خانواده و امور حسبی

چرا قبل از ازدواج با وکیل متخصص مشورت نکردم؟
مگر می توان شروط توافق شده را در سند نکاحیه ثبت کرد؟
آیا به سادگی می توان طلاق گرفت؟
چگونه همه ی مهریه را مطالبه نمایم؟
آیا نصف اموال و دارائی شوهر متعلق به زوجه است؟
نحله به چه معناست؟

نباید فراموش کرد که ازدواج یک عقد و قرارداد مابین زوجین است. از این جهت دارای شروطی است. خانواده ها می توانند توافقات خویش را در قرارداد ازدواج ذکر کنند و برای یکدیگر شرط و شروطی بگذارند؛ مانند همه ی قراردادهای دیگر.
متأسفانه، حیاء بیش از حد، رودربایستی و بسیاری از ذهنیت ها ، آداب و رسم و رسوم بعضاً غلط منجر به عقد غیر اصولی و بدون پایه های استوار می گردد.
از این حیث، توصیه می شود خانواده ها از وکیل متخصص در این حوزه بهره مند گردند و در صورت وقوع چنین شرایطی نیز با وکیل حاذق مشورت و طرح دعوی نمایند.

  

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات