اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

11 اسفند1398
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای وثیقه دادگاه؛یکی از موضوعات مهم در ارتباط با زندانی اجاره وثیقه برای دادگاه است. -اجاره وثیقه برای دادگاه-

زمانی که زندانی به دادگاه احضار شد و قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را صادر کرد، موضوع 
اجاره وثیقه برای دادگاه
به عنوان یکی از مشکلات اصلی برای خانواده ه زندانی  مطرح است.

در این مقاله در خصوص مجازات جایگزین حبس و مرور زمان کیفری صحبت می‌کنیم.
سوالاتی که در اینجا به آن پاسخ داده می‌شود شامل
-مجازات جایگزین حبس
-قانون در مورد مجازات جایگزین حبس
-عوامل موثر در تعیین مجازات جایگزین حبس
-جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس
-موارد صدور مجازات جایگزین حبس
-مرور زمان کیفری
-جرایم مشمول مرور زمان کیفری

اجاره وثیقه برای دادگاه

 

مجازات جایگزین زندان

هر گاه جرمی صورت پذیرد و متهم شناسایی گردد، به دادسرا احضار خواهد شود، سپس پس ار تفهیم جرم به وی قرار کیفر خواست صادر می‌گردد. 
با قید وثیقه متهم تا موقع رسیدگی به پرونده خارج از
زندان است. در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار برای تمامی جرایم مجازات تعیین نموده است.
تمامی جرایم به دودسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند.

اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

جرم قابل گذشت : جرمی که با شکایت شاکی خصوصی در
دادسرا پیگیری میشود و چنانچه شاکی  خصوصی رضایت دهد
مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نخواهد شد.
جرم غیرقابل گذشت : در جرم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم،
به جرم متهم رسیدگی میشود. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد،جنبه اجتماعی جرم همچنان وجود دارد
و مرتکب جرم به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم میشود.
اجاره وثیقه برای دادگاه

 
مجازات جایگزین حبس
با توجه به تبعاتی که زندانی شدن شخص برای وی و خانواده اش بوجود میاورد، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی
در سال هزار و سیصد و نود و دو  مجازات جایگزین زندان را برای محکومین مصوب نموده است.

براساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392
مجازات هایی که جایگزین زندان برای مجرمین در قانون درنظر گرفته شده است شامل موارد ذیل است:
مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی
جزای نقدی بصورت روزانه
محرومیت اجتماعاجاره وثیقه برای دادگاه
اجاره وثیقه برای دادگاه
شرایط  مجازات جایگزین حبس
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بیان میکند که جرایمی هستند که زمانیکه شخص مرتکب این جرایم شد،
مرجع قضایی ملزم به اجرای مجازات های جایگزین حبس هستند.

جرایمی که مجازات جایگزین حبس برای آن الزامی است شامل موارد ذیل است :
-در جرم عمدی اگر مدت حبس بیشتر از 3 ماه نباشد.
-جرم عمدی که مجازات حبس آن نودو یک روز تا شش ماه می باشد. این مورد دارای شرایطی است که بر طبق آن
 مجرم نباید بیشتر از یک بار قبلا
محکومیت کیفری داشته باشد که مدت حبس آن شش ماه بوده است
و یا به جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری محکوم شده باشد.همچنین نباید
سابقه محکومیت حبس یا قصاص یا حد یا دیه بیشتر از یک پنج داشته باشد.
در جرم غیرعمدی مرجع قضایی ملزم به مشخص کردن مجازات جایگزین حبس می باشد؛
اجاره وثیقه برای دادگاه

-در جرایم غیرعمدی مشخص کردن مجازات جایگزین حبس در صورتی که مدت زمان حبس از دو سال بیشتر باشد الزام آور است.
-در موردجرایم تعزیری که برایشان در قانون مجازات مشخصی تعیین نشده است، مجازات جایگزین حبس الزامی می باشد.
تعدد جرم در مورد مجازات های جایگزین زندان
 از موارد مهم در مورد مجازات های جایگزین حبس، تعدد جرایم میباشد.
در صورتی که مجرم، مرتکب جرایم متعددی شده باشد و میزان محکومیت یکی از
جرم ها او از شش ماه بیشتر باشد، مجازات جایگزین حبس برای او نمیتوان اعمال نمود.
همینطور اگر بیشتر از یک ماه از مدت زمان حبس در مجازات اصلی و با تخفیف مانده باشد، مجازات جایگزین زندان اعمال نمی‌شود. 
مجازات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 قطعی شده باشند، مجازات جایگزین زندان برایشان در نظر گرفته نمی‌شود.


اجاره وثیقه برای دادگاه

 
ماده هفتاد و نه قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:
وزارت کشور و دادگستری وظیفه مشص کردن خدمات عمومی و دستگاه و موسسات دولتی که محکومان را برای مجازات های جایگزین حبس میپذیرند
مشخص نموده است. رئیس قوه قضاییه آن ر ا تایید و بوسیله هیئت وزیران مصوب میشود.
آیین نامه در خصوص مجازات جایگزینی حبس در تاریخ دوازده شهریور سال 1393 بوسیله هیئت وزیران تصویب و لازم الاجرا شد.
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

ماده دو  آیین نامه فوق موارد خدمات عمومی رایگان که برای مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است شرح داده شده است :
بخش آموزشی
-سوادآموزی، آموزش، علمی و فرهنگی، دینی، تربیتی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی
-بخش بهداشتی و درمانی
- اقدام تشخیصی
-درمانی
-توان بخشی
-مامایی
-
بهیاری
پرستاری
-نگهداری سالمندان
-معلولان و کودکان
مشاوره و درمان
بهداشت محیط
-درمان اعتیاد
اجاره وثیقه برای دادگاه

 
بخش فنی و حرفه ای
 
  • امور کارگاهی
  • کارخانه
  • صنایع وابسته به دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین زندان
 
بخش خدماتی
  1. نگهبانی
  2. سرایداری
  3. نظافت اماکن عمومی
  4. حفاظت و نگهداری فضا سبز
  5. تعمیر وسایل نقلیه عمومی
  6. پارکبانی
اجاره وثیقه برای دادگاه
 
بخش کارگری
کارگری در ساختمان
کارگری در راهسازی
کارگری معدن شیلات مرتع سدسازی
 
بخش کشاورزی
-دامداری
-جنگلداری
-درختکاری ،باغبانی، برداشت محصول،
-مرغداری، پرورش آبزیان
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

مواردی که در مورد مجازات جایگزین حبس ممنوع شده اند
موارد ممنوع در در ماده سه آیین نامه مجازات های جایگزین حبس آمده است:

خدمات شخصی به مسئولین و کارکنان دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین حبس و مکانهایی که داده محرمانه و سندهای طبقه بندی دارند.
اجاره وثیقه برای دادگاه

 

مرور زمان کیفری


بحث مرور زمان از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است. تعقیب مجرم و اجرای حکم قطعی در مورد جرایم کیفری، بعد از پایان این مدت متوقف می‌شود.
و مجازاتی که برای  آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، در مرور زمان کیفری اجرا نمی‌شود.

مرور زمان کیفری در
قانون
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مروز زمان کیفری به سه بخش به شرح زیر تقسیم بندی شده است.
-مرور زمان تعقیب
-مرور زمان صدور
-مروز زمان اجرای حکم
 
مرور زمان تعقیب
-بحث مرور زمان تعقیب به زمان قبل از شکایت از متهم مربوط است .
-مرور زمان در مرور زمان تعقیب از موقعی که جرمی اتفاق افتاده تا زمان پایان مهلت قانونی به منظور طرح شکایت را دربرمی‌گیرد.
در چنین حالتی تعقیب صورت نخواهد گرفت.
اجاره وثیقه برای دادگاه

 

براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی  مرور زمان تعقیب

در صورتی در جرایم تعزیری اعمال میشود که از زمانیکه جرم اتفاق افتاده است،  پایان مهلت تعیین شده مجرم  تحت تعقیب قرار نگرفته باشد.
- براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی بند الف، اگر جرم تعزیری درجه یک اتفاق افتاده باشد و از زمان آن پانزده سال گذشته باشد
و مجرم تحت تعقیب قرار نگرفته است ، نمیتوان متهم را تعقیب یا پرونده در مرجع قضایی تشکیل شود.

- مرور زمان در جرم تعزیری قابل گذشت : اگر یکسال از وقوع جرم گذشته باشد و شاکی شکایتی در دادسرا مطرح نکند،
دیگر حق شکایت از شاکی سلب میشود.

- اگر شاکی قبل از اتمام زمان مروز زمان تعقیب فوت کند، ورثه متوفی از زمان فوت وی شش ماه زمان دارند که شکایت مطرح کنند.
اجاره وثیقه برای دادگاه

 
مرور زمان صدور حکم
در صورتی که از زمان تعقیب متهم تا پایان مهلت مرور زمان کیفری حکمی برای متهم صادر نشود، پس ازاتمام مهلت زمان معین شده 
دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد.
نحوه محاسبه مرور زمان از تاریخ دستورات لازم از سوی مقامات قضایی در نظرگرفته و محسوب خواهد شد.
 
مرور زمان اجرای حکم
در صورتی که از زمان قطعی شدن رای تا پایان یافتن مهلت مشخص شده حکم به اجرا در نیاید، پس از پایان مهلت قانونی امکان اجرای حکم وجود ندارد.
بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایمی که مهلت قانونی قطعی شدن آنها پایان یافته است و حکم در موردشان اجرا نشده است، دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

جرایمی که مرور زمان کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شود:
در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی که مرور زمان کیفری را شامل نمی باشند، شرح داده است :
-جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
-جرم اقتصادی
جرم
کلاهبرداری
-جرم اقتصادی موضوع تبصره 36

-جرم مربوط به مواد مخدر

اجاره وثیقه برای دادگاه

 
حق شاکی در مرور زمان کیفری
مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است .-
-براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و
اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمیشودو شاکی خصوصی میتواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند.

مهمترین نکته در مرور زمان کیفری این است که مرور زمان کیفری مختص مجازات های تعزیری است .
مجازات های تعزیری شامل هشت درجه می باشند.
خانواده محترم زندانیان برای تهیه و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده زندانیان میتوانند با مشاوران گروه حقوقی اساک

تماس بگیرند. وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بعد از اینکه پرونده زندانی را تحویل گرفتند ،
در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وثیقه برای
ضمانت زندانی میکنند.

بخشنامه قوه قضائیه
مکاتبات کاغذی بین مرجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد.
 
با توجه به زیرساخت الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

و براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هر نوع مکاتبه کاغذی بین 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی ممنوع شد.
براساس اطلاع مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه متن بخشنامه فوق به شرح ذیل می باشد:
 
براساس موارد ذکر شده ذیل هرگونه مکاتبه کاغذی بین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موارد استعلام سابقه ثبتی و سهولت جوابگویی به مراجعین و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی
مکاتبات از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استعلامات و پاسخ ها بصورت الکترونیک و بوسیله شبکه ملی عدالت انجام میشود.

براساس اجرای ماده 651 و 652 و تبصره یک ماده 655 قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب سال 1392
برای ایجاد زیرساخت های لازم در سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
اجاره وثیقه برای دادگاه

 
عوامل موثر در تعیین مجازات زندان
شاکی خصوصی رضایت دهد
کیفیت و نوع جرم ارتکابی 
اتری که ارتکاب جرم دارد
شرایط سنی مجرم
شرایط جسمی و بیماری مجرم
شخصیت و وضعیت مالی مجرم
شغل مجرم  و میزان مهارت او
وجود سابقه کیفری و سوپیشینه

اجاره وثیقه برای دادگاه


 
اجاره وثیقه برای دادگاه  گروه حقوقی اساک

09381690900
02140222853
02140223952
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.
کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
گروه مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره وثیقه برای دادگاه را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین و اجاره وثیقه برای دادگاه با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
اجاره وثیقه برای دادگاه
 

آدرس : 


خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
اجاره وثیقه برای دادگاه
امور دیجیتال مارکتینگ بیتا شریفی

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید