عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار انعقاد میشود که در مقابل ان ضامن پرداخت بدهی بدهکار را در صورت نپرداختن در موعد مقرر برعهده میگیرد.

ضمانت چیست

ضمانت چیست

30 خرداد1398
ضمانت چیست

 

ضمانت


عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار انعقاد میشود که در مقابل آن ضامن  پرداخت بدهی بدهکار را در صورت نپرداختن در موعد مقرر برعهده میگیرد.
در ضمانت بدهکار هیچ نقشی ندارد و تعهدی از طرف ضامن به طلبکار است.

 

ضمان چیست


ضمان به معنی خاص همان ضمانتی است که در قانون مدنی از مواد 684 تا 723 بیان شده است.
در ماده 648 قانون مدنی عقد ضمان را اینگونه تعریف میکند. (شخصی مالی را که بر گردن دیگری  است عهده دار شود)

واژگان کلیدی در عقد ضمان

 
  1. ضمان : عقد بین ضامن و طلبکار برا پرداخت بدهی بدهکار در صورت پرداخت نکردن بدهی
  2. مضمون له : طلبکار، کسی که ضمانت به نفع او شده است
  3. مضمون عنه : مدیون اصلی یعنی بدهکار
  4. مضمون به : مال یا مورد ضمانت
  5. اهلیت : ضامن برای معامله باید اهلیت داشته باشد یعنی اگر ضامن صغیر یا مجنون  باشد عقد ضمانت باطل است زیرا طبق ماده 190 قانون مدنی اهلیت از شرایط اساسی صحیح بودن معامله است .مجنون ادواری در حالت افاقه و سفیه (کسی که به رشد عقلی برای اداره اموال خود نرسیده) با اجازه قیم خود میتواند ضمانت کند .
 

سوال اینجاست در صورتیکه بدهکار از پرداخت بدهی ممانعت کند ایا  طلبکار حق رجوع به ضامن را برای طلب دارد؟


در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار حق دارد براساس قانون مدنی  به ضامن مراجعه و پرداخت دین ضمانت شده را از او بخواهد.
عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار بسته می‌شود که در نتیجه آن ضامن، پرداخت بدهی بدهکار را در مقابل طلبکار برعهده می‌گیرد.
با توجه به این موضوع، بدهکار هیچ نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون دخالت او منعقد می‌شود.

 

اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند عملکرد بانک چگونه خواهد بود؟


وقتی بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند، بانک این حق را دارد که براساس قانون مدنی به ضامن مراجعه کرده و بدهی را از او مطالبه کند هنگامی که ضامن مسئولیت پرداخت بدهی را برعهده می‌گیرد باید دین را ادا کند و از عهده ضمانتش برآید. البته پرداخت بدهی توسط ضامن بر حسب محاسبات بانک و براساس قراردادی است که با او دارد اگر ضامن از پرداخت بدهی امتناع کند طلبکار میتواند از طریق مراجع قضایی  یا مراجع اجرایی  ضامن را تعقیب کند .

 

در صورتیکه که بدهکار تاجر باشد و در مقابل بانک یا شخصی از او ضمانت کردیم در صورت ورشکسته شدن تکلیف ضامن چیست ؟

 
قانون بیان میدارد که در این مورد ضامن از پرداخت خسارت تادیه معاف است اما تاجر ورشکسته باید خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند .

میزان مسئولیت ضامن نسبت به  دین بدهکار چگونه است؟ 

ضامن در مقابل متعهد (بدهکار) مسئولیتی ندارد بلکه در مقابل طلبکار مسئولیت دارد و در صورت پرداخت  دین یا بدهی به طلبکار بعدا میتواند آن را از متعهد (بدهکار اصلی )مطالبه کند.
 
 
زمان مناسب طرح دعوای ضامن علیه متعهد (بدهکار اصلی)

شرط مهم این است که زمان سررسید پرداخت دین یا بدهی رسیده باشد و متعهد اصلی از پرداخت ان امتناع کند همچنین طلبکار نمیتواند قبل از سررسید پرداخت بدهی یا دین به متعهد یا ضامن مراجعه کند. اما بعد از زمان سررسید بدهی طلبکار حق رجوع به ضامن را دارد و میتواند از طریق مراجع اجرایی یا قضایی اقدام قانونی کند .
ماده 709 قانون مدنی بیان میدارد (ضامن حق رجوع به متعهد اصلی (بدهکار دین ) را ندارد مگر بعد از پرداخت دین یا بدهی به طلبکار

 
ضامن بعد از پرداخت دین برای مطالبه وجه از متعهد اصلی (کسی که برای او ضمانت کرد ) چه اقدامی انجام دهد؟

مطابق ماده 713 قانون مدنی ضامن میتواند دادخواست به دادگاه حقوقی تقدیم کند ودر قسمت میزان خواسته مجموعه مبالغی که پرداخت کرد را ذکر کند.
 
 
از آنجایی که ضمانت در هر امری باعث مشکلات زیادی برای افراد  به وجود میاورد
ضروری است قبل از هر اقدام از مشاوره تخصصی  وکیل امور قراردادها گروه حقوقی اساک بهره مند شوید

 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر