با استفاده از سابقه فعالیت و تجربه‌ی وکلای خود ، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. . وکلای ما در موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید لازم به ذکر است قبل از هرگونه اقدامی جهت مشاوره تخصصی با شماره تلفن های موسسه حقوقی آساک جهت برقرار ارتباط کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. تلفن : 02140222853 - 02140223952 تلفن همراه : 09381690900 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
وکیل متخصص کاهش سن

وکیل متخصص کاهش سن

29 دی1398

وکیل متخصص کاهش سن مطلب مهمی که امروز خدمت شما همراهان گرامی ارایه می‌کنیم، با عنوان وکیل متخصص کاهش سن است. عنوان مهمی که در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا به خصوص از جانب خانم‌ها بسیار مورد توجه قرارگرفته است. درگذشته‌ها به دلیل نبود امکانات، دادن شناسنامه به اشخاص بدون هیچ گونه مدرک کافی انجام می‌گرفت. و بسیار پیش می‌آمد که شناسنامه‌ی فرزندی که فوت شده را به فرزندی دیگرمی‌دادند. وکیل متخصص کاهش سن ولی این موضوع با پیشرفت تکنولوژی و سیستمی شدن سازمان‌ها، تغییرات بسیاری پیدا کرد. چنانچه به دنبال کاهش سن قانونی خود در شناسنامه هستید، باید در ارائه دادخواست به دادگاه ادله‌ی محکمی داشته باشید. زیرا از مهمترین مطلبی که در مورد کاهش سن لازم است بدانید این است که، ارایه دادخواست برای تغییرسن فقط یک بار در محاکم قضایی قابل پیگیری است. و در صورتی که پرونده به نتیجه نرسد، به جریان انداختن پرونده برای بار دیگرامکان پذیر نیست. وکیل متخصص کاهش سن ما دراین مطلب شما را با نحوه‌ی ارایه دادخواست کاهش سن شرایط کاهش سن و همینطور انتخاب یک وکیل متخصص سن در این امرآشنا می‌کنیم. موسسه حقوقی آساک با داشتن وکیل متخصص کاهش سن ، آماده ارایه هر گونه خدمات حقوقی و مشاوره‌های تخصصی می‌باشد، تا شما را در روند پرونده‌تان به بهترین شکل ممکن همراهی نماید. سوالات متداول در مورد انتخاب وکیل متخصص کاهش سن : آیا کاهش یا افزایش سن در شناسنامه قانونی است؟ شرایط کاهش سن در شناسنامه چگونه است؟ مراحل قانونی کاهش سن در شناسنامه به چه صورت است؟ آیا امکان کاهش سن تا 10 سال وجود دارد؟ کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای کاهش سن صلاحیت دارد؟ وکیل متخصص کاهش سن شرایط کاهش سن در شناسنامه:وکیل متخصص کاهش سن سن ازجمله عوامل مهم در ازدواج ، سربازی،مهاجرت، استخدام شدن و... است. مطلب مورد توجه این است که سن فرد درهر کدام از عوامل ذکرشده، تاثیر به سزایی را می‌گذارد. مثلا محدودیت سنی که برای استخدام شدن ملاک است. اینجاست که افراد به فکر تغییر سن قانونی خود خواهند افتاد. وکیل متخصص کاهش سن هر فردی برای کاهش یا حتی افزایش سن خود در شناسنامه باید دلایل محکمه پسندی را ارایه نماید که مورد قبول داگاه صالح باشد. ازجمله این مواردمی‌توان به اشتباه مامورین دولتی در هنگام نوشتن سن در گذشته، جنگ، برگه‌ی ولادت و .... اشاره نمود. گاهی نیز در زمان‌های گذشته بعد از فوت فرزند بزرگ‌تر شناسنامه‌ی او را باطل نمی‌کردند و بعد از به دنیا آمدن فرزند کوچک‌تر شناسنامه به او داده می‌شد.. این یکی از مواردی بود که سن واقعی شخص با شناسنامه همخوانی نداشت. شخص بعد از بزرگ شدن و مطلع شدن از این مطلب، برای تغییر سن خود اقدام می‌نمود. وکیل متخصص کاهش سن به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367 تغییر سن شناسنامه‌ای افراد ممنوع است. البته قانونگذار در این مورد، مواردی را هم به عنوان تبصره ذکر نموده است. تغییرسن شناسنامه‌ای فقط یک بار در طول عمر فرد امکان پذیر است. تغییر سن بیشتر یا کمتر از 5 است یا بیشتر. اما اشخاص در صورتی که سن شناسنامه‌ی آنها با تاریخ تولدشان بیشتر از 5 سال اختلاف داشته باشد، می‌توانند امکان درخواست تغییر سن خود را با شرایط خاصی بنمایند. انجام این امر،با تشخیص کمیسیون مربوطه (متشکل ازفرماندار یا بخشدار،رییس اداره ثبت احوال ، پزشک منتخب کمیسیون، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای شهر یا بخش و ریاست قاضی دادگاه  ) انجام می‌شود. وکیل متخصص کاهش سن بر طبق تبصره ماده ذکرشده، خود شخص در صورتی که 18 سال به بالا باشد، می‌تواند برای تغییرسن شناسنامه اقدام نماید. در صورتی که زیر 18 سال باشد، یا باید گواهی رشد ارائه دهند و یا پدر و جد پدری، وصی یا قیم او برایش اقدام نماید. وکیل متخصص کاهش سن چه مدارکی برای کاهش سن شناسنامه‌ای لازم است؟ درخواست کتبی متقاضی تغییرسن یا ولی قانونی او اصل شناسنامه عکس جدید متقاضی ارائه گواهی رشد برای افراد زیر 18 سال در صورتی که وصی یا قیم داشته باشد ارایه مدارک مربوط به آنها الزامی است. واریز پول به حساب بانکی اداره ثبت احوال وکیل متخصص کاهش سن مراحل قانونی و نحوه‌ی کاهش سن چگونه انجام می‌شود؟ شخص متقاضی کاهش سن در ابتدا باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن در اداره ثبت احوال محل تولد خود مراجعه نماید. تمامی مدارک خود را به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن در اداره ثبت احوال محل تولد خود تحویل دهد. و در مقابل آن رسید دریافت نماید. سپس تاریخ جلسه رسیدگی از طریق کمیسیون مربوطه به فرد متقاضی ابلاغ می‌شود. خواهان موظف است در تاریخ مقرر با در دست داشتن شناسنامه عکس‌دار در جلسه رسیدگی حضور یابد. کمیسیون در صورت لزوم، متقاضی کاهش سن را به اداره پزشکی قانونی جهت بررسی دقیق‌تر پرونده می‌فرستد. تشخیص کمیسیون تشخیص سن غیر قابل اعتراض است. و نتیجه کمیسیون به خواهان ابلاغ می‌شود. در صورتی که کمیسیون با کاهش سن خواهان مخالفت نماید، درخواست قابل بررسی مجدد نخواهد بود. وکیل متخصص کاهش سن اجرای تصمیم کمیسیون سن در اسناد سجلی و شناسنامه‌ای مستلزم درخواست کتبی متقاضی است . (قانون فوق مشتمل بر یک ماده و تبصره در سال 1367 تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است). وکیل متخصص کاهش سن کدام دادگاه برای رسیدگی به دادخواست کاهش سن صلاحیت دارد؟ رسیدگی به دادخواست تغییر سن متقاضی در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، بنا به درخواست اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت وی است. ( بر طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1374 و اصل 159 قانون اساسی، رسیدگی به دادخواست تغییر سن متقاضی کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است). دعوی مطرح شده باید به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه متقاضی باشد. رای صادره قابل تجدید نظر خواهد بود. وکیل متخصص کاهش سن در اغلب موارد، دادگاه جهت تشخیص سن واقعی متقاضی به رای پزشکی قانونی و آزمایش سنجش تراکم استخوان استناد می‌کند. پزشک متخصص در پزشکی قانونی مورد اعتماد کمیسیون است. در صورتی که در خواست تغییر سن بیشتر از 5 سال را داشته باشد باید، به کمیسیون تشخیص سن در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه‌اش رجوع نماید. وکیل متخصص کاهش سن آدرس اداره ثبت احوال شمال تهران: خیابان میرزای شیرازی، ابتدای خیابان شهید خدری، پلاک 66. برای اطلاع از آدرس سایر ادارات ثبت احوال در شهر تهران از طریق کیلیک روی این بخش اقدام نمایید: رای بدوی قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و قطعی است. اثبات اینکه سن شناسنامه‌ای کمتر از سن واقعی است، نیاز به شهادت شهود و نظرکمیسیون پزشکی دارد. تشخیص صلاحیت شهود بر طبق ماده 241 قانون آیین دارسی مدنی با دادگاه صالح به رسیدگی است. ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط شهود در بخش مجموعه قوانین ذکر شده است. وکیل متخصص کاهش سن نحوه‌ی تشخیص سن متقاضی چگونه انجام می‌شود ؟ در افراد متقاضی زیر 23 سال معاینه از طریق ظاهری و با توجه به وضعیت استخوان‌ها و دندان‌ها صورت می‌گیرد. این موضوع در افراد بالای 23 سال به درستی قابل رسیدگی نیست. مدارک مربوط بهبیمارستان و تولد و همینطورمدارک تحصیلی ملاک تشخیص سن قرار می‌گیرد. قانونگذار برای افرادی که اقدام به جعل اسناد و شناسنامه می‌کنند، چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ هر گاه فردی برای فرار از تعقیب یا خروج از کشور، مبادرت به استفاده از شناسنامه‌ی فرد دیگر به نام هویت خود نماید، علاوه بر مجازات اصلی به حبس از یک تا 10 سال و پرداخت جریمه محکوم می‌شود (ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربو ط به جعل اسناد سجلی و شناسنامه‌ای). نظر قاضی دادگاه و نوع مدرک جعل شده نیز ملاک تعیین مجازات خواهد بود. وکیل متخصص کاهش سن آیا تغییر سن( کاهش یا افزایش) قانونی است؟ تغییر سن به جز مواردی که در قانون ذکر شده غیر قانونی است. مشاوره حقوقی گروه خانواده آساک: گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به خانواده در موارد مهم و اساسی شامل تغییر سن، طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل و مهرالمثل و موارد دیگر می‌باشد. جهت مشاوره تخصصی با وکیل متخصص کاهش سن قبل از هر اقدامی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید: 02140222853 02140223952 رویا مسگری(کارشناس ارشد حقوق بین الملل) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. کافی است با یک کلیک وارد بخش پرسش و پاسخ سایت شوید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی وکیل متخصص کاهش سن

جزئیات
قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

28 دی1398

قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده یکی از مهمترین ضروریتها برای استحکام پایه های خانوادگی است و به موضوعات مهم و اساسی در روابط خانوادگی بخصوص روابط زوجین میپردازد. براساس قانون حمایت خانواده مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خانوادگی و روابط زوجین دادگاه خانواده می باشد. قانون حمایت خانواده به موضوعات اساسی ذیل میپردازد: عقد موقت و دائم مهریه نفقه جهیزیه اجرت المثل و مهرالمثل موضوعات مربوط به فسخ  عقد ازدواج حضانت و سرپرستی فرزندان رشد و حجر فرزند ولایت و قیومیت و وصایت فرزندان امور مربوط به غایب شدن  همسر و موضوع طلاق سرپرستی کودکان اهدا جنین تغییر جنسیت به مباحث مهم و اساسی تر که قبلا در مورد آن صحبت نشده بود پرداخته شده است. در ذیل  مهم ترین ویژگی قانون حمایت خانواده بیان شده است برای اینکه امور و دعواهای خانوادگی و روابط زوجین در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده است. در دعوای خانوادگی بخصوص روابط زوجین از قاضی زن بعنوان مشاور استفاده میشود. در قانون حمایت خانواده برای حل و فصل اختلاف بین زوجین از مرکز مشاوره خانواده استفاده میشود. قوانین جدید در مورد ثبت واقعه ازدواج در عقد موقت بیان شده است. براساس قانون حمایت خانواده در سه حالت مرد باید عقد موقت را ثبت کند که شامل موارد ذیل است: در صورتی که زن باردار باشد. در صورتی که زوجین توافق کنند عقد موقت ثبت شود. در صورتی که در عقد ازدواج ثبت شرط شده باشد. یکی از مهم ترین موضوعات در قانون حمایت خانواده موضوع مهریه می باشد و تنها اگر همسر وی توان مالی داشته باشد، میتوان برای بیشتر از 110 سکه اموال وی را توقیف کرد. اگر مهریه بیشتر از صدو ده سکه  یا معادل زیالی آان باشد بیشتر از 110 سکه نمیتوان مرد را بازداشت کرد اگر میزان مهریه تا 110 سکه بهار آزادی باشد، ضمانت اجرای  کیفری یعنی بازداشت و زندان ندارد قانون حمایت خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده : شامل هفت فصل است که در ذیل آمده است فصل اول دادگاه حانواده فصل دوم : مرکز مشاوره خانوادگی فصل سوم : ازدواج فصل چهار: طلاق فصل پنجم: حضانت و نگهداری فرزندان فصل ششم : حقوق وظیفه و مستمری فصل هفتم : مقررات کیفری در این مقاله در خصوص فصل 3 و 4 قانون حمایت خانواده با موضوع  ازدواج و طلاق پرداخته شده است. فصل سوم قانون حمایت خانواده ازدواج ماده بیست: ثبت همه روابط زوجین،شامل عقد دائم، عقد موقت ،انحلال عقد و نکاح  از نظر قانون اجباری و الزامی است. ماده بیست ویک قانون حمایت خانواده :قانونگذار برای استواری روابط خانوادگی مبنای تشکیل خانواده را عقد دائم قرار داده است و از آن حمایت میکند اما عقد موقت نیز براساس شرع و قانون مدنی در موارد ذیل ثبت آان الزامی است. ماده بیست ودو قانون حمایت خانواده :اگر میزان مهریه تعیین شده در عقدنامه تا صدو ده سکه باشد ، براساس مقررات قانونی ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی با زوج برخورد قانونی میشود. اگر مهریه بیشتر از 110 سکه باشد توان مالی و دارایی زوج ملاک وصول مهریه بیشتر از صد و ده سکه می باشد. میزان مهریه براساس نرخ روز تعیین میشود. ماده بیست و سه :براساس قانون ،وزارت بهداشت یک ماه فرصت دارد که از زمان لازم الاجرا شدن  این قانون بیماریهایی که زوجین قبل از ازدواج باید در مقابل آن واکسینه شوندو بیماری واگیردارو خطرناک را اعلام نماید. دفتر رسمی ازدواج و طلاق قبل از اینکه عقد ازدواج در دفتر ثبت شود باید گواهی صادر شده از بهداشت را در مورد معتاد بودن زوجین و نداشتن بیماری و واکسینه شدن زوجین درخواست و بایگانی نماید. فصل چهار قانون حمایت خانواده ماده بیست وچهار:قبل از اینکه طلاق و موارد فسخ عقد ازدواج در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت شود، گواهی عدم سازش زوجین باید از طرف دادگاه صادر شود. ماده بیست وپنجم اگر زوجین خواستار طلاق توافقی هستند، دادگاه خانواده زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد اگر طرفین در مرکز مشاوره خانواده از طلاق منصرف شوند مرکز مشاوره باید تصمیم نهایی زوجین را به دادگاه ارسال نماید. ماده بیست و شش اگر طلاق زوجین توافقی باشد یا طلاق به درخواست مرد صورت بگیرد دادگاه باید گواهی عدم سازش زوجین را صادر کند. اما اگر دادخواست طلاق از طرف زوجه باشد براساس شرایط موجود قانون حکم ملزم کردن مرد به طلاق زوجه یا اعمال وکالت در طلاق را صادر میکند. ماده بیست وهفت قانون حمایت خانواده در همه موارد در خصوص طلاق زوجین به غیر از طلاق توافقی دادگاه برای حل مشکل زوجین و صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع میدهد. دادگاه در این حالت باید براساس نظر داوران رای را صادر کند و اگر نظر داوران را نپذیزفت میتواند، نظریه داوران را براساس دلیل قبول نکند. ماده بیست وهشت اگر دادگاه خانواده  قرار ارجاع دعوای زوجین را به داوری صادر کرد، زن و شوهر یک هفته فرصت دارند شخصی را بعنوان داور که از نزدیکان وی که متاهل و حداقل سی سال سن  داشته باشد به دادگاه معرفی نماید. ماده بیست و نه قانون حمایت خانواده بعد از ثبت طلاق نیز میتواند برای دریافت حقوق مالی خود از طریق اجرای احکام  مهریه را وصول نماید. -اگر زوجه بدون اینکه حقوق مالی خود را از همسرش دریافت کند طلاق بگیرد -طلاق همچنین در صورت رضایت زن یا براساس حکم دادگاه که مرد را به پرداخت مهریه به صورت قسطی محکوم کرده است انجام میشود. -طلاق در صورتی که حقوق مالی زن از طرف مرد پرداخت شود، ثبت میشود. مهریه ، نفقه ، زوجه ، حضانت و نگهداری فرزندان ، ترتیب زمان و مکان ملاقات فرزند را تعیین کند. دادگاه با صدور رای براساس شروطی که در عقد نامه ذکر شده است در خصوص جهیزیه ، ماده سی اگر زوجه در دادگاه اثبات کند، که به دستور و امر شوهرش از مال و دارایی خود برای مخارج زندگی هزینه نمود، میتواند مبلغ هزینه شده را از شوهرش دریافت کند. ماده سی و یک قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق باید زوجه گواهی پزشک در خصوص بارداری یا عدم بارداری را به دادگاه ارائه نماید و این امر الزامی است ،مگر اینکه زن و شوهر از باردار بودن زن اطلاع داشته باشند. ماده سی و دو در خصوص طلاق و اجرای صیغه و ثبت طلاق بعد از اینکه مهلت فرجام خواهی یا  یا زمان ابلاغ رای فرجام خواهی پایان یافت صورت میگیرد. ماده سی وسه -زوجین شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجام خواهی یا پایان فرصت فرجام خواهی زمان دارند که حکم طلاق را اجرا کنند. - اگر زوجین حکم طلاق را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تحویل دهند و از تاریخ تحویل یک هفته مهلت دارند به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند دفترخانه به زوجین ابلاغ میکند که برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر شوند و درصورت عدم حضور مرد صیغه طلاق خوانده و طلاق ثبت میشود و به زوج ابلاغ میگردد. ماده سی و چهار گواهی عدم سازش از تاریخ ابلاغ رای قطعی 3 ماه اعتبار دارد که در این مدت زوجین باید به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند و بعد از این مدت گواهی عدم سازش برای انجام طلاق اعتبار ندارد. ماده سی وپنج قانون حمایت خانواده زوجین  باید گواهی عدم سازش را که از طرف دادگاه براساس توافق طرفین صادر شده است رابه دفتررسمی ازدواج و طلاق تحویل دهند و ازتاریخ تحویل یک هفته مهلت دارندبه دفتررسمی ازدواج وطلاق مراجعه کنند ودفترخانه به آنهاابلاغ میکندکه برای اجرای صیغه طلاق دردفترخانه حاضرشوند ودرصورت عدم حضورمردصیغه طلاق خوانده وطلاق ثبت میشودوبه زوج ابلاغ میگردد. ماده سی و شش قانون حمایت خانواده بلاعزل براساس سند رسمی داشته باشد صیغه طلاق میتواند بدون حضور مرد انجام و ثبت شود. اگر زوجین در خصوص صدور گواهی عدم سازش توافق کنند و زن براساس رای دادگاه وکالت ماده سی و هفت صیغه طلاق باید براساس شرع و در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق یا در مکانی که سردفتر حضور دارد انجام شود. ماده سی وهشت قانون حمایت خانواده در طلاق رجعی که صیغه طلاق جاری میشود، ثبت طلاق باید به وسیله دونفر شاهد که شهادت دهند زوجه تا پایان عده در منزل مشترک زوج سکنی دارد، مگر اینکه زن رضایت داشته باشد . اگر در زمان عده زوجین رجوع کنند، طلاق باطل و اگر در زمان عده زوجین رجوع نکنند، طلاق ثبت میشود.صورتجلسه را سردفتر، زوجین و دوشاهد امضا میکنند و بعد از پایان مدت عده، طلاق ثبت میشود. ماده سی و نه قانون حمایت خانواده در صورت قطعی بودن گواهی عدم سازش و حکم طلاق ، دادگاه  باید رای طلاق و گواهی عدم سازش را برای دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارسال نماید. مشاوره حقوقی خانواده گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک دارای وکلای متخصص و باتجربه در خصوص امور خانواده بخصوص موارد مهم و اساسی در قانون حمایت خانواده طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل و مهرالمثل و موارد دیگر می باشد. برای مشاوره حقوقی با بهترین وکیل مهریه با کارشناسان گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی کارشناس امور حقوقی : فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 40223952

جزئیات
وکیل متخصص طلاق توافقی

وکیل متخصص طلاق توافقی

27 دی1398

وکیل متخصص طلاق توافقی وکیل متخصص طلاق توافقی؛ عنوانی که در خدمت شما همراهان گرامی هستیم، با موضوع وکیل متخصص طلاق توافقی‌ است. افزایش آمار طلاق در دهه‌های اخیردر جوامع مختلف، بسیار مشهود است. متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها از همان ابتدا در زندگی مشترک‌ فرزندانشان دخالت کنند. در صورتی که زوجین باید نحوه‌ی مدیریت صحیح زندگی را یاد بگیرند تا از پیامدهای جبران ناپذیر طلاق در امان باشند. آنچه در اینجا حائز اهمیت است تفاوت‌های فرهنگی طرفین است که از مهمترین عوامل طلاق می‌باشد. ما در این مقاله سعی می‌کنیم با ارایه مطالب مهم در ارتباط با موضوع طلاق توافقی وآثار غیر قابل جبران طلاق،  از هرنوع که باشد، شما رابیشتر آشنا نماییم. وکیل متخصص طلاق توافقی سوالات مهم در ارتباط با وکیل متخصص طلاق توافقی طلاق توافقی چیست؟ آیا زوجه می‌تواند پس از طلاق توافقی مهریه خود را که بخشیده است، مطالبه نماید؟ انجام مراحل طلاق توافقی چقدر زمان می‌برد؟ ابعاد حقوقی طلاق توافقی چیست؟ وکیل متخصص طلاق توافقی تعریف طلاق توافقی: زن و شوهردر طول زندگی مشترک با توجه شرایط و ارتباطات خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که، تمایلی برای ادامه‌ی زندگی مشترک ندارند و ترجیح می‌دهند از یکدیگر جدا شوند. به همین منظور با حضور در دادگاه خانواده و درخواست گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی از یکدیگرطلاق می‌گیرند. و در راستای آن تمامی حقوق مالی و غیر مالی(حضانت، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، مهریه و...) را نیز به صورت توافقی بین خودشان مشخص می‌نمایند. وکیل متخصص طلاق توافقی از مصادیق طلاق توافقی به خروج زوج از کشور و تصمیم وی برای ادامه‌ی زندگی در کشوری دیگری می‌توان اشاره نمود. در این مورد چنانچه شوهر، از کشور خارج شود و زن حاضر نباشد همراه شوهرش برود، شوهر بعد از خروج از کشور وکالت‌نامه ای را جهت مراجعه‌ی زن به دادگاه و برخورداری از حقوق قانونی‌اش ارسال می‌نمایدکه بتوانند از یکدیگر طلاق بگیرند. در اینجا چون شوهر موافقت کرده و زن نیز پذیرفته است طلاق توافقی محسوب می‌شود. موسسه حقوقی آساک با برخورداری از بهترین وکلای متخصص در زمینه طلاق توافقی آمادگی خود را به طور کامل برای قبول وکالت در این امر اعلام می‌نماید. همچنین قبل از هر اقدامی، آماده هستیم با ارایه‌ی مشاوره‌های تخصصی، شما را در پیشبرد هرچه بهتر پرونده تان و انتخاب وکیل متخصص طلاق توافقی همراهی نماییم. وکیل متخصص طلاق توافقی چه مدارکی برای انجام طلاق توافقی لازم است؟ - اصل شناسنامه زوجین - اصل کارت ملی زوجین - اصل سند عقدنامه (در دفترخانه محل وقوع عقد موجود است). - اصل وکالت نامه طلاق( در صورتی که طلاق توسط وکیل متخصص طلاق توافقی انجام شده باشد). وکیل متخصص طلاق توافقی -گواهی عدم بارداری - ارائه گواهی عدم امکان سازش - موافقت نامه کتبی در ارتباط با حضانت فرزند یا فرزندان، نفقه، مهریه، اجرت المثل و... . وکیل متخصص طلاق توافقی مدت زمان انجام طلاق توافقی : آنچه مسلم است رویه‌ی دادگاه ها معمولا با هم یکسان نیست. و با توجه به تعدد پرونده‌های موجود در هر دادگاه این مدت زمان متغیر و به طور دقیق مشخص نمی‌باشد. اما با اشاره به اینکه طرفین در طلاق توافقی، با توافق یکدیگر اقدام به این امر نموده‌اند، نسبت به سایر انواع طلاق زمان کمتری در دادگاه‌ها طی می‌شود. مدت زمان حضور زوجین یا وکیل متخصص طلاق توافقی آنها در دادگاه و جاری شدن صیغه طلاق کمتر از 10 روز نمی‌باشد. این زمان در شهرهای مختلف متفاوت است. با توجه به قانون جدید طرفین باید ابتدا به سایت www.zaman.behzisti.net مراجعه نمایند. سپس اطلاعات خود را در سایت واردکرده و با تعیین وقت مشاوره در زمان معین شده به مراکزمشخص رجوع نمایند. این مطلب فقط در مورد طلاق توافقی صادق است. وکیل متخصص طلاق توافقی ابعاد حقوقی طلاق توافقی: ابعاد حقوقی طلاق توافقی موارد زیر را شامل می‌شود که در این مقاله سعی کرده‌ایم ان چه را که لازم است به صورت اجمالی ذکر نماییم، به جهت این‌که زن و مرد با دید وسیع‌تری در ارتباط با موضوع طلاق توافقی اقدام نمایند . -حضانت فرزندان در طلاق توافق: حضانت فرزند یا فرزندانی‌که والدین آنها ازیکدیگر جدا شده‌اند، تا قبل ازرسیدن به سن 7سالگی با مادر و بعد از آن با پدرکودک می‌باشد (ماده 1169 قانون مدنی). و در صورتی که طرفین بعد از سن 7 سالگی در مورد حضانت فرزند با یکدیگراختلاف‌داشته باشند نظر دادگاه ملاک عمل است. باذکر این نکته که، دادگاه مصلحت‌کودک را مد نظر قرار می‌دهد(تبصره ماده 1169 قانون مدنی). وکیل متخصص طلاق توافقی نفقه فرزند نیز به طور کلی بر عهده‌ی پدرش می‌باشد . مگر اینکه مادر با پرداخت نفقه بخواهد حضانت فرزندش را خودش برعهده گیرد. در تمامی اینها، موارد باید به صورت کتبی نوشته شود و زوجین نیز آن را امضا نمایند( ماده 1199 قانون مدنی). همینطور تعیین زمان و مکان و سایر موارد مربوط به ملاقات والدین با فرزندان به توافق خودشان بستگی دارد( ماده 1174 قانون مدنی). - مهریه زن در طلاق توافقی : در مورد مهریه این‌گونه ذکر می‌گردد که، به محض اینکه عقد صورت می‌گیرد زن مالک مهریه می‌شود و حق هرگونه دخل و تصرف در آن را دارد( ماده1082 قانون مدنی). اگر طلاق توافقی در دوران عقد و پیش از مراسم صورت بگیرد، در صورتی که زوجین با هم رابطه نداشته باشند مهریه نصف می‌شود، مگر اینکه بین خودشان توافق دیگری کرده باشند. در صورتی که زوجه باکره باشد و تمام مهریه‌ی خود را بخشیده باشد برای اجرای صیغه طلاق نیازی به اجازه‌ی پدر یا جد پدری خود ندارد. وکیل متخصص طلاق توافقی در طلاق توافقی در مورد مهریه، توافق زوجین ملاک رسیدگی است. زوجه می‌تواند مهریه خود را بذل نماید(ببخشد)، می‌تواند مقداری از آن را مطالبه نماید یا برای پرداخت آن مدت زمان معینی را به مرد فرصت دهد. نکته مهم این است که مقدار مهریه و زمان یا زمان‌های پرداخت آن باید کاملا مشخص شود. ودر صورت عدم توافق زوجین به پرداخت مهریه دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی‌کند. وکیل متخصص طلاق توافقی -ن فقه زن در طلاق توافق : نفقه بر خلاف مهریه به محض وقوع طلاق محقق نمی‌شود. مرد در طول زندگی مشترک و به صورت مستمر مکلف به پرداخت نفقه‌ی زن است مگر، در مواردی که قانون خلاف آن را در نظر گرفته است مثل ناشزه بودن زن. پرداخت نفقه نیز به توافق طرفین بستگی دارد و اگر مرد در طول زندگی مشترک نفقه را پرداخت نکرده باشد، باید مقدار و زمان پرداخت آن مشخص شود. در صورت عدم توافق در مورد پرداخت نفقه دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی‌کند. وکیل متخصص طلاق توافقی اجرت المثل زن در طلاق توافقی : اجرت المثل عبارت از مزدی است که زن در قبال کارهایی که در منزل شوهرش انجام می‌دهد از او دریافت می‌کند. برای اینکه زن مستحق دریافت اجرت المثل باشد نیاز به محقق شدن پاره ای شرایط است که در ماده 336 قانون مدنی بیان شده است. در دریافت اجرت المثل وضع مالی شوهر ملاک قرار نمی‌گیرد و اجرت المثل فقط در مقابل کارهایی که زن به دستور شوهر انجام داده پرداخت می‌گردد. اجرت المثل در قبال مواردی مانند شیر دادن به فرزندان و تعداد آنها، میزان تحصیلات و شغل او تعلق می‌گیرد. که با توجه به نظر کارشناس تعیین می‌شود و توافق طرفین درمورد تعیین میزان اجرت المثل شرط اساسی است. وکیل متخصص طلاق توافقی در طلاق توافقی معمولا اجرت المثل از طرف زوجه بخشیده می‌شود و در مواردی که طلاق از سوی زوج درخواست شده باشداجرت المثل تعیین می‌گردد. وکیل متخصص طلاق توافقی جهیزیه در طلاق توافقی: جهیزیه همان اموالی است که زن در ابتدای زندگی خود به خانه شوهرش می‌آورد و حق هر گونه دخل و تصرف در آن را دارد. معمولا خانواده ها در ابتدا از جهیزیه لیستی را تهیه می‌کنند و زن هرگونه که بخواهد می‌تواند در استرداد آن دخل و تصرف نماید. زوج نیز می‌تواند زیر اموال جهیزیه را امضا کند و به عنوان یک سند به آن استناد نماید. طرفین باید در مورد نحوه‌ی استرداد جهیزیه با یکدیگر توافق نمایند در غیر این صوت دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی‌نماید. وکیل متخصص طلاق توافقی مطالبه مهریه در طلاق توافقی بعد از بخشش مهریه از جانب زن: در مدت زمان عده در مورد طلاق بائن، امکان رجوع به مالی را که زن بذل کرده است، وجود دارد. در این رجوع، طلاق از بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود. یعنی به محض مطالبه مهریه از جانب زن، امکان رجوع به زن برای شوهر فراهم می‌شود و می‌تواند به زندگی گذشته‌ی زناشویی خود بازگردد. وکیل متخصص طلاق توافقی دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق توافقی کدام دادگاه است؟ رسیدگی به دعاوی مربوط به طلاق توافقی در صلاحیت دادگاه خانواده است( بند9 ماده4 قانون حمایت خانواده). وکیل در مراحل انجام طلاق توافقی چه نقشی را ایفا می‌کند؟ هر کدام از زن و مرد در انجام مراحل طلاق می‌توانند برای خود وکیل انتخاب نمایند. انتخاب یک وکیل متخصص طلاق توافقی در طلاق توافقی در زودتر به نتیجه رسیدن پرونده کمک شایانی می‌کند. زیرایک وکیل متخصص طلاق توافقی و با تجربه به کلیه‌ی قوانین تسلط کامل دارد . موسسه حقوقی آساک این امکان را برای شما فراهم نموده است. وکیل متخصص طلاق توافقی به دادگاه مراجعه می‌کند و گواهی عدم امکان سازش یا همان طلاق توافقی را از دادگاه دریافت می‌کند. همینطور مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و ثبت امضا بر عهده‌ی وکیل است . مشاوره حقوقی گروه خانواده آساک: گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و باتجربه در خصوص امور مربوط به خانواده در موارد مهم و اساسی شامل قانون حمایت خانوادهطلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل و مهرالمثل و موارد دیگر می‌باشد. در صورت هرگونه سوال و جهت مشاوره تخصصی با وکیل متخصص طلاق توافقی قبل از هر اقدامی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید: 40222853 40223952 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی کارشناس امور حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) وکیل متخصص طلاق توافقی

جزئیات
وکیل متخصص طلاق

وکیل متخصص طلاق

25 دی1398

وکیل متخصص طلاق موضوعی که در خدمت شما همراهان گرامی هستیم، با عنوان وکیل متخصص طلاق است. طلاق یکی از مباحث مهمی است که امروزه جامعه وخانواده‌های ما را به شدت درگیرخودکرده است. متاسفانه مسئله طلاق آثار سویی را برای خانواده‌ها به خصوص فرزندان آنها به همراه دارد. در جامع امروزی عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی، اعتیاد و..... باعث افزایش آمار طلاق در میان خانوادها شده است. به دلیل ارزش والای بنیان خانواده و اهمیت این موضوع لازم است هر یک از زوجین که با موضوع طلاق روبرو هستند در انتخاب یک وکیل متخصص طلاق دقت کافی را داشته باشند. همینطور هریک از طرفین رابطه نیز باید ازتمامی حقوق قانونی خود بعد از طلاق بهره‌مند شود. موسسسه حقوقی آساک با برخورداری از وکلای متخصص در زمینه طلاق آمادگی خود را به طور کامل برای قبول وکالت در این امر اعلام می‌نماید. وکیل متخصص طلاق همچنین قبل از هر اقدامی، با ارایه‌ی مشاوره‌های تخصصی شما را در پیشبرد هرچه بهتر پرونده تان یاری می‌نماید. ما در این مقاله سعی می‌کنیم، به منظور بالا بردن سطح دانش افراد جامعه از حقوق قانونی خود و آثار مترتب برآن نکات مهمی را که برای هر فرد در ارتباط با موضوع طلاق و انتخاب یک وکیل متخصص طلاق لازم است، مطرح نماییم. امید که بنیان خانواده‌ها همواره مستحکم و قوی باشد. نکات مهم در ارتباط با وکیل متخصص طلاق : طلاق و اقسام مختلف آن رجوع در طلاق و شرایط آن ارث بردن زوجین ازیکدیگر در طلاق عسر و حرج در طلاق وکیل متخصص طلاق تعریف طلاق- وکیل متخصص طلاق واژه طلاق عربی و از نظر لغوی به معنای رها شدن است. در اصطلح حقوقی به معنای پایان یافتن رابطه‌ی زناشویی با الفاظ مخصوص است. طلاق می‌تواند از طرف مرد یا از طرف زن و یا به صورت توافقی صورت پذیرد. وکیل متخصص طلاق هر کدام از انواع طلاق شرایط و آثار مربوط به خود را دارد. همچنین هر یک از طرفین ملزم به طی مراحل قانونی در دادگاه‌های خانواده می‌باشند. مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. اما بر طبق قوانین جدید این امر نیازمند مراجعه به دادگاه وارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش است. در مقابل زن نیز می‌تواند با توجه به مواردی که در قانون برایش در نظر گرفته شده است مثل حق طلاق در قالب شرط ضمن عقد یا اثبات عسر و حرج و غیره از دادگاه تقاضای طلاق بنماید. وکیل متخصص طلاق اقسام مختلف طلاق: بر طبق ماده 1148 قانون مدنی، طلاق رجعی آن است که برای مرد تا قبل از پایان یافتن مدت عده امکان رجوع به زن وجود دارد. در این مورد مرد می‌تواند به قصد رجوع و با خرید هدیه و امثال آن به زن مراجعه کرده و به او اعلام نماید که از طلاق خود پشیمان است و می‌خواهد به زندگی گذشته ی خود بازگردد. وکیل متخصص طلاق در اینجا نیاز به ازدواج مجدد نیست و صرف رجوع کفایت می‌کند. در طلاق رجعی در طول مدت عده، نفقه زن بر عهده‌ی مرد است. و اگرمرد یا زن در این مدت فوت شوند طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. مرد حق ندارد تا زمانی که عده به پایان نرسیده است، زن را از محل سکونتش خارج نماید. وکیل متخصص طلاق در طلاق رجعی تا زمان پایان عده، مرد نمی‌تواند همسر دیگری برای خود برگزیند بنابراین زن مطلقه در طلاق رجعی، در حکم زوجه حقیقی است و تمامی آثار زوجیت در مورد او مصداق دارد. طلاق بائن: طلاق بائن نقطه‌ی مقابل طلاق رجعی است. در این نوع از طلاق، در زمان عده برای مرد حق رجوع وجود ندارد. یعنی شوهر نمی‌تواندبدون عقدبه زندگی گذشته‌‎ی خود بازگردد، هرچند زن عده نگه داشته باشد. وکیل متخصص طلاق بنابراین اگر در مدت عده مرد پشیمان شود باجاری شدن مجدد صیغه عقد، می‌توانند مجدد با یکدیگر ازدواج کنند. همچنین نفقه‌ی زن بر عهده‌ی مرد نمی‌باشد؛ مگر این‌که زن باردار باشدکه تا زمان وضع حمل مرد باید نفقه او را بپردازد. در مدت عده، زن می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر از محل سکونتش‌خارج شود و اگر هریک از طرفین بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد. وکیل متخصص طلاق عده به چه معناست؟ در اصطلاح حقوقی عده مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری نماید. که این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج مثل مرگ همسر یا طلاق ، نوع ازدواج (دایم یا موقت) و شرایط بارداری زن متفاوت است.عده طلاق سه ماو ده روز است. وکیل متخصص طلاق آثار حقوقی طلاق رجعی: آثار طلاق رجعی شامل مکان رجوع شوهر به زن در مدت عده( بر طبق ماده 1148 قانون مدنی)، حق زن در مطالبه نفقه در مدت زمان عده( بر طبق ماده 1109 قانون مدنی)،و امکان ارث بردن هریک از زوجین در زمان فوت دیگری (بر طبق ماده 943 قانون مدنی) است. زن مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. بابراین زنا با زنی که در عده رجعی است موجب حرمت ابدی می‌شود. وکیل متخصص طلاق انواع طلاق بائن: طلاق زن یائسه: طلاقی است که زوجه به سن یائسگی رسیده باشد. در این نوع از طلاق نیازی نیست زن عده نگه دارد. در صورتی که بخواهند دوباره با هم زندگی کنند خواندن صیغه عقد الزامی است. وکیل متخصص طلاق طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود: طلاقی است که بین زن و مرد قبل از نزدیکی ایجاد شود. در این نوع از طلاق زن هنوز باکره است و می‌تواند بعد از طلاق با اجازه دادگاه نام همسر سابق و طلاقش را از شناسنامه‌ی خود حذف کند. در این نوع از طلاق نیازی نیست زن عده نگه دارد. در صورتی که بخواهند دوباره با یکدیگر زندگی کنند ،لازم است حتما صیغه عقد خوانده شود. وکیل متخصص طلاق طلاق خلع: جمله‌ی معروف (مهرم حلال، جانم آزاد ) با طلاق خلع همخوانی دارد. در این نوع از طلاق زن با بخشیدن مهریه‌ اش یا دادن مالی از همسرش جدا می‌شود. این مال می‌تواند بیشتر، کمتر یا مساوی با مهریه‌ی زن باشد. در این نوع از طلاق در صورتی که مرد در زمان عده پشیمان شود نمی‌تواند به زن رجوع کند، چون در مقابل طلاق، مالی را از زن گرفته است. مگر اینکه زن در مدت عده از دادن مال یا بخشیدن مهریه‌اش پشیمان شود. در این صورت مرد نیز می‌تواند از طلاق خود منصرف شده و رجوع نماید. وکیل متخصص طلاق طلاق مبارات : در این نوع از طلاق زن و شوهر از هم بیزار هستند. یعنی هم زن و هم مرد دیگر نمی‌خواهند به زندگی مشترک ادامه دهند. بنابراین زن برای راضی کردن مرد مالی را به شوهر می‌دهد تا او را طلاق دهد. اما میزان این مال نباید بیشتر از مهریه باشد. یعنی باید کمتر یا مساوی با مهریه باشد. وکیل متخصص طلاق در طلاق مبارات مرد نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند، چون زن برای طلاق به او مالی داده است. مگر اینکه زن از دادن مال به مرد منصرف شود. بنابراین با پس گرفتن مال، شوهر هم می‌تواند از طلاق زن پشیمان شود و رجوع نماید. وکیل متخصص طلاق سه طلاقه: طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی انجام گردد. یعنی دوبار طلاق واقع شده یا دوباردر زمان عده رجوع انجام شده یا دوبار بعد از تمام شدن مدت عده با هم مجدد ازدواج نموده اند. دفعه سوم که طلاق صورت پذیرد به هیچ عنوان امکان رجوع وجود ندارد و طرفین برای همیشه به هم حرام ابدی می‌شوند. به این نوع از طلاق در اصطلاح سه طلاقه می‌گویند. عسر و حرج در طلاق شامل چه مواردی می‌شود؟ با توجه به ماده 1130 قانون مدنیعسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه می‌سازد و موارد زیر در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود: ترک خانواده از طرف زوج به مدت حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در طول یک ماه بدون وجود عذر موجهه . وکیل متخصص طلاق اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی  به طوری که اساس زندگی را دچار اختلال نماید. محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیشتر. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج به طوری که زندگی زناشویی را با اختلال مواجهه سازد. ضرب و شتم مستمر زوجه به صورتی که تحمل آن غیر ممکن باشد. وکیل متخصص طلاق گواهی عدم امکان سازش در چه مواردی صادر می‌شود؟ - درصورت توافق زوجین برای طلاق - عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر - عدم تمکین زن از شوهر - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج - جنون هریک از زوجین به طوری که فسخ نکاح ممکن نباشد. - داشتن سو رفتار از طرفین هریک از زوجین - اعتیاد به هرنوع مواد مخدر - ترک زندگی از جانب هریک از زوجین - محکومیت زن یا شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند. - اشتغال به حرفه ای که منافی مصالح خانواده و حیثیت هر یک از طرفین باشد. وکیل متخصص طلاق مشاوره حقوقی گروه خانواده آساک گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و باتجربه در خصوص امور مربوط به خانواده در موارد مهم و اساسی شامل قانون حمایت خانوادهطلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل و مهرالمثل و موارد دیگر می‌باشد. جهت مشاوره تخصصی با وکیل متخصص طلاق قبل از هر اقدامی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید: 40223952 40222853 مد مدیر مسئول حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) وکیل متخصص طلاق وکیل متخصص طلاق وکیل متخصص طلاق

جزئیات
تماس بگیرید