وکیل گمرکی, وکیل حقوق گمرک

حقوق گمرکی

حقوق گمرکی

27 شهریور1398
حقوق گمرکی

حقوق گمرکی

حقوق گمرکی: گمرک در زمان واردات و صادرات کالاها، وجوهی را دریافت میکند که به چند دسته تقسیم میشود.
یکی از این وجوه حقوق گمرکی و عوارضی است که شامل مالیات های غیرمستقیم می باشد.
بخشی از این وجوه شامل هزینه هایی است که در مقابل انجام خدمات واردات و صادرات  کالا از وارد کننده و صادرکننده وصول میشود.
هزینه ها شامل هزینه تخلیه، بارگیری،آزمایش ،استاندارد کالا می باشد.
سازمان امور گمرکی حقوق گمرکی و عوارض گمرکی را وصول میکند.
اما هزینه هایی که در مقابل انجام خدمات دریافت میشود، بوسیله سازمانی که خدمات را ارائه نمودند وصول میشود.
مانند خدمات بنادر در بنادر کشور، خدمات انبارداری عمومی در گمرک داخلی و سازمان استاندارد انجام میشود.
قانونگذار در بند ح ماده یک قانون گمرک، حقوق گمرک، حقوق ورودی را به دو قسمت تقسیم کرده است.
 
حقوق گمرکی:وجوهی که از کالاهای وارداتی بوسیله گمرک دریافت میشود برای همه کالاها چهاردرصد می باشد.
درصد تعیین شده بوسیله مجلس وضع میشود.
سود بازرگانی:سود بازرگانی بوسیله دولت تعیین میگردد.
درصدی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای عوارض  هلال احمر از واردات انواع کالا از وارد کننده دریافت میشود.
مبلغ تعیین شده برای عوارض هلال احمر پنج درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی،
هشت درصدمالیات بر ارزش افزوده ،چهاردرصد از کالا فرهنگی است.

حقوق گمرک

تعرفه گمرکی- حقوق گمرکی

دولت برای حمایت مالی، از واردکننده مالیات و عوارض دریافت میکند که به آن تعرفه گویند.
تعرفه در اصطلاح گمرکی بعنوان حقوق گمرکی  تعریف شده است.اصطلاح انگلیسی تعرفهCUSTOMS DUTIES است.
تعرفه گمرکی عددی است که به شکل  (قسمت – فصل – ردیف اصلی- ردیف فرعی) نوشته میشود.
تعرفه گمرکی از چپ و بصورت دورقمی خوانده میشود.
تعرفه گمرکی بین المللی است و کشورهایی که  عضو WTO از سیستم تعرفه ای HSاستفاده می کنند.

تعرفه ارزشی : اگر تعرفه گمرک براساس ارزش کالا تعیین و وصول شود به آن تعرفه ارزشی گویند.
عوارض واردات :به وجوهی که از عوارض واردات کالا از وارد کننده دریافت میشود، عوارض واردات گویند.
عوارض صادرات : به وجوهی که از عوارض صادرات کالا از صادرکننده دریافت میشود، عوارض صادرات گویند.
عوارض گمرکی : عوارض گمرکی ،براساس ارزش کالا یا معامله مربوطه تعیین میشود.
عوارض گمرکی همچنین براساس حجم صادرات و واردات کالا دریافت میشود.

نظام توافقی کد
نظام توافقی برای مشخص کردن عوارض گمرکات به کالا، کدی بعوان کدشناسایی کالا میدهند ،
که به آن نظام توافقی کد گویند.کدهای شناسایی کالا را سازمان جهانی گمرک که در برلین مستقر است، تعیین کرده است.
نظام کد، چهار تا ده رقمی است.

متصدیان گمرکی
در گمرک اشخاصی هستند که مسئولیت وصول مالیات های مربوط به واردات و صادرات کالا را انجام میدهند.
متصدیان گمرکی به جز وصول مالیات های گمرکی، وظیفه دارند اظهارنامه را احراز کنند
و مقدار  محموله کالا را بازرسی کنند.متصدیان گمرکی با بازرسی از محموله کالاها، نرخ عوارض کمرکی را مشخص میکنند.
 

 
 روشهایی که  عوارض گمرکی پرداخت نشود.
 
-معامله کننده کالا، اظهارنامه پایین تر ازقیمت واقعی اظهار کند.
-معامله کننده میتواند حجم کالا را کمتر از حجم واقعی کالا اظهار نماید.
-معامله کننده کالا را نادرست اظهار نماید، تا مبلغ کمتری برای عوارض گمرکی پرداخت کند.
کالاهایی که  عوارض گمرکی ندارند.
 
موسسه حقوقی اساک آماده ارائه مشاوره در خصوص تعرفه کالا در ترخیص کالا را دارد
حقوق گمرکی
 

نحوه محاسبه  حقوق گمرکی

برای محاسبه حقوق گمرکی، نرخ تعرفه را در نرخ ارز ضرب میکنیم و مبلغ بدست آمده را بر ارزش CIFضرب مینماییم .
عدد  حاصل مبلغ حقوق گمرکی است.

حقوق ورودی IMPORT DUTIES

-هزینه های ورود کالا، بجز هزینه گمرکی با عددی با عنوان حقوق ورودی مشخص میشوند.
حقوق ورودی از جمع کردن حقوق گمرکی بعلاوه عوارض و سود بازرگانی بدست میاید.
و با عنوان درصدی از ارزش گمرکی دریافت میشود.
-در صورتیکه واردات کالا قطعی شود، حقوق ورودی به آن تعلق میگیرد.
 
-در تعیین حقوق گمرک و هزینه انجام خدمات گمرکی نو یا قابل استفاده بودن کالا موثر نیست
و کالا در هرصورت نو یا مستعمل ،باید حقوق ورودی را به صورت ریال پرداخت کنند.
-ترخیص کالا بعد از اینکه حقوق ورودی دریافت شود، انجام میگیرد.
-حقوق ورودی کالا در اظهارنامه گمرکی بعد از تعیین ارزش و تعرفه کالا درج میشود.
-حقوق ورودی کالا در اظهارنامه گمرکی بصورت خودکار ثبت میشود.
 

روشهای محاسبه حقوق ورودی کالا چگونه است


-روش ارزشی (AD VALOREM:حقوق ورودی کالا براساس ارزش کالا مشخص میشود.
برای تعیین حقوق گمرکی، نرخ تعرفه گمرکی ا در ارزش گمرکی کالا ضرب میشود.
- روش ویژه،خاص،معین(Specific duty):در این روش حقوق ورودی کالا براساس کمیت و مقدار کالا تعیین میشود.
- روش مرکب یا ترکیبی(MIXED DUTY:در روش ترکیبی از  هر دوروش ارزشی و روش خاص استفاده میکنند
و هر کدام از مبالغ بدست آمده، بیشتر باشد همان مبنای  وصول حقوق ورودی است.
 
نحوه محاسبه حقوق ورودی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی:
زمانیکه واردات کالا به کشور از طریق گمرک مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام شود، مشمول 4 نوع معافیت میگردد.
-معافیت از پرداخت  مالیات ارزش افزوده ( از درصدی از حقوق ورودی کالا)
-منطقه محروم  معافیت آن شامل آبادان بیست درصد ، خرمشهر بیست و پنج درصد، چوئیبده بیست درصد
منطقه آزاد –جلفا پانزده درصد –نورودوز پانزده درصد
معافیت از تعرفه ترجیحی
معافیت از پرداخت پانزده درصد ارزش  CIF سودبازرگانی کالا وارد اتی به گمرک
 
 نحوه محاسبه حقوق ورودی منطقه  ویژه اقتصادی:
 
زمانیکه کالاهای وارداتی از طریق گمرک و از منطقه ویژه اقتصادی وارد کشور میشود، مشمول 3 نوع معافیت میشود.
 
 1. منطقه محروم ( معاف از درصدی از سود بازرگانی)
 2. بندر امام خمینی ده درصد معافیت
 3. بوشهر بیست در صد معافیت
 4. دیلم بیست درصد معافیت
 5. گناوه بیست درصد معافیت
 6. کنگان بیست در صد معافیت
 7. دیر بیست درصد معافیت
 8. لنگه بیست درصد معافیت
 9. جاسک بیست درصد معافیت
 10. هرمز پانزده درصد معافیت برخوردار میشوند.
 11. معافیت از تعرفه ترجیحی ( درصدی از سود بازرگانی)
 12. معافیت در منطقه  آزاد ،درصدی از ارزش سیف کالا از سود بازرگانی کم میشود.
 13. اگر کالایی از معافیت ترجیحی استفاده کند، نمیتواند از معافیت های دیگر برخوردار شود.
عواملی که تعرفه گمرکی براساس آن تقسیم بندی میشود.
تعرفه گمرکی براساس  ماخذ محاسبه ای

دستمزد گمرکی

روشهای تعیین تعرفه حقوق گمرکی

 • تعرفه ویژه یا مقداری: تعرفه ویژه از ضرب کمیت کالا در میزان حقوق ورودی بدست می آید.
 • تعرفه ارزشی کالا: تعرفه ارزشی کالا از ضرب نرخ تعرفه کالا در ارزش کالا بدست می آید.
 • تعرفه مختلط یا مرکب:در این روش از دو روش تعرفه ویژه و تعرفه ارزشی کالا استفاده میشود.
 • تعرفه ارشادی:با این نوع تعرفه مردم را به سوی تغییر محصول هدایت میکنند.
 • تعرفه مالی:بوسیله تعرفه مالی مخارج مالی دولت تامین میشود.
 • تعرفه حمایتی: در این نوع  تعرفه از تولید کننده و کالا داخلی حمایت میشود.
 
تعرفه براساس شکل
تعرفه مرکب
تعرفه واحد: در این نوع تعرفه برای تمامی کالاها حقوق گمرکی ثابت تعیین میکنند.
 
تعرفه براساس ماهیت
تعرفه ترجیهی
تعرفه عمومی

تعرفه براساس مقام وضع کننده:

تعرفه قراردادی
تعرفه مستقل
تعرفه براساس  هدف
حقوق گمرکی


اظهارنامه گمرکی
شخصی که از مرز کالایی را وارد میکند، باید با خود فرمی داشته باشد که به آن فرم اظهارنامه گمرکی گویند.
ازآنجاییکه بعضی از کشورها در وار دات کالا، محدودیت و سهمیه دارند و یا در مورد ورود بعضی کالاها ممنوعیت وجود دارد.
برای محاسبه عوارض گمرکی و اجرای اقدامات مورد نیاز از فرم اظهارنامه گمرکی استفاده میشود.
برای انجام  هرگونه امور بازرگانی و گمرکی و ترخیص کاری می توانید با موسسه حقوقی اساک در ارتباط باشید.
موسسه حقوقی اساک آماده ارائه مشاوره درخصوص واردات و تعرفه کالاها و همچنین ترخیص آنها در بهترین زمان ممکن را دارد.

خدمات گمرکی موسسه حقوقی اساک

 • ترخیص کالا
 • مشاوره در واردات و صادرات کالا
 • مشاوره در تنظیم اسناد تجاری و گمرکی
 • مشاوره در خصوص ارزش و تعرفه کالا
 • حواله و اعتبار اسنادی بانکی
 • مشاوره و اخذ کارت بازرگانی
 • مشاوره در اخذ مجوزات صادرات و واردات کالا
 دستمزد گمرکی
موسسه حقوقی اساک با استفاده از وکیل امور گمرکی متخصص و باتجربه و کارشناسان زبده در بخش
گمرک کلیه امور ترخیصی صادرات و واردات کالا و امور گمرکی را انجام میدهد.
برای مشاوره در خصوص مسائل گمرکی با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
شماره تماس :09381690900
مدیر مسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید