هرگاه دارنده چک در تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه و مبلغ مندرج در چک در حساب صاحب چک کافی یا موجود نباشد از طرف بانک گواهی عدم پرداخت صادر و میتوان شکایت حقوقی و کیفری مطرح کرد.

شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

1 تیر1398
شکایت حقوقی و کیفری چک بلامحل

چک


چک نوشته ای است که بوسیله آن شخص پولی که در بانک دارد از طریق آن به شخص دیگر میدهد.
در قانون، چک اینگونه تعریف شده است (نوشته ای تاریخ دار و دارای ارزش مالی که افراد برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می کنند)
صاحب چک بعد از نوشتن مبلغ و تاریخ برای وصول آن را امضا می کند و به این صورت برگه دارای ارزش مالی میشود.
برطبق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که بوسیله آن صادرکننده وجهی را که نزد بانک دارد به دیگری واگذار
میکند.

 

اجزا تشکیل دهنده چک


الف) قسمت های چاپی در چک

1- نام و نام خانوادگی صاحب حساب در پایین چک

2- آرم بانک در بالای ورق
3- مهرشعبه بانک محل صدور چک در بالای ورق
4- سریال ورق چک در بالا و پایین

ب) قسمت هایی که صادرکننده چک آن را تکمیل میکند تا سند معتبر و دارای ارزش مالی باشد


1- تاریخ وصول مبلغ
2- مبلغ به ریال
3- اسم ذینفع یا حامل

پ) امضا صادرکننده چک ،امضا صادرکننده شرط اساسی( قبول صدور سند و تعهد صادرکننده می باشد )
دارنده  چک هرگاه با یکی از شرایط زیر روبرو شد میتواند چک را برگشت بزند.


1- مبلغ موجود درحساب صاحب چک کافی نباشد یا اصلا موجودی نداشته باشد.
2- صاحب حساب به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.
3- صاحب حساب از حساب مسدود (بسته ) چک صادر کند.

شکایت کیفری (چک برگشتی)

براساس ماده یازده قانون صدور چک دو دوره شش ماهه، دارنده چک مهلت دارد علیه صاحب حساب چک شکایت کیفری کند.
از تاریخ صدور چک دارنده چک میتوان آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت بگیرد.
و اگر در این مدت از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نکند مهلت زمانی شکایت کیفری تمام میشود.
مهلت زمانی شش ماهه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است.


 

در چه صورت در خصوص چک بلامحل شکایت کیفری مطرح نمیشود


ماده سیزده قانون صدور چک مواردی که دارنده چک نمیتواند شکایت کیفری کند بیان نمود


1- صاحب حساب، چک را سفید امضا داده است
2- چک بابت ضمانت معامله یا تعهدی داده شد و در متن چک عبارت (بابت ضمانت )ذکر شود
3- اگر عبارت بابت ضمانت ذکر نشود ،از طریق ادله و مستندات دیگر ضمانتی بودن چک اثبات شود
4- صادر شدن چک بدون تاریخ، یا تاریخ واقعی صدور چک مربوط به زمان قبل از تاریخ درج شده در متن چک باشد
نکته مهم شکایت کیفری چک بلامحل این است که تنها فردی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شد، حق طرح دعوی کیفری را دارد.
در نتیجه اگر بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک به فرد دیگری منتقل شود قابلیت شکایت کیفری توسط این فرد ساقط میشود

 

آیا قبل از شکایت حقوقی میتوان به وصول چک بلامحل اقدام کنیم


در مورد چکهای بلامحل کیفری و حقوقی میتوان اقدام به توقیف اموال صاحب حساب چک کنیم.
زیرا قانون صدور چک در ماده 2 بیان میدارد که چک سند لازم الاجرا است و دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک برای صدور اجراییه، عین چک بعلاوه گواهی عدم پرداخت را
به اجرای ثبت اسناد برای صدور اجراییه تحویل میدهد نکته مهم اینجاست که قبل از صدور اجراییه باید حق الاجرا را به صندوق اجرا ثبت واریز کنیم.

 

سوال مهم اینجاست برای شکایت کیفری چک بلامحل چه اقدامی کنیم
 

دارنده چک ابتدا در صورت نبود مبلغ چک در حساب صاحب چک، چک را برگشت و گواهی عدم پرداخت از بانک میگیرد سپس با شناسنامه یا کارت ملی و اصل چک و گواهی عدم پرداخت  برای طرح دعوا به دادسرا محل مراجعه و شکایت خود را با طرح دادخواست با عنوان شکایت کیفری صدور چک بلامحل تقدیم دفتر دادگاه میکند. مراحل طرح شکایت کیفری چک بلامحل (چک برگشتی)

 

1- تنظیم دادخواست با عنوان صدور چک بلامحل (چک برگشتی)

2- ابطال تمبر

3- دو نسخه کپی از پشت ورو اصل چک و گواهی عدم پرداخت و برابر اصل کردن در مرجع قضایی

4- کپی شناسنامه یا کارت ملی

 


مجازات کیفری صدور چک بلامحل
 

در ماده هفت از قانون چک برای صادرکننده چک برگشتی یا چک بلامحل از یک روز تا دوسال حبس در نظرگرفته شده است،
همچنین براساس قوانین دادگاهها مجازات حبس کمتر از نود و یک روز را تبدیل به جزای نقدی میکنند.

 

طبق ماده هفت قانون صدور چک، مجازات صادرکننده چک برگشتی (چک بلامحل) به این ترتیب میباشد

1- حبس تا حداکثر شش ماه : اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد

2- حبس از شش ماه تا یک سال : اگر مبلغ مندرج در چک ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد.

3- حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال : مبلغ مندرج در چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.
 

سوالی که مطرح میشو د این است که در صورتی که دارنده چک نتواند شکایت کیفری طرح کند آیا اعتبار و ارزش چک از بین میرود


خیر در صورتی که نتوان شکایت کیفری مطرح کرد میتوان از طریق شکایت حقوقی مبلغ چک را دریافت کرد و میتوان براساس شکایت حقوقی تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده چک را کرد و از دادگاه حکم پرداخت چک را گرفت مگر با ادله و اسناد موجود از طرف صادرکننده چک ثابت شود که دارنده چک طلبی ندارد.
در هر شرایطی میتوان شکایت حقوقی برای چک برگشتی (چک بلامحل) طرح کرد.

 
آیا در صورت طرح شکایت حقوقی چک بلامحل (چک برگشتی ) مجازات قانونی وجود  دارد
 

براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94 اگر دارنده چک از دادگاه حکم پرداخت مبلغ چک را گرفته باشد، ابتدا باید اموال محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بررسی و توقیف کند.
و در مرحله بعدی اگر اموالی وجود نداشت میتواند حکم جلب محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بگیرد به شرطی که صاحب حساب چک از تاریخ صدور اجراییه تا قبل از یکماه دادخواست اعسار نداده باشد.
در نتیجه شکایت کیفری در چک بلامحل زودتر به نتیجه میرسد و دارنده میتواند طلب خود را وصول کند.

از آنجایی که طرح شکایت کیفری و حقوقی در وصول چک  نیازمند وکیل وصول مطالبات و کارشناس حقوقی متخصص دارد بهتر است
قبل از تنظیم هر قراردادی و وصول چک بلامحل (چک برگشتی )
خود از مشاوره حقوقی و وکیل باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

 
 
 
 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر