مدیریت ادعا

مدیریت ادعا

24 آبان1398
مدیریت ادعا

مدیریت ادعا

یکی از موضوعات چالشی در قراردادهای پیمانکاری پروژه ها می باشد.
از پراهمیت ترین و یکی از  چالش‌های بزرگ پروژه‌ها است .  مدیریت ادعا
قراردادها عموما در زمان  انجام، به دلایل متعدد  با ادعای یکی از طرفین ، نسبت به دیگری مواجه میشوند.  
ادعا معمولاً درخواست کتبی به انضمام مدارک قراردادی است که در موضوعات جبران خصارت  زمانی،
مالی و یا محقق شدن دیگر شرایط که ازنظر قراردادی، باعث ایجاد اختلاف میان طرفین قرار داد میشود.
ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی به عنوان یکی از مشخصـه هـای توسـعه اقتصـادی هـر کشـور
معمولاً از سه پارامتر اصلی زمان، هزینه و کیفیت استفاده میشود؛ با این حـال ممکـن اسـت
عوامـل دیگری که به نظر نامرئی میرسند، نقـش مهـم و برجسـته ای داشـته باشـند.

کـه یکـی از ایـن عوامـل  نامرئی ادعاها هستند- مدیریت ادعا - کلیم
افزایش ادعاها در پـروژ ه هـای سـاخت بـا

حصـول اهـداف اصـلی سه گانه مدیریت پروژه- مدیریت ادعا- کلیم
(زمان، هزینه و کیفیت)، رابطه معکـوس داشـته اسـت.
کـه افـزایش ادعاها اثرهای منفی در سه متغیر مذکور ایجاد کرده است. 
توجـه بـه اینکـه نیـاز بـه بهره برداری سریعتر از طرح ها و به کارگیری
از دانش و تجربه اجرایـی پیمانکـاران، موجـب نیـاز بـه استفاده از روش طرح و ساخت
در اجرای پروژه ها شده است و بـه دلیـل سابقه کم اجرای
این نوع پروژه ها، بروز ادعاها و اختلافات بین عوامل آن امری اجتنـاب ناپـذیر خواهـد بود،
در این مقاله بررسی ادعاها در پروژه های اجرا شده با روش طرح و ساخت
غیرصنعتی مـد نظـر بوده است. ادعاها در صنعت ساخت کشور رایج هستند
مدریت ادعا- کلیم

مدیریت ادعا

تقاضائی از سوی یک طرف قرارداد در ازای وجود دلایلی اصولا صحیح و یا به گمان متقاضی

صحیح که معمولا به خاطر اقدامات، دستورات و یا تغییرات اعمالی نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه
از سوی طرف دیگر قرارداد به وجود آمده

و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل و فصل نمی باشد.

ادعا را به دو دسته می توان تقسیم نمود: ادعا علیه کارفرما و ادعا علیه پیمانکار
انواع ادعاهای قرارداد پیمانکاری- مدیریت ادعا- کلیم
یکی از مهم ترین دسته بندی های آن، تقسیم بندی ادعاهای پروژه از دیدگاه مستندات و تحلیل انجام شده
در لایجه ادعا می باشد که در این حالت به سه دسته ذیل تقسیم بندی می شوند.
- ادعاهای فنا شونده : ادعاهائی هستند که احتمال پذیرش آن از طرف مقابل بسیار کم است؛
چرا که مستندات و تحلیل انجام شده در لایجه ادعا، از اعتبار کامل و کافی برخوردار نیست.
مدیریت ادعا
کلیم
مدیریت ادعا
مشتمل برچهار فرآیند به شرح زیر می باشد
1-شناسایی ادعا
2-کمی کردن ادعا
3-ممانعت از ادعا
4-راه حل یاتوافق ادعا

مدیریت ادعا

برخی از اقداماتی که در طول فرایند مدیریت ادعا

پیشنهاد می گردد به شرح ذیل است: مدیریت ادعا - کلیم
1-بررسی کامل طرح مورد نظر قبل از مناقصه
2-تخصیص زمان مناسب جهت اجرای پروژه، در نظر گرفتن زمان کوتاه و غیر منطقی
برای اجرای پروژه مشکلات زیادی را برای ذی نفعان پروژه به همراه خواهد داشت
3-پس از عقد قرارداد و توافق نامه های پیمان و تشکیل تیم مدیریت پروژه تعهدات،
مسئولیتها و اختیارات هریک از ارکان پروژه به صورت موضوعی مشخص و تفکیک شود تا به
این صورت محدوده تعریف شده هر یک از ارکان پروژه شفاف و به صورت ساده در دسترس قرار گیرد.
4-شناسایی و پیگیری نیاز ذینفعان
5-استفاده از درس های آموختنی
6-مستند سازی قوی- مدیریت ادعا - کلیم
7-اصلاح سیستم توزیع ریسک بین طرفهای پیمان
8-تبدیل فرهنگ از متهم کردن طرفین به فرهنگ مشارکت
9-استفاده مستمر ومفید از مشاوران حقوقی

اگر کار در اثر عواملی که در اختیار پیمانکار

نیست گران تر از برنامه پیش بینی شده تمام گردد
مثال: در اثر وضعیت جوی نامناسب بارندگی طولانی مدت پیمانکار نتواند ادامه به کار دهد
در نتیجه ماشین آلات و پرسنل مشغول به کار در کارگاه ساختمانی بلا استفاده بماند و یا به
هر علت دیگری پیمانکار احساس ضرر و زیان بنماید در این صورت ادعای خسارت می نماید و دلایل خود
را در نامه ای به کارفرما و پیمانکار رسیدگی می شود و در صورتی که ادعاهای پیمانکار- مدیریت ادعا
درست تشخیص داده شود مبلغ خسارت را تعیین نموده وکارفرماپرداخت آن را  تعهد می نماید.
عواملی که باعث ادعا در قراردادهای عمرانی میشود
علت اصلی ادعاهای پیش آمده، شناخت و طراحی نادرست، قراردادهای نامناسب، کنترل و نظارت ضعیف
بر پروژه و ارتباطات ضعیف است. این عوامل در نهایت افزایش زمان- کلیم
و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می شود.

مدیریت ادعا

وقتی کارفرما دارای ضعف و ابهام و تردید مدیریت ادعا

در موارد ذیل باشد
الف)قرارداد و محدوده کاری را باز درنظر مب گیرد.
ب)در پرداخت‌ها و تعهدات مالی خود تأخیر دارد.
پ)در تصمیم‌گیری تعلل دارد.
ت)اطلاعات مورد نیاز در دسترس ندارد.
ث)پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش‌های کتبی پیمانکار.
ج)اعمال تغییرات در محدوده کار.

وقتی پیمانکار دارای ضعف و ابهام و تردید در موارد ذیل باشد
الف)افزایش زمان و هزینه پروژه

ب)تغییر در سطح کیفی مفاد قرارداد
پ)تغییر در محدوده کار.

راهکارهای لازم در خصوص مدیریت و پیشگیری  
 1. باتوجه به فاصله زمانی بین انجام مطالعات و شروع عملیات اجرایی، جهت پیشگیری از ادعا
 2. در خصوص مشکلات طراحی و نقشه‌های اجرایی، می بایست موارد مذکور قبل از
 3. مناقصه مجدداً در محل و در واحد طراحی به‌طور کامل و دقیق بررسی و مطالعه شوند.
 4. مطالعه کامل اسناد و مدارک پیمان و مشاوره گرفتن از حقوقدان باتجربه قبل لمهر و امضای قرارداد.
   مدیریت ادعا-  کلیم- مدیریت ادعا-کلیم

 جهت جلوگیری از تأخیر در تحویل مصالح

در تعهد کارفرما و وقوع ادعا در این خصوص
 1. بهتر است در قراردادهای فهرست‌بهایی که تأمین مصالح برعهده کارفرما است در قالب قرارداد فهرست
 2. بهایی به صورت PC تهیه شوند و آیتم تهیه و حمل مصالح به صورت آیتم‌های ستاره‌دار درنظر گرفته شوند.
 3. جهت جلوگیری از ادعا در خصوص هزینه تأمین زمین تجهیز کارگاه، تأمین آب و برق و هزینه‌های دیماند
 4. و مصرف در مدت قرارداد، بهتر است در شرایط خصوصی پیمان مبلغی
 5. به صورت مقطوع ماهیانه در قالب آیتم‌های ستاره‌دار در قرارداد در نظر گرفته شود.
 6. باتوجه به این‌که مهندسان عمران حقوقدان نیستند و قرارداد‌‌ها دارای بخش‌های فنی 
 7. و حقوقی هستند و در این راستا حقوقدان‌‌‌ها نیز مهندس نیستند به نظر می‌رسد جهت حل
 8. این مشکل می بایست از حقوقدان‌های باتجربه در کنار مهندسان در
 9. تمامی مراحل پروژه به‌خصوص در زمان انعقاد قرارداد استفاده شود مدیریت ادعا-  کلیم

مدیریت ادعا- کلیم

 1. ​مشخص کردن طریقه پرداخت افزایش مقادیر بیش از 25 درصد شرایط خصوص پیمان
 2. درحالتی که جمع جبری کاهش و افزایش مقادیر تا سقف 25درصد مبلغ اولیه پیمان ملاک است.
 3. عملیاتی که جزو لاینفک عملیات موضوع پیمان هستند و برای پرداخت آن‌ها آیتمی
 4. در فهرست‌های منضم به پیمان وجود ندارد، بهتر است در اسناد مناقصه به صورت آیتم‌های ستاره‌دار
 5. گنجانده شوند تا شرکت‌کنندگان در مناقصه با آگاهی کامل نسبت به پیشنهاد قیمت مبادره کرده و
 6. در زمان اجرا توافق کارفرما و پیمانکار برای اجرای این آیتم‌‌‌ها باعث صرفه هزینه و زمان زیادی نشود.
 7. به نظر می‌رسد کارفرمایان پروژه‌های عمرانی درصورت کمبود اعتبار، بهتر است؛ مدیریت ادعا- کلیم
 8. تمام عملیات اجرایی قرارداد را شروع نکنند و اجرای عملیات را اولویت‌بندی کرده تا
 9. پیمانکار بتواند قسمت‌هایی از کار را که جهت بهره‌برداری در اولویت هستند اجرا کند.
  مدیریت ادعا- کلیم

  مدیریت ادعا

همچنین موسسه حقوقی آساک، (مدیریت ادعا - کلیم)

امر داوری در حل و فصل اختلافات شما- مدیریت ادعا - کلیم
اگر پیمانکاری هستید که در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری.در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد
از ومدیریت ادعا  نیاز به مشاوره دارید،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک
خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری و وکیل امور قراردادها بهره مند شوید. مدیریت ادعا- کلیم
مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
تلفن همراه :  09381690900
مدیریت ادعا
 کلیم
مدیریت ادعا
مدیریت ادعا
کلیم


نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید