قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

31 شهریور1398
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری یکی از انواع قراردادها است که مهم ترین بخش کسب و کار در عرصه تجارت می باشد.قرارداد پیمانکاری یکی از قراردادهایی است که براساس آن پیمانکار که طرف قرارداد  می باشد ،مسئول اجرای مفاد قرارداد از طرف کارفرما است.قرارداد پیمانکاری تنظیم روابط قانونی بین دوطرف قرارداد با هدف انجام دادن مسئولیت ها وظایف و پیشبرد قرارداد می باشد.
 
برای تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
یکی از مهم ترین قراردادهای پیمانکاری، قرارداد مشارکت در ساخت است.قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارد. در ذیل قراردادهای پیمانکاری و کاربرد و ویژگی هریک از این قرارددها شرح داده میشود.
انواع قرارداد پیمانکاری
-انواع قراردادهای پیمانكاری
-قرارداد پیمانکاری  با پرداخت کلی
-قرارداد دایمی پیمانکاری:
قرارداهای دایمی پیمانکاری، شامل قراردادهای سریال و قراردادهای با قابلیت تغییر و قراردادهای با دوره زمانی محدود  هستند.
قرارداد سنجشی
قرارداد سنجشی پیمانکاری، شامل قراردادهای فاکتور ثابت و قیمت هدف می باشند..
قرارداد بازپرداخت هزینه
-قرارداد مدیریتی
-قرارداد مدیریت پروژه
-قرارداد طراحی و ساخت
- قرارداد ساخت و توسعه
 
تعریف قرارداد پیمانکاری
– قراردادپرداخت كلی
-در این نوع قرارداد پیمانکاری، پیمانکار با هزینه ای که مشخص و تعیین شده است، کل کار را انجام میدهد.
-مبلغ قرارداد پیمانکاری در پرداخت کلی براساس طراحی مشخصات پروژه ،کیفیتی که کارفرما از پیمانکار انتظار دارد، انجام میشود.
 
قیمت قرارداد پیمانکاری پرداخت کلی
قیمت قرارداد ثابت
-قیمت قرارداد شناور
 
قرارداد پیمانکاری براساس قرارداد پرداخت کلی چه کاربردی دارد.
-از این نوع قرارداد در قراردادهایی که میتوان مبلغ دقیق قیمت را حساب کرد، استفاده میشود.
-در انجام پروژه، تغییراتی ناچیز انجام شود و بتوان جنبه مالی را کنترل کرد.
-زمانیکه کارفرما قبل از عقد قرارداد، بخواهد حجم مالی پروژه را بداند.
- زمانیکه خطر اجرای پروژه پایین است .
-زمانیکه کارفرما بخواهد بر پروژه کنترل همه جانبه داشته باشد و نخواهد در جزئیات پروژه وارد شود.
 
قرارداد پیمانکاری پرداخت کلی چه مزایایی دارد.
-قبل از انجام پروژه تعهداتی که کارفرما از نظر مالی میدهد، مشخص میشود.
- قبل از اینکه پروژه آغاز شود، مهندسان و طراحان میتوانند طراحی را انجام دهند.
- میتوان هزینه پروژه را کنترل کرد.
-قبل از شروع پروژه ،کارفرما از نقدینگی و چگونگی پرداخت ها اطلاع کامل دارد.
-کارفرما، خطر کمتری از طرف پیمانکار در انجام پروژه متحمل میگردد.
-قسمتی از کار پروژه را کارفرما انجام میدهد.
 
قرارداد پیمانکاری پرداخت کلی چه معایبی دارد.
-زمان زیادی که برای طراحی پروژه صرف میشود، باعث میشود زمان انجام کل پروژه و هزینه مالی پروژه افزایش یابد.
- کارفرما بر کار پیمانکار نظارت ندارد.
-بدلیل اینکه اطلاعات کافی در مناقصه وجود دارد، برکیفیت انجام پروژه تاثیر میگذارد..
-از آنجاییکه  مطابقتی در طراحی کارفرما با نظر پیمانکار وجود ندارد، در زمان ،هزینه و کیفیت انجام پروژه تاثیرمیگذارد.
 
قرارداد پیمانکاری دایمی: زمانیکه کارفرما برنامه پروژه را به صورت پیوسته پیگیری میکند.
انواع قرارداد دایمی
-قرارداد سریال: در قرارداد دایمی، پیمانکار تعهد میکند، که وارد یک سری از قراردادهای پرداخت کلی شود.شرایط و قیمت پروژه براسا س قیمت رقابتی اجرای  پروژه حساب میشود.
-قرارداد  با قابلیت تغییر: زمانیکه کارفرما برای افزایش سود در پروژه ،از پیمانکار بخواهد که قرارداد پرداخت کلی با قابلیت تغییر تنظیم کند.
 
قرارداد با دوره زمانی محدود
-در این قراردپیمانکاری پیمانکار ملزم به پذیرش کار مشخص ،با هزینه مشخص شده و و در دوره زمانی تعیین شده می باشد.
-بوسیله صورتحساب هایی که پیمانکار ارائه میکند قیمت کار پیمانکار ارزیابی میشود.
قرارداد دایمی چه مزایایی دارد
 
-از آنجاییکه دوره انجام کار مشخص است و پیمانکار در دراز مدت سود بیشتری می برد در زمان اعلام قیمت ،مبلغ کمتری پیشنهاد میشود.
-در آماده سازی مقدمات پیمان و مناقصه صرفه جویی میشود.
-به کارفرما و پیمانکار در پیش بینی هزینه و پرداخت کمک میشود.
 
 قرارداد پیمانکاری سنجشی
-در این نوع قراردا تا پایان کار پروژه، قیمت پروژه تعیین نمیشود.
- بعد از اجرای پروژه ،مقیمت پروژه براسا س شاخص هایی که در ابتدای قرارداد و قیمت اقلام مصرفی بین دوطرف توافق میشود محاسبه میشود.
-قیمت اولیه قرارداد  براساس  اجزا و قطعاتی که برای انجام پروژه لازم است تعیین میشود.
-قیمت اولیه براساس برنامه ای که بوسیله پیمانکار ارائه میشود، تعیین میشود.
 
قرارداد سنجشی چه مزایایی دارد
-پیمانکار انجام پروژه را با سرعت شروع میکندو  باعث کاهش هزینه و کاهش  مدت  زمان انجام پروژه میشود.
-پرداخت ها در پروژه راحت تر است.
 
قرارداد سنجشی چه معایبی دارد
-قسمت هایی که در حساب کردن قیمت تمام شده پروژه بکار میرود ناکارامد است.
-زمانیکه از شاخص استاندارد استفاده میشود، هزینه واقعی کار از پیمانکار سلب میشود.
 
 قرارداد بازپرداخت هزینه
کارفرما در این نوع قرارداد هزینه اولیه پیمانکار که شامل هزینه کارگران کارگاه و مواد مصرفی است را به پیمانکار پرداخت کند.
 
قرارداد پیمانکاری بازپرداخت هزینه چه کاربردی دارد.
-زمانیکه کارفرما بخواهد، در اجرای طرح تاثیرگذار باشد و خطر انجام پروژه را قبول کند.
-زمانیکه لازم است، پروژه به سرعت انجام شود و زمان برای محاسبه هزینه وجود ندارد.
- زمانیکه نتوان هزینه های پروژه را حساب کرد.
-زمانیکه که کارفرما بخواهد نظارت کامل بر پروژه داشته باشد.
-زمانیکه پروژه اضطراری است و هزینه ها بالا است.
-تغییرات احتمالی در عملیات پروژه بالا باشد.
 
انواع قراردادهای بازپرداخت هزینه
-فاکتور ثابت :کارفرما مبلغ تخمینی با هزینه چنددوره ابتدایی انجام پروژه را به پیمانکار  پرداخت میکندو پیمانکار برای دریافت سود بیشتر، کار را سریعتر انجام میدهد.
قیمت هدف: براساس اطلاعات  اولیه پروژه ،در خصوص هزینه های پروژه، تخمین قیمت میشود و زمانیکه طرفین قرارداد برروی قیمت تخمینی توافق کنند، این تخمین براساس قیمت هدف است.
 
قرارداد پیمانکاری بازپرداخت هزینه  چه مزایایی دارد
- بدلیل سرعت انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد، مدت زمان انجام پروژه کاهش می یابد.
-هزینه ها کاهش می یابد.
-بدلیل نظارت کارفرما برپروژه، کار تضمین میشود.
-میتوان در مدت زمان پروژه تغییرات ایجاد کرد.
-مشاجره و اختلاف بین طرفین قرارداد کاهش می یابد.
-در هزینه زمان انجام مناقصه و انعقاد پیمان صرفه جویی میشود.
 
قرارداد بازپرداخت هزینه چه معایبی دارد
-کارفرما ریسک بییشتری در انجام پروژه دارد
-پیمانکار برای انجام پروژه انگیزه کمتری دارد.
-هزینه های نظارت و کیفیت برای کارفرما زیاد میشود.
-ازآنجاییکه پرداخت به پیمانکار دوره ای است پیمانکار برای سود بیشتر، کار را طولانی میکند  و راندمان کاری خود را کم میکند.از این نوع قرارداد در انجام پروژه های پیمانکاری بزرگ و پیچیده استفاده میکنند.

قرارداد پیمانکاری مدیریتی چه مزایایی دارد
-با انتخاب سریع پیمانکار، به طرح بهتر و دقیقتری در پروژه میرسید.
- پیمانکار نظر کمی و کیفی خود را در اجرای  پروژه را مطرح میکند.
-ریسک پروژه به پیمانکار منتقل  میشود.
-علاوه بر قیمت پایین، پیمانکار برای انجام پروژه، توانایی پیمانکار در مدیریت پروژه در نظر گرفته میشود.
 
قراردادهای پیمانکاری مدیریتی چه معایبی دارد.
-از آنجاییکه هماهنگ کردن چند پیمانکار پیچیده است، باعث ایجاد تاخیر در انجام پروژه میشود.
-از طرفی بدلیل نقش پیمانکار، اسناد بگونه ای تنظیم میشود  که  شانس حضور پیمانکاران خاصی در پروژه فراهم شود.
-مطالبات پیمانکاران از طرف پیمانکار اصلی پروژه پرداخت نمیشود.
-بدلیل انتخاب کارکنان نامناسب پیمانکاری، کارفرما دچار ضرر شود.
-تعهدات مالی کارفرما قبل از انجام پروژه نامشخص است.
-بعضی مواقع هزینه جمع آوری کارگاه پروژه، بعهده کارفرما است.
-تضمینی برای کارفرما در صورت زیان ناشی از مدیریت پیمانکار در پروژه وجود ندارد.
 
 
قرارداد مدیریت پروژه
در این قرارداد پیمانکاری، کارفرما پیمانکار حرفه ای را تعیین میکند ،که به اموری مانند مشخص کردن سایت ،تجهیزات کارگاه، سرمایه گذاری، طراحی تسلط کامل دارد.مدیر پروژه، پیمانکار است و براساس پیشرفت پروژه، درصدی از قیمت پیمان را دریافت میکند.
 
وظایف پیمانکار در قرارداد پیمانکاری مدیریت پروژه
- مسئول و مدیر پروژه پیمانکار است
-نظارت و هماهنگی و برنامه ریزی همه بخش های پروژه، برعهده پیمانکار است.
 
قرارداد مدیریت پروژه چه مزایایی دارد.
-از آنجاییکه پیمانکار، مستقل عمل  میکند ،نظارت و هماهنگی و برنامه ریزی پروژه بخوبی پیش میرود.
-قسمتی از اجرا ی پروژه با طراحی هم پوشانی کند و صرفه جویی شود.
-کارفرما اطمینان کامل دارد که پروژه بخوبی مدیریت میشود.
 
قرارداد مدیریت پروژه چه معایبی دارد
-این نوع قرارداد پیمانکاری برای پروژ ه های کوچک مناسب نیست.
-از آنجاییکه کارفرما باید ناظر تعیین کند، برای کارفرما هزینه میشود.
-پیمانکار بعنوان مدیر پروژه در اجرای پروژه اختیار بالایی دارد.
-پیمانکار بعنوان مدیر پروژه، ریسک مالی را تحمل نمیکند.
 
–قرارداد طراحی و ساخت
در این نوع قرارداد پیمانکاری، شرکت یا سازمان مربوطه ، مسئولیت طراحی و ساخت پروژه را به پیمانکار  واگذار میکند.
قرارداد طراحی و ساخت چه مزایایی دارد
-باعث یکپارچگی در اجرای پروژه میشودو در هزینه ،زمان و کیفیت انجام پروژه صرفه جویی میشود.
-مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار شفاف است.
-زمانی که برای انجام پروژه تعیین میشود ،کوتاه میشود.
-بوسیله ارائه گزارش کار پروژه ،ارتباط بین پیمانکار و کارفرما بوجود میاید.
-قبل ازآغاز پروژه، تعهدات مالی کارفرما مشخص میشود.
-موقعیت رقابتی بین پیمانکاران ایجاد میشود.
معایب قرارداد طراحی و ساخت
-پیمانکار از آنجاییکه مسئول طراحی و ساخت پروژه است، نمیتواند نیازهای کارفرما را براورده کند.
-هزینه مناقصه بالا است.
-مقایسه پیمانکاران در انجام مناقصه پیمانکاری مشکل است.
-از همه فاکتورها نمیتوان استفاده کرد.
 
قرارداد ساخت و توسعه:
یکی از مهمترین قراردادها ی پیمانکاری، قرارداد ساخت و توسعه می باشد. در این نوع قرارداد، اختیارات و مسئولیت های پروژه برای پیمانکار مشخص میشود.پرداخت هایی که به پیمانکار صورت میگیرد ،براساس در صد پیشرفت پروژه می باشد.قسمتی از پرداخت پیمانکار، براساس بهره وری قبل از برگزاری مناقصه انجام میشود. در این پروژه ها، کارفرما کاملا بر پروژه نظارت دارد و پیمانکار باید گزارش مراحل انجام کار را به کارفرما ارائه کند.
قرارداد ساخت وتوسعه چه مزایایی دارد.
-با مشارکت پیمانکار، طراحی بهتر در پروژه صورت میگیرد.
-پیمانکار میتواند با پیمانکاران دیگر، بصورت جزیی قرارداد انعقاد کند.
-انتخاب پاداش و تشویق از طرف پیمانکار باعث افزایش بهره وری در انجام پروژه میشود.
-رقابت بوجود می اید.
-ایجاد هم پوشانی در مرحله تفصیلی و اجرایی وجود دارد.
 
قرارداد ساخت و توسعه چه معایبی دارد
-مبلغی  که برای انجام مناقصه هزینه میشود، بالا است .
-چگونگی  پرداخت هزینه بالا است.
-هیچ  پولی به پیمانکار قبل از ارائه کامل پروژه بخش اجرایی در مرحله اول پرداخت نمیشود.
 
وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک
قرارداد ابزار محوری هر کسب و کار است .قراردادهای ناقص پروژه ها را به اتمام نمی رساند. .شرکت های موفق، به کسب و کار خود از دو زاویه حقوقی و تجاری می نگرند. .قرارداد خوب، قراردادی است که درآن راه حل های  اختلافات و چالشهای پیش رو، پیش بینی شده باشد.
گروه حقوقی آساک با پشتوانه سوابق علمی، تجربی و اجرایی گروهی از وکلا، کارشناسان ارشد حقوق، اساتید دانشگاه و ارتباط مؤثر با صاحبان اعتبار قضایی، ثبتی و انتظامی با هدف پاسخگویی به این نیاز مهم و پشتیبانی حقوقی شرکت ها شکل گرفت.
پتانسیل فنی و مهندسی در کنار تخصص حقوقی و تجربه حل و فصل اختلافات قراردادی و همچنین رزومه و حسن شهرت قضایی، توانسته این گروه را از دیگر همکاران حقوقی برای شرکت های پیمانکاری و کارفرمایان متمایز نماید.
 

خدمات وکالتی
- مطالبات پیمانکاری
-تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه
-تعلیق پیمان و هزینه های مربوطه
-هزینه های تطویل پیمان
-هزینه تسریع و خسارت تاخیر
    
- فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض
- ضبط تضامین، وثایق و سپرده های پیمانکار
- حوادث ناشی از پروژه های پیمانکاری
- واگذاری پیمان به غیر
- دعاوی مرتبط با تملک ماشین آلات پیمانکار
- دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما
           
خدمات داوری وکارشناسی
- صدور رای داوری و حکمیت
- میانجی گری و حل و فصل اختلافات
- کارشناسی براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان
               
خدمات قراردادی ، فنی و مهندسی
-تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات
-تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات ، ادعا
- اخذ تضامین و وثایق قراردادی
-تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه وکارهای انجام شده

قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل پیمانکاری موسسه حقوقی آساک راهنمایی بگیرید.
همچنین موسسه حقوقی آساک، امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد.
اگر پیمانکاری هستید که موفق وصول مطالبات  خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی  و مشاوره وکیل پیمانکاری دارید ،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید.
مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)  
       
تلفن همراه :  09381690900
02140223952

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر